13/Sv. 60

HR

Službeni list Europske unije

68


32000D0147


L 050/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 8. veljače 2000.

o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevnih proizvoda

(priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 133)

(Tekst značajan za EGP)

(2000/147/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na građevne proizvode (1), kako je izmijenjena Direktivom 93/68/EEZ (2), a posebno njezine članke 3., 6. i 20.,

budući da:

(1)

U članku 3. stavku 2. i stavku 3. Direktive 89/106/EEZ navodi se da, s obzirom na različite razine zaštite građevinskih objekata koje mogu prevladavati na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, svaki ključni zahtjev može dovesti do uspostave razreda u interpretacijskim dokumentima. Ti su dokumenti objavljeni kao „Komunikacija Komisije u vezi s interpretacijskim dokumentima Direktive Vijeća 89/106/EEZ (3)”.

(2)

Stavkom 4.2.1. interpretacijskog dokumenta br. 2. opravdava se potreba za različitim razinama ključnog zahtjeva u odnosu na tip, namjenu i lokaciju građevinskog objekta, nacrta objekta i raspoloživosti intervencijskih sredstava.

(3)

U stavku 2.2. interpretacijskog dokumenata br. 2. navodi se određeni broj međusobno povezanih mjera za ispunjenje ključnog zahtjeva „Sigurnost u slučaju požara” koje zajedno doprinose definiranju strategije sigurnosti u slučaju požara koja se u državama članicama može razvijati na različite načine.

(4)

Stavkom 4.2.3.3. interpretacijskog dokumenta br. 2. identificira se jedna od ovih mjera, koje prevladavaju u državama članicama, koja uključuje ograničenje nastanka i širenja požara i dima na prostoru izvora požara (ili na danom području), ograničenjem udjela građevnih proizvoda u rasplamsavanju požara.

(5)

Definicija razreda za ključni zahtjev djelomično ovisi o razini takvog ograničenja.

(6)

Razina tog ograničenja može se izraziti jedino različitim razinama reakcije proizvoda na požar s obzirom na njihovu konačnu primjenu.

(7)

Stavkom 4.3.1.1. interpretacijskog dokumenta br. 2. određuje se da će se za omogućavanje procjene reakcije proizvoda na požar pripremiti usklađeno rješenje kojim se mogu iskoristiti pokusi, u potpunom ili laboratorijskom opsegu, koji odgovaraju predviđenom tijeku požara u stvarnosti.

(8)

Usklađeno rješenje nalazi se u sustavu razreda koji nisu uključeni u interpretacijski dokument.

(9)

Sustav razreda ustanovljen za ovu namjenu odnosi se na neodređeni broj pokusnih metoda već otprije poznatih europskim tijelima za normizaciju.

(10)

Odlukom Komisije 94/611/EZ od 9. rujna 1994. o primjeni članka 20. Direktive 89/106/EEZ o građevnim proizvodima (4), koji opisuje sustav razreda, ne naznačuje se prag razreda B, C i D, zbog toga što pojedinačni pokus gorenja nije bio dovoljno dobro razrađen u to vrijeme.

(11)

Sad su na raspolaganju odgovarajući podaci, stoga Odluku 94/611/EZ treba zamijeniti novom koja uključuje pragove razreda i neke prilagodbe tehničkom napretku. Alternativne postupke pokusa treba podrobno opisati u budućoj europskoj normi ili odluci Komisije, na temelju sporazuma između Komisije i država članica, nakon savjetovanja s CEN/Cenelec-om i EOTA-om.

(12)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnoga odbora za graditeljstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   U slučaju kad je konačna primjena građevnog proizvoda takva da može doprinijeti nastanku i širenju požara i dima na prostoru (ili području) izvora požara ili šire, proizvod se razvrstava na temelju svoje reakcije na požar, uzimajući u obzir razredbeni sustav utvrđen u tablicama 1. i 2. u Prilogu.

2.   Proizvodi se razmatraju u odnosu na njihovu konačnu primjenu.

Ako razredba, temeljena na normiranim pokusima i kriterijima navedenim u tablicama 1. i 2. u Prilogu, nije prikladna, može se upotrijebiti jedno ili više referentnih predviđanja (odgovarajući pokus(i) koji predstavlja(ju) dogovoreno(-a) predviđanje(-a) opasnosti), u skladu s predviđenim postupkom za alternativne pokuse.

Članak 2.

Odluka 94/611/EZ ovime se stavlja izvan snage.

Upućivanja na odluku stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Odluku.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. veljače 2000.

Za Komisiju

Erkki LIIKANEN

Član Komisije


(1)  SL L 40, 11.2.1989., str. 12.

(2)  SL L 220, 30.8.1993., str. 1.

(3)  SL C 62, 28.2.1994., str. 1.

(4)  SL L 241, 16.9.1994., str. 25.


