02/Sv. 013

HR

Službeni list Europske unije

198


31998R0075


L 007/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.01.1998.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 75/98

od 12. siječnja 1998.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 82/97 (2), a posebno njezin članak 249.,

budući da je primjereno u Uredbu Komisije (EEZ) br. 2454/93 (3), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1427/97 (4), umetnuti određenje pojma „zemlje EFTA-e”, kako se koristi u kontekstu pravila o provozu Zajednice; budući da stoga treba uzeti u obzir činjenicu da su zemlje, osim prvotnih zemalja Zajednice i EFTA-e, pristupile Konvenciji od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku (5), dalje u tekstu „Konvencija”;

budući da odredbe o provozu i dokazu o statusu robe iz Zajednice koja se prevozi morem treba izmijeniti kako bi se pojednostavile zadaće gospodarskih subjekata i carinskih uprava;

budući da su odredbe o provozu i dokazu o statusu robe iz Zajednice koja se prevozi morem neprimjerene zbog određenih značajki prijevoza morem koji nema sastavnice u drugim vrstama prijevoza; budući da je slijedom tog nemoguće prema postojećim odredbama jamčiti naplatu carinskog duga i ostalih naknada na robu;

budući da je postupak provoza Zajednice, koji je obvezan za prijevoz morem robe koja nije iz Zajednice, gotovo nemoguće primijeniti u praksi zbog navedenih značajki;

budući da je potrebno osiguranje kako bi se osigurala naplata carinskog duga i ostalih naknada ako se roba prevozi prema navedenim provoznim pravilima, morem, redovitim brodskim linijama;

budući da je potrebno utvrditi način prepoznavanja robe koja se šalje u dio ili iz dijela carinskog područja Zajednice u kojemu se odredbe Direktive Vijeća 77/388/EEZ (6), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 96/95/EZ (7), ne primjenjuju; budući da takvu robu treba utvrđivati pomoću isprave T2LF ili, ako se prevozi u okviru unutarnjeg provoznog postupka Zajednice, putem posebnog unosa u obrazac deklaracije T2;

budući da se za robu iz Zajednice koja se šalje iz jednog mjesta u drugo na carinskom području Zajednice, a koja se prevozi isključivo morem ili zrakom preko područja jedne ili više zemalja koje su pristupile Konvenciji, ne bi trebalo zahtijevati da se kreće prema unutarnjim provoznim pravilima Zajednice isključivo zato što se prevozi preko područja navedenih država;

budući da je iskustvo pokazalo da je potrebno ograničiti zabranu uporabe zajedničkog osiguranja u sklopu provoznog režima Zajednice na ograničeno razdoblje;

budući da bi u smislu pojednostavnjenja upravnih postupaka bilo uputno uskladiti nekoliko obrazaca koji se koriste u postupku Zajednice i zajedničkom provoznom postupku te na jednom popisu kombinirati popise određene osjetljive robe iz Priloga 52. i 56. Uredbi (EEZ) br. 2454/93;

budući da proširenje provoznog postupka Zajednice na Andoru i San Marino zahtijeva neke promjene obrazaca;

budući da je prijelazno razdoblje za trgovinu između Zajednice kako je utemeljeno 31. prosinca 1985., s jedne strane, i Španjolske i Portugala s druge strane, te trgovinu između te dvije države članice završilo 31. prosinca 1995., s rezultatom da isprave i postupci za utvrđivanje robe koja je predmet takve trgovine više nisu potrebni; budući da Uredbu Komisije (EEZ) br. 409/86 (8), kako je izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 3716/91 (9), treba stoga staviti izvan snage;

budući da se člankom 188. Uredbe (EEZ) br. 2913/92, dalje u tekstu „Zakonik”, odobravaju sniženja uvozne carine na riblje proizvode koje su ulovila plovila iz Zajednice u teritorijalnim vodama trećih zemalja; budući da bi potvrda u obliku standardnog predloška koji uključuje sve nužne deklaracije koje su potrebne uz deklaraciju za puštanje u slobodni promet bila najbolji način za postupanje s tim proizvodima;

budući da je jednostavna obveza od strane država članica da vode i dostavljaju Komisiji popise slučajeva iz članka 870. i članka 889. stavka 2. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 dostatna ne samo da se omogući da se provjere koje se vrše u okviru kontrola vlastitih sredstava izvrše ispravno, nego i da se zaštite financijski interesi Zajednice; budući da je stoga pogodno, radi pojednostavljenja obveza država članica, ukinuti obvezu slanja tih popisa Komisiji;

budući da oznake utvrđene Uredbom (EEZ) br. 2454/93 ne obuhvaćaju vraćenu robu u smislu članka 185. Zakonika ili robu iz trećih zemalja koja je puštena u slobodni promet u zemlji s kojom je Zajednica sklopila sporazum o carinskoj uniji prije ponovne otpreme u Zajednicu; budući da je stoga te kategorije potrebno uključiti u popis oznaka;

budući da su odredbe ove Uredbe u skladu s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 2454/93 izmjenjuje se kako slijedi:

1.

U članku 309. dodaje se točka (f):

„(f)

‚zemlje EFTA-e’ znači

 

sve zemlje EFTA-e i sve zemlje koje su pristupile Konvenciji od 20. svibnja 1987. o zajedničkom provoznom postupku (10)

2.

Članak 311. mijenja se kako slijedi:

(a)

briše se točka (b);

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„Roba obuhvaćena točkom (a) prvog stavka koja se u potpunosti prevozi morskim ili zračnim putem ne mora se kretati prema pravilima unutarnjeg provoza Zajednice.”;

3.

Naslov dijela II. glave II. poglavlja 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Carinski status robe”

4.

Članak 313. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 313.

1.   Podložno članku 180. Zakonika i iznimkama navedenim u stavku 2. ovog članka, sva roba na carinskom području Zajednice smatra se robom iz Zajednice, osim ako se ne utvrdi da nema status robe iz Zajednice.

2.   Sljedeća roba ne smatra se robom iz Zajednice osim ako se u skladu s člancima 314. do 323. ne utvrdi da nema status robe iz Zajednice:

(a)

roba unesena u carinsko područje Zajednice u skladu s člankom 37. Zakonika;

(b)

roba u privremenom skladištu ili u slobodnoj zoni, ili slobodnom skladištu;

(c)

roba stavljena u postupak s odgodom.

Odstupajući od ove odredbe i u skladu s člankom 38. stavkom 5. Zakonika, roba unesena u carinsko područje Zajednice smatra se robom Zajednice, osim ako se ne ustanovi da nema status robe iz Zajednice:

ako je, ako se prevozi zračnim putem, roba bila utovarena ili pretovarena u zračnoj luci Zajednice radi otpreme u drugu zračnu luku na carinskom području Zajednice, te ako se prevozi pod pokrićem jedinstvene prijevozne isprave sastavljene u državi članici,

ili ako je, ako se prevozi morskim putem, roba bila otpremljena između luka na carinskom području Zajednice redovitom brodskom linijom odobrenom u skladu s člancima 313.a i 313.b.”

