04/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

7


32000R0104


L 017/22

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

17.12.1999.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 104/2000

od 17. prosinca 1999.

o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebice njegove članke 26, 36. i 37,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (4),

budući da:

(1)

temeljne odredbe o uređenju tržišta proizvodima ribarstva moraju se preispitati kako bi se uzeo u obzir razvoj tržišta, promjene do kojih je posljednjih godina došlo u ribolovnim aktivnostima te nedostaci koji su otkriveni pri provedbi trenutačno važećih propisa; zbog broja i složenosti izmjena koje treba unijeti, tim bi odredbama, ako se iznova ne napišu, nedostajala jasnoća koju propisi moraju imati; stoga Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3759/92 od 17. prosinca 1992. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (5) treba zamijeniti novom uredbom;

(2)

kako bi se pojednostavila pravila te da bi ih oni kojima su namijenjena mogli lakše primjenjivati, u novu uredbu trebalo bi uključiti i primjereno izmijenjene temeljne odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 105/76 od 19. siječnja 1976. o priznavanju organizacija proizvođača u ribarskoj industriji (6) i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1772/82 od 29. lipnja 1982. o utvrđivanju općih pravila o proširenju određenih pravila koja donose organizacije proizvođača u sektoru ribarstva (7); te bi Uredbe, stoga, trebalo staviti van snage;

(3)

zajednička poljoprivredna politika mora posebno uključivati zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta koja može biti različitih oblika ovisno o predmetu trgovanja;

(4)

ribarska industrija naročito je važna za gospodarstvo nekih obalnih regija Zajednice; ta industrija osigurava glavni dio prihoda ribara u tim regijama; stoga bi stabilnost tržišta trebalo poticati odgovarajućim mjerama koje se provode u skladu s međunarodnim obvezama Zajednice, posebno u pogledu odredbi Svjetske trgovinske organizacije o mehanizmima za poticanje proizvodnje i carinskim sporazumima;

(5)

pri proizvodnji i trženju proizvoda ribarstva treba voditi računa o potrebi podržavanja održivog ribolova; zbog toga bi zajedničko uređenje tržišta tim proizvodima trebalo obuhvaćati takve mjere koje će osigurati usklađeniji odnos između ponude i potražnje, kako po količini tako i po kakvoći, te veću profitabilnost proizvoda, ne samo da bi se ostvarili gore navedeni ciljevi već i da bi se osiguranjem stabilnosti tržišnih cijena povećao prihod proizvođača;

(6)

jedan od načina provedbe zajedničkog uređenja tržišta jest primjena zajedničkih tržišnih standarda za te proizvode; primjenom tih standarda trebao bi se spriječiti pristup tržištu proizvodima nezadovoljavajuće kakvoće i olakšati trgovina na bazi ravnopravnog tržišnog natjecanja čime bi se povećala unosnost proizvodnje;

(7)

primjena tih standarda zahtijeva inspekciju proizvoda za koje su ti standardi određeni; stoga treba predvidjeti takav inspekcijski nadzor;

(8)

zbog sve veće raznolikosti ponude, naročito svježih i rashlađenih proizvoda ribarstva, potrebno je potrošačima pružiti barem minimalne podatke o glavnim značajkama proizvoda; države članice su zato dužne utvrditi popis prihvaćenih naziva koji se na njihovom području upotrebljavaju u prometu tim proizvodima;

(9)

organizacije proizvođača temeljni su elementi zajedničkog uređenja tržišta čije decentralizirano djelovanje moraju osigurati na svojoj razini; zbog sve veće koncentracije potražnje, u gospodarskom smislu je više nego ikada potrebno koncentrirati ponudu preko tih udruženja kako bi se ojačao položaj proizvođača na tržištu; te koncentracije trebaju biti dobrovoljne i korisne u smislu opsega i učinkovitosti usluga koje organizacije proizvođača pružaju svojim članovima; trebaju se utvrditi jedinstveni uvjeti koji moraju biti zadovoljeni kako bi država članica mogla priznavati organizacije proizvođača; država članica trebala bi priznati organizaciju proizvođača kao organizaciju koja je sposobna doprinijeti ostvarenju ciljeva zajedničkog uređenja tržišta jedino ako njezin statut propisuje određene obveze koje ta organizacija i njezini članovi moraju ispunjavati;

(10)

trebalo bi podupirati inicijative organizacija proizvođača na području poboljšanja kakvoće proizvoda ribarstva, i to tako da se, pod određenim uvjetima, te organizacije posebno priznaju;

(11)

u svrhu potpore djelovanju organizacija proizvođača i lakšeg postizanja stabilnosti tržišta, državama članicama trebalo bi dopustiti da, pod određenim uvjetima, pravila koja je organizacija u nekoj regiji usvojila za svoje članove prošire na sve nečlanove koji prodaju robu u toj regiji, a pogotovo pravila o proizvodnji i prodaji, uključujući i interventne mjere; taj postupak mora nadzirati Komisija, koja u određenim okolnostima može to proširenje proglasiti nevažećim;

(12)

primjena gore opisanog sustava povlači za sobom troškove s kojima se suočava organizacija čija se pravila proširuju na nečlanove; stoga bi nečlanovi trebali sudjelovati u pokriću tih troškova; državama članicama trebalo bi, također, dopustiti da tim gospodarskim subjektima odobravaju naknadu za proizvode koji se, iako zadovoljavaju tržišne standarde, ne mogu prodati i povlače se s tržišta;

(13)

u svakom slučaju, trebalo bi donijeti odredbe koje će osiguravati da organizacije proizvođača nemaju vladajući položaj u Zajednici;

(14)

kako bi se postiglo racionalno i održivo korištenje bogatstava, organizacije proizvođača trebale bi usmjeravati proizvodnju svojih članova prema ispunjavanju zahtjeva tržišta i promicati uvjete koji će njihovim članovima osiguravati ostvarenje najvećeg mogućeg utrška za svoj ulov, posebno vezano za vrste čiji je ulov ograničen kvotama; stoga je preporučljivo zahtijevati od organizacija proizvođača da na početku svake ribolovne godine utvrde i dostave nadležnim tijelima prijedlog programa za planiranje ponude te da unaprijed reguliraju isporuke svojih članova i, prema potrebi, utvrde posebne uvjete za proizvode koje je obično teško prodati;

(15)

s obzirom na troškove s kojima će biti suočene organizacije proizvođača pri ispunjavanju gore navedenih obveza, opravdano je da se tim organizacijama, za ograničeno razdoblje, odobri primjerena nadoknada;

(16)

državama članicama trebalo bi dopustiti da organizacijama proizvođača odobravaju dodatnu pomoć u okviru operativnih programa u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2792/1999 od 17. prosinca 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila i postupaka u vezi sa strukturnom pomoći Zajednice u području ribarstva (8);

(17)

međustrukovne organizacije osnovane na inicijativu pojedinaca ili postojećih skupina gospodarskih subjekata mogu, ako obuhvaćaju značajan udio članova različitih strukovnih kategorija u sektoru proizvoda ribarstva, doprinijeti boljem razumijevanju tržišne stvarnosti i omogućiti takav tržišni pristup koji će doprinijeti boljem poznavanju i organizaciji proizvodnje te prezentiranju i trženju proizvoda; budući da te organizacije mogu svojim radom općenito doprinijeti ostvarenju ciljeva iz članka 33. Ugovora, a posebno ciljeva utvrđenih ovom Uredbom, primjereno je da se, nakon što se utvrde odgovarajući oblici mjera, priznaju one organizacije koje poduzimaju stvarne korake za ostvarenje gore navedenih ciljeva; trebalo bi predvidjeti mogućnost da se pravila koja su usvojile međustrukovne organizacije, pod određenim uvjetima, prošire na nečlanove te mogućnost zajedničkog sudjelovanja u pokriću troškova nastalih zbog tih proširenja; taj postupak mora nadzirati Komisija, koja u određenim okolnostima može to proširenje proglasiti nevažećim;

(18)

trebalo bi utvrditi uvjete pod kojima se na sporazume, odluke i usklađenu praksu međustrukovnih organizacija ne primjenjuje članak 1. Uredbe Vijeća br 26 (9);

(19)

kako bi se nosilo sa stanjima na tržištu koja bi, u slučaju nekih proizvoda ribarstva koji su posebno značajni za prihod proizvođača, mogla dovesti do takvih cijena koje bi mogle izazvati poremećaje na tržištu Zajednice, za svaku bi se ribolovnu godinu trebalo, na temelju najnovijih tehničkih podataka, utvrditi orijentacijska cijena ili, u slučaju tune, proizvođačka cijena na razini Zajednice, koja će biti reprezentativna za proizvodna područja u Zajednici i koja će se primjenjivati pri određivanju visine cijena za intervencije na tržištu; zbog toga orijentacijska cijena mora biti takva da odražava stvarno stanje na tržištu te da sprečava pretjerane promjene cijena iz jedne ribolovne godine u drugu; orijentacijska cijena je glavni čimbenik na kojemu se temelji niz drugih intervencijskih mjera; u tu svrhu, Vijeće treba, na prijedlog Komisije, usvojiti odgovarajuće mjere;

(20)

zbog stabilizacije cijena, poželjno je da organizacije proizvođača mogu intervenirati na tržištu, naročito primjenom cijena ispod kojih se proizvodi njihovih članova povlače s tržišta;

(21)

u posebnim slučajevima i pod određenim uvjetima, treba podupirati djelovanja organizacija proizvođača pružanjem financijske naknade za količine koju su konačno povučene s tržišta prehrambenih proizvoda;

(22)

međutim, ovakvu vrstu intervencije organizacija proizvođača trebalo bi ograničiti na višak ponude na lokalnoj razini koji tržište ne može apsorbirati i koji se ne može izbjeći nikakvim drugim mjerama; financijska se naknada mora zato ograničiti na manju količinu proizvodnje;

(23)

kako bi se ribare potaklo da svoje isporuke što točnije prilagode zahtjevima tržišta, trebalo bi predvidjeti različite visine financijskih naknada koje će ovisiti o količinama povučenim s tržišta;

(24)

primjena svih novih mjera predviđenih ovom Uredbom omogućit će organizacijama proizvođača da znatno smanje ukupne količine koje se povlače s tržišta; stoga je opravdano da se tijekom prijelaznog razdoblja postupno smanje kako količine za koje se može odobriti financijska naknada tako i visina te naknade;

(25)

ako dođe do ozbiljnih poremećaja na tržištu, trebalo bi usvojiti odgovarajuće mjere kako bi se uvjeti vezani uz naknade za količine povučene s tržišta prilagodili nastalom stanju;

(26)

s obzirom na oskudnost određenih vrsta, trebalo bi izbjegavati, koliko god je to moguće, uništavanje ribe koja se povlači s tržišta; u tu svrhu treba dodjeljivati potpore za preradu, stabilizaciju i skladištenje određenih količina svježih proizvoda namijenjenih za ljudsku prehranu koje su povučene s tržišta; ova mjera treba vrijediti za sve vrste koje bi mogle biti povučene s tržišta; organizacije proizvođača trebale bi, umjesto potpunog povlačenja proizvoda s tržišta, više primjenjivati ovaj mehanizam koji je istodobno i oblik intervencije i način povećanja prihoda od proizvoda ribarstva; stoga bi trebalo povećati količine za koje se može dodjeljivati potpora u okviru ovog mehanizma;

(27)

cijene nekih vrsta toliko se razlikuju po regijama da se te vrste još uvijek ne mogu obuhvatiti programom financijskih naknada koje se odobravaju organizacijama proizvođača; međutim, da bi se povećala stabilnost tržišta dotičnim proizvodima, a uzimajući u obzir značajke tih proizvoda i različite uvjete njihove proizvodnje i prodaje, za te proizvode treba na razini Zajednice uspostaviti program cjenovne potpore koji će biti prilagođen njihovim posebnim značajkama i koji će se temeljiti na primjeni cijene povlačenja s tržišta, koju samostalno utvrđuju organizacije proizvođača, te na paušalnoj pomoći koja se, pod određenim uvjetima, dodjeljuje tim organizacijama za proizvode koji su bili predmet pojedinačnih intervencija;

