13/Sv. 032

HR

Službeni list Europske unije

79


32000L0036


L 197/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.06.2000.


DIREKTIVA 2000/36/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 23. lipnja 2000.

o kakau i čokoladnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95.;

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1);

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2);

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (3),

budući da

(1)

Određene vertikalne direktive koje se odnose na hranu treba pojednostavniti kako bi se uzeli u obzir samo bitni zahtjevi koje trebaju zadovoljavati proizvodi koje obuhvaćaju kako bi se ti proizvodi mogli slobodno kretati na unutarnjem tržištu, u skladu sa zaključcima Europskog vijeća održanog u Edinburghu 11. i 12. prosinca 1992., potvrđenim zaključcima Europskog vijeća u Bruxellesu 10. i 11. prosinca 1993.

(2)

Direktiva Vijeća 73/241/EEZ od 24. srpnja 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica o kakau i čokoladnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi (4) je opravdana činjenicom da bi razlike između nacionalnih zakona o nekoliko vrsta kakaa i čokoladnih proizvoda mogle ometati slobodno kretanje ovog proizvoda i time imati izravan utjecaj na uspostavljanje i funkcioniranje zajedničkog tržišta.

(3)

Stoga je svrha gore navedene Direktive utvrđivanje definicija i zajedničkih pravila u odnosu na sastav, proizvođačke specifikacije, pakiranje i označivanje kakaa i čokoladnih proizvoda, kako bi se osiguralo njihovo slobodno kretanje unutar Zajednice.

(4)

Te definicije i pravila treba izmijeniti kako bi se uzeo u obzir tehnološki napredak i promjene u ukusima potrošača, i treba ih uskladiti s općim zakonodavstvom Zajednice o hrani, naročito sa zakonodavstvom o označivanju, sladilima i drugim odobrenim aditivima, aromama, otapalima za ekstrakciju i metodama analize.

(5)

Dodavanje čokoladnim proizvodima biljnih masnoća koje nisu kakaov maslac do maksimalno 5 % dozvoljeno je u određenim državama članicama.

(6)

Dodavanje određenih biljnih masnoća koje nisu kakaov maslac čokoladnim proizvodima do maksimalno 5 % treba biti dopušteno u svim državama članicama; te biljne masnoće moraju biti ekvivalenti kakaovog maslaca i stoga moraju biti definirane u skladu s tehničkim i znanstvenim kriterijima.

(7)

Kako bi se zajamčila jedinstvena priroda unutarnjeg tržišta, mora postojati mogućnost kretanja svih čokoladnih proizvoda obuhvaćenih ovom Direktivom unutar Zajednice pod trgovačkim nazivima utvrđenim u odredbama Priloga I. ovoj Direktivi.

(8)

Slijedeći opća pravila o označivanju hrane utvrđena u Direktivi vijeća 79/112/EEZ od 18. prosinca 1978. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na označivanje, prezentiranje i oglašavanje hrane (5), posebno je obvezno navođenje sastojaka u skladu s njezinim člankom 6.; ovom Direktivom Direktiva 79/112/EEZ postaje primjenljiva na kakao i čokoladne proizvode s ciljem pružanja potrošačima ispravnih informacija.

(9)

U slučaju čokoladnih proizvoda kojima su dodane biljne masnoće koje nisu kakaov maslac, potrošačima treba zajamčiti ispravne, neutralne i objektivne informacije uz popis sastojaka.

(10)

S druge strane, Direktiva 79/112/EEZ ne isključuje označivanje čokoladnih proizvoda u kojem se navodi da nisu dodane biljne masnoće koje nisu kakaov maslac, pod uvjetom da je informacija ispravna, neutralna, objektivna i ne zavarava korisnika.

(11)

Određeni trgovački nazivi koji su rezervirani ovom Direktivom zapravo se koriste u složenim trgovačkim nazivima koji su priznati u određenim državama članicama za opisivanje proizvoda koji se ne bi mogli zamijeniti s proizvodima definiranim u ovoj Direktivi; takve opise stoga treba zadržati. Međutim, korištenje takvih naziva treba biti usklađeno s odredbama Direktive 79/112/EEZ i, posebno, s njezinim člankom 5.

(12)

Razvoj unutarnjeg tržišta nakon donošenja Direktive 73/241/EEZ omogućava da se „obična čokolada”’ tretira jednako kao i „čokolada”.

