05/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

218


31999R0530


L 063/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

09.03.1999.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 530/1999

od 9. ožujka 1999.

o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 213.,

uzimajući u obzir nacrt uredbe koji je podnijela Komisija,

budući da Komisija, kako bi obavila zadaće koje su joj dodijeljene, mora biti obaviještena o visini i strukturi troškova rada te o strukturi i raspodjeli dohotka u državama članicama;

budući da razvoj Zajednice i djelovanje unutarnjeg tržišta povećavaju potrebu za usporedivim podacima o visini i strukturi troškova rada te o strukturi i raspodjeli dohotka, posebno kao sredstva analize napretka gospodarske i socijalne kohezije i za dobivanje pouzdanih i korisnih usporedbi između država članica i regija u Zajednici;

budući da je najbolja metoda za ocjenu situacije u vezi s troškovima rada i dohotka prikupljanje statističkih podataka Zajednice korištenjem usklađenih metodologija i definicija, kao što je to učinjeno u prijašnjim slučajevima, a zadnji puta za 1996. u slučaju visine i strukture troškova rada, u skladu s Uredbom (EZ) br. 23/97 (1) i za 1995. u slučaju strukture i raspodjele dohotka, u skladu s Uredbom (EZ) br. 2744/95 (2);

budući da je radi prikazivanja promjena koje se odvijaju u strukturi radne snage, u raspodjeli dohotka i u sastavu izdataka poduzeća za plaće i s njima povezanih doprinosa poslodavaca, potrebno redovito ažurirati statističke podatke;

budući da, u skladu s Uredbom (EZ) br. 2223/96 (3) Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj zajednici (ESA 95) predstavlja formalni okvir za standarde, definicije i računovodstvenu praksu u državama članicama, kako bi se zadovoljile potrebe Zajednice; budući da to zahtijeva uspostavu potpunih, pouzdanih i usporedivih statističkih izvora na nacionalnoj i regionalnoj razini; budući da su stupnjevi raščlanjivanja, koje je potrebno primijeniti na varijable ograničeni na ono što je potrebno za osiguranje usporedivosti s prethodnim statističkim podacima i sukladnosti sa zahtjevima nacionalnih računa;

budući da su Europskoj središnjoj banci (ESB) potrebne informacije o visini i strukturi troškova rada te o strukturi i raspodjeli dohotka, kako bi ocijenila gospodarski razvoj u državama članicama u kontekstu jedinstvene europske monetarne politike;

budući da su statističke informacije iz ovog područja dostupne samo u određenim državama članicama te se stoga ne mogu izvršiti valjane usporedbe; budući da slijedom toga treba izrađivati statističke podatke Zajednice i rezultate obrađivati na temelju zajedničkih definicija i usklađenih metodologija, uzimajući u obzir standarde koje su odobrile nadležne međunarodne organizacije;

budući da trenutačno sve države članice ne prikupljaju potpune podatke u odjeljcima M (obrazovanje), N (zdravstvo i socijalni rad) i O (ostale društvene i osobne uslužne djelatnosti); budući da je stoga prikladno odlučiti o njihovom mogućem uključivanju u okvir ove Uredbe, s obzirom na izvješće koje treba podnijeti Komisija na temelju pilot-istraživanja o izvedivosti prikupljanja potpunih podataka u ovim sektorima;

budući da, iako je potrebno priznati važnost potpunih podataka u svim područjima gospodarstva, također treba pažljivo odvagnuti mogućnosti izvješćivanja i teret odgovora u posebnim područjima, a posebno u odnosu na mala i srednja poduzeća (SME); budući da je stoga prikladno da Komisija provede pilot-istraživanja o izvedivosti prikupljanja potpunih podataka od statističkih jedinica s manje od deset zaposlenih i da Vijeće, u roku četiri godine od stupanja ove Uredbe na snagu, odluči o ovom pitanju, na temelju izvješća koje će podnijeti Komisija; budući da, u međuvremenu, od pomoći može biti korištenje administrativne evidencije, što je potrebno poticati;

budući da je, u skladu s načelom supsidijarnosti, stvaranje zajedničkih statističkih standarda koji omogućuju dobivanje usklađenih informacija predloženo djelovanje čije ciljeve, zbog njihovog opsega i učinaka, se može na bolji način ostvariti na razini Zajednice; budući da će te standarde u svakoj državi članici primjenjivati agencije i institucije određene za prikupljanje statističkih podataka Zajednice;

budući da je prikladno omogućiti iznimke za određene države članice, kako bi se uzele u obzir posebne tehničke poteškoće na koje takve države nailaze prilikom prikupljanja određenih vrsta informacija, ako time nije ozbiljno narušena kvaliteta statističkih podataka;

budući da izradu posebnih statističkih podataka Zajednice uređuju pravila utvrđena u Uredbi Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice (4);

budući da je od Odbora za statistički program, osnovanog Odlukom 89/382/EEZ, Euratom (5) zatraženo mišljenje u skladu s člankom 3. gore spomenute Odluke,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Opće odredbe

