15/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

74


31999L0022


L 094/24

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.03.1999.


DIREKTIVA VIJEĆA 1999/22/EZ

od 29. ožujka 1999.

o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 130.s stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskoga i socijalnoga odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 189.c Ugovora (2),

budući da se Uredbom Vijeća (EEZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (3) zahtijeva dokaz o raspoloživosti objekata primjerenih za smještaj i skrb o živim primjercima velikog broja vrsta, prije odobrenja za njihov uvoz u Zajednicu; budući da se tom Uredbom zabranjuje izlaganje primjeraka u javnosti, u komercijalne svrhe, primjeraka vrsta nabrojenih u Dodatku A istoj Uredbi, osim u iznimnom slučaju odobrenom u svrhu obrazovanja, istraživanja ili razmnožavanja;

budući da Direktiva Vijeća 79/409/EEZ od 2. travnja 1979. o očuvanju divljih ptica (4), i Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (5) zabranjuju hvatanje i držanje te trgovinu velikim brojem vrsta, pri čemu predviđa izuzeća u posebnim slučajevima, kao što su istraživanje i obrazovanje, obnova populacije, ponovno uvođenje i razmnožavanje;

budući da primjerena provedba postojećeg i budućeg zakonodavstva Zajednice o očuvanju divlje faune, kao i potreba da se osigura da zoološki vrtovi na odgovarajući način ispunjavaju svoju važnu ulogu u procesu očuvanja vrsta, obrazovanju javnosti i/ili znanstvenom istraživanju nužnim čine pronalaženje zajedničkog temelja za zakonodavstvo država članica s obzirom na izdavanje dozvola i nadzor zooloških vrtova, držanje životinja u zoološkim vrtovima, osposobljavanje osoblja i obrazovanje posjetitelja;

budući da je potrebno poduzeti mjere na razini Zajednice kako bi zoološki vrtovi na području cijele Zajednice doprinosili očuvanju biološke raznolikosti, u skladu s obvezom Zajednice usvajanja mjera za očuvanje ex situ sukladno članku 9. Konvencije o biološkoj raznolikosti;

budući da su mnoge organizacije, poput Europskog udruženja zooloških vrtova i akvarija, izradile smjernice za skrb i smještaj životinja u zoološkim vrtovima koje bi mogle, tamo gdje je primjereno, pomoći u razvijanju i usvajanju nacionalnih standarda,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Cilj

Ciljevi ove Direktive jesu zaštita divlje faune i očuvanje biološke raznolikosti pripremom mjera koje države članice trebaju donijeti o izdavanju dozvola i nadzoru zooloških vrtova, kako bi se ojačala uloga zooloških vrtova u očuvanju biološke raznolikosti.

Članak 2.

Definicija

Za potrebe ove Direktive, „zoološki vrtovi” znači sve trajne objekte u kojima se primjerci divljih vrsta životinja drže u svrhu izlaganja javnosti sedam ili više dana godišnje, s izuzetkom cirkusa, trgovina kućnim ljubimcima i objekata koje države članice izuzmu od ispunjavanja zahtjeva iz ove Direktive na temelju činjenice da ne izlažu javnosti značajan broj životinja ili vrsta te da njihovo izuzeće neće ugroziti ciljeve ove Direktive.

Članak 3.

Zahtjevi primjenjivi na zoološke vrtove

Zemlje članice donose mjere sukladno člancima 4., 5., 6. i 7. kako bi osigurale da se u svim zoološkim vrtovima provode sljedeće mjere očuvanja:

sudjelovanje u istraživanjima iz kojih proizlazi korist za očuvanje vrsta i/ili osposobljavanje za relevantne vještine očuvanja i/ili razmjena podataka o očuvanju vrsta i/ili, tamo gdje je to primjereno, razmnožavanje u zatočeništvu, repopulacija ili reintrodukcija vrsta u prirodna staništa,

promicanje obrazovanja javnosti i podizanja razine svijesti u vezi s očuvanjem biološke raznolikosti, posebno pružanjem informacija o izloženim vrstama i njihovim prirodnim staništima,

smještaj životinja u uvjetima koji imaju za cilj zadovoljiti zahtjeve očuvanja pojedinačnih vrsta, inter alia, specifičnim oplemenjivanjem njihovih ograđenih staništa; održavanje visokog standarda brige o životinjama, zahvaljujući razvijenom programu preventivne i kurativne veterinarske skrbi i prehrane,

sprečavanje bijega životinja kako bi se izbjegle moguće ekološke prijetnje autohtonim vrstama i sprečavanje širenja nametnika i štetočina izvana,

ažurno vođenje dokumentacije o svim životinjama u zoološkom vrtu primjereno pojedinim vrstama.

