09/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

56


31998D0527


L 234/39

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

24.07.1998.


ODLUKA KOMISIJE

od 24. srpnja 1998.

o tretmanu prijevare kod plaćanja PDV-a u nacionalnim evidencijama (odstupanja između teoretskih primitaka PDV-a i stvarnih primitaka PDV-a)

(priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2202)

(Tekst značajan za EGP)

(98/527/EZ, Euratom)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/130/EEZ, Euratom od 13. veljače 1989. o usklađivanju načina obračunavanja bruto nacionalnog proizvoda po tržišnim cijenama (1), a posebno njezin članak 1.,

budući da se Odluka Komisije 94/168/EZ, Euratom od 22. veljače 1994. o mjerama koje treba poduzeti za provedbu Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom o usklađivanju načina obračunavanja bruto nacionalnog proizvoda po tržišnim cijenama (2) posebno odnosi na utaju poreza, ali izričito ne opisuje kako treba tretirati utaju PDV-a; budući da je stoga primjereno opisati kako takva utaja treba biti tretirana;

budući da, radi osiguranja sveobuhvatnosti procjene njihovog BDP-a i BNP-a u skladu s Direktivom 89/130/EEZ, Euratom, države članice trebaju prilagoditi takve procjene tako da uzmu u obzir i utaju PDV-a;

budući da se takva prilagodba odnosi na onaj dio odstupanja između teoretskih primitaka PDV-a i stvarnih primitaka PDV-a koji se pripisuje utaji koja ne uključuje prešutni pristanak kupca („bez suučesništva”);

budući da su mjere predviđene u ovoj Odluci usklađene s mišljenjem odbora osnovanog na temelju članka 6. Direktive 89/130/EEZ, Euratom,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Države članice računaju vrijednost utaje PDV-a „bez suučesništva” primjenjujući metode navedene u Prilogu ovoj Odluci.

Za potrebe gore navedenog izračuna, države članice utvrđuju teoretske PDV primitke i stvarne PDV primitke, te računaju odstupanja između ta dva iznosa primjenjujući sljedeću formulu:

Image

Države članice prilagođavaju, ako je to potrebno, iznos dodane vrijednosti uključen u njihove procjene BDP-a i BNP-a izvršene u skladu s Direktivom 89/130/EEZ, Euratom, tako što ga dodaju vrijednosti utaje „bez suučesništva” koristeći gornju formulu.

Članak 2.

Kako bi izvršile prilagodbu opisanu u članku 1., države članice mogu primijeniti metodu koja je jednaka onoj opisanoj u prvom podstavku članka 1., a koja proizvodi usporedive rezultate.

Članak 3.

Države članice moraju najkasnije do 1. listopada 1998. dostaviti Komisiji objašnjenje primijenjenih izvora i metoda i navesti vrijednost izvršenih prilagodbi. Komisija mora, u skladu s člankom 19. Uredbe Vijeća br. 1552/89 (3) EEZ, Euratom, razmotriti valjanost korištenih izvora i metoda i izvršenih prilagodbi, kao i usporedivost dobivenih rezultata, posebno u slučajevima gdje, u skladu s člankom 2., nije bila korištena metoda opisana u prvom podstavku članka 1.

Vremenski rok za nove države članice (Austrija, Finska i Švedska) je 1. listopada 1999.

Članak 4.

Ako država članica može Komisiji pokazati da se jednaki izračun već podrazumijeva u njezinim evidencijama, članak 1. ne važi. Bilo koja država članica koja odabere takav put mora Komisiji dostaviti potpunu dokumentaciju do 1. listopada 1998. (za Austriju, Finsku i Švedsku rok je 1. listopada 1999.).

Komisija mora obavijestiti Odbor za BNP o ishodu provedbe ove Odluke, te posebno o metodama koje su države članice koristile.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. srpnja 1998.

Za Komisiju

Yves-Thibault DE SILGUY

Član Komisije


(1)  SL L 49, 21.2.1989., str. 26.

(2)  SL L 77, 19.3.1994., str. 51.

(3)  SL L 155, 7.6.1989., str. 1.


PRILOG

Vrijednost utaje PDV-a koja ne uključuje prešutni pristanak kupca („bez suučesništva”) izračunava se korištenjem sljedeće dvije varijable:

1.

Vrijednost teoretskih primitaka PDV-a;

2.

Odstupanja između teoretskih primitaka PDV-a i stvarnih primitaka PDV-a tijekom određenog razdoblja.

Izračun teoretskih primitaka PDV-a

Teoretski primici PDV-a su iznosi PDV-a koji bi bili ubrani da svi obveznici koji podliježu PDV-u, taj PDV zaista plate kako nalaže zakon.

