05/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

173


32000L0079


L 302/57

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.11.2000.


DIREKTIVA VIJEĆA 2000/79/EZ

od 27. studenoga 2000.

o Europskom sporazumu o organizaciji radnog vremena mobilnog osoblja u civilnom zrakoplovstvu, koji su sklopili Udruga europskih zračnih prijevoznika (AEA), Udruženje europskih radnika u prometu (ETF), Europska udruga osoblja pilotskih kabina (ECA), Udruga europskih regionalnih zračnih prijevoznika (ERA) i Međunarodna udruga zračnih prijevoznika (IACA)

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 139. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 139. stavkom 2. Ugovora, socijalni partneri mogu zajednički zatražiti da se sporazumi sklopljeni na razini Zajednice provedu odlukom Vijeća, na prijedlog Komisije.

(2)

Vijeće je donijelo Direktivu 93/104/EZ (1) o određenim pitanjima organizacije radnog vremena. Civilno zrakoplovstvo je jedno od područja i djelatnosti, koje su isključene iz područja primjene te Direktive. Europski parlament i Vijeće donijeli su Direktivu 2000/34/EZ o izmjeni Direktive 93/104/EZ, kako bi se obuhvatila područja i djelatnosti koje su ranije bile isključene.

(3)

U skladu s člankom 138. stavkom 2. Ugovora, Komisija se savjetovala sa socijalnim partnerima o mogućem smjeru djelovanja Zajednice s obzirom na područja i djelatnosti isključene iz Direktive 93/104/EZ.

(4)

Komisija je nakon tog savjetovanja utvrdila da je poželjno djelovanje Zajednice te se, u skladu s člankom 138. stavkom 3. Ugovora, ponovno savjetovala sa socijalnim partnerima na razini Zajednice o sadržaju planiranog prijedloga.

(5)

Udruga europskih zračnih prijevoznika (AEA), Europsko udruženje radnika u prometu (ETF), Europska udruga osoblja pilotskih kabina (ECA), Udruga europskih regionalnih zračnih prijevoznika (ERA) i Međunarodna udruga zračnih prijevoznika (IACA) obavijestili su Komisiju da žele započeti pregovore u skladu s člankom 138. stavkom 4. Ugovora.

(6)

Navedene organizacije sklopile su 22. ožujka 2000. Europski sporazum o organizaciji radnog vremena mobilnog osoblja u civilnom zrakoplovstvu.

(7)

U tom Sporazumu stranke su uputile zajednički zahtjev Komisiji za provedbu Sporazuma odlukom Vijeća na prijedlog Komisije, u skladu s člankom 139. stavkom 2. Ugovora.

(8)

U ovoj Direktivi i Sporazumu utvrđeni su specifičniji zahtjevi u smislu članka 14. Direktive 93/104/EZ u pogledu organizacije radnog vremena mobilnog osoblja u civilnom zrakoplovstvu

(9)

Prema definiciji iz članka 2. stavka 7. Direktive 93/104/EZ, mobilni radnici su radnici zaposleni kao članovi zrakoplovnog osoblja ili posade u poduzeću koje se bavi prijevozom putnika ili robe u cestovnom, zračnom ili u prometu unutarnjim plovnim putovima.

(10)

U smislu članka 249. Ugovora, direktiva je primjeren instrument za provedbu Sporazuma.

(11)

S obzirom na visok stupanj povezanosti unutar sektora civilnog zrakoplovstva i uvjeta tržišnoga natjecanja koji vladaju u njemu, države članice ne mogu dostatno ostvariti ciljeve ove Direktive u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti radnika te je stoga potrebno djelovanje Zajednice, u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora. Ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(12)

Ova Direktiva državama članicama ostavlja slobodu da pojmove iz Sporazuma, koji u njemu nisu izričito definirani, definiraju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom, kao i u slučaju drugih direktiva iz područja socijalne politike u kojima se koriste slični pojmovi, pod uvjetom da su te definicije u skladu s odredbama Sporazuma.

(13)

Komisija je izradila prijedlog direktive u skladu sa svojom Komunikacijom od 20. svibnja 1998.„Prilagođavanje i promicanje socijalnoga dijaloga na razini Zajednice”, uzimajući u obzir reprezentativnost stranaka potpisnica i zakonitost svakog članka Sporazuma. Stranke potpisnice zajedno odgovarajuće predstavljaju posadu zrakoplova zaposlenu u poduzeću koje se bavi prijevozom putnika, odnosno robe u civilnom zrakoplovstvu.

(14)

Komisija je prijedlog direktive izradila u skladu s člankom 137. stavkom 2. Ugovora, kojim je predviđeno da direktive u području socijalne politike „neće sadržavati upravna, financijska i pravna ograničenja kojima bi se otežavalo osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzeća”.

