11/Sv. 057

HR

Službeni list Europske unije

55


32000D0658


L 276/44

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

28.09.2000.


ODLUKA VIJEĆA

od 28. rujna 2000.

o sklapanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu, političkom usklađivanju i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane

(2000/658/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 44. stavak 2., članke 47. i 55., članak 57. stavak 2., članak 71., članak 80. stavak 2., članke 133. i 181., u vezi s drugom rečenicom članka 300. stavka 2. i drugim podstavkom članka 300. stavka 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta (2),

budući da bi trebalo odobriti Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkom usklađivanju i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, potpisan u Bruxellesu 8. prosinca 1997.,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Ovime se, u ime Europske zajednice, odobrava Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkom usklađivanju i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, zajedno s jednostranim ili skupnim izjavama Zajednice i druge strane.

Tekstovi akata na koje se upućuje u prvom podstavku priloženi su ovoj Odluci.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća, u ime Zajednice, daje obavijest kako je određeno člankom 60. Sporazuma.

Članak 3.

1.   Stajalište koje Zajednica zauzima unutar Zajedničkog vijeća i Zajedničkog odbora osnovanih Sporazumom, donosi Vijeće, na prijedlog Komisije, u skladu s odgovarajućim odredbama Ugovora.

2.   Predsjednik Vijeća, u skladu s člankom 46. Sporazuma, predsjeda Zajedničkim vijećem i predstavlja stajalište Zajednice. U skladu s člankom 48. Sporazuma, predstavnik Komisije predsjeda Zajedničkim odborom i predstavlja stajalište Zajednice.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. rujna 2000.

Za Vijeće

Predsjednik

D. VAILLANT


(1)  SL C 350, 19.11.1997., str. 6.

(2)  SL C 279, 6.5.1999., str. 404.