(13)

Odstupanje predviđeno Direktivom 73/241/EEZ koje dopušta Ujedinjenoj Kraljevini i Irskoj da na svom području odobre korištenje naziva „mliječna čokolada” za označivanje „mliječne čokolade s visokim sadržajem mlijeka” treba zadržati; međutim, engleski naziv „mliječna čokolada s visokim sadržajem mlijeka” treba zamijeniti nazivom „obiteljska mliječna čokolada”.

(14)

U skladu s načelom proporcionalnosti, ova se Direktiva ograničava na ono što je nužno kako bi se postigli ciljevi Ugovora, u skladu s trećim stavkom njegovog članka 5.

(15)

Kakao, kakaov maslac i niz drugih biljnih masnoća koje se koriste u proizvodnji čokolade uglavnom se proizvode u zemljama u razvoju. U interesu je naroda koji žive u zemljama u razvoju da se sklapaju sporazumi sa što je moguće duljim trajanjem. Stoga Komisija treba razmotriti kako Zajednica može to podržati u slučaju kakaovog maslaca i drugih biljnih masnoća (na primjer promicanjem „poštene trgovine”).

(16)

Mjere potrebne za provedbu ove Direktive treba usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (6).

(17)

Kako bi se izbjeglo stvaranje novih prepreka slobodnom kretanju, države članice se trebaju suzdržati od usvajanja, za dotične proizvode, nacionalnih odredbi koje nisu predviđene ovom Direktivom,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Ova se Direktiva primjenjuje na kakao i čokoladne proizvode namijenjene prehrani ljudi, kako je definirano u Prilogu I.

Članak 2.

1.   Biljne masnoće koje nisu kakaov maslac kako je definiran u Prilogu II. mogu se dodavati čokoladnim proizvodima iz Priloga I. odjeljka (A) točaka 3., 4., 5., 6., 8. i 9. Taj dodatak ne smije prijeći 5 % gotovog proizvoda, nakon oduzimanja ukupne mase svih drugih jestivih tvari korištenih u skladu s Prilogom I. odjeljkom (B), bez smanjivanja minimalne količine kakaovog maslaca ili ukupne suhe tvari kakaovih dijelova.

2.   Čokoladni proizvodi koji, u skladu sa stavkom 1. sadrže biljne masnoće koje nisu kakaov maslac mogu se stavljati na tržište u svim državama članicama pod uvjetom da se njihovo označivanje, kako je predviđeno u članku 3., nadopuni vidljivim i jasno čitljivim navodom: „sadrži biljne masnoće uz kakaov maslac”. Ovaj se navod mora nalaziti u istom vidnom polju s popisom sastojaka, jasno odvojen od tog popisa, napisan slovima koja su najmanje jednako velika i podebljana uz naziv proizvoda koji se nalazi u blizini; neovisno o ovom uvjetu, naziv proizvoda se također može nalaziti i drugdje na proizvodu.

3.   Sve izmjene Priloga II. provode se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 95. Ugovora.

4.   Najkasnije do 3. veljače 2006. Komisija, u skladu s člankom 95. Ugovora dostavlja, ako je to potrebno i uzimajući u obzir rezultate odgovarajućeg istraživanja o utjecaju ove Direktive na gospodarstva zemalja koje proizvode kakao i biljne masnoće koje nisu kakaov maslac, prijedlog čija je svrha izmjena popisa u Prilogu II.

Članak 3.

Direktiva 79/112/EEZ primjenjuje se na proizvode definirane u Prilogu I., podložno slijedećim uvjetima:

1.

Trgovački nazivi navedeni u Prilogu I. primjenjuju se samo na u njemu navedene proizvode i moraju se koristiti u trgovini za njihovo označivanje.

Međutim, ti se trgovački nazivi mogu također koristiti dodatno i u skladu s odredbama ili običajima primjenljivim u državama članicama u kojima se proizvod prodaje krajnjem potrošaču, za označivanje drugih proizvoda koji se ne mogu zamijeniti s proizvodima definiranim u Prilogu I.

2.

Ako se proizvodi definirani u Prilogu I. odjeljku A točkama 3., 4., 5., 6., 7. i 10. prodaju u mješavini, trgovački nazivi proizvoda mogu se zamijeniti oznakom „mješavine čokolada” ili „mješavine punjenih čokolada” ili „mješavine čokoladnih deserata” ili sličnim nazivima. U tom slučaju može biti naveden samo jedan popis sastojaka za sve proizvode u mješavini.

3.