5.

Umeću se novi članci 313.a i 313.b:

„Članak 313.a

1.   Redovita brodska linija znači redovitu liniju koja prevozi robu na plovilima koji prometuju samo između luka koje se nalaze na carinskom području Zajednice i ne može doći iz, ili ići u, kao niti pristati u bilo kojem mjestu izvan tog područja ili u slobodnoj zoni pojedine luke na tom području.

2.   Carinska tijela mogu tražiti dokaz o pridržavanju odredaba o odobrenoj brodskoj liniji.

Ako carinska tijela ustanove da se nisu poštivale odredbe o odobrenoj brodskoj liniji, ona odmah obavješćuju sva carinska tijela na koje se to odnosi.

Članak 313.b

1.   Ako brodarsko društvo postavi zahtjev, carinska tijela države članice na čijem području trgovačko društvo ima poslovni nastan ili predstavništvo može, uz suglasnost carinskih tijela drugih predmetnih država članica, odobriti uspostavu redovite brodske linije.

2.   Zahtjev mora sadržavati sljedeće podatke:

(a)

predmetne luke;

(b)

nazive plovila koja su odobrena za pružanje redovitih usluga prijevoza; i

(c)

sve druge podatke koje zahtijevaju carinska tijela, posebno red plovidbe brodske linije.

3.   Odobrenje se daje samo brodarskim društvima koja:

(a)

imaju poslovni nastan ili predstavništvo na carinskom području Zajednice i čije je evidencija dostupna nadležnim carinskim tijelima;

(b)

nisu počinile nikakav teški ili ponovljeni prekršaj protivan carinskom ili poreznom zakonodavstvu;

(c)

mogu carinskim tijelima predočiti zadovoljavajući dokaz da upravljaju redovitom brodskom linijom u smislu članka 313.a stavka 1.; i

(d)

se obvezuju da:

na linijama za koje se traži odobrenje neće pristajati u lukama u trećim zemljama ili u slobodnim zonama u luci na carinskom području Zajednice i da neće obavljati pretovare na otvorenome moru te da

će na plovilu držati potvrdu o odobrenju i predočiti je na zahtjev nadležnih carinskih tijela.

4.   Kada prime zahtjev za odobrenje, carinska tijela države članice kojima je podnesen zahtjev (tijela koja izdaju odobrenje) obavješćuju carinska tijela ostalih država članica na čijim se područjima nalaze predviđene luke pristajanja redovite brodske linije (odgovarajuća tijela).

Odgovarajuća tijela potvrđuju primitak zahtjeva.

U roku od 60 dana po primitku takve obavijesti, odgovarajuće tijelo mora naznačiti hoće li dati odobrenje ili odbiti zahtjev. Ako država članica odbije zahtjev, ona mora navesti razloge. Ako nije dobiven nikakav odgovor, tijelo koje izdaje odobrenje mora izdati odobrenje koje prihvaćaju ostale predmetne države članice.

Tijelo koje izdaje odobrenje izdaje potvrdu o odobrenju, u jednom ili više primjeraka, već prema tome koliko je potrebno, u skladu s predloškom iz Priloga 42.A te obavješćuje odgovarajuća tijela ostalih predmetnih država članica. Svaka potvrda o odobrenju mora imati serijski broj po kojem se može prepoznati. Svi primjerci pojedine potvrde moraju imati isti broj.

5.   Jednom kada je redovita brodska linija odobrena, brodarsko društvo mora je koristiti. Brodarsko društvo obavješćuje tijelo koje izdaje odobrenje o svakom ukidanju ili promjeni značajki odobrene linije.

6.   Ako se odobrenje ukine ili redovita brodska linija prestane obavljati prijevoz, tijelo koje izdaje odobrenje obavješćuje odgovarajuća tijela ostalih predmetnih država članica. Tijelo koje izdaje odobrenje također obavještava odgovarajuća tijela o svim promjenama redovite brodske linije pomoću postupka predviđenog u stavku 4.

7.   Kada je plovilo vrste iz članka 313.a stavka 1. prisiljeno, zbog okolnosti na koje ne može utjecati, izvršiti pretovar na moru ili privremeno staviti teret u luku u trećoj zemlji ili slobodnu zonu luke u carinskom području Zajednice, brodarsko društvo odmah obavješćuje carinska tijela idućih luka pristajanja na planiranom pravcu putovanja plovila.”

6.

Članak 314. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 314.

1.   Ako se roba ne smatra robom Zajednice u smislu članka 313., njezin status robe iz Zajednice ne može se utvrditi na temelju stavka 2., osim ako:

(a)

je dovezena iz druge države članice, a da putem nije prešla preko područja treće zemlje; ili

(b)

ako je dovezena iz druge države članice kroz područje treće zemlje, a prevozila se pod pokrićem jedinstvene prijevozne isprave izdane u državi članici; ili

(c)

ako je pretovarena u trećoj zemlji na prijevoznom sredstvu drukčijem od onog na koje je prvobitno utovarena i izdana je nova prijevozna isprava, pod uvjetom da je uz novu ispravu priložena preslika izvorne isprave koja pokriva prijevoz iz države članice polaska do države članice odredišta. U skladu sa zahtjevima upravne suradnje između država članica, carinska tijela u odredišnoj carinarnici obavljaju naknadne provjere kako bi utvrdila točnost podataka unesenih u presliku izvorne prijevozne isprave.

2.   Dokaz da roba ima status robe Zajednice može se utvrditi isključivo:

(a)

pomoću jedne od isprava predviđene člancima 315. do 318.; ili

(b)

u skladu s pravilima utvrđenim u člancima 319. do 323.; ili

(c)

pomoću prateće isprave koja se spominje u Uredbi Komisije (EEZ) br. 2719/92 (11); ili

(d)

pomoću isprave predviđene člankom 325.; ili

(e)

pomoću isprave predviđene člankom 816. kojom se potvrđuje status robe iz Zajednice; ili

(f)

pomoću kontrolne kopije T5 koja je opisana u članku 843.

3.   Isprave ili pravila iz stavka 2. ne smiju se koristiti za robu za koju su obavljene izvozne formalnosti ili koja je stavljena u postupak unutarnje proizvodnje (sustav povrata).

4.   Ako se koriste isprave ili pravila iz stavka 2. za robu Zajednice s paketima koji nemaju status iz Zajednice, isprava kojom se potvrđuje status iz Zajednice sadrži jednu od sljedećih napomena:

envases N

N-emballager

N-Umschließungen

Συσκευασία N

N packaging

emballages N

imballaggi N

N-verpakkingsmiddelen

embalagens N

N-pakkaus

N förpackning.