(28)

treba predvidjeti i poseban program potpora za neke proizvode koji se zamrzavaju na moru, i to u obliku pomoći koja se uz određena ograničenja i pod određenim uvjetima dodjeljuje za privatno skladištenje tih proizvoda, uz uvjet da se ti proizvodi ne mogu prodavati na tržištu po cijeni većoj od one koja je utvrđena na razini Zajednice;

(29)

pad uvoznih cijena tune za konzerviranje može ugroziti prihode proizvođača tog proizvoda u Zajednici; stoga treba predvidjeti mogućnost da se tim proizvođačima, prema potrebi, odobri odgovarajuća nadoknada; zbog racionalizacije prodaje jedinstvenog proizvoda te bi nadoknade trebalo, uz određene uvjete, dodjeljivati jedino organizacijama proizvođača;

(30)

kako bi se spriječio pretjerani rast proizvodnje tune, koji za posljedicu ima povećanje pripadajućih troškova, trebalo bi predvidjeti granice unutar kojih se, ovisno o uvjetima ponude zabilježenim na tržištu Zajednice, organizacijama proizvođača mogu odobravati naknade, te bi trebalo preispitati mjerila na temelju kojih će se ovaj mehanizam pokretati;

(31)

kako bi se moglo procijeniti je li kretanje cijena na svjetskom tržištu tunom dovelo do takvog stanja na tržištu Zajednice koje opravdava isplaćivanje naknada, trebalo bi provjeriti je li pad cijena na tržištu Zajednice uzrokovan padom uvoznih cijena;

(32)

određeni proizvodi od tune u cijelosti su oslobođeni carinskih pristojbi iz zajedničke carinske tarife; s obzirom da je proizvodnja tune u Zajednici nedostatna, za prehrambeno-prerađivačku industriju koja upotrebljava te proizvode trebalo bi zadržati uvjete opskrbe koji su usporedivi s uvjetima u trećim zemljama izvoznicama, kako se ne bi ometao njezin razvoj u okviru međunarodnih uvjeta tržišnog natjecanja; sve nepogodnosti koje bi taj sustav mogao uzrokovati proizvođačima tune u Zajednici mogle bi se kompenzirati isplatama naknada predviđenih u te svrhe;

(33)

kako bi se osigurala odgovarajuća opskrba tržišta Zajednice sirovinama namijenjenim prerađivačkoj industriji, i to pod uvjetima koji će toj industriji omogućiti da ostane konkurentna, neke bi proizvode trebalo za neodređeno vrijeme, u cijelosti ili djelomično, izuzeti od carinskih pristojbi iz zajedničke carinske tarife;

(34)

međutim, gore navedeno izuzeće od carina ne smije dovesti do toga da se proizvodi iz trećih zemalja nude po nenormalno niskim cijenama; stoga se takva izuzeća mogu primjenjivati jedino ako je cijena u skladu s referentnom cijenom izračunatom u skladu s pravilima koje treba utvrditi;

(35)

ako izvanredne okolnosti, uzrokovane uvozom ili izvozom, izazovu ili prijete izazivanjem ozbiljnih poremećaja koji bi mogli ugroziti postizanje ciljeva utvrđenih u članku 33. Ugovora, trebala bi postojati mogućnost primjene odgovarajućih mjera u trgovini s trećim zemljama, poštujući međunarodne obveze Zajednice;

(36)

iskustvo je pokazalo da može doći do slučajeva u kojima je potrebno veoma brzo poduzeti mjere kako bi se osigurala opskrba tržišta Zajednice i ispunjenje njenih međunarodnih obveza; da bi u takvim slučajevima Zajednica mogla djelovati s potrebnom brzinom, trebalo bi predvidjeti postupak po kojemu se mogu bez odlaganja poduzeti potrebne mjere;

(37)

dodjeljivanje određenih potpora ugrozilo bi uspostavu jedinstvenog tržišta temeljenog na sustavu zajedničkih cijena; stoga bi i na ribarsku industriju trebalo primjenjivati odredbe Ugovora po kojima se državne potpore koju odobravaju države članice mogu provjeravati te, na temelju te provjere, zabraniti one koje nisu u skladu sa zajedničkim tržištem;

(38)

za provedbu ove Uredbe potrebno je uspostaviti i održavati sustav razmjene informacija između Komisije i država članica; trebalo bi utvrditi visinu troškova takvog sustava, koji će se dijelom pokrivati iz proračuna Zajednice;

(39)

Zajednica treba, u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1258/1999 od 17. svibnja 1999. o financiranju zajedničke poljoprivredne politike (10), pokrivati izdatke koje države članice imaju zbog obveza koje proizlaze iz primjene ove Uredbe;

(40)

pri uspostavi ovog zajedničkog uređenja mora se uzeti u obzir činjenica da je u interesu Zajednice očuvati ribolovna područja u najvećoj mogućoj mjeri; stoga se ne smije dopustiti financiranje mjera koje se odnose na količine koje premašuju one koje mogu biti dodijeljene državama članicama;

(41)

države članice su dužne usvojiti sve potrebne mjere da bi se uskladile s ovom Uredbom te da bi spriječile i okončale sve prijevare;

(42)

kako bi se olakšala provedba ovih odredbi trebalo bi predvidjeti postupak kojim se uspostavlja uska suradnju između država članica i Komisije unutar upravljačkog odbora;

(43)

mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebalo bi donositi u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (11);

(44)

zajedničko uređenje tržišta proizvodima ribarstva trebalo bi na primjereni način uvažavati ciljeve utvrđene u članku 33. i 131. Ugovora,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovime se uspostavlja zajedničko uređenje tržišta proizvodima ribarstva koje uključuje sustav cijena i način trgovanja te zajednička pravila tržišnog natjecanja.

Za potrebe ove Uredbe:

„proizvođač” znači fizička ili pravna osoba koja upotrebljava sredstva za proizvodnju kako bi proizvela proizvode ribarstva radi njihove prve prodaje,

„proizvodi ribarstva” obuhvaća proizvode ulovljene u moru ili u kopnenim vodama i proizvode akvakulture, navedene dalje u tekstu.

Oznaka KN

Opis proizvoda

(a)

0301

Žive ribe

0302

Ribe, svježe ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304

0303

Ribe smrznute, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304

0304

Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemljeveno i mljeveno), svježe, rashlađeno ili smrznuto

(b)

0305

Ribe, sušene, soljene ili u salamuri; dimljene ribe, čak i kuhane prije ili u tijeku procesa dimljenja; riblje brašno, krupica i pelete od ribe, uporabljivi za ljudsku prehranu

(c)

0306

Rakovi s ljuskom ili bez ljuske, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; rakovi u ljusci, kuhani u pari ili vodi, čak i rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; brašno, krupica i pelete, uporabljivi za ljudsku prehranu

0307

Mekušci s ljušturom ili bez ljušture, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; vodeni beskralješnjaci, osim rakova i mekušaca, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; brašno, krupica i pelete od vodenih beskralježnjaka osim rakova, uporabljivi za ljudsku prehranu

(d)

 

Proizvodi životinjskog podrijetla koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; mrtve životinje iz poglavlja 1. i 3., neuporabive za ljudsku prehranu

 

— ostalo:

 

— — proizvodi od riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka; mrtve životinje iz poglavlja 3:

0511 91 10

— — — otpaci riba

0511 91 90

— — — ostalo

(e)

1604

Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja

(f)

1605

Rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralježnjaci, pripremljeni ili konzervirani

(g)

 

Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni:

 

— tjestenina, nekuhana, nepunjena niti drukčije pripremljena:

1902 20

— tjestenina punjena, kuhana ili nekuhana ili drukčije pripremljena:

1902 20 10

— — s mesnim udjelom riba, rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralježnjaka većim od 20 %

(h)

 

Brašno, krupica i pelete, od mesa ili mesnih otpadaka, od riba ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka, neprikladni za ljudsku prehranu; čvarci:

2301 20 00

— brašno, krupica i pelete, od ribe ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka

GLAVA I.

TRŽIŠNI STANDARDI I OBAVJEŠĆIVANJE POTROŠAČA

POGLAVLJE 1.

TRŽIŠNI STANDARDI

Članak 2.

1.   Za proizvode iz članka 1. ili skupine tih proizvoda mogu se odrediti zajednički tržišni standardi i područje primjene tih standarda; ti se standardi mogu posebno odnositi na kategorizaciju po kakvoći, veličini ili težini, pakiranje, prezentiranje i označivanje.

2.   Ako su tržišni standardi utvrđeni, proizvodi na koje se oni primjenjuju ne smiju se izlagati u svrhu prodaje, nuditi na prodaju, prodavati ili na drugi način stavljati na tržište ako nisu u skladu s tim standardima, pri čemu treba zadovoljavati moguće posebne propise donesene za trgovinu s trećim zemljama.

3.   Tržišni standardi i detaljna pravila za njihovu primjenu, uključujući posebna pravila iz stavka 2, donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

Članak 3.

1.   Države članice obavljaju inspekcijske preglede proizvoda za koje su utvrđeni zajednički tržišni standardi kako bi provjerile njihovu usklađenost s tim standardima.

Ti se pregledi mogu obavljati u svim fazama trgovine i tijekom prijevoza.

2.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere za kažnjavanje kršenja odredbi članka 2.

3.   Najkasnije mjesec dana od stupanja na snagu pojedinog tržišnog standarda, države članice dostavljaju ostalim državama članicama i Komisiji imena i adrese tijela ovlaštenih za inspekcijski pregled pojedinih proizvoda ili skupine proizvoda za koje je usvojen standard.

4.   Detaljna pravila za primjenu stavka 1. prema potrebi se donose u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2., pri čemu posebno treba paziti da se osigura usklađeni rad inspekcijskih tijela te ujednačeno tumačenje i primjena zajedničkih tržišnih standarda.

POGLAVLJE 2.

OBAVJEŠĆIVANJE POTROŠAČA

Članak 4.

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe Direktive 79/112/EEZ (12), proizvodi iz članka 1. točaka (a), (b) i (c) ne smiju se nuditi krajnjem korisniku u prodaji na malo, bez obzira na način prodaje, ako na odgovarajućoj oznaci ili deklaraciji nije navedeno sljedeće:

(a)

trgovački naziv vrste;

(b)

način proizvodnje (ulovljeno u moru ili u kopnenim vodama ili uzgojeno);

(c)

područje ulova.

Ovi se zahtjevi, međutim, ne primjenjuju na male količine proizvoda koje ribari ili uzgajivači ribe neposredno prodaju potrošačima.

2.   Za potrebe stavka 1. točke (a), države članice sastavljaju i objavljuju, najkasnije do 1. siječnja 2002., popis trgovačkih naziva prihvaćenih na njihovom području, i to najmanje za sve vrste navedene u prilozima I. do IV. ovoj Uredbi. Popis mora sadržavati znanstveni naziv svake vrste, njezin naziv na službenom jeziku ili jezicima države članice te, prema potrebi, svaki drugi naziv ili nazive koji su prihvaćeni ili dopušteni na lokalnoj ili regionalnoj razini.

3.   Države članice dostavljaju Komisiji popis trgovačkih naziva iz stavka 2. najkasnije dva mjeseca prije datuma iz stavka 2. Države članice priznaju nazive koje su za istu vrstu na istom jeziku navele druge države članice.

4.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se, prema potrebi, u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

GLAVA II.

ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA

POGLAVLJE 1.

UVJETI, PRIZNAVANJE I POVLAČENJE PRIZNANJA ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA

Članak 5.