Kako bi se izračunali teoretski primici PDV-a, prvi korak je uskladiti osnovicu PDV-a sa postojećim zakonodavstvom: drugim riječima, identificirati sve transakcije koje ne podliježu odbitku PDV-a. Konačna potrošnja po domaćinstvima u cijelosti ne podliježe odbitku PDV-a, dok se druge kategorije upotrebe moraju raščlaniti da bi se utvrdila stopa za koju se ne odbija porez. Ovaj izračun se radi koristeći najdetaljnije dostupne podatke o nacionalnim evidencijama. Osnovica PDV-a se računa u svjetlu cjelokupnog pozitivnog zakonodavstva i pravila koja uređuju PDV.

Drugi korak je primjena odgovarajuće stope PDV-a za svaku transakciju koja čini osnovicu PDV-a kako je definirana u prethodnom stavku. Primijenjene stope PDV-a moraju biti one koje su na snazi tijekom godine za koju se izračunava osnovica PDV-a. Teoretski primici PDV-a se računaju u svjetlu cjelokupnog pozitivnog zakonodavstva i pravila koja uređuju PDV.

Izračun odstupanja između teoretskih primitaka PDV-a i stvarnih primitaka PDV-a tijekom odnosnog razdoblja

Odstupanja između teoretskih primitaka PDV-a (izračunatih u svjetlu cjelokupnog pozitivnog zakonodavstva i pravila) i stvarnih primitaka PDV-a sadrže četiri komponente:

1.

Vremensku razliku između rizničnih podataka i podataka nacionalnih evidencija;

2.

Ad hoc poništavanje određenih potraživanja PDV-a od strane poreznih tijela u slučajevima nesolventnosti;

3.

Utaja koja uključuje prešutni pristanak kupca („sa suučesništvom”) (slučajevi kada kupac ne plaća PDV prodavatelju);

4.

Utaja koja ne uključuje prešutni pristanak kupca („bez suučesništva”) (slučajevi kada kupac plaća PDV prodavatelju, ali ga potonji ne doznačava poreznim tijelima).

Kao rezultat toga, do vrijednosti utaje „bez suučesništva” se dolazi odbijanjem utaje „sa suučesništvom” i poništavanja u vezi s nesolventnošću od odstupanja između teoretskih primitaka PDV-a i stvarnih primitaka PDV-a, uzimajući u obzir vremensku razliku između transakcija koje podliježu PDV-u i ubiranja PDV-a od strane poreznih tijela.

Image

Stvarni primici PDV-a su iznosi koje su porezna tijela ubrala tijekom razdoblja na koje se odnosi izračun teoretskih primitaka PDV-a.

Prilagodbe zbog vremenske razlike su namijenjene ispravljanju primitaka kako bi se uzela u obzir činjenica da se neka plaćanja PDV-a izvršena u tekućoj godini (n) odnose na prethodnu godinu (n – 1) i da neki PDV plativ u vezi s godinom n ne bude ubran prije sljedeće godine (n + 1).

Mogući su primjeri gdje postojeće zakonodavstvo daje pravo poreznim tijelima da vrše ad hoc poništavanja potraživanja PDV-a u slučajevima nesolventnosti. U takvim slučajevima vrijednost poništavanja mora biti odbijena od razlike između teoretskih primitaka PDV-a i stvarnih primitaka PDV-a (osim ako je to već uzeto u obzir pri izračunu teoretskih primitaka PDV-a).

Kako bi se izračunala vrijednost utaje „sa suučesništvom”, potrebno je uzeti u obzir samo one aktivnosti u pogledu kojih su izvršene prilagodbe u vezi sa neprijavljenim poslom (nema unošenja statističkih evidencija ekonomski aktivnih obveznika).

Koristeći ovu metodu, primjenjujući prilagodbe za neprijavljeni posao prethodno izvršene u vezi s proizvodnjom grana gospodarskih aktivnosti i množeći odgovarajuće iznose za dodatnu prodaju (neprijavljena prodaja) s odgovarajućim stopama PDV-a, moguće je procijeniti vrijednost primitaka PDV-a „koji nedostaju”, odnosno koji su uskraćeni poreznim tijelima zbog utaje PDV-a „sa suučesništvom”.

Na primjer: ako po prilagodbi za neprijavljeni posao procjena potrošnje određenog proizvoda po domaćinstvima, isključujući PDV, poraste za 15 %, i ako je stopa PDV-a koja se primjenjuje za kupnju tog proizvoda 18,6 %, iznos koji se duguje poreznim tijelima se može izračunati kako slijedi:

Primici PDV-a koji nedostaju zbog utaje „sa suučesništvom”= vrijednost prodaje proizvoda prije prilagodbe × 15 % × 18,6 %.