PRILOG

Oznake  (1)

ΔΤ

rast temperature

Δm

gubitak mase

tf

trajanje gorenja

PCS

bruto kalorični potencijal

FIGRA

stupanj rasta vatre

THR600s

potpuno oslobođenje topline

LFS

bočno širenje plamena

SMOGRA

stupanj rasta dima

TSP600s

potpuni nastanak dima

Fs

širenje plamena

Definicije

„Materijal”: jedna osnovna tvar ili jednoliko raspršena smjesa tvari, na primjer metal, kamen, drvo, beton, mineralna vuna s jednoliko raspršenim vezivom, polimeri.

„Homogeni proizvod”: proizvod koji se sastoji od jednog materijala s jednolikom gustoćom i sastavom kroz cijeli proizvod.

„Nehomogeni proizvod”: proizvod koji ne ispunjava zahtjeve za homogeni proizvod. To je proizvod sastavljen od jedne ili više sastavne tvari, supstancijalne ili ne.

„Supstancijalna sastavna tvar”: materijal koji predstavlja značajan dio nehomogenog proizvoda. Sloj s masom na jedinicu površine ≥ 1,0 kg/m2 ili debljine ≥ 1,0 mm smatra se supstancijalnom sastavnom tvari.

„Nesupstancijalna sastavna tvar”: materijal koji ne predstavlja značajan dio nehomogenog proizvoda. Sloj s masom na jedinicu površine < 1,0 kg/m2 ili debljine < 1,0 mm smatra se nesupstancijalnom sastavnom tvari.

Dva ili više nesupstancijalnih slojeva jedan uz drugi (tj. bez supstancijalnih sastavnih tvari između slojeva) smatraju se jednom nesupstancijalnom sastavnom tvari i, prema tome, mora ispunjavati zahtjeve za sloj koji je nesupstancijalna sastavna tvar.

Za nesupstancijalne sastavne tvari, postoji razlika između unutarnjih i vanjskih nesupstancijalnih sastavnih tvari, kako slijedi.

„Unutarnja nesupstancijalna sastavna tvar”: nesupstancijalna sastavna tvar koja je s obje strane prekrivena najmanje jednom supstancijalnom sastavnom tvari.

„Vanjska nesupstancijalna sastavna tvar”: nesupstancijalna sastavna tvar koja s jedne strane nije prekrivena supstancijalnom sastavnom tvari.

Tablica 1.

RAZREDI REAKCIJE NA POŽAR ZA GRAĐEVNE PROIZVODE ISKLJUČUJUĆI PODOVE (*)

Razred

Pokusna(-e) metoda(-e)

Kriterij razredbe

Dodatna razredba

A1

EN ISO 1182 (2)

i

ΔT ≤ 30 °C; i

Δm ≤ 50 %; i

tf = 0 (tj. bez gorenja s plamenom)

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1  (2) i

PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1  (3)  (2a) i

PCS ≤ 1,4 MJ.m-2  (4) i

PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1  (5)

A2

EN ISO 1182 (2)

ili

ΔT ≤ 50 °C i

Δm ≤ 50 % i

tf ≤ 20 s

EN ISO 1716

i

PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1  (2) i

PCS ≤ 4,0 MJ.m-2  (3) i

PCS ≤ 4,0 MJ.m-2  (4) i

PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1  (5)

EN 13823 (SBI)

FIGRA ≤ 120 W.s-1 i

LFS < rub primjerka i

THR600s ≤ 7,5 MJ

Nastanak dima (6) i goruće kapljice/čestice (7)

B

EN 13823 (SBI)

i

FIGRA ≤ 120 W.s-1 i

LFS < rub primjerka i

THR600s ≤ 7,5 MJ

Nastanak dima (6) i goruće kapljice/čestice (7)

EN ISO 11925-2 (9) Izlaganje = 30 s

Fs ≤ 150 mm unutar 60 s

C

EN 13823 (SBI)

i

FIGRA ≤ 250 W.s-1 i

LFS < rub primjerka i

THR600s ≤ 15 MJ

Nastanak dima (6) i goruće kapljice/čestice (7)

EN ISO 11925-2 (9): Izlaganje = 30 s

Fs ≤ 150 mm unutar 60 s

D

EN 13823 (SBI)

i

FIGRA ≤ 750 W.s-1

Nastanak dima (6) i goruće kapljice/čestice (7)

EN ISO 11925-2 (9): I zlaganje = 30 s

Fs ≤ 150 mm unutar 60 s

E

EN ISO 11925-2 (9) Izlaganje = 15 s

Fs ≤ 150 mm unutar 20 s

Goruće kapljice/čestice (8)

F

Izvedba/ponašanje nije određeno

Tablica 2.