1.   Za potrebe ove Uredbe, „organizacija proizvođača” je svaka pravna osoba:

(a)

ustanovljena na inicijativu skupine proizvođača jednog ili više proizvoda iz članka 1. točaka (a), (b) i (c) uz uvjet da se, u slučaju smrznutih, obrađenih ili prerađenih proizvoda, ti postupci obavljaju na ribarskim plovilima;

(b)

čiji je osobiti cilj osigurati obavljanje ribolova u razumnim granicama i poboljšanje uvjeta prodaje proizvoda njihovih članova poduzimanjem mjera koje će:

1.

poticati planiranje proizvodnje i njezino prilagođavanje potražnji, kako u pogledu količine tako i pogledu kakvoće, posebno provedbom planova ulova;

2.

poticati koncentraciju ponude;

3.

stabilizirati cijene;

4.

poticati takve načine ribolova koji podupiru održivi ribolov;

(c)

čiji statut posebno obvezuje članove proizvođače:

1.

da pri izlovu, proizvodnji i prodaji primjenjuju pravila koje je ona usvojila;

2.

da, ako je dotična država članica odlučila da organizacije proizvođača upravljaju nekim ili svim izlovnim kvotama i/ili primjenom mjera vezano za ribolovni napor, primjenjuju mjere koje je u tu svrhu donijela organizacija;

3.

da osiguraju da za svaki proizvod ili skupinu proizvoda jedno plovilo pripada samo jednoj organizaciji proizvođača;

4.

da cjelokupnu proizvodnju proizvoda za koje su učlanjeni u određenu organizaciju proizvođača prodaju preko te organizacije; međutim, organizacija može odlučiti da se ova obveza neće primjenjivati ako se proizvodi prodaju u skladu sa zajedničkim pravilima koje je unaprijed utvrdila;

5.

da pružaju podatke koje zahtjeva organizacija proizvođača radi određivanja mjera iz stavka 1. točke (b) ili ispunjavanja zakonskih obveza ili u statističke svrhe;

6.

da plaćaju novčane doprinose koje statut predviđa za osnivanje i punjenje interventnog fonda iz članka 17. stavka 3.;

7.

da budu članovi organizacije najmanje tri godine nakon njenog priznavanja te da, ako je žele napustiti, o tome obavijeste organizaciju najmanje godinu dana unaprijed;

(d)

čiji statut predviđa:

1.

postupke za utvrđivanje, usvajanje i mijenjanje pravila iz točke (c) podtočke (1);

2.

sprečavanje svih oblika diskriminacije među članovima, posebno na temelju narodnosti ili mjesta poslovnog nastana;

3.

novčana davanja članova potrebna za financiranje organizacije proizvođača;

4.

pravila koja omogućuju članovima proizvođačima da na demokratski način nadziru organizaciju i njezine odluke;

5.

kazne za kršenje obveza predviđenih statutom, posebno za neplaćanje novčanih doprinosa, te za kršenje pravila koje je utvrdila organizacija proizvođača;

6.

pravila vezana za primanje novih članova;

7.

računovodstvena i proračunska pravila potrebna za djelovanje organizacije, uključujući i vođenje posebnih računa za djelatnosti za koje joj je dodijeljeno priznanje;

(e)

koju je dotična država članica priznala u skladu sa stavkom 2.

2.   Država članica priznaje kao organizacije proizvođača u smislu ove Uredbe sva udruženja proizvođača čija su službena sjedišta na njezinom području, koja su gospodarski dovoljno aktivna na njezinom području te koja podnesu zahtjev za takvim priznanjem, pod uvjetom da:

(a)

ispunjavaju zahtjeve utvrđene u stavku 1. te pruže odgovarajuće dokaze, uključujući dokaz o tome da imaju minimalni broj članova proizvođača odnosno da obuhvaćaju minimalni opseg utržive proizvodnje;

(b)

postoji dovoljno dokaza o tome da mogu valjano obavljati svoje djelatnosti, vezano za trajnost i učinkovitost;

(c)

imaju potrebni pravni status u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

3.   Organizacije proizvođača ne smiju imati vladajući položaj na određenom tržištu, osim ako je to potrebno za ostvarenje ciljeva iz članka 33. Ugovora.

4.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

Članak 6.

1.   Države članice:

(a)

odlučuju o priznavanju u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva kojemu je priložena sva potrebna dokazna dokumentacija;

(b)

u redovitim vremenskim razmacima provode kontrole kako bi provjerile djeluju li organizacije proizvođača u skladu s uvjetima priznanja; priznanje se može povući ako organizacija proizvođača više ne ispunjava uvjete iz članka 5. ili ako je priznata na temelju pogrešnih podataka; ako organizacija na prijevaran način stekne priznanje ili se na prijevaran način njime koristi, priznanje se odmah povlači s povratnim učinkom;

(c)

u roku od dva mjeseca obavješćuju Komisiju o svakoj odluci o priznavanju, odbijanju priznanja ili povlačenju priznanja.

2.   Država članica priznaje organizaciju proizvođača čije je službeno sjedište na njezinom području, ali čiji su neki članovi državljani jedne ili više drugih država članica, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 5.

Države članice čiji su državljani članovi organizacije proizvođača osnovane na području druge države članice uspostavljaju s tom drugom državom članicom upravnu suradnju potrebnu za nadzor djelatnosti dotične organizacije.

3.   Države članice mogu za određeno ribolovno područje priznati isključivo jednu organizaciju proizvođača ako se utvrdi da je ona reprezentativna prema mjerilima iz članka 7. stavka 1.

4.   Države članice mogu priznati udruženje organizacija proizvođača ako ono ispunjava uvjete iz članka 5. Međutim, na ta se udruženja ne primjenjuju članci 9. i 10.

5.   Kako bi provjerila ispunjavaju li se odredbe članka 5. i stavka 1. točke (b) ovog članka, Komisija obavlja kontrole te na temelju njih može, prema potrebi, zahtijevati od država članica da povuku priznanje.

6.   Na početku svake godine, Komisija objavljuje u seriji C Službenog lista Europskih zajednica popis organizacija proizvođača koje su bile priznate tijekom prethodne godine te popis onih organizacija proizvođača čije je priznanje povučeno tijekom istog razdoblja.

7.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka, a posebno uvjeti za povlačenje priznanja, donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

POGLAVLJE 2.

PROŠIRENJE PRAVILA NA NEČLANOVE

Članak 7.

1.   Ako se organizacija proizvođača smatra reprezentativnom vezano za proizvodnju i prodaju na jednom ili više iskrcajnih mjesta u državi članici i ako nadležnim nacionalnim tijelima podnese zahtjev, dotična država članica može zahtijevati od proizvođača koji nisu članovi te organizacije, a koji prodaju bilo koji proizvod iz članka 1. na području za koje je organizacija proizvođača reprezentativna, da poštuju:

(a)

pravila proizvodnje i prodaje koje je uvela ta organizacija u svrhu ostvarenja ciljeva iz članka 5. stavka 1. točke (b);

(b)

pravila koje je ta organizacija usvojila u vezi s povlačenjem s tržišta i obrade odnosno prerade svježih i rashlađenih proizvoda iz točaka (a) i (c) druge alineje drugog stavka članka 1.

Međutim, u slučaju proizvoda navedenih u Prilogu I., ta se pravila mogu proširiti na nečlanove jedino ako je cijena koju primjenjuje organizacija proizvođača cijena povlačenja s tržišta ili prodajna cijena Zajednice, uz dopušteno odstupanje predviđeno člankom 21. stavkom 1. točkom (a).

Države članice mogu odlučiti da se proširenje pravila iz točaka (a) i (b) ne primjenjuje na određene kategorije prodaje.

2.   Pravila koja su na temelju stavka 1. postala obvezujuća primjenjuju se do prve prodaje na tržištu, tijekom razdoblja od najdulje 12 mjeseci na regionalno ograničenom području.

3.   Države članice odmah obavješćuju Komisiju o pravilima koja su odlučile proglasiti obvezujućima na temelju stavka 1.

U roku od mjesec dana od primitka te obavijesti, ako sumnja u valjanost odluke u odnosu na slučajeve iz stavka 4. u kojima se proširenje mora proglasiti nevažećim, Komisija može zatražiti od dotične države članice da u cijelosti ili djelomično obustavi primjenu dotične odluke. U tom slučaju, u roku od dva mjeseca od toga datuma, Komisija:

potvrđuje da se pravila o kojima je obaviještena mogu proglasiti obvezujućima,

ili

na temelju jedne od okolnosti iz stavka 4. točaka (a) i (b), donosi razlozima potkrijepljenu odluku kojom proglašava nevažećim proširenje pravila koje je odredila država članica. U tom slučaju, odluka Komisije primjenjuje se od datuma na koji je državi članici poslan zahtjev za obustavom pravila.

4.   Komisija proglašava nevažećim proširenje iz stavka 1.:

(a)

ako utvrdi da se dotičnim proširenjem ugrožava slobodna trgovina ili dovodi u opasnost ostvarenje ciljeva iz članka 33. Ugovora;

(b)

ako utvrdi da je na pravilo koje bi se proširilo na druge proizvođače primjenjiv članak 81. stavak 1. Ugovora.

5.   Na temelju kasnijih kontrola, Komisija može u svakom trenutku utvrditi postojanje slučajeva predviđenih stavkom 4. te dotično proširenje može proglasiti nevažećim.

6.   Komisija odmah obavješćuje ostale države članice o svakoj fazi postupka predviđenog stavcima 3., 4. i 5.

7.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale ispunjavanje pravila iz stavka 1. One o tim mjerama odmah obavješćuju Komisiju.

8.   Ako se primjenjuje stavak 1., dotična država članica može odlučiti da su nečlanovi dužni plaćati organizaciji protuvrijednost svih novčanih davanja ili dijela davanja koja plaćaju članovi, ako su ta davanja namijenjena za pokriće upravnih troškova koji proizlaze iz primjene sustava iz stavka 1.

9.   Ako se primjenjuje stavak 1., države članice moraju osigurati, prema potrebi preko organizacije proizvođača, da se s tržišta povuku proizvodi koji ne zadovoljavaju tržišna pravila ili koji se ne mogu prodati po cijeni koja je najmanje jednaka cijeni povlačenja s tržišta.

10.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

Članak 8.

1.   Ako se primjenjuje članak 7. stavak 1., država članica može proizvođačima koji nisu članovi organizacije, a čiji je poslovni nastan u Zajednici, dodijeliti kompenzaciju za proizvode:

koji se ne mogu prodati u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (a),

ili

koji su povučeni s tržišta u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b).

Pri odobravanju kompenzacije ne smije biti diskriminacije na temelju državljanstva i mjesta poslovnog nastana primatelja. Kompenzacija ne smije biti veća od 60 % iznosa koji se dobije kada se na povučene količine primjeni:

cijena povlačenja s tržišta utvrđena u skladu s člankom 20. za proizvode iz dijela A i B Priloga I.,

ili

prodajna cijena utvrđena u skladu s člankom 22. za proizvode iz dijela C Priloga I.

2.   Troškove koji proizlaze iz odobravanja kompenzacija iz stavka 1. snosi dotična država članica.

POGLAVLJE 3.

PLANIRANJE PROIZVODNJE I STAVLJANJA NA TRŽIŠTE

Članak 9.

1.   Na početku ribolovne godine svaka organizacija proizvođača sastavlja i šalje nadležnim tijelima države članice program za ribolovnu godinu za vrste navedene u prilozima I., IV. i V., koji sadrži:

(a)

strategiju stavljanja na tržište koju će organizacija primjenjivati kako bi količina i kakvoća ponude odgovarala zahtjevima tržišta;

(b)

plan ulova za vrste iz priloga I. i IV., a posebno za vrste na koje se primjenjuju izlovne kvote, ako te vrste predstavljaju značajni dio iskrcanog ulova njezinih članova;

plan proizvodnje za vrste iz Priloga V.;

(c)

posebne preventivne mjere za usklađenje ponude vrsta koje se obično teško prodaju tijekom ribolovne godine;

(d)

kazne za članove koji krše odluke usvojene u svrhu provedbe tih planova.

