05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

65


32000L0039


L 142/47

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

08.06.2000.


DIREKTIVA KOMISIJE 2000/39/EZ

od 8. lipnja 2000.

o utvrđivanju prvog popisa indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti u provedbi Direktive Vijeća 98/24/EZ o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika na radu od rizika povezanih s kemijskim sredstvima (1), a posebno njezin članak 3. stavak 2.,

uzimajući u obzir mišljenje Savjetodavnog odbora za sigurnost, higijenu i zaštitu zdravlja na radu,

budući da:

(1)

U skladu s Direktivom 98/24/EZ, Komisija treba predložiti europske ciljeve u obliku indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti za zaštitu radnika od kemijskih rizika, koje treba utvrditi na razini Zajednice.

(2)

Komisiji u provođenju tog zadatka pomaže Znanstveni odbor za ograničenja profesionalne izloženosti kemijskim sredstvima (SCOEL) osnovan na temelju Odluke Komisije 95/320/EZ (2).

(3)

Za bilo koje kemijsko sredstvo za koje su indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti utvrđene na razini Zajednice, države članice dužne su utvrditi nacionalnu graničnu vrijednost profesionalne izloženosti, uzimajući u obzir graničnu vrijednost Zajednice te određujući njegova svojstva u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom.

(4)

Indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti treba smatrati važnim dijelom cjelokupnog pristupa osiguranju zaštite zdravlja radnika na radnom mjestu od rizika koji se javljaju zbog opasnih kemikalija.

(5)

Prvi i drugi popis indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti utvrđeni su direktivama Komisije 91/322/EEZ (3) i 96/94/EZ (4) u okviru Direktive Vijeća 80/1107/EEZ od 27. studenoga 1980. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem kemijskim, fizikalnim i biološkim sredstvima na radu (5).

(6)

Direktiva 80/1107/EEZ stavljena je izvan snage s učinkom od 5. svibnja 2001. Direktivom 98/24/EZ.

(7)

Primjereno je u okviru Direktive 98/24/EZ indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti utvrđene direktivama 91/322/EEZ i 96/94/EZ ponovno donijeti u okviru Direktive 80/1107/EEZ.

(8)

Popis naveden u Prilogu sadrži tvari navedene u Prilogu Direktivi 96/94/EZ i uključuje i niz drugih sredstava za koje SCOEL preporučuje indikativne granične vrijednosti profesionalne izloženosti nakon evaluacije najnovijih dostupnih znanstvenih podataka o učincima na zdravlje radnika i uzimajući u obzir dostupnost mjernih tehnika. S obzirom na gore navedeno i radi jasnoće Direktivu 96/94/EZ treba preinačiti.

(9)

Za određene tvari treba utvrditi granične vrijednosti kratkoročne izloženosti kako bi se u obzir uzeli učinci takve kratkoročne izloženosti.

(10)

Kod nekih sredstava isto tako treba uzeti u obzir i mogućnost penetracije kroz kožu kako bi se osigurala najbolja moguća razina zaštite.

(11)

Ova Direktiva predstavlja praktični korak prema ostvarenju socijalne dimenzije unutarnjeg tržišta.

(12)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 17. Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (6),

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Ovime se na razini Zajednice utvrđuju indikativne granične vrijednosti izloženosti za kemijska sredstva navedena u Prilogu.

Članak 2.

Države članice utvrđuju nacionalne granične vrijednosti profesionalne izloženosti za kemijska sredstva navedena u Prilogu uzimajući u obzir vrijednosti Zajednice.

Članak 3.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 2001. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 4.

Direktiva 96/94/EZ stavlja se izvan snage s učinkom od datuma iz članka 3. stavka 1.

Članak 5.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 6.

Ova Direktiva je upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. lipnja 2000.

Za 0Komisiju

Anna DIAMANTOPOULOU

Članica Komisije


(1)  SL L 131, 5.5.1998., str. 11.

(2)  SL L 188, 9.8.1995., str. 14.

(3)  SL L 177, 5.7.1991., str. 22.

(4)  SL L 338, 28.12.1996., str. 86.

(5)  SL L 327, 3.12.1980., str. 8.

(6)  SL L 183, 29.6.1989., str. 1.


PRILOG

INDIKATIVNE GRANIČNE VRIJEDNOSTI PROFESIONALNE IZLOŽENOSTI

Einecs (1)

CAS (2)

Ime sredstva

Granične vrijednosti

Napomena (3)