7.

Članak 315. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Ako se pruži dokaz o statusu robe iz Zajednice predočenjem isprave T2L, navedena isprava sastavlja se u skladu sa stavcima 2. do 7. ovog članka.”;

(b)

umeće se sljedeći stavak 1.a:

„1.a

Dokaz o statusu robe iz Zajednice koja se šalje u dio ili iz dijela carinskog područja Zajednice u kojemu se ne primjenjuje Direktiva 77/388/EEZ pruža se predočenjem isprave T2LF.

Stavci 2. do 7. i članci 316. do 324. primjenjuju se mutatis mutandis.”

8.

Članak 317. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.

Dokaz o statusu robe iz Zajednice pruža se u skladu s niže navedenim uvjetima, predočenjem računa ili prijevozne isprave koja se odnosi na robu.”;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.

Ako ukupna vrijednost robe Zajednice na koju se odnosi račun ili prijevozna isprava, koja je popunjena i potpisana u skladu sa stavkom 2. ovog članka ili članka 224., ne premašuje 10 000 ECU-a, deklarant ne mora takvu ispravu ili račun podnositi na ovjeru carinskim tijelima države članice polaska.

U tom slučaju račun ili prijevozna isprava mora uključivati, pored podataka navedenih u stavku 2., podatke o polaznoj carinarnici.”

9.

Umeće se sljedeći članak 317.a:

„Članak 317.a

1.   Dokaz o statusu robe iz Zajednice pruža se u skladu s niže navedenim uvjetima predočenjem manifesta brodarskog društva u vezi s robom.

2.   Manifest uključuje barem sljedeće podatke:

(a)

ime i punu adresu brodarskog društva;

(b)

naziv plovila;

(c)

mjesto i datum utovara;

(d)

mjesto istovara.

Manifest nadalje uključuje, za svaku pošiljku:

(a)

pozivni broj teretnice ili druge komercijalne isprave;

(b)

broj, opis, oznake i pozivne brojeve paketa;

(c)

opis robe;

(d)

bruto masu u kilogramima;

(e)

identifikacijske brojeve kontejnera prema potrebi; i

(f)

sljedeće pokazatelje carinskog statusa:

‚C’za svaku stavku u manifestu deklariranu kao roba koja ima status robe iz Zajednice, ili

‚F’ za robu koja se šalje u dio ili iz dijela carinskog područja Zajednice u kojemu se ne primjenjuje Direktiva 77/388/EEZ, ili

‚N’ za sve druge vrste pošiljaka.

3.   Na zahtjev brodarskog društva, manifest koji je valjano popunjen i potpisan od strane trgovačkog društva ovjeravaju carinska tijela države članice polaska. Takva ovjera mora uključivati naziv i pečat polazne carinarnice, potpis nadležnog službenika i datum ovjere.”

10.

Umeće se sljedeći članak 323.a:

„Članak 323.a:

1.   Ako se, sukladno članku 91. stavku 2. točki (f) Zakonika, roba koja nije iz Zajednice šalje iz jednog mjesta u drugo u carinskom području Zajednice poštom (uključujući paketne pošiljke), carinska služba države članice otpreme mora na pakete i prateće isprave staviti naljepnicu vrste prikazane u Prilogu 42. ili naložiti stavljanje takve naljepnice.

2.   Ako se roba Zajednice šalje poštom (uključujući paketne pošiljke) u dio ili iz dijela carinskog područja Zajednice u kojemu se ne primjenjuje Direktiva 77/388/EEZ, carinska tijela države članice polaska moraju na pakete i prateće isprave staviti naljepnicu vrste prikazane u Prilogu 42.B ili naložiti stavljanje takve naljepnice.”

11.

Članak 362. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Najduže razdoblje u kojemu je zabranjena upotreba zajedničkog osiguranja za svu robu iznosi 12 mjeseci, osim ako Komisija ne odluči produljiti to razdoblje u skladu s postupkom Odbora.”

12.

Članak 376. stavak 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

koja je navedena u Prilogu 52. kao da uključuje povećani rizik, ako količina premašuje količinu navedenu u stupcu 3.”

13.

U članku 381. umeće se sljedeći stavak 1.a:

„1.a   Ako se deklaracija T2 zahtijeva za vrstu robe iz članka 311. točke (c), upisuje se slovo ‚F’ nakon kratice ‚T2’ u trećem podpolju polja br. 1 obrasca čiji je predložak prikazan u Prilozima 31. do 34.”

14.

Članak 389. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 389.

Ne dovodeći u pitanje primjenu članka 317. stavka 4., carinska tijela svake države članice mogu ovlastiti bilo koju osobu, dalje u tekstu ‚ovlaštenog pošiljatelja’, koja ispunjava zahtjeve utvrđene u članku 390. i koja namjerava dokazati status robe iz Zajednice putem isprave T2L u skladu s člankom 315. stavkom 1. ili putem jedne od isprava određenih u članku 317. i 317.a, dalje u tekstu ‚komercijalne isprave’, da upotrebljava te isprave bez da ih mora podnijeti na ovjeru carinskim tijelima države članice polaska.”

15.

Članak 419. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Polazna carinarnica u polje namijenjeno za carinarnicu na primjercima 1, 2 i 3 teretnog lista CIM jasno upisuje:

(a)

kraticu ‚T1’ ako se roba prevozi u okviru postupka vanjskog provoza Zajednice;

(b)

kraticu ‚T2’ ako se roba, izuzimajući robu iz članka 311. točke (c), prevozi u okviru postupka unutarnjeg provoza Zajednice u skladu s člankom 165. Zakonika;

(c)

kraticu ‚T2F’ ako se roba prevozi u okviru postupka unutarnjeg provoza Zajednice u skladu s člankom 311. točkom (c).

Kraticu ‚T2’ ili ‚T2F’ pečatom potvrđuje polazna carinarnica.”

16.

Članak 434. stavci 2., 3. i 4. zamjenjuju se sljedećim:

„2.   Polazna carinarnica jasno naznačuje u polju namijenjenom za carinarnicu na primjercima br. 1, 2 i 3A i 3B predajnog lista TR:

(a)

kraticu ‚T1’ ako se roba prevozi u okviru postupka vanjskog provoza Zajednice;

(b)

kraticu ‚T2’ ako se roba, izuzimajući robu iz članka 311. točke (c), prevozi u okviru postupka unutarnjeg provoza Zajednice u skladu s člankom 165. Zakonika;

(c)

kraticu ‚T2F’ ako se roba prevozi u okviru postupka unutarnjeg provoza Zajednice u skladu s člankom 311. točkom (c).