Ako tijekom ribolovne godine dođe do nepredviđenih okolnosti, program se može promijeniti, a o promjeni se moraju obavijestiti nadležna tijela države članice.

Novopriznata organizacija proizvođača nije obvezna pripremiti program tijekom prve godine nakon priznanja.

2.   Program i sve njegove promjene moraju odobriti nadležna tijela države članice.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 6. stavak 1. točku (b), države članice obavljaju odgovarajuće kontrole kako bi provjerile ispunjava li svaka organizacija proizvođača obveze predviđene stavkom 1. te u slučaju da se te obveze ne ispunjavaju primjenjuju sljedeće kazne:

(a)

ako organizacija proizvođača ne sastavi program za ribolovnu godinu u skladu sa stavkom 1., za tu ribolovnu godinu neće primiti financijsku pomoć koja se dodjeljuje za interventne mjere provedene u skladu s glavom IV.;

(b)

ako organizacija proizvođača ne provodi mjere predviđene njenim programom, tada joj se za tu ribolovnu godinu:

u slučaju prvog neprovođenja odobrava samo 75 % financijske pomoći za interventne mjere provedene u skladu s glavom IV.,

u slučaju drugog neprovođenja odobrava samo 50 % te financijske pomoći, te

u slučaju daljnjeg neprovođenja, ne dodjeljuje nikakva financijska pomoć.

Kazne iz točaka (a) i (b) ne primjenjuju se do 1. siječnja 2002.

4.   Države članice odmah obavješćuju Komisiju o slučajevima u kojima je primijenjen stavak 3. točke (a) ili (b).

5.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

Članak 10.

1.   Ne dovodeći u pitanje pomoć koja se može dodjeljivati kako bi se potaklo osnivanje i olakšalo djelovanje organizacija proizvođača na temelju članka 15. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 2792/1999, države članice mogu, tijekom ograničenog razdoblja, organizacijama proizvođača dodjeljivati naknadu za troškove koji proizlaze iz obveza predviđenih člankom 9.

Organizacije proizvođača koje su priznate prije 1. siječnja 2001. mogu primati takvu naknadu tijekom 5 godina od toga datuma.

Organizacije proizvođača koje su priznate poslije tog datuma mogu primati naknadu tijekom 5 godina od godine u kojoj su priznate.

2.   Naknadu iz stavka 1. čine sljedeći elementi:

(a)

za vrste iz priloga I. i IV. iznos koji je razmjeran broju plovila i koji je izračunat degresivno prema metodi iz Priloga VII.A te paušalni iznos od 500 eura za svaku vrstu obuhvaćenu člankom 9. stavkom 1. točkom (b) prvom alinejom, i to do ukupno 10 vrsta;

(b)

za vrste iz Priloga V., iznos koji je razmjeran stupnju reprezentativnosti organizacije proizvođača i koji je izračunat prema metodi iz Priloga VII.B. Stupanj reprezentativnosti računa se prema postotku proizvodnje koja se proda preko organizacija proizvođača na proizvodnom području koje dotična država članica smatra dovoljno velikim prema mjerilima koje je ta država članica utvrdila u svrhu priznavanja.

3.   Države članice plaćaju naknadu organizacijama proizvođača u roku od četiri mjeseca od kraja godine za koju se naknada dodjeljuje, ako su njihova nadležna tijela provjerila jesu li organizacije koje primaju naknadu ispunile obveze iz članka 9.

4.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

Članak 11.

Države članice mogu dodjeljivati dodatnu pomoć organizacijama proizvođača koje u okviru programa iz članka 9. stavka 1. pripreme mjere za poboljšanje organizacije i funkcioniranja stavljanja na tržište ribe kao i mjere u svrhu postizanja bolje ravnoteže između ponude i potražnje u skladu s Uredbom (EZ) br. 2792/1999, a posebno njenim člancima 14. i 15.

Članak 12.

1.   Države članice mogu posebno priznati organizacije proizvođača iz članka 5. stavka 1. koje prodaju proizvode za koje su Uredbom (EZ) br. 2406/96 (13) utvrđeni zajednički tržišni standardi ili proizvode akvakulture ako su dostavile plan poboljšanja kakvoće tih proizvoda odobren od strane nadležnih nacionalnih tijela.

2.   Osnovni cilj planova iz stavka 1. je obuhvatiti sve faze proizvodnje i prodaje. Takvi planovi moraju posebno uključivati:

bitno poboljšanje kakvoće proizvoda dok su na plovilu ili tijekom njihovog uzgoja,

optimalno održavanje kakvoće proizvoda tijekom njihovog izlova, iskrcaja, vađenja, rukovanja, prijevoza i prodaje,

primjenu odgovarajućih tehnika i znanja za postizanje gore navedenih ciljeva,

opis planiranih mjera, uključujući pripremne studije, osposobljavanje i ulaganja.

3.   Države članice šalju Komisiji planove koje im dostave organizacije proizvođača. Nadležno tijelo države članice ne smije odobriti takve planove prije nego se oni pošalju Komisiji i prije nego istekne rok od 60 dana tijekom kojega Komisija može zahtijevati izmjene plana ili ga može odbiti.

4.   Posebno priznanje organizacije proizvođača na temelju ovog članka uvjet je za dobivanje financijske pomoći predviđene člankom 15. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 2792/1999.

5.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

GLAVA III.

MEĐUSTRUKOVNE ORGANIZACIJE I SPORAZUMI

POGLAVLJE 1.

UVJETI ZA PRIZNAVANJE I POVLAČENJE PRIZNANJA MEĐUSTRUKOVNIH ORGANIZACIJA

Članak 13.

1.   Države članice mogu kao međustrukovnu organizaciju u smislu ove Uredbe priznati svaku pravnu osobu osnovanu na njihovom području koja podnese odgovarajući zahtjev i koja se sastoji od predstavnika djelatnosti povezanih s proizvodnjom i/ili trgovinom i/ili preradom proizvoda iz članka 1. pod uvjetom:

(a)

da je osnovana na inicijativu svih ili nekih organizacija ili udruženja koja je sačinjavaju;

(b)

da predstavlja značajni dio proizvodnje i trgovine i/ili prerade proizvoda ribarstva i proizvoda dobivenih njihovom preradom u dotičnoj regiji ili regijama te da može, ako obuhvaća više regija, dokazati posjedovanje minimalnog stupnja reprezentativnosti u svakoj regiji za svaku granu djelatnosti koju pokriva;

(c)

da se sama po sebi ne bavi djelatnostima vezanim uz proizvodnju, preradu ili prodaju proizvoda ribarstva odnosno proizvoda dobivenih njihovom preradom;

(d)

da u jednoj ili više regija Zajednice, pod uvjetima koji su u skladu s pravilima Zajednice, posebno što se tiče tržišnog natjecanja, te uvažavajući interes potrošača i ne ometajući pravilno djelovanje uređenja tržišta, provodi dvije ili više sljedećih mjera:

poboljšanje poznavanja i transparentnosti proizvodnje i tržišta,

pomoć, posebno putem istraživačkog rada i ispitivanja tržišta, kako bi se bolje uskladio način stavljanja u promet proizvoda ribarstva,

proučavanje i razvoj tehnika kojima se poboljšava djelovanje tržišta, uključujući informacijsku i komunikacijsku tehnologiju,

pripremanje tipskih ugovora koji su u skladu s pravilima Zajednice,

pružanje podataka i provođenje istraživanja potrebnih kako bi se proizvodnja preusmjerila prema proizvodima koji više odgovaraju zahtjevima tržišta te ukusu i očekivanjima potrošača, posebno u pogledu kakvoće proizvoda i metoda iskorištavanja koje pridonose održivosti bogatstava,

razvoj metoda i instrumenata te organiziranje programa osposobljavanja u svrhu poboljšanja kakvoće proizvoda,

iskorištavanje potencijala i zaštita oznaka izvornosti, oznaka kakvoće i oznaka zemljopisnog podrijetla,

utvrđivanje pravila o ribolovu i o prodaji proizvoda ribarstva koja su stroža od pravila Zajednice ili od nacionalnih pravila,

bolje iskorištavanje potencijala proizvoda ribarstva,

promidžba proizvoda ribarstva.

2.   Prije priznavanja, države članice obavješćuju Komisiju o međustrukovnim organizacijama koje su podnijele zahtjev za priznavanje, dostavljajući joj sve potrebne podatke o njihovoj reprezentativnosti i njihovim različitim djelatnostima kao i sve ostale podatke potrebne za ocjenu.

Komisija se može usprotiviti priznavanju u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti.

3.   Države članice:

(a)

donose odluku o priznanju u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva kojemu je priložena sva dokazna dokumentacija;

(b)

u redovitim vremenskim razmacima obavljaju kontrole kako bi provjerile ispunjavaju li međustrukovne organizacije uvjete za priznanje;

(c)

povlače priznanje ako:

i.

se uvjeti za priznavanje utvrđeni ovom Uredbom više ne ispunjavaju;

ii.

međustrukovna organizacija krši bilo koju zabranu iz članka 14. ili ometa pravilno djelovanje organizacije tržišta, ne dovodeći u pitanje ostale kazne izrečene u skladu s nacionalnim zakonima;

(d)

u roku od dva mjeseca obavješćuju Komisiju o svakoj odluci o priznavanju, odbijanju priznanja ili povlačenju priznanja.

4.   Komisija obavlja kontrole kako bi provjerila ispunjavaju li se odredbe stavka 1. i stavka 3. točke (b) te na temelju tih kontrola može zahtijevati od države članice da povuče priznanje.

5.   Priznanje predstavlja dopuštenje za provođenje mjera iz stavka 1. točke (b) u skladu s uvjetima utvrđenim u ovoj Uredbi.

6.   Komisija objavljuje u seriji C Službenoga lista Europskih zajednica popis priznatih međustrukovnih organizacija, navodeći gospodarsko područje ili područje njihovog djelovanja te djelatnosti koje one obavljaju u svrhu članka 15. Objavljuju se i povlačenja priznanja.

7.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka, a posebno uvjeti pod kojima države članice moraju izvješćivati Komisiju o djelatnostima međustrukovnih organizacija te učestalost izvješćivanja, donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

POGLAVLJE 2.

UVJETI U VEZI SA SPORAZUMIMA, ODLUKAMA I USKLAĐENIM DJELOVANJIMA MEĐUSTRUKOVNIH ORGANIZACIJA

Članak 14.

Bez obzira na članak 1. Uredbe br. 26, članak 81. stavak 1. Ugovora ne primjenjuje se na sporazume, odluke i usklađena djelovanja priznatih međustrukovnih organizacija čiji je cilj provedba mjera iz članka 13. stavka 1. točke (d) ove Uredbe i koji, ne dovodeći u pitanje mjere koje međustrukovne organizacije poduzimaju na temelju posebnih odredbi zakonodavstva Zajednice:

(a)

ne podrazumijevaju obvezu primjene fiksne cijene;

(b)

ne dovode do nikakvog dijeljenja tržišta unutar Zajednice;

(c)

ne primjenjuju nejednake uvjete na iste poslove s drugim trgovinskim partnerima koji bi time bili dovedeni u nepovoljniji položaj u tržišnom natjecanju;

(d)

ne sprečavaju tržišno natjecanje za značajni dio dotičnih proizvoda;

(e)

ne ograničavaju tržišno natjecanje na načine koji nisu ključni za postizanje ciljeva zajedničke ribarstvene politike koju slijedi međustrukovna organizacija.

POGLAVLJE 3.

PROŠIRENJE SPORAZUMA, ODLUKA I USKLAĐENIH DJELOVANJA NA NEČLANOVE

Članak 15.

1.   Ako se smatra da je međustrukovna organizacija koja djeluje u određenoj regiji ili regijama države članice reprezentativna u vezi s proizvodnjom i/ili trgovinom i/ili preradom određenog proizvoda, dotična država članica može na zahtjev organizacije odlučiti da neki sporazumi, odluke ili usklađena djelovanja, dogovoreni unutar organizacije, budu tijekom ograničenog razdoblja obvezujući za ostale gospodarske subjekte u dotičnoj regiji ili regijama, bilo pojedince ili skupine, koji ne pripadaju organizaciji.