Označivanje kakaa i čokoladnih proizvoda definiranih u Prilogu I. odjeljku A točkama 2.(c), 2.(d), 3., 4., 5., 8. i 9. mora sadržavati navod „kakaovi dijelovi:… % min.” koji označava ukupnu suhu tvar kakaovih dijelova.

4.

Za proizvode iz Priloga I. odjeljku A točaka 2.(b) i 2.(d) (drugi dio rečenice), u označivanju mora biti navedena količina kakaovog maslaca.

5.

Trgovački nazivi „čokolada”, „mliječna čokolada” i „čokoladni preljev” koji su navedeni u Prilogu I. mogu se dopuniti podacima ili opisima koji se odnose na kriterije kakvoće pod uvjetom da proizvod sadrži:

u slučaju čokolade, najmanje 43 % ukupne suhe tvari kakovih dijelova, uključujući najmanje 26 % kakaovog maslaca,

u slučaju mliječne čokolade, najmanje 30 % ukupne suhe tvari kakaovih dijelova i najmanje 18 % suhe tvari mlijeka dobivene djelomičnom ili potpunom dehidracijom punomasnog mlijeka, djelomično ili potpuno obranog mlijeka, vrhnja ili djelomično ili potpuno dehidriranog vrhnja, maslaca ili mliječne masti, uključujući najmanje 4,5 % mliječne masti,

u slučaju čokoladnog preljeva, najmanje 16 % bezmasne suhe tvari kakaovih dijelova.

Članak 4.

Za proizvode definirane u Prilogu I., države članice ne usvajaju nacionalne odredbe koje nisu predviđene ovom Direktivom.

Članak 5.

1.   Mjere potrebne za provedbu ove Direktive koje se odnose na dolje navedeno usvajaju se u skladu s regulatornim postupkom iz članka 6. stavka 2.:

usklađivanje ove Direktive s općim odredbama Zajednice primjenljivim na hranu,

prilagodba odredbi u Prilogu I. odjeljku B točki 2. i odjeljcima C i D tehničkom napretku.

2.   Najkasnije do 3. kolovoza 2003., ne dovodeći u pitanje članak 2. stavak 3., Europski parlament i Vijeće preispituju, na prijedlog Komisije, drugu alineju stavka 1. ovog članka, s ciljem mogućeg proširenja postupka prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku.

Članak 6.

1.   Komisiji pomaže Stalni odbor za hranu osnovan Odlukom Vijeća 69/414/EEZ (7) (dalje u tekstu: Odbor).

2.   Kod upućivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ, uzimajući u obzir odredbe njezinog članka 8.

Rok iz članka 5., stavka 6. Odluke 1999/468/EZ je tri mjeseca.

3.   Odbor usvaja svoj Poslovnik.

Članak 7.

Direktiva Vijeća 73/241/EEZ se ovim stavlja izvan snage s učinkom od 3. kolovoza 2003.

Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu.

Članak 8.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 3. kolovoza 2003. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

2.   Ove mjere se primjenjuju s ciljem:

odobravanja stavljanja na tržište proizvoda definiranih u Prilogu I. ako su u skladu s definicijama i pravilima utvrđenim u ovoj Direktivi, s učinkom od 3. kolovoza 2003.,

zabrane stavljanja na tržište proizvoda koji nisu u skladu s ovom Direktivom, s učinkom od 3. kolovoza 2003.

Međutim, stavljanje na tržište proizvoda koji nisu u skladu s ovom Direktivom, ali su označeni prije 3. kolovoza 2003. u skladu s Direktivom Vijeća 73/241/EEZ dozvoljava se do isteka zaliha.

3.   Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 9.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 10.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 23. lipnja 2000.

Za Europski parlament

Predsjednica

N. FONTAINE

Za Vijeće

Predsjednik

J. SÓCRATES


(1)  SL C 231, 9.8.1996., str. 1 i

SL C 118, 17.4.1998., str. 10.

(2)  SL C 56, 24.2.1997., str. 20.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 23. listopada 1997. (SL C 339, 10.11.1997., str. 128.), Zajedničko stajalište Vijeća od 28. listopada 1999. (SL C 10, 13.1.2000., str. 1.) i Odluka Europskog parlamenta od 15. ožujka 2000. (još nije objavljena u Službenom listu). Odluka Vijeća od 25. svibnja 2000.

(4)  SL L 228, 16.8.1973., str. 23. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 89/344/EEZ (SL L 142, 25.5.1989., str. 19.).