Kraticu ‚T2’ili ‚T2F’ pečatom potvrđuje polazna carinarnica.

3.   Polazna carinarnica u polje namijenjeno za carinarnicu na primjercima br. 1, 2, 3A i 3B predajnog lista upisuje zasebna upućivanja na kontejner (-e), ovisno o vrsti robe koju sadrže i ‚T1’, ‚T2’ ili ‚T2F’, ovisno o slučaju, kad god predajni list obuhvaća:

(a)

kontejnere s robom koja se prevozi u okviru postupka vanjskog provoza Zajednice;

(b)

kontejnere s robom, osim robe iz članka 311. točke (c), koja se prevozi u okviru postupka unutarnjeg provoza Zajednice u skladu s člankom 165. Zakonika;

(c)

kontejnere s robom koja se prevozi u okviru postupka unutarnjeg provoza Zajednice u skladu s člankom 311. točkom (c).

4.   U slučajevima iz stavka 3., ako se upotrebljava popis velikih kontejnera, izdaju se posebni popisi za svaku kategoriju kontejnera, a na njih se upućuje upisom u polje namijenjeno za carinarnicu na primjercima br. 1, 2, 3A i 3B predajnog lista TR, serijskog broja (-eva) popisa. Kratica ‚T1’, ‚T2’ ili ‚T2F’ upisuje se pored serijskog broja (-eva) popisa prema kategoriji kontejnera na koje se odnose.”

17.

Članak 444. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Ako se roba koja se mora kretati u okviru postupka vanjskog provoza Zajednice i roba koja se mora kretati u okviru postupka unutarnjeg provoza Zajednice, kako je predviđeno u članku 311. točki (c) Zakonika, istodobno prevozi jednom prijevoznom radnjom, roba se navodi na odvojenim manifestima.”;

(b)

u stavku 3., prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Manifest ili manifesti navedeni u stavcima 1. i 2. moraju radi identifikacije imati sljedeću oznaku, koju s datumom i potpisom ovjerava zračni prijevoznik kao deklaraciju za provoz Zajednice i treba se navesti carinski status robe na koju se odnosi. Tako popunjen i potpisan, manifest ili manifesti se tretiraju kao deklaracija T1 ili deklaracija T2F, ovisno o slučaju.

Ako se pošiljka navedena u manifestu sastoji od robe koja je već obuhvaćena postupkom provoza ili se prevozi u okviru postupka unutarnje proizvodnje, carinskog skladištenja ili privremenog uvoza, zračni prijevoznik upisuje slova ‚TD’ pored odgovarajuće stavke u manifestu. Također upisuje slova ‚TD’ u odgovarajućem zrakoplovnom tovarnom listu navodeći postupak koji se koristi, referentni broj provozne ili prijelazne isprave, datum njegova izdavanja i naziv carinarnice izdavatelja.”;

(c)

u stavku 11. točki (c), treća alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

zračni prijevoznik upisuje u manifest oznaku ‚T1’ za svaku stavku koja se prevozi u okviru postupka vanjskog provoza Zajednice, slova ‚TF’ za svaku stavku koja se prevozi u okviru postupka unutarnjeg provoza Zajednice predviđenog u članku 311. točki (c) i slovo ‚C’ za svaku stavku koja se ne prevozi ni u okviru postupka vanjskog provoza Zajednice ni u okviru postupka unutarnjeg provoza Zajednice predviđenog u članku 311. točki (c); ako se pošiljka navedena u manifestu sastoji od robe koja je već obuhvaćena postupkom provoza ili se prevozi u okviru postupka unutarnje proizvodnje, carinskog skladištenja ili privremenog uvoza, zračni prijevoznik upisuje slova ‚TD’ za odgovarajuću stavku u manifestu. Također upisuje slova ‚TD’ u odgovarajućem zrakoplovnom tovarnom listu i uz to navodi postupak koji se primjenjuje, referentni broj provozne ili prijelazne isprave, datum njezina izdavanja i naziv carinarnice izdavatelja.”

18.

Članci 446. i 447. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 446.

Primjena postupka provoza Zajednice obvezna je za robu prevezenu morem samo ako se prevozi redovitom brodskom linijom odobrenom u skladu s člankom 313.a.

Članak 447.

1.   U slučaju robe koja je stavljena u postupak provoza predviđen u članku 446., osiguranje se pruža kako bi se osiguralo plaćanje carinskog duga i ostalih troškova koji mogu nastati u vezi s robom.

2.   Nije potrebno položiti osiguranje za postupke iz članka 448.”

19.

Članak 448. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 2., prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„2.

Po primitku zahtjeva, carinska tijela države članice u kojoj brodarsko društvo ima poslovni nastan ili predstavništvo obavješćuje carinska tijela ostalih država članica na čijim se područjima nalaze predviđene luke otpreme i odredišta.”;

(b)

stavci 4. i 5. zamjenjuju se sljedećim:

„4.

Odobrenje iz stavka 1. određuje da se, ako se postupak prijevoza odnosi i na robu koja se mora kretati u okviru postupka vanjskog provoza Zajednice i na robu koja se mora kretati u okviru postupka unutarnjeg provoza Zajednice koji je predviđen u članku 311. točki (c), takva roba navede na odvojenim manifestima.

5.

Manifest ili manifesti navedeni u stavcima 1. i 3. moraju radi identifikacije imati sljedeću oznaku, koju s datumom i potpisom ovjerava brodarsko društvo kao deklaraciju za provoz Zajednice i treba se navesti carinski status robe na koju se odnosi. Tako ispunjen i potpisan, manifest ili manifesti se tretiraju kao deklaracija T1 ili deklaracija T2F, ovisno o slučaju.

Ako se pošiljka navedena u manifestu sastoji od robe koja je već obuhvaćena postupkom provoza ili se prevozi u okviru postupka unutarnje proizvodnje, carinskog skladištenja ili privremenog uvoza, brodarsko društvo upisuje slova ‚TD’ pored odgovarajuće stavke u manifestu. Također upisuje slova ‚TD’ u odgovarajućem brodskom teretnom listu ili drugoj komercijalnoj ispravi, ovisno o slučaju, zajedno s postupkom koji se koristi, referentni broj provozne ili prijelazne isprave, datum njezina izdavanja i naziv carinarnice izdavatelja.”;

(c)

u stavku 11. točki (a), prvi i drugi podstavak zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

U slučaju međunarodnih brodarskih društava koja ili imaju poslovni nastan ili predstavništvo u carinskom području Zajednice i ispunjavaju uvjete iz točke (b), postupak provoza Zajednice opisan u stavcima 1. do 10. može se još pojednostaviti na zahtjev.