2.   Smatra se da je međustrukovna organizacija reprezentativna u smislu stavka 1. ako predstavlja najmanje dvije trećine proizvodnje i/ili trgovine i/ili prerade dotičnog odnosno dotičnih proizvoda u dotičnoj regiji ili regijama države članice. Ako se zahtjev za proširenjem pravila na ostale gospodarske subjekte odnosi na više od jedne regije, međustrukovna organizacija mora dokazati svoju reprezentativnost u svakoj regiji za svaku struku koju obuhvaća.

3.   Pravila za koja se može tražiti proširenje na druge gospodarske subjekte:

(a)

moraju se odnositi na jedno od sljedećega:

obavješćivanje o proizvodnji i tržištu,

pravila proizvodnje stroža od onih koje predviđaju propisi Zajednice ili nacionalni propisi,

sastavljanje tipskih ugovora koji su u skladu s pravilima Zajednice,

pravila u vezi marketinga;

(b)

moraju biti na snazi najmanje godinu dana;

(c)

mogu biti obvezujuća najdulje tri godine;

(d)

ne smiju nanositi štetu ostalim gospodarskim subjektima s poslovnim nastanom u drugim regijama države članice ili u drugim državama članicama.

Članak 16.

1.   Države članice odmah obavješćuju Komisiju o pravilima koje namjeravaju proglasiti obvezujućima za sve gospodarske subjekte u jednoj ili više određenih regija u skladu s člankom 15. stavkom 1. Komisija donosi odluku kojom državi članici ne dopušta proširenje pravila ako:

(a)

ustanovi da će dotično proširenje ugroziti slobodnu trgovinu ili dovesti u opasnost ostvarenje ciljeva iz članka 33. Ugovora; ili

(b)

ustanovi da je sporazum, odluka ili usklađeno djelovanje koje bi se proširilo na druge proizvođače u suprotnosti s odredbama članka 81. stavka 1. Ugovora;

ili

(c)

ustanovi da se ne poštuju odredbe članka 15. ove Uredbe.

Pravila se ne smiju proglasiti obvezujućim prije nego istekne razdoblje od dva mjeseca od dana na koji Komisija primi obavijest ili prije nego Komisija, u istom roku, navede da se ne protivi tim pravilima.

2.   Ako, na temelju kasnijih kontrola, Komisija posumnja u valjanost proširenja u odnosu na okolnosti iz stavka 1. točaka (a), (b) ili (c), ona će od dotične države članice zahtijevati da u cijelosti ili djelomično obustavi primjenu dotične odluke. U tom slučaju, u roku od dva mjeseca od toga datuma, Komisija:

dopušta da se ukine suspenzija,

ili

na temelju jedne od gore navedenih okolnosti, donosi razlozima potkrijepljenu odluku kojom proglašava nevažećim proširenje pravila koje je odredila država članica. U tom se slučaju odluka Komisije primjenjuje od datuma na koji je državi članici poslan zahtjev za obustavom pravila.

3.   Komisija u svakoj fazi obavješćuje Odbor predviđen člankom 38. stavkom 1. o svim odlukama vezanim uz proširenje međustrukovnih sporazuma na temelju stavka 1. i o svakoj obustavi ili ukidanju postojećih pravila na temelju stavka 2.

4.   Ako se pravila za jedan ili više proizvoda prošire i ako priznata međustrukovna organizacija obavlja jednu ili više djelatnosti iz članka 15. stavka 3. točke (a) koje su od općeg gospodarskog interesa za one gospodarske subjekte čije su djelatnosti vezane uz jedan ili više dotičnih proizvoda, država članica koja je priznala tu organizaciju može odlučiti da su pojedinci ili skupine koji nisu članovi organizacije, ali koji imaju koristi od tih djelatnosti, dužni plaćati organizaciji protuvrijednost svih novčanih davanja ili dijela davanja koja plaćaju članovi, ako su ta davanja namijenjena za pokriće troškova koji izravno nastaju zbog obavljanja dotičnih djelatnosti.

GLAVA IV.

CIJENE I INTERVENCIJE

POGLAVLJE 1.

CIJENE

Članak 17.

Opće odredbe

1.   Za proizvode iz članka 1., organizacije proizvođača mogu odrediti cijenu povlačenja s tržišta ispod koje neće prodavati proizvode koje im isporučuju njihovi članovi.

U tom slučaju, za količine povučene s tržišta organizacije proizvođača:

odobravaju članovima nadoknadu za proizvode iz dijela A i B Priloga I. te iz Priloga IV. koji udovoljavaju standardima utvrđenim u skladu s člankom 2.,

mogu odobriti članovima nadoknadu za ostale proizvode iz članka 1.

Za svaki proizvod iz članka 1. može se, u skladu sa stavkom 5., utvrditi najveća visina cijene povlačenja s tržišta.

2.   Organizacije proizvođača odredit će način raspolaganja proizvodima povučenim s tržišta tako da on ne ometa normalno trženje dotičnog proizvoda.

3.   U svrhu financiranja mjera povlačenja s tržišta, organizacije proizvođača osnivaju interventni fond koji se puni doprinosima na temelju količina ponuđenih na prodaju ili primjenjuju sustav izravnavanja.

4.   Organizacije proizvođača dostavljaju sljedeće podatke nacionalnim tijelima koja ih prosljeđuju Komisiji:

popis proizvoda na koje namjeravaju primjenjivati sustav opisan u stavku 1.,

razdoblje tijekom kojeg se primjenjuju cijene povlačenja s tržišta,

visine cijena povlačenja s tržišta koje su predložene i koje se primjenjuju.

5.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

Članak 18.

Orijentacijska cijena

1.   Prije početka ribolovne godine, utvrđuje se orijentacijska cijena za svaki proizvod iz Priloga I. i za svaki proizvod i skupinu proizvoda iz Priloga II.

Te cijene vrijede za cijelu Zajednicu i utvrđuju se za svaku ribolovnu godinu odnosno za svako razdoblje na koje je podijeljena ta godina.

2.   Orijentacijska se cijena utvrđuje:

na temelju prosjeka cijena koje su za značajni dio proizvodnje Zajednice zabilježene na veletržnicama ili u lukama tijekom tri ribolovne godine neposredno prije godine za koju se ta cijena utvrđuje,

uzimajući u obzir pravce razvoja proizvodnje i potražnje.

Pri utvrđivanju cijene, uzima se u obzir i potreba da se:

stabiliziraju tržišne cijene i izbjegne stvaranje viškova u Zajednici,

doprinese povećanju prihoda proizvođača,

uvaže interesi potrošača.

3.   Na prijedlog Komisije, Vijeće kvalificiranom većinom određuje orijentacijske cijene iz stavka 1.

Članak 19.

Izvješće o cijenama

1.   Tijekom razdoblja za koje vrijedi orijentacijska cijena, države članice obavješćuju Komisiju o cijenama proizvoda iz članka 18. stavka 1. zabilježenim na njihovim veletržnicama ili u njihovim lukama.

2.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

Članak 20.

Cijene povlačenja s tržišta utvrđene na razini Zajednice

1.   Za svaki proizvod naveden u dijelu A i B Priloga I. utvrđuje se, na temelju svježine, veličine ili težine te prezentiranja proizvoda, cijena povlačenja s tržišta na razini Zajednice, i to tako da se orijentacijska cijena utvrđena u skladu s člankom 18. pomnoži faktorom konverzije. Cijena povlačenja s tržišta utvrđena na razini Zajednice ni u kojem slučaju ne smije premašivati 90 % orijentacijske cijene.

2.   Kako bi se proizvođačima u područjima iskrcavanja koja su veoma udaljena od glavnih potrošačkih središta Zajednice omogućio pristup tržištima pod zadovoljavajućim uvjetima, cijene iz stavka 1. mogu se ponderirati koeficijentom prilagodbe za svako područje.

3.   Pravila za primjenu ovog članka, posebno pravila za utvrđivanje postotka orijentacijske cijene koji će služiti za izračunavanje cijene povlačenja s tržišta utvrđene na razini Zajednice i za određivanje područja iskrcavanja iz stavka 2. kao i za utvrđivanje cijena, donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

POGLAVLJE 2.

INTERVENCIJE

Članak 21.

Financijska naknada za povlačenje proizvoda s tržišta

1.   Države članice dodjeljuju financijsku naknadu organizacijama proizvođača koje u skladu s člankom 17. povlače s tržišta proizvode navedene u dijelu A i B Priloga I., pod uvjetom da:

(a)

je cijena povlačenja s tržišta koju primjenjuju te organizacije cijena povlačenja s tržišta koja je u skladu s člankom 20. utvrđena na razini Zajednice, pri čemu je dopušteno odstupanje od 10 % ispod do 10 % iznad te cijene kako bi se uvažila sezonska kolebanja tržišnih cijena;

(b)

proizvodi koji su povučeni s tržišta zadovoljavaju tržišne standarde usvojene u skladu s člankom 2. te su odgovarajuće kakvoće koja se određuje u skladu s postupkom predviđenim člankom 2. stavkom 3.;

(c)

se cijena povlačenja s tržišta, koja se spominje u točki (a), primjenjuje tijekom cijele ribolovne godine za svaku dotičnu kategoriju proizvoda; međutim, organizacija proizvođača koja, kao jednu od mjera iz članka 5. stavka 1. primjenjuje mjeru zabrane ribolova ili prodaje određenih kategorija proizvoda, nije obvezna za te kategorije proizvoda primjenjivati cijenu povlačenja s tržišta utvrđenu na razini Zajednice.

2.   Financijska se naknada dodjeljuje jedino ako se proizvodi koji su povučeni s tržišta upotrebljavaju u druge svrhe, a ne za ljudsku prehranu, ili ako se njima raspolaže na način koji ne ometa normalnu prodaju drugih proizvoda.

3.   Za proizvode iz stavka 1.:

(a)

financijska naknada iznosi:

i.

85 % cijene povlačenja s tržišta koju dotična organizacija proizvođača primjenjuje na povučene količine koje ne premašuju 4 % godišnjih količina dotičnog proizvoda stavljenog u prodaju svake godine;

ii.

za 2003. ribolovnu godinu, 55 % cijene povlačenja s tržišta koju dotična organizacija proizvođača primjenjuje na povučene količine koje premašuju 4 %, ali koje ne premašuju kod pelagičkih vrsta 10 % odnosno kod drugih vrsta 8 % godišnjih količina dotičnog proizvoda koji se stavlja u prodaju svake godine; za ribolovne godine 2001. i 2002., ona iznosi 75 % odnosno 65 %.

(b)

financijska se naknada ne dodjeljuje za količine koje su povučene s tržišta, a koje kod pelagičkih vrsta premašuju 10 % odnosno kod drugih vrsta 8 % količina koje svaka organizacija proizvođača stavlja u prodaju.

4.   Pri izračunavanju iznosa financijske naknade koja se dodjeljuje organizaciji proizvođača, uzima se u obzir proizvodnja svih njenih članova, uključujući i sve količine koje je s tržišta povukla druga organizacija u skladu s člankom 7.

5.   Financijska se naknada umanjuje za paušalno utvrđenu vrijednost proizvoda namijenjenih za druge svrhe osim za ljudsku prehranu ili za svaki neto prihod od prodaje proizvoda za ljudsku prehranu u skladu sa stavkom 2. Gornja vrijednost se utvrđuje na početku ribolovne godine. Međutim, ona se prilagođava ako se na tržištu Zajednice zabilježe značajne i trajne promjene cijena.

6.   Ako organizacije proizvođača povlače proizvode s tržišta u skladu sa stavkom 1., one svojim članovima, za količine koje su povučene s tržišta, dodjeljuju odštetu koja je najmanje jednaka iznosu financijske naknade izračunate u skladu sa stavkom 3. točkom (a) uvećanom za iznos koji je jednak 10 % cijene povlačenja s tržišta koju primjenjuje ta organizacija.