(15)

U ovoj Direktivi i u Sporazumu utvrđuju se minimalni standardi. Države članice i/ili socijalni partneri mogu zadržati ili donijeti povoljnije odredbe.

(16)

Provedba ove Direktive ne bi smjela služiti kao opravdanje za bilo kakav pomak unazad u odnosu na postojeće stanje u državama članicama.

(17)

Komisija je obavijestila Europski parlament, Gospodarski i socijalni odbor te Odbor regija i poslala im tekst svog prijedloga direktive u koji je uključen Sporazum.

(18)

Europski parlament je 3. listopada 2000. donio Rezoluciju o okvirnom sporazumu socijalnih partnera.

(19)

Provedbom Sporazuma doprinosi se ostvarivanju ciljeva iz članka 136. Ugovora,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Ova se Direktiva donosi u svrhu provedbe Europskog sporazuma o organizaciji radnog vremena mobilnog osoblja u civilnom zrakoplovstvu, koji je sklopljen 22. ožujka 2000. između organizacija koje zastupaju socijalne partnere u području civilnog zrakoplovstva: Udruga europskih zračnih prijevoznika (AEA), Udruženje europskih radnika u prometu (ETF), Europska udruga osoblja pilotskih kabina (ECA), Udruga europskih regionalnih zračnih prijevoznika (ERA) i Međunarodna udruga zračnih prijevoznika (IACA).

Tekst Sporazuma sadržan je u Prilogu.

Članak 2.

1.   Države članice mogu zadržati, odnosno donijeti odredbe koje su povoljnije od odredaba utvrđenih u ovoj Direktivi.

2.   Provedba ove Direktive ne smije ni u kom slučaju predstavljati dostatan temelj za opravdanje smanjenja opće razine zaštite radnika u područjima obuhvaćenim ovom Direktivom. Ovo ne dovodi u pitanje prava država članica i/ili socijalnih partnera da u slučaju promijenjenih okolnosti utvrde zakonodavna, regulatorna, odnosno ugovorna rješenja različita od onih koja vrijede u trenutku donošenja ove Direktive, pod uvjetom da pritom poštuju minimalne standarde utvrđene u ovoj Direktivi.

Članak 3.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. prosinca 2003. ili osiguravaju da najkasnije do toga datuma socijalni partneri sporazumno uvedu potrebne mjere. Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi u svakom trenutku mogle zajamčiti ostvarivanje rezultata predviđenih ovom Direktivom. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. studenoga 2000.

Za Vijeće

Predsjednik

É. GUIGOU


(1)  SL L 307, 13.12.1993., str. 18. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 2000/34/EZ (SL L 195, 1.8.2000., str. 41.).


PRILOG

Europski sporazum o organizaciji radnog vremena mobilnog osoblja u civilnom zrakoplovstvu, koji su sklopili Udruga europskih zračnih prijevoznika (AEA), Udruženje europskih radnika u prometu (ETF), Europska udruga osoblja pilotskih kabina (ECA), Udruga europskih regionalnih zračnih prijevoznika (ERA) i Međunarodna udruga zračnih prijevoznika (IACA)


uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 138. i članak 139. stavak 2.,

uzimajući u obzir činjenicu da je u članku 139. stavku 2. Ugovora predviđeno da se sporazumi sklopljeni na europskoj razini mogu na zajednički zahtjev stranaka potpisnica provesti odlukom Vijeća, na prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir činjenicu da stranke potpisnice ovime podnose takav zahtjev,

uzimajući u obzir činjenicu da stranke potpisnice smatraju kako odredbe ovog Sporazuma predstavljaju „specifičnije zahtjeve” u smislu članka 14. Direktive Vijeća 93/104/EZ, tako da se odredbe te Direktive ne bi trebale primijeniti,

STRANKE POTPISNICE SU SE SPORAZUMJELE:

Članak 1.

1.   Sporazum se primjenjuje na radno vrijeme mobilnog osoblja u civilnom zrakoplovstvu.

2.   U njemu se utvrđuju specifičniji zahtjevi u smislu članka 14. Direktive Vijeća 93/104/EZ u pogledu organizacije radnog vremena mobilnog osoblja u civilnom zrakoplovstvu.

Članak 2.

1.   „Radno vrijeme” znači svako vrijeme tijekom kojeg radnik radi, nalazi se na raspolaganju poslodavcu i obavlja svoju djelatnost ili dužnosti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i/ili praksom.

2.   „Mobilno osoblje u civilnom zrakoplovstvu” znači članovi posade civilnog zrakoplova zaposleni u poduzeću s poslovnim nastanom u državi članici.

