19/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

166


31998F0700


L 333/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

03.12.1998.


ZAJEDNIČKA AKCIJA

od 3. prosinca 1998.

o osnivanju Europskog sustava slikovnog arhiviranja (FADO) koju je Vijeće usvojilo na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji

(98/700/PUP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak K.3 stavak 2. točku (b),

budući da članak K.l stavak 3. Ugovora određuje da su politika useljavanja i politika u vezi s državljanima trećih zemalja stvari od zajedničkog interesa;

budući da je borba protiv krivotvorenih isprava područje koje uređuju politika useljavanja i policijska suradnja; budući da širenje originalnih i krivotvorenih isprava zahtijeva često ažuriranje; budući da je, zbog činjenice da su tehnike koje se koriste kod izrade originalnih isprava i njihovih krivotvorina sve složenije, potrebno imati visokokvalitetno sredstvo;

budući da Europski bilten o prijevarama i Priručnik originalnih isprava u cijelosti ne ispunjavaju zahtjeve u vezi s brzinom i točnošću reprodukcije, radi čega je korištenje računalnog sustava slikovnog arhiviranja, uz odgovarajuće osposobljavanje uključenih zaposlenika, ključni element cjelovite strategije čiji je cilj zadovoljiti potrebe država članica;

budući da nekoliko država već ima računalne sustave slikovnog arhiviranja, koje počinju upotrebljavati;

budući da bi, radi osiguravanja visoke razine kontrole u državama članicama bilo korisno uvesti računalni sustav slikovnog arhiviranja, kojemu bi mogli pristupiti kontrolori isprava u državama članicama; budući da bi takav sustav svojim korisnicima omogućio raspolaganje informacijama o bilo kojoj novoj metodi krivotvorenja koja se otkrije i o novim originalnim ispravama koje su stavljene u optjecaj;

budući da je, kako bi se osigurala kompatibilnost i ujednačenost informacija u sustavu, potrebno sastaviti postupke za pripremanje doprinosa država članica za uključivanje u sustav i postupke za kontrolu i provjeru vjerodostojnosti takvih doprinosa;

budući da ova Zajednička akcija ne utječe na nadležnost država članica u području priznavanja putovnica, putnih isprava, viza ili drugih osobnih isprava,

USVOJILO JE OVU ZAJEDNIČKU AKCIJU:

Članak 1.

1.   Europski sustav slikovnog arhiviranja se uvodi radi razmjene, korištenjem računalnih sredstava i u kratkim vremenskim periodima, podataka kojima raspolažu države članice o originalnim i krivotvorenim ispravama koji su zabilježeni u skladu s postupcima određenim u Prilogu ove Zajedničke akcije.

2.   Ovaj sustav ne zamjenjuje niti ukida uobičajene razmjene na papiru do trenutka kada sve države članice ne budu sposobne koristiti računalne sustave.

Članak 2.

Baza podataka sustava, među ostalim, uključuje i sljedeće podatke:

(a)

slike lažnih ili krivotvorenih isprava;

(b)

slike originalnih isprava;

(c)

zbirne podatke o tehnikama krivotvorenja;

(d)

zbirne podatke o sigurnosnim tehnikama.

Članak 3.

Uvođenje Europskog sustava ne sprečava svaku državu članicu da sama razvija i koristi svoj nacionalni sustav koji odgovara zahtjevima državnih graničnih službi i unutarnjih službi, odgovornih za provjeravanje isprava.

Članak 4.

Vijeće bez odgode usvaja tehničke specifikacije koje se odnose na usklađivanje s postojećim sustavima, od unošenja podataka u sustav do postupaka za kontrolu i provjeru vjerodostojnosti tih podataka.

Članak 5.

Ova se Zajednička akcija objavljuje u Službenom listu i stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave.

Članak 1. se primjenjuje ne više od 12 mjeseci nakon usvajanja mjera iz članka 4.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. prosinca 1998.