Međutim, organizacije proizvođača mogu u okviru sustava internih kazni dodijeliti svojim članovima odštetu manju od one koja je predviđena prethodnim stavkom, pri čemu se razlika mora obvezno rasporediti u rezervni fond koji je namijenjen isključivo za kasnije intervencijske aktivnosti.

7.   U slučaju ozbiljnih tržišnih poremećaja, Komisija može, u skladu s postupkom iz članka 38. stavka 2. poduzeti mjere za usklađenje odredbi stavka 3. Usvojene mjere ne smiju trajati dulje od šest mjeseci.

8.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

Članak 22.

Prodajne cijene utvrđene na razini Zajednice

Za svaki proizvod naveden u dijelu C Priloga I. utvrđuje se prodajna cijena na razini Zajednice pod istim uvjetima koji su člankom 20. predviđeni za utvrđivanje cijena povlačenja s tržišta.

Članak 23.

Pomoć za preradu proizvoda

1.   Pomoć za preradu proizvoda možete se odobriti:

i.

za proizvode iz dijela A i B Priloga I. koji su povučeni s tržišta po cijeni povlačenja s tržišta iz članka 20.;

ii.

za proizvode iz dijela C Priloga I. koji su bili stavljeni u prodaju, ali za koje se može dokazati da nije bilo moguće pronaći kupca po prodajnoj cijeni koja je u skladu s člankom 22. utvrđena na razini Zajednice.

Dopušteno je odstupanje od 10 % ispod do 10 % iznad tih cijena kako bi se uvažila sezonska kolebanja tržišnih cijena.

2.   Pomoć za preradu proizvoda može se dodijeliti samo za one količine:

(a)

koje su isporučili proizvođači-članovi;

(b)

koje ispunjavaju zahtjeve u pogledu kakvoće, veličine i prezentiranja;

(c)

koje se ili obrađuju radi stabilizacije i skladište ili se konzerviraju u skladu s uvjetima i tijekom razdoblja koje treba utvrditi.

3.   Za svaki dotični proizvod, pomoć se može dodijeliti za količinu koja iznosi najviše 18 % količina koje se godišnje stavljaju u prodaju, umanjeno za postotak spomenutih količina za koji je plaćena financijska naknada u skladu s člankom 21.

Visina ove pomoći ne smije biti veća od visine tehničkih i financijskih troškova vezanih uz postupke koji su bitni za stabilizaciju i skladištenje.

4.   Metode prerade iz ovog članka su:

(a)

zamrzavanje,

soljenje,

sušenje,

mariniranje,

i prema potrebi,

prokuhavanje i pasteriziranje;

(b)

filetiranje ili rezanje na kockice te, prema potrebi, odstranjivanje glave, ako se uz ove postupke primjenjuje i jedan od načina obrade iz točke (a).

5.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

Članak 24.

Povlačenja s tržišta i prerada proizvoda koje samostalno provode organizacije proizvođača

1.   Za proizvode iz Priloga IV., države članice dodjeljuju paušalnu pomoć organizacijama proizvođača koje provode interventne mjere iz članka 17. uz uvjet da:

(a)

prije početka ribolovne godine te organizacije utvrde cijenu povlačenja s tržišta, dalje u tekstu „neovisna cijena povlačenja s tržišta”; organizacije proizvođača moraju tu cijenu primjenjivati tijekom cijele ribolovne godine, uz dopušteno odstupanje od 10 % ispod do 10 % iznad te cijene; cijena, međutim, ne smije premašiti 80 % ponderirane prosječne cijene koja je za dotične kategorije proizvoda zabilježena tijekom prethodne tri ribolovne godine na području djelovanja dotičnih organizacija proizvođača;

(b)

proizvodi koji su povučeni s tržišta zadovoljavaju tržišne standarde usvojene u skladu s člankom 2. te da su odgovarajuće kakvoće koja se određuje u skladu s postupkom predviđenim člankom 2. stavkom 3.;

(c)

je odšteta koja se odobrava udruženim proizvođačima za proizvode povučene s tržišta jednaka neovisnoj cijeni povlačenja s tržišta koju primjenjuju organizacije proizvođača.

2.   Paušalna se pomoć dodjeljuje za količine povučene s tržišta koje su stavljene u prodaju u skladu s člankom 5. stavkom 1. i koje se prodaju na način koji ne utječe na normalnu prodaju proizvodnje.

3.   Paušalna pomoć iznosi 75 % neovisne cijene povlačenja s tržišta koja se primjenjuje u tekućoj ribolovnoj godini, pri čemu se taj iznos umanjuje za paušalno utvrđenu vrijednost proizvoda koji se prodaje u skladu sa stavkom 2.

4.   Paušalna se pomoć dodjeljuje za količine povučene s tržišta koje se ili obrađuju radi stabilizacije i skladište ili se konzerviraju u skladu s uvjetima i tijekom razdoblja koje treba utvrditi. U takvim slučajevima, visina paušalne pomoći ne smije biti veća od visine tehničkih i financijskih troškova vezanih uz postupke koji su bitni za stabilizaciju i skladištenje.

5.   Paušalna pomoć u skladu sa stavkom 2. može se dodijeliti samo za količine koje ne premašuju 5 % godišnjih količina dotičnog proizvoda stavljenih u prodaju u skladu s člankom 5. stavkom 1.

Ukupne količine za koje se na temelju stavaka 2. i 4. može dodijeliti paušalna pomoć ne smiju premašiti 10 % godišnjih količina iz prve točke.

6.   Dotične države članice uvode sustav inspekcijskog nadzora kako bi provjerile ispunjavaju li proizvodi za koje se traži paušalna pomoć uistinu uvjete za dobivanje te pomoći.

Za potrebe inspekcijskog nadzora, primatelji paušalne pomoći moraju voditi evidenciju o zalihama koja mora ispunjavati utvrđena mjerila. Države članice moraju, u vremenskim razmacima koji će se utvrditi, slati Komisiji tablični pregled prosječnih cijena proizvoda i kategorija proizvoda zabilježenih na veletržnicama ili u lukama.

7.   Na prijedlog Komisije, Vijeće kvalificiranom većinom odlučuje, ovisno o usklađenosti cijena za vrste obuhvaćene ovim člankom, o njihovom uključenju u popis proizvoda iz dijela A Priloga I.

8.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

Članak 25.

Pomoć za privatno skladištenje

1.   Prije početka ribolovne godine, za svaki proizvod iz Priloga II. utvrđuje se prodajna cijena na razini Zajednice, koja iznosi najmanje 70 % do najviše 90 % orijentacijske cijene iz članka 18. stavka 1.

2.   Pomoć za privatno skladištenje može se dodijeliti organizacijama proizvođača koje tijekom cijele dotične ribolovne godine:

(a)

na proizvodnju i prodaju tih proizvoda primjenjuju članak 5. stavak 1.;

(b)

primjenjuju prodajnu cijenu iz stavka 1., uz dopušteno odstupanje od 10 % ispod do 10 % iznad tih cijena kako bi se uvažila sezonska kolebanja tržišnih cijena;

3.   Pomoć za privatno skladištenje dodjeljuje se za proizvode iz Priloga II. koji su bili stavljeni u prodaju, ali za koje se može dokazati da nije bilo moguće pronaći kupca po prodajnoj cijeni koja je u skladu sa stavkom 1. utvrđena na razini Zajednice.

4.   Za dodjeljivanje pomoći za privatno skladištenje vrijede sljedeća ograničenja:

(a)

proizvode mora uloviti, zamrznuti na brodu i iskrcati u Zajednici član organizacije proizvođača;

(b)

proizvodi moraju biti uskladišteni tijekom najkraćeg mogućeg razdoblja te potom ponovo stavljeni na tržište Zajednice;

i to najviše do 15 % godišnjih količina dotičnih proizvoda koje organizacija proizvođača stavlja u prodaju.

5.   Visina pomoći za privatno skladištenje ne smije biti veća od ukupnog iznosa tehničkih troškova i kamata za razdoblje od najviše tri mjeseca. Ta se visina utvrđuje degresivno svaki mjesec.

6.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka, uključujući utvrđivanje prodajne cijene iz stavka 1. donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

POGLAVLJE 3.

TUNA ZA PRERADU

Članak 26.

Proizvođačka cijena utvrđena na razini Zajednice

1.   Prije početka ribolovne godine, Vijeće, na prijedlog Komisije, kvalificiranom većinom utvrđuje proizvođačku cijenu na razini Zajednice za svaki proizvod iz Priloga III. Ove se cijene utvrđuju u skladu s prvom i drugom alinejom članka 18. stavka 2.

Pri utvrđivanju cijene, uzima se u obzir i potreba da se:

uvažavaju uvjeti opskrbe prerađivačke industrije u Zajednici,

doprinese povećanju prihoda proizvođača,

izbjegne stvaranje viškova u Zajednici.

Te cijene vrijede za cijelu Zajednicu i utvrđuju se za svaku ribolovnu godinu.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o prosječnim cijenama zabilježenim na njihovim veletržnicama ili u lukama za proizvode podrijetlom iz Zajednice iz stavka 1. koji imaju točno određene komercijalne značajke.

3.   Pravila za primjenu ovog članka, posebno pravila za utvrđivanje faktora konverzije za različite vrste, veličine i načine prezentiranja tune, donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

Članak 27.

Naknada organizacijama proizvođača

1.   Organizacijama proizvođača može se dodijeliti naknada za količine proizvoda iz Priloga III. koje su njihovi članovi ulovili te potom prodali i isporučili prerađivačkim industrijama čiji je poslovni nastan na carinskom području Zajednice, i koji su namijenjeni za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja (KN oznaka) 1604. Naknada se dodjeljuje kada su za dotično kalendarsko tromjesečje:

prosječna prodajna cijena koja je zabilježena na tržištu Zajednice,

i

uvozna cijena iz članka 29. stavka 3. točke (d),

niže od aktivirajućeg praga koji iznosi 87 % proizvođačke cijene koja je za dotični proizvod utvrđena na razini Zajednice.

Prije početka ribolovne godine države članice pripremaju ili ažuriraju te dostavljaju Komisiji popis industrija iz ovog stavka.

2.   Iznos naknade ni u kojemu slučaju ne smije biti veći od:

razlike između aktivirajućeg praga i prosječne prodajne cijene dotičnog proizvoda na tržištu Zajednice,

ili paušalnog iznosa koji je jednak 12 % tog praga.

3.   Najveća ukupna količina svakog proizvoda za koju se može dodijeliti naknada ne smije biti veća od prosjeka količina koje su, pod uvjetima iz stavka 1., prodane i isporučene u istom tromjesečju tijekom tri ribolovne godine koje prethode tromjesečju za koji se plaća naknada.

4.   Iznos naknade koja se dodjeljuje svakoj organizaciji proizvođača jednak je:

gornjoj granici utvrđenoj u stavku 2. za količine dotičnog proizvoda koje su prodane u skladu sa stavkom 1. i koje nisu veće od prosječnih količina koje su njeni članovi prodali i isporučili, pod jednakim uvjetima, u istom tromjesečju tijekom tri ribolovne godine koje prethode tromjesečju za koji se plaća naknada.

50 % gornje granice utvrđene u stavku 2. za količine dotičnog proizvoda koje prekoračuju količine iz prve alineje i koje su jednake višku količina do kojeg dolazi nakon raspodjele količina, predviđenih stavkom 3, među organizacijama proizvođača.

Količine se raspodjeljuju među dotičnim organizacijama proizvođača razmjerno njihovoj prosječnoj proizvodnji ostvarenoj u jednakom tromjesečju tijekom tri ribolovne godine koje prethode tromjesečju za koje se plaća naknada.

5.   Dodijeljenu naknadu organizacije proizvođača raspodjeljuju svojim članovima razmjerno količinama koje su oni prodali i isporučili u skladu sa stavkom 1.