Po primitku zahtjeva, carinska tijela države članice kojoj je podnesen zahtjev obavješćuju carinska tijela drugih država članica na čijim se područjima nalaze predviđene luke otpreme i odredišta.”;

(d)

u stavku 11. točki (c), druga alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

brodarsko društvo upisuje u manifest oznaku ‚T1’ za svaku stavku koja se prevozi u okviru postupka vanjskog provoza Zajednice, slova ‚TF’ za svaku stavku koja se prevozi u okviru postupka unutarnjeg provoza Zajednice predviđenog u članku 311. točki (c) i slovo ‚C’ za svaku stavku koja se ne prevozi ni u okviru postupka vanjskog provoza Zajednice ni u okviru postupka unutarnjeg provoza Zajednice koji je predviđen u članku 311. točki (c); ako se pošiljka navedena u manifestu sastoji od robe koja je već obuhvaćena postupkom provoza ili se prevozi u okviru postupka unutarnje proizvodnje, carinskog skladištenja ili privremenog uvoza, brodarsko društvo upisuje slova ‚TD’ za odgovarajuću stavku u manifestu. Također upisuje slova ‚TD’ u odgovarajućem brodskom teretnom listu ili drugoj komercijalnoj ispravi, ovisno o slučaju, zajedno s postupkom koji se primjenjuje, referentni broj provozne ili prijelazne isprave, datum njezina izdavanja i naziv carinarnice koja ju je izdala,”

20.

Članak 449. se briše.

21.

naslov dijela III. zamjenjuje se sljedećim:

„Povlašteni postupci

GLAVA I.

VRAĆENA ROBA”.

22.

Sljedeći tekst dodaje se nakon članka 856.:

„GLAVA II.

PROIZVODI MORSKOGA RIBOLOVA I OSTALI PROIZVODI KOJE IZ TERITORIJALNOGA MORA TREĆE ZEMLJE VADE RIBARSKA PLOVILA IZ ZAJEDNICE

Članak 856.a

1.   Izuzeće od plaćanja uvozne carine za proizvode iz članka 188. Zakonika podložno je predočenju potvrde uz deklaraciju za puštanje u slobodni promet koja se odnosi na te proizvode.

2.   Za proizvode koji se puštaju u slobodni promet u Zajednici, u situacijama iz članka 329. točaka (a) do (d), kapetan plovila iz Zajednice kojime je izvršen ulov popunjava polja br. 3, 4 i 5 i, ako je potrebno, polje br. 9 potvrde. Ako je ulov prerađen na plovilu, kapetan plovila također popunjava polja br. 6, 7 i 8.

Članci 330., 331. i 332. primjenjuju se na popunjavanje odgovarajućih polja na potvrdi.

Kada se podnosi deklaracija za puštanje tih proizvoda u slobodni promet, deklarant popunjava polja br. 1 i 2 potvrde.

3.   Potvrda mora odgovarati primjerku navedenom u Prilogu 110.a i sastavljena u skladu sa stavkom 2.

4.   Ako se proizvodi deklariraju radi puštanja u slobodni promet u luci u kojoj su istovareni iz ribarskog plovila iz Zajednice koje je izvršilo ulov, odstupanje iz članka 326. stavka 2. primjenjuje se mutatis mutandis.

5.   Za potrebe stavaka 1. do 4., značenje izraza ‚ribarsko plovilo iz Zajednice’ i ‚brod-tvornica iz Zajednice’ je kako je određeno u članku 325. stavku 1., dok izraz ‚proizvodi’znači proizvodi i roba iz članaka 326. do 332., prilikom pozivanja na navedene odredbe.

6.   Kako bi se osiguralo pridržavanje stavaka 1. do 5., uprave država članica jedna drugoj pružaju uzajamnu pomoć pri provjeri da su potvrde vjerodostojne i da su podaci navedeni u njima točni.”

23.

Članak 870. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 870.

Svaka država članica Komisiji šalje popis slučajeva u kojima su se primijenile odredbe članka 869. stavaka (a), (b) ili (c).”

24.

Članak 889. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Svaka država članica Komisiji šalje popis slučajeva u kojima su se primjenjivale odredbe drugog podstavka stavka 1.”

25.

Prilog 37. izmjenjuje se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi.

26.

Prilog 38. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

27.

Umeće se Prilog 42. A koji je prikazan u Prilogu III. ovoj Uredbi.

28.

Umeće se Prilog 42. B koji je prikazan u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

29.

U Prilogu 46., 47. i 54. oznake „T2ES” i „T2PT” zamjenjuju se oznakom „T2F”.

30.

Prilozi 48., 49., 50. i 51. zamjenjuju se prilozima V., VI., VII. i VIII. ovoj Uredbi.

31.

Prilog 52. (popis robe koja prilikom prijevoza dovodi do povećanja paušalnog osiguranja) zamjenjuje se Prilogom IX. ovoj Uredbi.

32.

Prilog 56. (popis robe koja predstavlja povećane rizike na koje se oslobađanje od polaganja osiguranja ne primjenjuje) briše se.

33.

umeće se Prilog 110.a koji je prikazan u Prilogu X. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Uredba (EEZ) br. 409/86 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Obrasci iz točaka 29. i 30. članka 1. koji su bili u upotrebi prije datuma stupanja na snagu ove Uredbe mogu se i dalje upotrebljavati podložno unošenju odgovarajućih promjena dok se ne potroše zalihe robe ili najkasnije do 31. prosinca 1999.

Članak 4.

Točka 11. članka 1. također se primjenjuje na Odluke donesene sukladno članku 362. stavku 1. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 koja ostaje u primjeni na datum stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Točke 12., 26. (u vezi s točkama 2. i 3. Priloga II.), 31. i 32. članka 1. primjenjuju se od 1. veljače 1998.

Točke 2. do 10., 13. do 20., 25., 26. (u vezi s točkom 1. Priloga II.) te 27., 28. i 29. članka 1. primjenjuju se od 1. srpnja 1998.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. siječnja 1998.

Za Komisiju

Mario MONTI

Član Komisije


(1)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(2)  SL L 17, 21.1.1997., str. 1.

(3)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.

(4)  SL L 196, 24.7.1997., str. 31.

(5)  SL L 226, 13.8.1987., str. 2.

(6)  SL L 145, 13.6.1977., str. 1.

(7)  SL L 338, 28.12.1996., str. 89.

(8)  SL L 46, 25.2.1986., str. 5.

(9)  SL L 351, 20.12.1991., str. 21.

(10)  SL L 226, 13.8.1987., str. 2.”.

(11)  SL L 276, 19.9.1992., str. 1.”


PRILOG I.

U glavi II. A 1 Priloga 37., treći stavak zamjenjuje se sljedećim:

„U treće podpolje upisati ‚T1’, ‚T2’ ili ‚T2F’ako se koristi postupak provoza Zajednice, ili ‚T2L’ili ‚T2LF’ ako se ne koristi postupak provoza Zajednice, ali se mora dokazati status robe iz Zajednice.”