Za Vijeće

Predsjednik

K. SCHLÖGL


PRILOG

EUROPSKI SUSTAV SLIKOVNOG ARHIVIRANJA

U Općem tajništvu Vijeća se izrađuje računalni sustav koji će sadržavati originalne isprave zajedno s lažnim i krivotvorenim ispravama.

Europski sustav se zove FADO (False and Authentic Documents = originalne i krivotvorene isprave).

1.   Opis sustava

sustavu se može pristupiti iz jednog središnjeg centra u svakoj od država članica,

sustav se temelji na internetskoj tehnologiji. Sustav osigurava brzi prijenos podataka do nacionalnih centara. Čim se podatak preda Glavnom tajništvu Vijeća, unosi se što je brže moguće u sustav FADO. Svaka država članica je odgovorna za dodatni unos ovih podataka u svoj nacionalni sustav ili kopiju sustava FADO,

sustav je višejezičan,

sustav je jednostavan za korištenje,

sustav se temelji na strogoj kodifikaciji. Jamči se sigurnost podataka sadržanih u računalnom sustavu. Sustav koristi posebne podatkovne linije između Glavnog tajništva Vijeća i središnjih centara u državama članicama,

u svakoj državi članici se sustavu može pristupiti preko sigurnog interneta iz središnjeg centra. Države članice mogu interno, na svom državnom području, koristiti isti sustav (što znači povezivanje više različitih postaja s različitim kontrolnim graničnim prijelazima ili drugim nadležnim institucijama). Nema izravne veze između radne stanice, osim one u središnjem nacionalnom centru, i središnje točke u Glavnom tajništvu. Osmišljava se mehanizam za kopiranje i ažuriranje sustava, koji se nalaze u državama članicama, sa sustava FADO (vrpce, zamjenjivi diskovi, CD-ROM itd.),

svaka država članica ima pravo razvijati vlastite nacionalne sigurne sustave za unutarnji prijenos podataka,

sustav FADO djeluje preko mreže između središnje točke u Glavnom tajništvu i središnjih centara u svakoj državi članici, čime se omogućava brza razmjena podataka,

kako će se isprave slati elektronskim putem, što će omogućiti njihovo unošenje u postojeće nacionalne sustave, za slike se koristi standardni format (JPEG, TIFF, BMP itd.). Kvaliteta slike je najbolja moguća, ali postoji i odgovarajuća ravnoteža između kvalitete, veličine i kompresije slike,

za važne dijelove slike, ako je potrebno, biti će dostupno zumiranje,

sustav omogućava uspoređivanje na zaslonu originalnih i lažnih ili krivotvorenih isprava,

sustav daje objašnjenje različitih tehnika krivotvorenja i sigurnosnih tehnika,

potrebne su unakrsne reference koje korisnicima omogućavaju brzo pronalaženje podataka o ispravi,

najveću prednost imaju isprave država članica, kao i dokumenti trećih država iz kojih stanovnici redovito imigriraju u države članice. Podaci u sustavu se proširuju i ažuriraju kako bi uključili sve druge dokumente, doprinoseći iskorištenosti baze,

sustav sadrži „upozorenje”, što znači da se svim državama članicama elektronskom poštom šalje upozorenje o određenoj krivotvorenoj ispravi,

sustav će imati više razina. Od početka će se uključiti mogućnost razvijanja dodatnih razina upita, kako bi se uključili što detaljniji podaci za stručnjake,

sustav sadrži poseban dio za uključivanje isprava koje ne priznaju jedna ili više država članica.

2.   Troškovi sustava

Troškovi razvijanja i rada sustava FADO sastoje se od troškova nabave tehničke opreme i troškova zaposlenika. Budući da je sustav FADO namijenjen isključivo elektronskom vođenju zapisa i prijenosu podataka, što se u ovom trenutku radi u papirnatom obliku, ti troškovi za Vijeće predstavljaju trošak poslovanja u skladu s odredbama članka K.8 stavka 2., prve rečenice Ugovora o Europskoj uniji.