Članak 4.

Izdavanje dozvole i nadzor

1.   Države članice donose mjere za izdavanje dozvola i nadzor postojećih i novih zooloških vrtova, kako bi se osiguralo ispunjavanje uvjeta iz članka 3.

2.   Svaki zoološki vrt mora pribaviti dozvolu u roku od četiri godine nakon stupanja na snagu ove Direktive ili, u slučaju novih zooloških vrtova, prije nego što budu otvoreni za javnost.

3.   Svaka dozvola sadrži uvjete za primjenu zahtjeva iz članka 3. Pridržavanje uvjeta nadgleda se, inter alia, redovitim nadzorom i poduzimaju se primjereni koraci kako bi se osiguralo udovoljavanje tim uvjetima.

4.   Prije odobrenja, odbijanja, produljenja ili značajne izmjene dozvole, nadležna tijela države članice obavljaju kontrolu kako bi se utvrdilo jesu li ispunjeni uvjeti za izdavanje dozvole ili predviđeni uvjeti za izdavanje dozvole.

5.   Ako zoološkom vrtu nije izdana dozvola u skladu s ovom Direktivom ili ako zoološki vrt ili njegov dio ne ispunjava uvjete za izdavanje dozvole, zoološki vrt ili njegov dio:

a)

nadležna će tijela zatvoriti za javnost; i/ili

b)

ispunit će odgovarajuće zahtjeve koje određuju nadležna tijela kako bi se osiguralo ispunjenje uvjeta za dobivanje dozvole.

Ne udovolji li se tim zahtjevima unutar primjerenog vremenskog roka, koji određuju nadležna tijela, ali koji nije dulji od dvije godine, nadležno tijelo povlači ili mijenja dozvolu i zatvara zoološki vrt ili njegov dio.

Članak 5.

Zahtjevi za dozvole određeni u članku 4. ne primjenjuju se u slučajevima kada neka država članica može na zadovoljavajući način dokazati Komisiji da se cilj ove Direktive kako je određen u članku 1. i zahtjevi primjenjivi na zoološke vrtove određeni u članku 3. ispunjavaju i trajno održavaju putem sustava ili putem regulacije i registracije. Takav bi sustav, inter alia, trebao uključivati odredbe o nadzoru i zatvaranju zooloških vrtova jednake onima u članku 4. stavcima 4. i 5.

Članak 6.

Zatvaranje zooloških vrtova

U slučaju zatvaranja zoološkog vrta ili nekog njegovog dijela, nadležno tijelo osigurava da se postupanje sa životinjama, ili njihovo uklanjanje provodi na način koji država članica smatra primjerenim i u skladu s ciljevima i odredbama ove Direktive.

Članak 7.

Nadležna tijela

Države članice određuju nadležna tijela za potrebe ove Direktive.

Članak 8.

Sankcije

Države članice određuju sankcije primjenjive na povrede nacionalnih odredaba usvojenih na temelju ove Direktive. Sankcije moraju biti učinkovite, razmjerne te odvraćujuće.

Članak 9.

Provedba

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 9. travnja 2002. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kad države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju glavne odredbe nacionalnoga prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 11.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. ožujka 1999.

Za Vijeće

Predsjednik

F. MÜNTEFERING


(1)  SL C 204, 15.7.1996., str. 63.

(2)  Mišljenje Europskog parlament od 29. siječnja 1998. (SL C 56, 23.2.1998., str. 34.), Zajedničko stajalište Vijeća od 20. srpnja 1998. (SL C 364, 25.11.1998., str. 9.) i Odluka Europskog parlamenta od 10. veljače 1999. (još nije objavljena u Službenom listu).

(3)  SL L 61, 3.3.1997., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2307/97 (SL L 325, 27.11.1997., str. 1.)

(4)  SL L 103, 25.4.1979., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 97/49/EZ (SL L 223, 13.8.1997., str. 9.)

(5)  SL L 206, 22.7.1992., str. 7. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 97/62/EZ (SL L 305, 8.11.1997., str. 42.)