8 sati (4)

kratkoročno (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-467-2

60-29-7

dietileter

308

100

616

200

200-662-2

67-64-1

aceton

1 210

500

200-663-8

67-66-3

kloroform

10

2

koža

200-756-3

71-55-6

1, 1, 1-trikloroetan

555

100

1 110

200

200-834-7

75-04-7

etilamin

9,4

5

200-863-5

75-34-3

1,1-dikloroetan

412

100

koža

200-870-3

75-44-5

fosgen

0,08

0,02

0,4

0,1

200-871-9

75-45-6

klorodifluorometan

3 600

1 000

201-159-0

78-93-3

butanon

600

200

900

300

201-176-3

79-09-4

propionska kiselina

31

10

62

20

202-422-2

95-47-6

oksilen

221

50

442

100

koža

202-425-9

95-50-1

1,2-diklorobenzen

122

20

306

50

koža

202-436-9

95-63-6

1,2,4-trimetilbenzen

100

20

202-704-5

98-82-8

kumen

100

20

250

50

koža

202-705-0

98-83-9

2-fenilpropen

246

50

492

100

202-849-4

100-41-4

etilbenzen

442

100

884

200

koža

203-313-2

105-60-2

ε-kaprolactam (prašina i para)

10

40

203-388-1

106-35-4

heptan-3-on

95

20

203-396-5

106-42-3

p-ksilen

221

50

442

100

koža

203-400-5

106-46-7

1,4-diklorobenzen

122

20

306

50

203-470-7

107-18-6

alil alkohol

4,8

2

12,1

5

koža

203-473-3

107-21-1

etilen glikol

52

20

104

40

koža

203-539-1

107-98-2

1-metoksipropanol-2

375

100

568

150

koža

203-550-1

108-10-1

4-metilpentan-2-on

83

20

208

50

203-576-3

108-38-3

m-ksilen

221

50

442

100

koža

203-603-9

108-65-6

2-metoksi-1-metiletilni acetat

275

50

550

100

koža

203-604-4

108-67-8

mezitilen (trimetilbenzeni)

100

20

203-628-5

108-90-7

klorobenzen

47

10

94

20

203-631-1

108-94-1

cikloheksanon

40,8

10

81,6

20

koža

203-632-7

108-95-2

fenol

7,8

2

koža

203-726-8

109-99-9

tetrahidrofuran

150

50

300

100

koža

203-737-8

110-12-3

5-metilheksan-2-on

95

20

203-767-1

110-43-0

heptan-2-on

238

50

475

100

koža

203-808-3

110-85-0

piperazin

0,1

0,3

203-905-0

111-76-2

2-butoksietanol

98

20

246

50

koža

203-933-3

112-07-2

2-butoksietil acetat

133

20

333

50

koža

204-065-8

115-10-6

dimetileter

1 920

1 000

204-428-0

120-82-1

1,2,4-triklorobenzen

15,1

2

37,8

5

koža

204-469-4

121-44-8

trietilamin

8,4

2

12,6

3

koža

204-662-3

123-92-2

izopentil acetat

270

50

540

100

204-697-4

124-40-3

dimetilamin

3,8

2

9,4

5

204-826-4

127-19-5

N,N-dimetilacetamid

36

10

72

20

koža

205-480-7

141-32-2

n-butilakrilat

11

2

53

10

205-563-8

142-82-5

n-heptan

2 085

500

208-394-8

526-73-8

1,2,3-trimetilbenzen

100

20

208-793-7

541-85-5

5-metilheptan-3-on

53

10

107

20

210-946-8

626-38-0

1-metilbutil acetat

270

50

540

100

211-047-3

628-63-7

pentil acetat

270

50

540

100

620-11-1

3-pentil acetat

270

50

540

100

625-16-1

amil acetat, terc.

270

50

540

100

215-535-7

1330-20-7

ksilen, miješani izomeri, čisti

221

50

442

100

koža

222-995-2

3689-24-5

sulfotep

0,1

koža

231-634-8

7664-39-3

vodikov fluorid

1,5

1,8

2,5

3

231-131-3

7440-22-4

srebro, metalno

0,1

231-595-7

7647-01-0

vodikov klorid

8

5

15

10

231-633-2

7664-38-2

ortofosforna kiselina

1

2

231-635-3

7664-41-7

amonijak, bezvodni

14

20

36

50

231-954-8

7782-41-4

fluor

1,58

1

3,16

2

231-978-9

7783-07-5

dihidrogen selenid

0,07

0,02

0,17

0,05

233-113-0

10035-10-6

vodikov bromid

6,7

2

247-852-1

26628-22-8

natrijev azid

0,1

0,3

koža

252-104-2

34590-94-8

2-metoksimetil-etoksipropanol

308

50

koža

fluoridi, anorganski

2,5


(1)  EINECS: Europski popis postojećih kemijskih tvari.

(2)  CAS: broj Chemical Abstract Service.

(3)  Napomena u vezi s kožom, pripisana OEL-u, opisuje mogućnost značajnog unosa preko kože.

(4)  Mjereno ili izračunano u odnosu na referentno osmosatno vremenski ponderirano razdoblje.

(5)  Granična vrijednost iznad koje ne bi smjelo doći do izlaganja, odnosi se na 15-minutno razdoblje, ako nije drukčije navedeno.

(6)  mg/m3: miligrami na kubični metar zraka pri 20 °C i 101,3 kPa.

(7)  ppm: dijelova po milijunu u volumenu zraka (ml/m3).