03/Sv. 45

HR

Službeni list Europske unije

61


32000D0725


L 292/30

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 20. studenoga 2000.

o neuvrštenju teknazena u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar

(priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3354)

(Tekst značajan za EGP)

(2000/725/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2000/10/EZ (2),

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EEZ) br. 3600/92 od 11. prosinca 1992. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu prve faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (3), kako je zadnje izmijenjena i Uredbom (EZ) br. 1972/1999 (4), a posebno njezin članak 7. stavak 3.a točku (b),

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 933/94 (5), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2230/95 (6) su utvrđene aktivne tvari sredstava za zaštitu bilja te imenovane države članice izvjestiteljice za provedbu Uredbe (EEZ) br. 3600/92 kao i identificirani prijavitelji za svaku od aktivnih tvari.

(2)

Teknazen je jedna od 90 aktivnih tvari obuhvaćenih prvom fazom programa rada predviđenog u članku 8. stavku 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

(3)

U skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EEZ) br. 3600/92, Ujedinjena Kraljevina, koja je imenovana državom članicom izvjestiteljicom, 15. svibnja 1996. dostavila je Komisiji izvješće o svojoj procjeni informacija dostavljenih od jedinog podnositelja prijave u skladu s odredbama članka 6. stavka 1. te Uredbe.

(4)

Po primitku izvješća države članice izvjestiteljice, Komisija se savjetovala sa stručnjacima država članica kao i s jedinim preostalim podnositeljem prijave, (Hickson & Welch), kao što je predviđeno člankom 7. stavkom 3. Uredbe (EEZ) br. 3600/92.

(5)

Dostavljeno izvješće ispitale su države članice i Komisija u okviru Stalnog odbora za biljno zdravstvo. To je ispitivanje finalizirano 12. travnja 2000. u obliku izvješća Komisije o ispitivanju teknazena u skladu s odredbama članka 7. stavka 6. Uredbe (EEZ) br. 3600/92.

(6)

Iz učinjenih procjena proizlazi da dostavljene informacije nisu dostatne kako bi se pokazalo da sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar udovoljavaju zahtjevima iz članka 5. stavka 1. točaka (a) i (b) te članka 5. stavka 2. točke (b) Direktive 91/414/EEZ.

(7)

Jedini prijavitelj izvijestio je Komisiju i državu članicu izvjestiteljicu da više ne želi sudjelovati u programu rada za tu aktivnu tvar. Stoga se daljnje informacije koje su zatražene da bi se u potpunosti udovoljilo zahtjevima Direktive 91/414/EEZ neće dostavljati.

(8)

Stoga nije moguće tu aktivnu tvar uvrstiti u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ.

(9)

Potrebno je odrediti razdoblje počeka za raspolaganje, skladištenje, stavljanje na tržište i korištenje postojećih zaliha u skladu s odredbama članka 4. stavka 6. Direktive 91/414/EEZ.

(10)

Ova Odluka ne dovodi u pitanje mjere koje Komisija može poduzeti u kasnijoj fazi za tu aktivnu tvar u okviru Direktive Vijeća 79/117/EEZ (7).

(11)

Mjere predviđene ovom Odlukom su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za biljno zdravstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Teknazen se ne uvrštava kao aktivna tvar u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ.

Članak 2.

Države članice osiguravaju:

1.

da se odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže teknazen povuku u roku od šest mjeseci od dana donošenja ove Odluke;

2.

da se od dana donošenja ove Odluke više ne daju niti ne obnavljaju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže teknazen na temelju odstupanja predviđenog člankom 8. stavkom 2. Direktive 91/414/EEZ.

Članak 3.

Države članice određuju razdoblje počeka za raspolaganje, skladištenje, stavljanje na tržište i korištenje postojećih zaliha u skladu s odredbama članka 4. stavka 6. Direktive 91/414/EEZ koje mora biti najkraće moguće i ne dulje od 20 mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2000.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1.

(2)  SL L 57, 2.3.2000., str. 28.

(3)  SL L 366, 15.12.1992., str. 10.

(4)  SL L 244, 16.9.1999., str. 41.

(5)  SL L 107, 28.4.1994., str. 8.

(6)  SL L 225, 22.9.1995., str. 1.

(7)  SL L 33, 8.2.1979., str. 36.