Državna tijela i Eurostat izrađuju statističke podatke Zajednice o visini i strukturi troškova rada te o strukturi i raspodjeli dohotka zaposlenika u ekonomskim djelatnostima definiranim u članku 3.

Članak 2.

Referentno razdoblje

1.   Statistički podaci o visini i strukturi troškova rada prikupljaju se za kalendarsku godinu 2000., a nakon toga svake četiri godine.

2.   Statistički podaci o strukturi i raspodjeli dohotka prikupljaju se za kalendarsku godinu 2002. i za reprezentativni mjesec u toj godini, a nakon toga svake četiri godine.

Članak 3.

Područje primjene

1.   Statistički podaci obuhvaćaju sve ekonomske djelatnosti definirane u odjeljcima C (rudarstvo i vađenje), D (proizvodnja), E (opskrba električnom energijom, plinom i vodom), F (građevinarstvo), G (trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila, motocikala te predmeta za osobnu upotrebu i za domaćinstvo), H (hoteli i restorani), I (prijevoz, skladištenje i komunikacije), J (financijsko posredovanje), K (nekretnine, iznajmljivanje i poslovne djelatnosti), M (obrazovanje), N (zdravstvo i socijalni rad) te odjeljak O (ostale društvene i osobne uslužne djelatnosti) opće industrijske klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, dalje u tekstu „NACE Rev. 1” uvedene Uredbom (EEZ) br. 3037/90 od 9. listopada 1990. o statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici (6).

2.   Uključivanje ekonomskih djelatnosti definiranih u odjeljcima M (obrazovanje), N (zdravstvo i socijalni rad) i O (ostale društvene i osobne uslužne djelatnosti) iz NACE Rev. 1 u područje primjene ove Uredbe nije obvezno za referentne godine 2000. i 2002. Također ne mora biti obvezno za sljedeće godine u skladu s postupkom utvrđenim u članku 12., uzimajući u obzir rezultate pilot-istraživanja u ovim područjima, posebno onih na temelju Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 od 20. prosinca 1996. o strukturno-poslovnim statistikama (7).

Članak 4.

Uzimajući u obzir stajališta Odbora za statistički program, Komisija u roku četiri godine od datuma stupanja na snagu ove Uredbe sastavlja izvješće vodeći računa o rezultatima pilot-istraživanja, a posebno na temelju postojećih izvora u području statističkih jedinica s manje od deset zaposlenih te ga podnosi Vijeću. Izvješće ocjenjuje primjenu odredbi ove Uredbe koje se odnose na jedinice s manje od deset zaposlenih. Izvješće ocjenjuje važnost potpunih podataka u odnosu na mogućnosti izvješćivanja te dužnost izvješćivanja. Nakon podnošenja toga izvješća Komisija može, ako je potrebno, predložiti Vijeću odgovarajuću inicijativu za izmjenu ove Uredbe.

Članak 5.

Statističke jedinice

Prikupljanje statističkih podataka temelji se na lokalnim jedinicama i poduzećima, kako je definirano u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (8).

Članak 6.

Značajke traženih informacija

1.   U slučaju statistika o visini i strukturi troškova rada, dostavljaju se barem informacije o:

(a)

sljedećim značajkama koje se odnose na lokalnu jedinicu:

regija (na razini NUTS 1),

veličina poduzeća kojem pripada lokalna jedinica (razvrstano u jedan od sljedećih razreda: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 ili više zaposlenih),

ekonomska djelatnost (na razini podjele iz NACE Rev. 1);

(b)

sljedećim varijablama:

ukupni godišnji troškovi rada, razlikujući plaće i nadnice (raščlanjene na izravne naknade za rad, premije i dodatke, plaćanje za sustave štednje zaposlenika, plaćanje za dane u kojima nije obavljan rad te plaće i nadnice u naravi), socijalne doprinose poslodavca (raščlanjene na redovne i dopunske socijalne doprinose), troškove strukovnog osposobljavanja, ostale izdatke i poreze, kao i subvencije neposredno povezane s troškovima rada,

prosječni godišnji broj zaposlenih, pri čemu se razlikuju zaposlenici s punim i nepunim radnim vremenom te pripravnici,

godišnji broj radnih sati i godišnji broj plaćenih sati, pri čemu se, u oba slučaja, razlikuju zaposlenici s punim i nepunim radnim vremenom te pripravnici.