6.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka, posebno iznos naknade i uvjeti pod kojima se ona dodjeljuje, donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

GLAVA V.

TRGOVINA S TREĆIM ZEMLJAMA

POGLAVLJE 1.

CARINSKI REŽIM

Članak 28.

1.   Kako bi se osigurala odgovarajuća opskrba tržišta Zajednice sirovinama potrebnim za prerađivačku industriju, određeni se proizvodi mogu, na neodređeno razdoblje, u cijelosti ili djelomično osloboditi carinskih davanja u skladu s Prilogom VI. ovoj Uredbi.

2.   Kako oslobađanja iz stavka 1. ne bi ugrozila stabilizacijske mjere iz članaka 20., 21., 22., 23., 25. i 26., ta se oslobađanja mogu dopustiti samo pri uvozu dotičnih proizvoda, uz uvjet da se poštuju cijene utvrđene u skladu s člankom 29.

3.   Ako u bilo kojem trenutku, unatoč poštovanju referentne cijene iz stavka 2., dođe do ozbiljnih poremećaja na tržištu, Vijeće, na prijedlog Komisije, kvalificiranom većinom opoziva mjere iz stavka 1.

POGLAVLJE 2.

REFERENTNE CIJENE

Članak 29.

1.   Svake se godine mogu, po kategorijama proizvoda, utvrditi referentne cijene važeće za cijelu Zajednicu za proizvode koji podliježu:

(a)

režimu smanjenja ili privremenog ukidanja carinskih davanja, čiji uvjeti, koje kao obvezujuće propisuje Svjetska trgovinska organizacija, predviđaju poštovanje referentne cijene;

(b)

jednoj od mjera iz članka 28. stavka 1.;

ili

(c)

režimu, drugačijem od onih koji se navode u točkama (a) i (b), koji predviđa poštovanje referentne cijene i koji je u skladu s međunarodnim obvezama Zajednice.

2.   Ako je prijavljena carinska vrijednost određenog proizvoda koji se uvozi iz treće zemlje po jednoj od mjera iz stavka 1. niža od referentne cijene, dotične količine ne ispunjavaju uvjete za primjenu tog carinskog režima.

3.   Referentne cijene određene:

(a)

za proizvode iz dijela A i B Priloga I. jednake su cijeni povlačenja s tržišta utvrđenoj u skladu s člankom 20. stavkom 1.;

(b)

za proizvode iz dijela C Priloga I. jednake su prodajnoj cijeni utvrđenoj na razini Zajednice u skladu s člankom 22.;

(c)

za proizvode iz Priloga II. jednake su prodajnoj cijeni utvrđenoj na razini Zajednice u skladu s člankom 25. stavkom 1.;

(d)

za ostale proizvode utvrđuju se, prije svega, na temelju ponderiranog prosjeka carinskih vrijednosti koje su zabilježene na uvoznim tržnicama ili u uvoznim lukama u državi članici tijekom posljednje tri godine neposredno prije datuma na koji se utvrđuje referentna cijena, pri čemu treba osigurati da cijene odražavaju stanje na tržištu.

4.   Države članice redovito obavješćuju Komisiju o cijenama i količinama uvezenih proizvoda iz priloga I. do IV. zabilježenim na njihovim tržnicama ili u njihovim lukama. Te cijene moraju biti jednake carinskoj vrijednosti dotičnih proizvoda.

5.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka, uključujući utvrđivanje referentnih cijena, donose se u skladu s postupkom utvrđenim u skladu s člankom 38. stavkom 2.

POGLAVLJE 3.

ZAŠTITNE MJERE

Članak 30.

1.   Ako, zbog uvoza ili izvoza, na tržištu Zajednice za jedan ili više proizvoda iz članka 1. dođe, ili postoji opasnost da dođe do ozbiljnih poremećaja koji bi mogli ugroziti ostvarenje ciljeva iz članka 33. Ugovora, mogu se primijeniti odgovarajuće mjere za trgovinu s trećim zemljama dok ti poremećaji, ili opasnost od njih, ne prestanu.

2.   Mjere predviđene stavkom 1. primjenjuju se i provode u skladu s postupkom utvrđenim u članku 16. Uredbe (EZ) br. 3285/94 (14).

GLAVA VI.

OPĆE ODREDBE

Članak 31.

1.   Ako se na tržištu Zajednice kod jednog ili više proizvoda iz članka 1. zabilježe takva povećanja cijena ili poteškoće u opskrbi koje bi mogle ugroziti ostvarenje nekih ciljeva iz članka 33. Ugovora, i ako postoji vjerojatnost da takvo stanje dulje potraje, Vijeće, na prijedlog Komisije, kvalificiranom većinom odlučuje o poduzimanju mjera potrebnih za popravljanje stanja.

Članak 32.

Bez obzira na drukčije odredbe donesene u skladu s člancima 36. i 37. Ugovora, na proizvodnju i promet proizvodima iz članka 1. primjenjuju se članci 87., 88. i 89. Ugovora.

Članak 33.

Bez obzira na druge odredbe Zajednice, države članice poduzimaju potrebne korake kako bi osigurale da sva ribarska plovila koja plove pod zastavom jedne od država članica imaju isti pristup lukama i objektima za prvu prodaju te svoj pripadajućoj opremi i tehničkim instalacijama.

Članak 34.

1.   Države članice i Komisija međusobno razmjenjuju podatke potrebne za provedbu ove Uredbe. U tu svrhu, uspostavljaju potrebne komunikacijske sustave i sustave razmjene podataka, održavaju ih u dobrom stanju i snose popratne troškove.

Dio troškova sustava iz prve točke pokriva se sredstvima iz proračuna Zajednice.

2.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka, uključujući utvrđivanje izdataka koji se pokrivaju sredstvima iz proračuna Zajednice, donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

Članak 35.

1.   Izdaci vezani uz odobrenje plaćanja predviđenih ovom Uredbom smatraju se dijelom interventnih mjera u smislu članka 2. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1258/1999.

2.   Financiranje izdataka iz stavka 1. za proizvode iz nekog stoka ili skupine stokova odobrava se samo u okviru onih količina koje su dotičnoj državi članici dodijeljene iz ukupne količine dopuštenog ulova tog stoka ili skupine stokova.

3.   Detaljna pravila za primjenu ovog članka donose se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 38. stavku 2.

Članak 36.

Države članice poduzimaju sve mjere potrebne za usklađivanje s ovom Uredbom te kako bi spriječile i okončale sve prijevare. U tu svrhu:

redovito provode kontrolu korisnika financijske pomoći,

ako pri takvim kontrolama treba uzimati uzroke, osiguravaju, na temelju analize rizika, da na cijelom njihovom području učestalost kontrola i korištene metode budu primjerene mjeri koja se nadzire i da budu dostatne s obzirom na količine koje su stavljene u promet ili su uskladištene u svrhu stavljanja u promet.

Članak 37.

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe u vezi s pitanjima iz članaka 2. do 7., 9., 10., 12., 13., 16., 17., 19. do 21., 23. do 27., 29., 34. i 35. donose se u skladu s postupkom upravljanja iz članka 38. stavka 2.

Članak 38.

1.   Komisiji pomaže Upravljački odbor za proizvode ribarstva, dalje u tekstu „Odbor”.

2.   U slučajevima pozivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 4. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje predviđeno člankom 4. stavkom 3. Odluke 1999/468/EZ je jedan mjesec.

3.   Odbor usvaja svoja poslovnik.

Članak 39.

Odbor može razmatrati i sva druga pitanja koja mu, samoinicijativno ili na zahtjev predstavnika države članice, uputi njegov predsjednik.

Članak 40.

Ova se Uredba primjenjuje tako da se istodobno i na odgovarajući način uzimaju u obzir ciljevi utvrđeni u člancima 33. i 131. Ugovora.

Članak 41.

Komisija će, najkasnije do 31. prosinca 2005., poslati Vijeću i Europskom parlamentu izvješće kojim se ocjenjuju rezultati provedbe ove Uredbe.

Članak 42.

1.   Ovim se uredbe (EEZ) br. 3759/92, (EEZ) br. 105/76 i (EEZ) br. 1772/82 stavljaju izvan snage, s učinkom od 1. siječnja 2001.

2.   Upućivanja na Uredbu (EEZ) br. 3759/92 stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga VIII.

Članak 43.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2001., osim članka 4. koji se primjenjuje od 1. siječnja 2002.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 1999.

Za Vijeće

Predsjednik

K. HEMILÄ


(1)  SL C 78, 20.3.1999., str. 1.

(2)  Mišljenje doneseno 2. prosinca 1999. (još nije objavljeno u Službenom listu)

(3)  SL C 329, 17.11.1999., str. 13.

(4)  SL C 374, 23.12.1999., str. 71.

(5)  SL L 388, 31.12.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 3318/94 (SL L 350, 31.12.1994., str. 15.).

(6)  SL L 20, 28.1.1976., str. 39. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EEZ) br. 3940/87 (SL L 373, 31.12.1987., str. 6.).

(7)  SL L 197, 6.7.1982., str. 1.

(8)  SL L 337, 30.12.1999., str. 10.

(9)  Uredba br. 26 o primjeni određenih pravila tržišnog natjecanja na proizvodnju i prodaju poljoprivrednih proizvoda (SL 30, 20.4.1962., str. 993/62). Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom br. 49 (SL 53, 1.7.1962., str. 1572/62.).

(10)  SL L 160, 26.6.1999., str. 103.

(11)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(12)  Direktiva Vijeća 79/112/EEZ od 18. prosinca 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica o označivanju, prezentiranju i oglašavanju hrane za prodaju krajnjem potrošaču (SL L 33, 8.2.1979., str. 1). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 97/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 43, 14.2.1997., str. 21.).

(13)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2406/96 od 26. studenoga 1996. o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva (SL L 334, 23.12.1996., str. 1). Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 323/97 (SL L 52, 22.2.1997., str. 8.).

(14)  Uredba Vijeća (EZ) br. 3285/94 od 22. prosinca 1994. o zajedničkim pravilima za uvoz i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 518/94 (SL L 349, 31.12.1994., str. 53). Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2315/96 (SL L 314, 4.12.1996., str. 1.).


PRILOG I.

KN oznaka

Opis proizvoda

A.   Proizvodi, svježi ili rashlađeni, iz tarifnog broja 0302 i 0307:

1.

0302 22 00

Iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa)

2.

ex 0302 29 90

Iverak (Limanda limanda)

3.

0302 29 10

Patarača oštronoska (Lepidorhombus spp.)

4.

ex 0302 29 90

Iverak (Platichtys flesus)

5.

0302 31 10 i 0302 31 90

Albakor ili tunj dugokrilac (Thunnus alalunga)

6.

ex 0302 40

Haringa vrste Clupea harengus

7.

0302 50 10

Bakalar vrste Gadus morhua

8.

0302 61 10

Srdela vrste Sardina pilchardus

9.

0302 62 00

Bakalarka (Melanogrammus aeglefinus)

10.

0302 63 00

Crni bakalar (Pollachius virens)

11.

ex 0302 64

Skuša (Scomber scombrus) i lokarda (Scomber japonicus)

12.

0302 65 20 i 0302 65 50

Kostelj (Squalus acanthias) i morska mačka (Scyliorhinus spp.)

13.

0302 69 31 i 0302 69 33

Škarpine (bodečnjaci, Sebastes spp.)

14.

0302 69 41

Pišmolj (Merlangius merlangus)

15.

0302 69 45

Morski manjić (Molva spp.)

16.

0302 69 55

Inćuni (Engraulis spp.)

17.

ex 0302 69 68

Oslić vrste Merluccius merluccius

18.

0302 69 81

Grdobine (Lophius spp.)

19.

ex 0307 41 10

Sipe (Sepia officinalis i Rossia macrosoma)

B.   Živi, svježi ili rashlađeni proizvodi ili proizvodi kuhani u pari ili vodi:

 

 

ex 0306 23 10

 

ex 0306 23 31

 

ex 0306 23 39

Kozice pljeskulje vrste Crangon crangon i kozice vrste Pandalus borealis

C.   Živi, svježi ili rashlađeni proizvodi ili proizvodi kuhani u pari ili vodi:

 

0302 23 00

List (Solea spp.)