(5)  SL L 33, 8.2.1979., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 97/4/EZ (SL L 43, 14.2.1997., str. 21.).

(6)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.

(7)  SL L 291, 19.11.1969., str. 9.


PRILOG I

TRGOVAČKI NAZIVI, DEFINICIJE I KARAKTERISTIKE PROIZVODA

A.   TRGOVAČKI NAZIVI I DEFINICIJE

1.   Kakaov maslac

je mast dobivena iz kakaovih zrna ili dijelova kakaovog zrna, sljedećih svojstava:

— količina slobodnih masnih kiselina (izraženih kao oleinska kiselina):

najviše 1,75 %

— neosapunjive tvari (određene korištenjem petrol etera):

najviše 0,5 %, osim za prešani kakaov maslac najviše 0,35 %

(a)

Kakaov prah, kakao

je proizvod dobiven od očišćenih, oljuštenih i prženih kakaovih zrna, koji sadrži najmanje 20 % kakaovog maslaca, računano na suhu tvar, i najviše 9 % vode;

(b)

Kakao smanjene masti, kakaov prah smanjene masti

je kakaov prah koji sadrži manje od 20 % kakaovog maslaca, računano na suhu tvar;

(c)

Čokoladni prah

je proizvod koji se sastoji od mješavine kakaovog praha i šećera, a sadrži najmanje 32 % kakaovog praha;

(d)

Čokoladni napitak, zaslađeni kakao, zaslađeni kakaov prah

je proizvod koji se sastoji od mješavine kakaovog praha i šećera, a sadrži najmanje 25 % kakaovog praha; ovi nazivi moraju biti popraćeni izrazom „smanjene masti” u slučajevima kada je proizvodu smanjena mast kako je određeno pod točkom (b).

3.   Čokolada

(a)

je proizvod dobiven od kakaovih proizvoda i šećera koji, osim proizvoda iz točke (b), sadrži najmanje 35 % ukupne suhe tvari kakaovih dijelova, uključujući najmanje 18 % kakaovog maslaca i najmanje 14 % bezmasne suhe tvari kakaovih dijelova;

(b)

međutim, kada je ime dopunjeno sljedećim riječima:

mrvice” ili „pahuljice”: proizvod je u obliku granula ili pahuljica te mora sadržavati najmanje 32 % ukupne suhe tvari kakaovih dijelova, uključujući najmanje 12 % kakaovog maslaca i najmanje 14 % bezmasne suhe tvari kakaovih dijelova,

preljev”: proizvod mora sadržavati najmanje 35 % ukupne suhe tvari kakaovih dijelova, uključujući najmanje 31 % kakaovog maslaca i najmanje 2,5 % bezmasne suhe tvari kakaovih dijelova,

Gianduja-čokolada od lješnjaka” (ili jedna od izvedenica riječi „gianduja”): proizvod mora biti dobiven prvenstveno od čokolade koja sadrži najmanje 32 % ukupne suhe tvari kakaovih dijelova, uključujući najmanje 8 % bezmasne suhe tvari kakaovih dijelova te od fino mljevenih lješnjaka u takvoj količini da 100 g proizvoda sadrži najmanje 20 g odnosno najviše 40 g lješnjaka. Može se dodati sljedeće:

(a)

mlijeko i/ili suha tvar mlijeka dobivena isparavanjem u takvom omjeru da gotov proizvod sadrži najviše do 5 % suhe tvari mlijeka;

(b)

bademi, lješnjaci i druge vrste lupinastog voća, cijeli ili usitnjeni, u takvom omjeru da zajedno s mljevenim lješnjacima ne prelaze 60 % ukupne mase proizvoda.

4.   Mliječna čokolada

(a)

je proizvod dobiven od kakaovih proizvoda, šećera i mlijeka ili mliječnih proizvoda, koji, osim proizvoda iz točke (b), sadrži:

najmanje 25 % ukupne suhe tvari kakaovih dijelova,

najmanje 14 % suhe tvari mlijeka dobivene djelomičnom ili potpunom dehidracijom punomasnog mlijeka, djelomično ili potpuno obranog mlijeka, vrhnja ili od djelomično ili u potpunosti dehidriranog vrhnja, maslaca ili mliječne masti,

najmanje 2,5 % bezmasne suhe tvari kakaovih dijelova,

najmanje 3,5 % mliječne masti,

najmanje 25 % ukupne masti (kakaov maslac i mliječna mast).