2.   U slučaju statistika o strukturi i raspodjeli dohotka, dostavljaju se barem podaci o:

(a)

sljedećim značajkama koje se odnose na lokalnu jedinicu kojoj pripadaju zaposlenici iz uzorka:

regija (na razini NUTS 1),

veličina poduzeća kojemu pripada lokalna jedinica (razvrstano u jedan od sljedećih razreda: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 ili više zaposlenih),

ekonomska djelatnost (na razini podjele iz NACE Rev. 1),

oblik ekonomske i financijske kontrole u smislu Direktive Komisije 80/723/EEZ od 25. lipnja 1980. o transparentnosti financijskih odnosa između država članica i javnih poduzeća (9),

vrsta važećeg kolektivnog ugovora o plaćama;

(b)

sljedećim značajkama koje se odnose na svakog zaposlenika iz uzorka:

spol,

dob,

zanimanje, klasificirano prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji zanimanja,

najviši završeni stupanj obrazovanja ili osposobljavanja,

dužina radnog staža u poduzeću,

radi li puno ili nepuno radno vrijeme,

vrsta ugovora o radu;

(c)

sljedećim pojedinostima o dohotku:

bruto dohodak za reprezentativni mjesec (razlikujući odvojene prihode koji se odnose na prekovremeni rad i posebna plaćanja za rad u smjenama),

bruto godišnji dohodak u referentnoj godini (razlikujući posebne dodatke koji se isplaćuju neredovito),

radno vrijeme (broj plaćenih sati u standardnom radnom mjesecu, broj prekovremenih sati plaćenih u mjesecu i pravo na godišnji odmor).

Članak 7.

Prikupljanje podataka

1.   Ankete provode odgovarajuća državna tijela, koja pripremaju odgovarajuće metode za prikupljanje informacija, uzimajući u obzir teret odgovora, osobito kod malih i srednjih poduzeća.

2.   Poslodavci i druge osobe koje moraju dostaviti informacije odgovaraju na pitanja potpuno i u zadanom vremenskom roku. Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi izbjegle kršenje obveze dostavljanja informacija navedenih u članku 6.

3.   Kako bi se smanjilo opterećenje za poduzeća, a posebno za mala i srednja poduzeća, ankete se ne moraju provoditi ako državna tijela raspolažu informacijama iz drugih odgovarajućih izvora ili ako mogu napraviti procjene potrebnih podataka koristeći postupke statističkih procjena, kada pojedine ili sve značajke nisu promatrane kod svih jedinica za koje će se izraditi statistike.

Članak 8.

Obrada rezultata

Nacionalna tijela obrađuju odgovore na pitanja navedena u članku 7. stavku 2. ili informacije dobivene iz drugih izvora, kako je navedeno u članku 7. stavku 3., kako bi dobili usporedive rezultate.

Članak 9.

Prijenos rezultata

Rezultati se šalju u Eurostat u roku 18 mjeseci od završetka referentne godine.

Članak 10.

Kvaliteta

1.   Državna tijela osiguravaju da rezultati odražavaju pravo stanje ukupne populacije jedinica s dovoljnim stupnjem reprezentativnosti.

2.   Državna tijela nakon svakog referentnog razdoblja šalju u Eurostat, na njegov zahtjev, izvješće koje sadrži sve potrebne informacije, koje se odnose na primjenu Uredbe u dotičnim državama članicama, kako bi se mogla ocijeniti kvaliteta statističkih podataka.

Članak 11.

Provedbene mjere

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe, uključujući mjere kojima se uzimaju u obzir gospodarske i tehničke promjene, a posebno:

i.

odnos prema ekonomskim djelatnostima, definiranim u odjeljcima M, N i O iz NACE Rev. 1 (članak 3. stavak 2.);

ii.

definiranje i raščlanjivanje informacija koje se moraju dostaviti (članak 6.);

iii.

odgovarajući tehnički format za prijenos rezultata (članak 9.);

iv.

mjerila za ocjenu kvalitete (članak 10.);

v.

odstupanja, u opravdanim slučajevima, za godine 2004. i 2006., (članak 13. stavak 2.),

utvrđuju se za svako referentno razdoblje najmanje devet mjeseci prije početka referentnog razdoblja, u skladu s postupkom iz članka 12.