 

0306 24 30

Rakovice vrste Cancer pagurus

 

0306 29 30

Škampi (Nephrops norvegicu)


PRILOG II.

KN oznaka

Opis proizvoda

A.   Smrznuti proizvodi iz tarifnog broja 0303 i 0304:

 

0303 31 10

Grenlandska ploča (Reinhardtius hippoglossoides)

 

0303 78 11

Oslić roda Merluccius

 

0303 78 12

 

 

0303 78 13

 

 

0303 78 19

 

 

i

 

 

0304 20 55

 

 

0304 20 56

 

 

0304 20 58

 

 

0303 79 71

Zubatac (Dentex dentex) i arbun (Pagellus spp.)

 

0303 79 87

Iglun (Xiphias gladius)

 

0304 20 87

 

 

0304 60 65

 

B.   Smrznuti proizvodi iz tarifnog broja 0306:

 

0306 13 40

Kozice iz obitelji Penaeidae

 

0306 13 50

 

 

ex 0306 13 80

 

C.   Smrznuti proizvodi iz tarifnog broja 0307:

1.

0307 49 18

Sipe vrste Sepia officinalis, Rossia macrosoma i Sepiola rondeletti

 

0307 49 01

 

2.

0307 49 31

Lignje (Loligo spp.)

 

0307 49 33

 

 

0307 49 35

 

 

i

 

 

0307 49 38

 

3.

0307 49 51

Lignje (Ommastrephes sagittatus)

4.

0307 59 10

Hobotnica (Octopus spp.)

5.

0307 99 11

Illex spp.


PRILOG III.

Tunj (iz roda Thunnus), tunj prugavac (Katsuwonus pelamis) i ostale vrste iz roda Euthunnus, svježe, rashlađene ili smrznute, namijenjene za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604 i razvrstane unutar jedne od sljedećih oznaka kombinirane nomenklature


Opis proizvoda

KN oznaka

Svježi ili rashlađeni

Smrznuti

Prezentirani u obliku drugačijem od onih koji su navedeni pod tarifnim brojem 0304:

I.   

Sljedeće vrste:

(a)   

Albakor ili tunj dugokrilac (Thunnus alalunga), ne uključujući svježi ili rashlađeni:

1.

mase veće od 10 kg po komadu (1)

 

0303 41 11, 0303 41 13 i 0303 41 19

2.

mase do 10 kg po komadu (1)

 

0303 41 11, 0303 41 13 i 0303 41 19

(b)   

Tunj žutoperajni (Thunnus albacares):

1.

mase veće od 10 kg po komadu

0302 32 10 (1)

0303 42 12, 0303 42 32 i 0303 42 52

2.

mase do 10 kg po komadu

0302 32 10 (1)

0303 42 18, 0303 42 38 i 0303 42 58

(c)

Tunj prugavac (Katsuwonus pelamis)

0302 33 10

0303 43 11, 0303 43 13 i 0303 43 19

(d)

Tunj plavoperajni (Thunnus thynnus), ne uključujući svježi ili rashlađeni

 

0303 49 21, 0303 49 23 i 0303 49 29

(e)

Ostale vrste iz roda Thunnus i Euthynnus

 

0302 39 19

0302 69 21

0303 49 41, 0303 49 43, 0303 49 49, 0303 79 21, 0303 79 23 i 0303 79 29

II.   

Prezentirane u jednom od sljedećih oblika:

(a)

Cijele

 

 

(b)

Bez škrga i utrobe

 

 

(c)

Ostale (na primjer „bez glava”)

 

 


(1)  Upućivanje na težinu odnosi se na cijeli proizvod


PRILOG IV.

Svježi ili rashlađeni proizvodi sljedećih vrsta

KN oznaka

1.

Limanda (Microstomus kitt)

ex 0302 29 90

2.

Tunj plavoperajni (Thunnus thynnus)

 

0302 39 11 i

0302 39 91

3.

Kolja (Pollachius pollachius)

ex 0302 69 51

4.

Grboglavka (Brama spp.)

0302 69 75

5.

Ugotica pučinka (Micromesistius potassou i Gadus poutassou)

0302 69 85

6.

Ugotica (Trisopterus luscus) i ugotica mala (Trisopterus minutus)

ex 0302 69 99

7.

Bukva (Boops boops)

ex 0302 69 99

8.

Gira (Spicara smaris)

ex 0302 69 99

9.

Ugor (Conger conger)

ex 0302 69 99

10.

Lastavica (Trigla spp)

ex 0302 69 99

11.

Šnjur (Trachurus spp.)

 

ex 0302 69 91

ex 0302 69 99

12.

Cipal (Mugil spp.)

ex 0302 69 99

13.

Raža (Raja spp.)

 

ex 0302 69 99 i

ex 0304 10 98

14.

Zmijičnjak (Lepidopus caudatus i Aphanopus carbo)

ex 0302 69 99

15.

Kapica (Pecten maximums)

ex 0307 21 00

16.

Puž (Buccinum undatum)

ex 0307 91 00

17.

Trlja od kamena (Mullus surmuletus) ili trlja od blata (Mullus barbatus)

ex 0302 69 99

18.

Kantar (Spondyliosoma cantharus)

ex 0302 69 99


PRILOG V.

Živi, svježi ili rashlađeni proizvodi

KN oznaka

Opis

 

0301 93 00

 

0302 69 11

Šaran (Cyprinus Carpio, Ctenopharyngodon idella, Hypophthalmichthytes nobilis, Hypophthalmichthyer molitrix)

 

ex 0301 99 11

 

ex 0302 12 00

Atlantski losos (Salmo salara)

 

ex 0301 91

 

ex 0302 11

Pastrve (Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta)

 

0301 92 00

 

0302 66 00

Jegulja (Anguilla anguilla)

 

ex 0301 99 90

 

0302 69 95

Komarča (Sparus aurata)

 

ex 0301 99 90

 

0302 69 94

Lubin (Dicentrarchus labrax)

 

ex 0301 99 90

 

ex 0302 69 99

Oblić (Psetta maxima)

 

0307 10 10

 

ex 0307 10 90

Kamenice (Ostrea edulis, Crassostrea gigas)

ex 0307 31 10

Dagnje (Mytilus spp.)

0307 91 00

Školjke (Ruditapes decussatus, Ruditapes philippinarum, Tapes spp, Veneridae, Mercenaria mercenaria)


PRILOG VI.

Oslobađanje od plaćanja carinskih pristojbi iz članka 28.

1.

Smrznuti fileti aljaške kolje (Theragra chalcogramma), koji su u obliku industrijskih blokova i koji su namijenjeni za preradu, iz tarifnog broja ex 0304 20 85, oslobađaju se carinskih pristojbi za neodređeno razdoblje.

2.

Smrznuto meso aljaške kolje (Theragra chalcogramma), koje je u obliku industrijskih blokova i koje je namijenjeno za preradu, iz tarifnog broja ex 0304 90 61, oslobađa se carinskih pristojbi za neodređeno razdoblje.

3.

Carinska stopa za ribe vrste Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus i Boreogadus saida, osim jetre i ikre, svježe, rashlađene ili smrznute, namijenjene za preradu, iz tarifnog broja KN:

 

ex 0302 50 10

 

ex 0302 50 90

 

ex 0302 69 35

 

ex 0303 60 11

 

ex 0303 60 19

 

ex 0303 60 90

 

ex 0303 79 41

smanjuje se na 3 % za neodređeno razdoblje.

4.

Carinska stopa za surimi koji je namijenjen za preradu, iz tarifnog broja KN ex 0304 90 05, smanjuje se na 3,5 % za neodređeno razdoblje.

5.

Carinska stopa za smrznute filete dugorepca rilaša (Macruronus novaezealandiae) namijenjene za preradu, iz tarifnog broja KN ex 0304 20 91, smanjuje se na 3,5 % za neodređeno razdoblje.

6.

Carinska stopa za smrznuto meso dugorepca rilaša (Macruronus novaezealandiae), namijenjeno za preradu, iz tarifnog broja KN ex 0304 90 97, smanjuje se na 3,5 % za neodređeno razdoblje.

7.

Kozice vrste Pandalus borealis, s ljuskom, svježe, rashlađene ili smrznute i namijenjene za preradu, iz tarifnog broja KN:

 

ex 0306 13 10

 

ex 0306 23 10

oslobađaju se carinskih pristojbi za neodređeno razdoblje.

Kontrole koje se obavljaju kako bi se provjerilo jesu li gore navedeni proizvodi stvarno prerađeni provode se u skladu s odgovarajućim odredbama Zajednice. Dopušta se potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja carine na te proizvode ako će oni biti podvrgnuti bilo kojem postupku prerade, osim ako će biti podvrgnuti isključivo jednom ili više sljedećih postupaka:

čišćenje, odstranjivanje utrobe, repova, glava,

rezanje (isključujući rezanje na kockice, filetiranje, rezanje smrznutih blokova ili razdvajanje fileta smrznutih u blokove),

uzorkovanje, sortiranje,

označivanje,

pakiranje,

rashlađivanje,

smrzavanje,

duboko smrzavanje,

odmrzavanje, odvajanje.

Nije dopušteno osloboditi od carine one proizvode koji će biti podvrgnuti takvim načinima prerade (postupcima) za koje se može dopustiti oslobađanje ako se ta prerada (postupci) obavlja (obavljaju) na razini maloprodaje ili u ugostiteljstvu. Oslobađanje od carine primjenjuje se jedino na ribu namijenjenu ljudskoj prehrani.


PRILOG VII.

A.   Metoda izračunavanja naknade predviđene člankom 10. stavkom 2. točkom (a)

(u eurima po plovilu članice)

Plovila-članovi

Godišnji iznos tijekom prve tri godine

Godišnji iznos tijekom sljedeće dvije godine

od 1. do 50.

600

300

od 51. do 100.

200

100

od 101. do 500.

100

50

od 501.

0

0

B.   Metoda izračunavanja naknade predviđene člankom 10. stavkom 2. točkom (b)

(u eurima po organizaciji proizvođača)

Postotak proizvodnje prodan preko organizacije proizvođača na određenom proizvodnom području

Godišnji iznos tijekom prve tri godine

Godišnji iznos tijekom sljedeće dvije godine

Do uključivo 50 %

20 000

15 000

Između 50 % i 75 %

25 000

20 000

Iznad 75 %

30 000

25 000


PRILOG VIII.

Korelacijska tablica

Uredba (EEZ) br. 3759/92

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 4.a

Članak 6.

Članak 5.

Članak 7.

Članak 5.a

Članak 6.

Članak 8.

Članak 7.

Članak 7.a

Članak 12.

Članak 7.b

Članak 8.

Članak 17.

Članak 9.

Članak 18.

Članak 10.

Članak 19.

Članak 11.

Članak 20.

Članak 12.

Članak 21.

Članak 12.a

Članak 13.

Članak 22.

Članak 14.

Članak 23.

Članak 15.

Članak 24.

Članak 16.

Članak 25.

Članak 17.

Članak 26.

Članak 18.

Članak 27.

Članak 19.

Članak 20.

Članak 21.

Članak 22.

Članak 29.

Članak 23.

Članak 29.

Članak 24.

Članak 30.

Članak 25.

Članak 35.

Članak 26.

Članak 33.

Članak 27.

Članak 32.

Članak 28.

Članak 31.

Članak 29.

Članak 30.

Članak 34.

Članak 31.

Članak 37.

Članak 32.

Članak 38.

Članak 33.

Članak 39.

Članak 34.

Članak 40.

Članak 35.

Članak 42.

Članak 36.

Članak 43.

Prilog I.

Prilog I.

Prilog II.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog III.

Prilog IV.

Prilog V.

Prilog VI.

Prilog IV.

Prilog VII.

Prilog VI.