3.   „Vrijeme leta” znači vrijeme od trenutka kad se zrakoplov prvi put pokrene s parkirnog mjesta s ciljem polijetanja do trenutka potpunog zaustavljanja zrakoplova na određenom parkirnom položaju i gašenja svih motora.

Članak 3.

1.   Mobilno osoblje u civilnom zrakoplovstvu ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, u skladu s uvjetima za stjecanje prava na godišnji odmor i odobravanje godišnjeg odmora koji su predviđeni u nacionalnom zakonodavstvu i/ili praksi.

2.   Najkraće vrijeme plaćenoga godišnjeg odmora ne smije se zamijeniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa.

Članak 4.

1.

(a)

Mobilno osoblje u civilnom zrakoplovstvu ima pravo na besplatno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti prije prijema u službu i nakon toga u redovitim razmacima.

(b)

Ako član mobilnog osoblja u civilnom zrakoplovstvu ima zdravstvene teškoće za koje je potvrđeno da su povezane s noćnim radom, on se, kad god je to moguće, premješta na druge odgovarajuće mobilne ili nemobilne poslove u dnevnoj smjeni za koje je sposoban.

2.   Besplatno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti iz stavka 1. točke (a) podliježe čuvanju liječničke tajne.

3.   Besplatno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti iz stavka 1. točke (a) može se provesti unutar nacionalnog zdravstvenog sustava.

Članak 5.

1.   Mobilno osoblje u civilnom zrakoplovstvu uživa sigurnosnu i zdravstvenu zaštitu primjerenu poslu koji obavlja.

2.   Za potrebe zaštite zdravlja i sigurnosti, mobilnom osoblju u civilnom zrakoplovstvu u svakom su trenutku raspoložive odgovarajuće zaštitne i preventivne usluge i objekti, odnosno pogodnosti.

Članak 6.

Poduzimaju se potrebne mjere kako bi se osiguralo da poslodavac koji namjerava organizirati rad prema određenom obrascu uzme u obzir opće načelo prilagodbe rada radnicima.

Članak 7.

Nadležnim tijelima se na njihov zahtjev pružaju informacije o posebnim obrascima rada mobilnog osoblja u civilnom zrakoplovstvu.

Članak 8.

1.   Radno vrijeme treba promatrati ne dovodeći u pitanje buduće zakonodavstvo Zajednice u području ograničenja vremena letačke dužnosti i vremena dužnosti, odnosno zahtjeve u pogledu dnevnog odmora te u vezi s nacionalnim zakonodavstvom u tom području, koje je potrebno uzeti u obzir kod svih povezanih pitanja.

2.   Najduže radno vrijeme, uključujući određeno vrijeme dežurstva utvrđeno primjenljivim pravom, ne smije prelaziti 2 000 sati godišnje, pri čemu je vrijeme leta ograničeno na 900 sati.

3.   Najduže godišnje radno vrijeme mora se što ravnomjernije rasporediti tijekom godine.

Članak 9.

Ne dovodeći u pitanje članak 3., mobilnom osoblju u civilnom zrakoplovstvu daju se slobodni dani, bez radnih obaveza i dežurstava, o kojima se unaprijed obavještava, kako slijedi:

(a)

najmanje sedam lokalnih dana u svakom kalendarskom mjesecu, koji mogu obuhvaćati vrijeme odmora predviđeno zakonom;

(b)

najmanje 96 lokalnih dana u svakoj kalendarskoj godini, koji mogu obuhvaćati vrijeme odmora predviđeno zakonom.

Članak 10.

Stranke razmatraju gornje odredbe dvije godine nakon isteka roka provedbe, utvrđenog u odluci Vijeća kojom se provodi ovaj Sporazum.

Bruxelles, 22. ožujka 2000.

Udruga europskih zračnih prijevoznika (AEA)

Karl-Heinz Neumeister, glavni tajnik

Manfred Merz, potpredsjedatelj Odbora za socijalna pitanja AEA-a, predsjedatelj pregovaračkog tima

Udruženje europskih radnika u prometu (ETF)

Brenda O’Brien, pomoćnica glavnog tajnika

Betty Lecouturier, predsjednica, Odbor za kabinsko osoblje

Bent Gehlsen, član pregovaračke skupine, Odbor za kabinsko osoblje

Europska udruga osoblja pilotskih kabina (ECA)

kapetan Francesco Gentile, predsjedatelj

kapetan Bill Archer, potpredsjedatelj

Giancarlo Crivellaro, glavni tajnik

Udruga europskih regionalnih zračnih prijevoznika (ERA)

Mike Ambrose, glavni direktor

Međunarodna udruga zračnih prijevoznika (IACA)

Marc Frisque, glavni direktor

Allan Brown, ravnatelj, Odjel za politiku zračnog prometa i zrakoplovnu industriju