(b)

Međutim, kad je ime dopunjeno sljedećim riječima:

mrvice” ili „pahuljice”: proizvod je u obliku granula ili pahuljica te mora sadržavati najmanje 20 % ukupne suhe tvari kakaovih dijelova, najmanje 12 % suhe tvari mlijeka dobivene djelomičnom ili potpunom dehidracijom punomasnog mlijeka, djelomično ili potpuno obranog mlijeka, vrhnja ili djelomično ili potpuno dehidriranog vrhnja, maslaca ili mliječne masti, i najmanje 12 % ukupne masti (kakaov maslac i mliječna mast),

preljev”: proizvod mora sadržavati najmanje 31 % ukupne masti (kakaov maslac i mliječna mast),

Gianduja-mliječna čokolada od lješnjaka” (ili jedna od izvedenica riječi „gianduja”): proizvod mora biti dobiven prvenstveno od mliječne čokolade koja sadrži najmanje 10 % suhe tvari mlijeka dobivene djelomičnom ili potpunom dehidracijom punomasnog mlijeka, djelomično ili potpuno obranog mlijeka, vrhnja ili djelomično ili potpuno dehidriranog vrhnja, maslaca ili mliječne masti te od fino mljevenih lješnjaka u takvoj količini da 100 g proizvoda sadrži najmanje 15 g odnosno najviše 40 g lješnjaka. Bademi, lješnjaci i druge vrste lupinastog voća također se mogu dodati, cijeli ili usitnjeni, u takvom omjeru da zajedno sa mljevenim lješnjacima ne prelaze 60 % ukupne mase proizvoda.

(c)

Kad je u nazivu riječ „mliječna” zamijenjena riječju:

„… s vrhnjem”: proizvod mora imati sadržaj mliječne masti najmanje 5,5 %;

„… s obranim mlijekom”: proizvod mora imati sadržaj mliječne masti najviše 1 %.

(d)

Ujedinjena Kraljevina i Irska mogu odobriti upotrebu na svom području naziva „mliječna čokolada” za označivanje proizvoda iz točke 5. pod uvjetom da je taj naziv u oba slučaja popraćen navodom o količini suhe tvari mlijeka utvrđene za svaki od dva proizvoda, u obliku „suha tvar mlijeka: najmanje …%”.

5.   Obiteljska mliječna čokolada

je proizvod dobiven od kakaovih proizvoda, šećera i mlijeka ili mliječnih proizvoda i sadrži:

najmanje 20 % ukupne suhe tvari kakaovih dijelova,

najmanje 20 % suhe tvari mlijeka dobivene od djelomično ili potpuno dehidriranog punomasnog mlijeka, djelomično ili potpuno obranog mlijeka, vrhnja ili od djelomično ili potpuno dehidriranog vrhnja, maslaca ili mliječne masti,

najmanje 2,5 % bezmasne suhe tvari kakaovih dijelova,

najmanje 5 % mliječne masti,

najmanje 25 % ukupne masti (kakaov maslac i mliječna mast).

6.   Bijela čokolada

je proizvod dobiven od kakaovog maslaca, mlijeka ili mliječnih proizvoda i šećera koji sadrži najmanje 20 % kakaovog maslaca i najmanje 14 % suhe tvari mlijeka dobivene od djelomično ili potpuno dehidriranog punomasnog mlijeka, djelomično ili potpuno obranog mlijeka, vrhnja ili djelomično ili potpuno dehidriranog vrhnja, maslaca ili mliječne masti, od čega je najmanje 3,5 % mliječna mast.

7.   Punjena čokolada, čokolada s … punjenjem, čokolada sa … sredinom

je punjeni proizvod čiji se vanjski dijelovi sastoje od jednog od proizvoda definiranih u točkama 3., 4., 5. i 6. Ovaj naziv se ne primjenjuje na proizvode čija se unutrašnjost sastoji od pekarskih proizvoda, finog peciva, biskvita ili sladoleda.

Vanjski čokoladni dio proizvoda koji nosi jedan od ovih naziva čini najmanje 25 % ukupne mase proizvoda.

8.    Chocolate a la taza

je proizvod dobiven od kakaovih proizvoda, šećera i brašna ili škroba od pšenice, riže ili kukuruza, a sadrži najmanje 35 % ukupne suhe tvari kakaovih dijelova, uključujući najmanje 18 % kakaovog maslaca i najmanje 14 % bezmasne suhe tvari kakaovih dijelova te najviše 8 % brašna ili škroba.