PRILOG II.

Prilog 38. mijenja se kako slijedi:

1.

Treće podpolje polja br. 1 zamjenjuje se sljedećim:

„Ovo podpolje mora se popuniti samo ako će se obrazac koristiti za potrebe provoznog postupka Zajednice ili kao isprava kojom se dokazuje status robe iz Zajednice.

Sljedeće oznake koriste se kako je dolje prikazano:

T1

:

za robu koja se prevozi u okviru vanjskog provoznog postupka Zajednice;

T2

:

za robu koja se prevozi u okviru provoznog postupka Zajednice u skladu s člankom 165. Zakonika, osim robe iz članka 311. točke (c);

T2F

:

za robu koja se prevozi u okviru unutarnjeg provoznog postupka Zajednice u skladu s člankom 311. točkom (c);

T

:

za mješovitu pošiljku robe na koju se odnosi barem dvoje od navedenog:

radi se o robi koja se prevozi u okviru vanjskog provoznog postupka Zajednice,

radi se o robi, izuzimajući robu obuhvaćenu člankom 311. točkom (c), koja se prevozi u okviru unutarnjeg provoznog postupka Zajednice u skladu s člankom 165. Zakonika,

radi se o vrsti robe koja je obuhvaćena člankom 311. točkom (c), koja se prevozi u okviru unutarnjeg provoznog postupka Zajednice,

T2L

:

Isprava kojom se dokazuje status robe iz Zajednice;

T2LF

:

Isprava kojom se dokazuje status robe iz Zajednice koja se šalje u dio ili iz dijela carinskog područja Zajednice u kojem se ne primjenjuju odredbe Direktive 77/388/EEZ.”

2.

Bilješka (a) dodaje se tekstu koji se odnosi na oznaku br. 3 u popisu prvih znamenki oznaka za polje br. 36, tako da ono glasi:

„3.

Ostale carinske povlastice (EUR 1, ATR (1) ili istovrsna isprava)

3.

Sljedeće se također dodaje popisu oznaka za polje br. 36:

(a)

prva znamenka oznake:

„0 Ništa od sljedećeg”;

(b)

sljedeće dvije znamenke:

„99 Neuvođenje carina prema zakonodavstvu Zajednice ili odredbama sporazuma o carinskoj uniji koje je sklopila Zajednica.”


(1)  Ako se koristi za utvrđivanje statusa robe s podrijetlom.”


PRILOG III.

EUROPSKA ZAJEDNICA

„Prilog 42. A

Image


PRILOG IV.

„PRILOG 42.B

ŽUTA NALJEPNICA

Image


PRILOG V.

„PRILOG 48.

OGLEDNI PRIMJERAK I.

ZAJEDNIČKI POSTUPAK PROVOZA/POSTUPAK PROVOZA ZAJEDNICE

ZAJEDNIČKO OSIGURANJE

(Zajedničko osiguranje koje obuhvaća nekoliko provoznih postupaka prema Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku/nekoliko provoznih postupaka Zajednice prema odgovarajućim propisima Zajednice)

I.   Obveza jamca

1.

Dolje potpisani (1)

s boravištem u (2)

ovime zajednički osigurava, u jamstvenoj carinarnici…

do najvećeg iznosa od…

za Europsku zajednicu koja obuhvaća Kraljevinu Belgiju, Kraljevinu Dansku, Saveznu Republiku Njemačku, Helensku Republiku, Kraljevinu Španjolsku, Francusku Republiku, Irsku, Talijansku Republiku, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Kraljevinu Nizozemsku, Republiku Austriju, Portugalsku Republiku, Republiku Finsku, Kraljevinu Švedsku, Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske te Kneževinu Andoru, Republiku Mađarsku, Republiku Island, Kraljevinu Norvešku, Republiku Poljsku, Republiku San Marino, Slovačku Republiku, Švicarsku Konfederaciju i Češku Republiku (3) za svaki iznos neposrednih ili posrednih odgovornosti, troškova i nepredviđenih izdataka - uključujući davanja, poreze i ostale namete, ali isključujući novčane kazne

— za koje (4)

je odgovoran ili može postati odgovoran gore navedenim državama zbog prekršaja ili nepravilnosti počinjenih tijekom provoznog postupka koji vrši glavni obveznik prema Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku/provoznom postupku Zajednice.

2.

Dolje potpisani se obvezuje platiti tražene iznose do gore navedenog maksimalnog iznosa na prvi pisani zahtjev nadležnih tijela država iz stavka 1. i bez mogućnosti odgode plaćanja traženih iznosa duže od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, do granice naprijed navedenog najvećeg iznosa, osim ako on ili ona ili bilo koja druga dotična osoba prije isteka tog roka nadležnim tijelima ne dokaže da je postupak provoza prema Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku/provoznom postupku Zajednice izvršen bez prekršaja ili nepravilnosti u smislu stavka 1.

Nadležna tijela mogu, na zahtjev dolje potpisanog i iz bilo kojih opravdanih razloga, produljiti razdoblje u kojem je dolje potpisani dužan platiti tražene iznose i više od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za plaćanje. Troškovi nastali odobravanjem tog dodatnog roka, naročito kamate, moraju se obračunati tako da iznos bude jednak onom koji bi bio naplaćen u tom smislu na novčanom ili financijskom tržištu u predmetnoj državi.

Ovaj iznos se ne može umanjiti za bilo koji iznos koji je već plaćen pod uvjetima ovog obvezivanja, osim ako se od dolje potpisanog zatraži da plati dug koji se pojavi tijekom postupka provoza Zajednice koji je započet prije primitka prethodnog zahtjeva za plaćanje ili u roku od 30 dana nakon toga.

3.

Ova obveza vrijedi od dana kada je prihvati jamstvena carinarnica.

To osiguranje može u bilo kojem trenutku otkazati dolje potpisani ili država na čijem području se nalazi jamstvena carinarnica.

Otkazivanje stupa na snagu šesnaestog dana nakon što je o tome obaviještena druga stranka.

Dolje potpisani ostaje odgovoran za plaćanje iznosa koji nastaju s obzirom na postupke provoza prema Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku/provoznom postupku Zajednice obuhvaćenih ovom obvezom, a koji su započeli prije nego je otkazivanje stupilo na snagu, čak i ako je zahtjev za plaćanje podnesen nakon tog datuma.

4.