Članak 12.

Postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program, dalje u tekstu „Odbor”.

2.   Predstavnik Komisije predlaže Odboru nacrt mjera koje treba poduzeti. Odbor daje svoje mišljenje o nacrtu u roku koji utvrdi predsjedavajući, ovisno o hitnosti predmeta. Mišljenje se donosi većinom utvrđenom u članku 148. stavku 2. Ugovora, u slučaju odluka koje Vijeće donosi na prijedlog Komisije. Glasovi predstavnika država članica unutar Odbora ponderiraju se na način utvrđen u istom članku. Predsjedavajući ne glasuje.

3.

(a)

Komisija usvaja predviđene mjere ako su one u skladu s mišljenjem Odbora.

(b)

Ako predviđene mjere nisu u skladu s mišljenjem Odbora ili ako mišljenje nije dostavljeno, Komisija bez odgađanja Vijeću podnosi prijedlog koji se odnosi na mjere koje je potrebno poduzeti. Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom.

Ako Vijeće nakon isteka tri mjeseca od datuma upućivanja prijedloga ne donese odluku, Komisija usvaja predložene mjere.

Članak 13.

Odstupanja

1.   Odstupanja od odredbi članka 2., 3. i 6. za referentne godine 2000. i 2002. navedene su u Prilogu.

2.   Za godine 2004. i 2006. odstupanja od članaka 3. i 6. mogu se odobriti ako nacionalni statistički sustav zahtijeva veće prilagodbe, u skladu s postupkom iz članka 12.

Članak 14.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. ožujka 1999.

Za Vijeće

Predsjednik

W. RIESTER


(1)  SL L 6, 10.1.1997., str. 1.

(2)  SL L 287, 30.11.1995., str. 3.

(3)  SL L 310, 30.11.1996., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 448/98 (SL L 58, 27.2.1998., str. 1.).

(4)  SL L 52, 22.2.1997., str. 1.

(5)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.

(6)  SL L 293, 24.10.1990., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 761/93 (SL L 83, 3.4.1993., str. 1.).

(7)  SL L 14, 17.1.1997., str. 1.

(8)  SL L 76, 30.3.1993., str. 1.

(9)  SL L 195, 29.7.1980., str. 35. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 93/84/EEZ (SL L 254, 12.10.1993., str. 16.).


PRILOG

ODSTUPANJA

I.   Odstupanja od članka 2.

1.

Njemačka: prvi statistički podaci o strukturi i raspodjeli dohotka na temelju ove Uredbe pripremaju se za referentnu godinu 2001. umjesto za 2002. Sljedeći statistički podaci o strukturi i raspodjeli prihoda pripremaju se za referentnu godinu 2006. i tako svake četiri godine.

2.

Francuska, Njemačka, Irska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina: statistički podaci za referentne godine 2000. i 2002. mogu se odnositi na financijsku godinu koja najbliže odgovara tim kalendarskim godinama, ali to ne utječe na rokove za slanje podataka navedene u članku 9.

II.   Odstupanja od članka 3.

1.

Njemačka: ekonomske djelatnosti, definirane u odjeljcima H (ugostiteljstvo), I (prijevoz, skladištenje i komunikacije) i K (nekretnine, iznajmljivanje i poslovne djelatnosti) iz NACE Rev. 1 nisu obvezne za referentne godine 2000. i 2001.

2.

Irska: ekonomske djelatnosti definirane u odjeljku H (ugostiteljstvo) nisu obvezne za referentnu godinu 2000.

3.

Irska: ekonomske djelatnosti definirane u odjeljku I (prijevoz, skladištenje i komunikacije), odjelu 67. odjeljka J i odjeljku K (nekretnine, iznajmljivanje i poslovne djelatnosti) iz NACE Rev. 1 nisu obvezne za referentnu godinu 2002.

III.   Odstupanja od članka 6.

1.

Austrija, Belgija, Italija i Nizozemska: za referentne godine 2000. i 2002. značajke navedene u članku 6. mogu se odnositi na poduzeće umjesto na lokalnu jedinicu.

2.

Italija: za referentnu godinu 2000. značajke navedene u članku 6. stavku 1. točki (b): plaćanja za sustave štednje zaposlenika, ostali izdaci i plaćeni porezi, kao i subvencije primljene od poslodavca nisu obvezni.