9.    Chocolate familiar a la taza

je proizvod dobiven od kakaovih proizvoda, šećera i brašna ili škroba od pšenice, riže ili kukuruza, a koji sadrži najmanje 30 % ukupne suhe tvari kakaovih dijelova, uključujući najmanje 18 % kakaovog maslaca i najmanje 12 % bezmasne suhe tvari kakaovih dijelova te najviše 18 % brašna ili škroba.

10.   Čokoladni desert ili praline

je proizvod veličine jednog zalogaja, a sastoji se od:

punjene čokolade, ili

jedne čokolade ili kombinacije ili mješavine čokolada u smislu definicija pod točkama 3., 4., 5. i 6. te ostalih jestivih sastojaka uz uvjet da čokolada čini najmanje 25 % ukupne mase proizvoda.

B.   NEOBVEZNI ODOBRENI SASTOJCI

Dodavanje jestivih tvari

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 2. i odjeljak B točku 2., druge jestive tvari mogu se također dodavati čokoladnim proizvodima definiranim u odjeljku A točkama 3., 4., 5., 6., 8. i 9.

Međutim, dodavanje

životinjskih masti i njihovih pripravaka koji ne potječu isključivo od mlijeka je zabranjeno,

brašna, škroba u granulama ili u prahu odobreno je samo ako je dodavanje u skladu s definicijama utvrđenim u odjeljku A točkama 8. i 9.

Količina tih dodanih jestivih tvari ne smije preći 40 % ukupne težine gotovog proizvoda.

2.   Samo one arome koje ne oponašaju okus čokolade ili mliječne masti mogu se dodavati proizvodima definiranim u odjeljku A točkama 2., 3., 4., 5., 6., 8. i 9.

C.   IZRAČUNAVANJE POSTOTAKA

Minimalni sadržaji proizvoda iz odjeljka A točaka 3., 4., 5., 6., 8. i 9. izračunavaju se nakon oduzimanja težine sastojaka iz odjeljka B. U slučaju proizvoda iz odjeljka A točaka 7. i 10., minimalni sadržaji izračunavaju se nakon oduzimanja težine sastojaka iz odjeljka B, kao i težine punjenja.

Čokoladni sadržaj proizvoda definiranih u odjeljku A točkama 7. i 10. izračunava se u odnosu na ukupnu težinu gotovog proizvoda, uključujući njegovo punjenje.

D.   ŠEĆERI

Šećeri iz ove Direktive nisu ograničeni samo na šećere obuhvaćene Direktivom Vijeća 73/437/EEZ od 11. prosinca 1973. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na određene šećere namijenjenim prehrani ljudi (1).


(1)  SL 356, 27.12.1973., str. 71. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1985.


PRILOG II

BILJNE MASNOĆE IZ ČLANKA 2. STAVKA 1.

Biljne masnoće iz članka 2. stavka 1. su, pojedinačno ili u smjesi, zamjena kakaovom maslacu i moraju udovoljavati sljedećim kriterijima:

(a)

da su nelaurinske biljne masnoće, bogate simetričnim mononezasićenim trigliceridima tipova POP, POSt i StOSt (1);

(b)

da se mogu miješati u bilo kojem omjeru s kakaovim maslacem i da su im svojstva sukladna s njegovim fizikalnim svojstvima (točka topljenja i temperatura kristalizacije, brzina topljenja, potreba za temperiranjem);

(c)

da su dobivene isključivo procesom rafinacije i/ili frakcioniranja koji isključuje enzimatsku modifikaciju strukture triglicerida.

U skladu s gore navedenim kriterijima mogu se koristiti biljne masnoće dobivene iz dolje navedenih biljaka,:

Uobičajeni naziv biljne masnoće

Znanstveni naziv biljaka iz kojih se dobivaju navedene biljne masnoće

1. Illipe, bornejska mast ili Tengkawang

Shorea spp.

2. Palmino ulje

Elaeis guineesis

Elaeis olifera

3. Sal

Shorea robusta

4. Shea

Butyrospermum parkii

5. Kokum gurgi

Garcinia indica

6. Mangove koščice

Mangifera indica

Nadalje, iznimno od gore navedenog, države članice mogu dozvoliti korištenje kokosovog ulja u sljedeću svrhu: u čokoladi koja se koristi za proizvodnju sladoleda i sličnih smrznutih proizvoda.


(1)  P (palmitinska kiselina), O (oleinska kiselina), St (stearinska kiselina).