Za potrebe ove obveze dolje potpisani daje svoju službenu adresu (5) koja je (6)

i u svakoj od ostalih država navedenih u stavku 1. adresu zastupnika:


Država

Prezime i ime ili naziv poduzeća te puna adresa

Dolje potpisani potvrđuje da se svi dopisi i obavijesti i sve formalnosti ili postupci u vezi s ovom obvezom naslovljeni na jednu od službenih adresa ili pisanim putem sastavljeni na jednu od službenih adresa prihvaćaju kako je propisno dostavljeno dolje potpisanom.

Dolje potpisani potvrđuje nadležnost sudova u mjestima u kojima ima službenu adresu.

Dolje potpisani obvezuje se zadržati svoju službenu adresu ili, ako mora promijeniti jednu ili više navedenih adresa, o tome unaprijed obavijestiti jamstvenu carinarnicu.

Sastavljeno u… dana…

(Potpis) (7)

II.   Prihvaćanje jamstvene carinarnice

Jamstvena carinarnica:…

Jamčeva obveza prihvaćena je dana…

(Pečat i potpis)


(1)  Prezime i ime ili naziv tvrtke.

(2)  Puna adresa.

(3)  Brisati naziv svake ugovorne stranke ili države (Andora, San Marino) kroz čije se područje roba neće prevoziti.

(4)  Prezime i ime ili naziv tvrtke i puna adresa glavnog obveznika.

(5)  Ako u zakonu države nema odredbe o službenoj adresi jamac imenuje u svakoj državi iz stavka 1. zastupnika ovlaštenog za primanje priopćenja naslovljenih na njega. Sudovi u mjestima u kojima se nalazi službena adresa jamca ili njegovih zastupnika nadležni su za sporove u vezi s tim jamstvom. Potvrda u drugome podstavku i obvezivanje u četvrtome podstavku stavka 4. moraju se uskladiti.

(6)  Puna adresa.

(7)  Potpisu mora prethoditi sljedeće na vlastoručnom rukopisu potpisnika: ‚Jamstvo za iznos u visini od…’, pri čemu iznos mora biti napisan slovima u cijelosti.”


PRILOG VI.

„PRILOG 49.

OGLEDNI PRIMJERAK II.

ZAJEDNIČKI POSTUPAK PROVOZA/POSTUPAK PROVOZA ZAJEDNICE

POJEDINAČNO OSIGURANJE

(Zajedničko osiguranje koje obuhvaća nekoliko provoznih postupaka prema Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku/nekoliko provoznih postupaka Zajednice prema odgovarajućim propisima Zajednice)

I.   Obveza jamca

1.

Dolje potpisani (1)

s boravištem u (2)

ovime zajednički jamči, u polaznoj carinarnici…

do najvišeg iznosa od…

za Europsku zajednicu koja obuhvaća Kraljevinu Belgiju, Kraljevinu Dansku, Saveznu Republiku Njemačku, Helensku Republiku, Kraljevinu Španjolsku, Francusku Republiku, Irsku, Talijansku Republiku, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Kraljevinu Nizozemsku, Republiku Austriju, Portugalsku Republiku, Republiku Finsku, Kraljevinu Švedsku, Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske te Kneževinu Andoru, Republiku Mađarsku, Republiku Island, Kraljevinu Norvešku, Republiku Poljsku, Republiku San Marino, Slovačku Republiku, Švicarsku Konfederaciju i Češku Republiku (3)

za svaki iznos za koji je glavni obveznik (4)

odgovoran ili može postati odgovoran gore navedenim državama zbog prekršaja ili nepravilnosti počinjenih tijekom provoznog postupka prema Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku/provoznom postupku Zajednice koji vrši navedena osoba

iz polazne carinarnice…

u odredišnu carinarnicu…

s obzirom na robu imenovanu dalje u tekstu, uključujući carine, poreze i ostale namete - osim novčanih kazni - za sve neposredne i posredne odgovornosti, troškove i nepredviđene izdatke:…

2.

Dolje potpisani se obvezuje platiti tražene iznose do gore navedenog maksimalnog iznosa na prvi pisani zahtjev nadležnih tijela država iz stavka 1. i bez mogućnosti odgode plaćanja traženih iznosa duže od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim ako on ili ona ili bilo koja druga dotična osoba prije isteka tog roka nadležnim tijelima ne dokaže da je postupak provoza prema Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku/provoznom postupku Zajednice izvršen bez prekršaja ili nepravilnosti u smislu stavka 1.

Nadležna tijela mogu, na zahtjev dolje potpisanog i iz bilo kojih opravdanih razloga, produljiti razdoblje u kojem je dolje potpisani dužan platiti tražene iznose i više od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za plaćanje. Troškovi nastali odobravanjem tog dodatnog roka, naročito kamate, moraju se obračunati tako da iznos bude jednak onom koji bi bio naplaćen u tom smislu na novčanom ili financijskom tržištu u predmetnoj državi.

3.

Ova obveza vrijedi od dana kada je prihvati polazna carinarnica.

4.

U smislu ove obveze dolje potpisani daje svoju službenu adresu (5) koja je (6)

i u svakoj od ostalih država navedenih u stavku 1. adresu zastupnika:


Država

Prezime i ime ili naziv poduzeća te puna adresa

Dolje potpisani potvrđuje da se svi dopisi i obavijesti i sve formalnosti ili postupci u vezi s ovom obvezom naslovljeni na jednu od službenih adresa ili pisanim putem sastavljeni na jednu od službenih adresa prihvaćaju kako je propisno dostavljeno dolje potpisanom.

Dolje potpisani potvrđuje nadležnost sudova u mjestima u kojima ima službenu adresu.

Dolje potpisani obvezuje se zadržati svoju službenu adresu ili, ako mora promijeniti jednu ili više navedenih adresa, o tome unaprijed obavijestiti polaznu carinarnicu.

Sastavljeno u… dana…

(Potpis) (7)

II.   Prihvaćanje polazne carinarnice

Polazna carinarnica:…

Jamčeva obveza prihvaćena je dana…

koja pokriva postupak provoza obuhvaćen ispravom T1/T2F (8), izdanom dana… … pod brojem…

(Pečat i potpis)


(1)  Prezime i ime ili naziv poduzeća.

(2)  Puna adresa.

(3)  Brisati naziv svake ugovorne strane ili države (Andora, San Marino) kroz čije se područje roba neće prevoziti.

(4)  Prezime i ime ili naziv poduzeća i puna adresa glavnog obveznika.

(5)  Ako u zakonu države nema odredbe o službenoj adresi jamac imenuje u svakoj državi iz stavka 1. zastupnika ovlaštenog za primanje priopćenja naslovljenih na njega. Sudovi u mjestima u kojima se nalazi službena adresa jamca ili njegovih zastupnika nadležni su za sporove u vezi s tim jamstvom. Potvrda u drugome podstavku i obvezivanje u četvrtome podstavku stavka 4. moraju se uskladiti. Potvrda u drugome podstavku i obvezivanje u četvrtome podstavku stavka 4. moraju se uskladiti.