RAZREDI REAKCIJE NA POŽAR ZA PODOVE

Razred

Pokusna(-e) metoda(-e)

Kriterij razredbe

Dodatna razredba

A1FL

EN ISO 1182 (10)

i

ΔT ≤ 30 °C; i

Δm ≤ 50 %; i

tf = 0 (tj. bez gorenja s plamenom)

EN ISO 1716

PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1  (10) i

PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1  (11) i

PCS ≤ 1,4 MJ.m-2  (12) i

PCS ≤ 2,0 MJ.kg-1  (13)

A2FL

EN ISO 1182 (10)

ili

ΔT ≤ 50 °C i

Δm ≤ 50 % i

tf ≤ 20 s

EN ISO 1716

i

PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1  (10) i

PCS ≤ 4,0 MJ.m-2  (11) i

PCS ≤ 4,0 MJ.m-2  (12) i

PCS ≤ 3,0 MJ.kg-1  (13)

EN ISO 9239-1 (14)

Kritični tok (15) ≥ 8,0 kW.m-2

Nastanak dima (16)

BFL

EN ISO 9239 (14)

i

Kritični tok (15) ≥ 8,0 kW.m-2

Nastanak dima (16)

EN ISO 11925-2 (17) Izlaganje = 15 s

FS ≤ 150 mm unutar 20 s

CFL

EN ISO 9239-1 (14)

i

Kritični tok (15) ≥ 4,5 kW.m-2

Nastanak dima (16)

EN ISO 11925-2 (17) Izlaganje = 15 s

Fs ≤ 150 mm unutar 20 s

Nastanak dima (17)

DFL

EN ISO 9239-1 (14)

i

Kritični tok (15) ≥ 3,0 kW.m-2

Nastanak dima (16)

EN ISO 11925-2 (17) Izlaganje = 15 s

Fs ≤ 150 mm unutar 20 s

EFL

EN ISO 11925-2 (17) Izlaganje = 15 s

Fs ≤ 150 mm unutar 20 s

 

FFL

Izvedba/ponašanje nije određeno


(1)  Svojstva se definiraju s obzirom na prikladnu pokusnu metodu.

(*)  Obrada nekih skupina proizvoda, npr. linearni proizvodi (cijevi, kanali, kablovi), još uvijek je u tijeku što će možda zahtijevati izmjenu i dopunu ove odluke.

(2)  Za homogene proizvode i supstancijalne sastavne dijelove nehomogenih proizvoda.

(3)  Za svaki vanjski nesupstancijalni sastavni dio nehomogenih proizvoda.

(2a)  Alternativno, svaki vanjski nesupstancijalni sastavni dio koji ima PCS ≤ 2,0 MJ.m-2, pod uvjetom da proizvod ispunjava sljedeće kriterije EN 13823 (SBI): FIGRA ≤ 20 W.s-1; i LFS < rub primjerka, i THR600S ≤ 4,0 MJ i s1 i d0.

(4)  Za svaki unutarnji nesupstancijalni sastavni dio nehomogenih proizvoda.

(5)  Za proizvod kao cjelinu.

(6)  s1 = SMOGRA ≤ 30m2.s-2 i TSP 600s ≤ 50m2; s2 = SMOGRA ≤ 180m2.s-2 i TSP600s ≤ 200m2; s3 = nije s1 ili s2.

(7)  d0 = nema gorućih kapljica/čestica u EN 13823 (SBI) unutar 600s; d1 = nema gorućih kapljica/čestica koje traju dulje od 10 s u EN 13823 (SBI) unutar 600s; d2 = nije d0 ni d1; zapaljenje papira u EN ISO 11925-2 rezultira razredbom d2.

(8)  Uspješan pokus = nema zapaljenja papira (nema razredbe); neuspješan pokus = zapaljenje papira (razredba d2).

(9)  Pod uvjetima kad je površina izložena plamenu i, ako je potrebno za konačnu primjenu proizvoda, kad je rub izložen plamenu.

(10)  Za homogene proizvode i supstancijalne sastavne dijelove nehomogenih proizvoda.

(11)  Za svaki vanjski nesupstancijalni sastavni dio nehomogenih proizvoda.

(12)  Za svaki unutarnji nesupstancijalni sastavni dio nehomogenih proizvoda.

(13)  Za proizvod kao cjelinu.

(14)  Trajanje pokusa = 30 minuta.

(15)  Kritički je tok definiran kao žarišni tok na kojem se plamen gasi ili žarišni tok nakon pokusnog razdoblja od 30 minuta, gdje se u obzir uzima niža vrijednost (tj. tok koji odgovara najvećem širenju plamena).

(16)  s1 = dim ≤ 750 % min; s2 = nije s1.

(17)  Pod uvjetima kad je površina izložena plamenu i, ako je potrebno za konačnu primjenu proizvoda, kad je rub izložen plamenu.