(6)  Puna adresa.

(7)  Potpisu mora prethoditi sljedeće na vlastoručnom rukopisu potpisnika: ‚Osiguranje za iznos u visini od…’, pri čemu iznos mora biti napisan slovima u cijelosti.

(8)  Nepotrebno precrtati.”


PRILOG VII.

„PRILOG 50.

OGLEDNI PRIMJERAK III.

ZAJEDNIČKI POSTUPAK PROVOZA/POSTUPAK PROVOZA ZAJEDNICE

PAUŠALNO OSIGURANJE

(Sustav paušalnog osiguranja)

I.   Obveza jamca

1.

Dolje potpisani (1)

s boravištem u (2)

ovime zajednički jamči, u jamstvenoj carinarnici…

za Europsku zajednicu koja obuhvaća Kraljevinu Belgiju, Kraljevinu Danska, Saveznu Republiku Njemačku, Helensku Republiku, Kraljevinu Španjolsku, Francusku Republiku, Irsku, Talijansku Republiku, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Kraljevinu Nizozemsku, Republiku Austriju, Portugalsku Republiku, Republiku Finsku, Kraljevinu Švedsku, Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske te Kneževinu Andoru, Republiku Mađarsku, Republiku Island, Kraljevinu Norvešku, Republiku Poljsku, Republiku San Marino, Slovačku Republiku, Švicarsku Konfederaciju i Češku Republiku za svaki iznos neposredne i posredne odgovornosti, troškove i nepredviđene izdatke - uključujući pristojbe, poreze i ostale naknade, ali isključujući novčane kazne - za koje je glavni obveznik odgovoran ili može postati odgovoran naprijed navedenim državama zbog prekršaja ili nepravilnosti počinjenih tijekom provoznog postupka koji se obavlja prema Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku/provoznom postupku Zajednice za koje je dolje potpisani pristao biti odgovoran izdavanjem kupona za osiguranje do najvišeg iznosa od 7 000 ECU-a po kuponu za osiguranje.

2.

Dolje potpisani se obvezuje platiti tražene iznose do gore navedenog maksimalnog iznosa na prvi pisani zahtjev nadležnih tijela država iz stavka 1. i bez mogućnosti odgode plaćanja duže od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, tražene iznose do 7 000 ECU-a po kuponu za osiguranje, osim ako on ili ona ili bilo koja druga dotična osoba prije isteka tog roka nadležnim tijelima ne dokaže da je postupak provoza prema Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku/provoznom postupku Zajednice izvršen bez prekršaja ili nepravilnosti u smislu stavka 1.

Nadležna tijela mogu, na zahtjev dolje potpisanog i iz bilo kojih razloga koji se priznaju kao valjani, produljiti razdoblje u kojem je dolje potpisani dužan platiti tražene iznose i više od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za plaćanje. Troškovi nastali kao rezultat odobravanja tog dodatnog roka, naročito kamate, moraju se obračunati tako da iznos bude jednak onom koji bi bio naplaćen pod sličnim okolnostima na novčanom ili financijskom tržištu u predmetnoj državi.

3.

Ova obveza vrijedi od dana kada je prihvati jamstvena carinarnica.

To osiguranje može u bilo kojem trenutku otkazati dolje potpisani ili država na čijem području se nalazi jamstvena carinarnica.

Otkazivanje stupa na snagu šesnaestog dana nakon što je o tome obaviještena druga stranka.

Dolje potpisani ostaje odgovoran za plaćanje iznosa koji nastaju s obzirom na postupke provoza prema Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku/provoznom postupku Zajednice obuhvaćenih ovom obvezom, a koji su započeli prije nego je otkazivanje stupilo na snagu, čak i ako je zahtjev za plaćanje podnesen nakon tog datuma.

4.

U smislu ove obveze dolje potpisani daje svoju službenu adresu (3) koja je (4)

i u svakoj od drugih država navedenih u stavku 1. adresu zastupnika:


Država

Prezime i ime ili naziv poduzeća i puna adresa

Dolje potpisani potvrđuje da se svi dopisi i obavijesti i sve formalnosti ili postupci u vezi s ovom obvezom naslovljeni na jednu od službenih adresa ili pisanim putem sastavljeni na jednu od službenih adresa prihvaćaju kako je propisno dostavljeno dolje potpisanom.

Dolje potpisani potvrđuje nadležnost sudova u mjestima u kojima ima službenu adresu.

Dolje potpisani obvezuje se zadržati svoju službenu adresu ili, ako mora promijeniti jednu ili više navedenih adresa, o tome unaprijed obavijestiti jamstvenu carinarnicu.

Sastavljeno u… dana…

(Potpis) (5)

II.   Prihvaćanje jamstvene carinarnice

Jamstvena carinarnica…

Jamčeva obveza prihvaćena je dana…

(Pečat i potpis)


(1)  Prezime i ime ili naziv poduzeća.

(2)  Puna adresa.

(3)  Ako u zakonu države nema odredbe o službenoj adresi jamac imenuje u svakoj državi iz stavka 1. zastupnika ovlaštenog za primanje priopćenja naslovljenih na njega. Sudovi u mjestima u kojima se nalazi službena adresa jamca ili njegovih zastupnika nadležni su za sporove u vezi s tim jamstvom. Potvrda u drugome podstavku i obvezivanje u četvrtome podstavku stavka 4. moraju se uskladiti.

(4)  Puna adresa.

(5)  Potpisu mora prethoditi sljedeće na vlastoručnom rukopisu potpisnika: „Osiguranje za iznos u visini od…”, pri čemu iznos mora biti napisan u cijelosti.


PRILOG VIII.

„PRILOG 51.

Image


PRILOG IX.

„PRILOG 52.

POPIS ROBE KOJA PRILIKOM PRIJEVOZA DOVODI DO POVEĆANJA PAUŠALNOG OSIGURANJA

POPIS ROBE KOJA PREDSTAVLJA POVEĆANE RIZIKE NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE OSLOBOĐENJE OD OSIGURANJA

Oznaka HS-a

Naziv

Količina koja odgovara standardnom iznosu od 7 000 ECU-a

1

2

3

01.02

Žive životinje vrste goveda

4 000 kg

02.02

Goveđe meso, smrznuto

3 000 kg

04.02

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima

5 000 kg

ex 04.05

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka

3 000 kg

08.03

Banane, uključujući rajske smokve, svježe ili suhe

8 000 kg

17.01

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju

7 000 kg

2207.10

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol. % ili većim

3 hl

ex 22.08

Rakije, likeri i ostala alkoholna pića

5 hl

2402.20

Cigarete

35 000 komada”


PRILOG X.

„Prilog 110. A”

Image

Image