03/Sv. 025

HR

Službeni list Europske unije

64


31998D0294


L 131/32

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.04.1998.


ODLUKA KOMISIJE

od 22. travnja 1998.

o stavljanju na tržište genetski modificiranog kukuruza (Zea mays L. linije MON 810), na temelju Direktive Vijeća 90/220/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

(98/294/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/220/EEZ od 23. travnja 1990. o namjernom ispuštanju genetski modificiranih organizama u okoliš (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 97/35/EZ (2), a posebno njezin članak 13.,

budući da članci 10. do 18. Direktive 90/220/EEZ utvrđuju postupak Zajednice koji omogućuje nadležnim tijelima pojedine države članice da daju pristanak za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže genetski modificirane organizme ili se sastoje od njih;

budući da je obavijest o stavljanju na tržište takvog proizvoda podnesena nadležnim tijelima Francuske;

budući da su nadležna tijela Francuske naknadno proslijedila dosje o tom pitanju Komisiji s povoljnim mišljenjem;

budući da su nadležna tijela ostalih država članica iznijela primjedbe na navedeni dosje;

budući je podnositelj obavijesti naknadno izmijenio predloženu oznaku u izvornom dosjeu tako da:

navede na svim vrećama sjemenja da one sadrže sjeme kukuruza dobivenoga genetskom modifikacijom zbog postizanja otpornosti kukuruza s izražavanjem toksina iz bacillus thuringiensisa,

dostavi svim kupcima takvog sjemena tehničke upute koje sadrže iscrpne podatke o razvoju, načinu djelovanja i uporabi sjemena, uključujući uporabu biotehnologije u njihovom razvoju i nužnosti propisane prakse pri rukovanju sa sjemenom otpornim na pesticide,

obavijesti europske trgovce žitom o odobrenju kukuruzne linije MON 810 te da im dostavi potpune podatke o proizvodu,

obavijesti međunarodne trgovce kukuruzom u zemljama u kojima je odobrena proizvodnja kukuruzne linije MON 810, da je ovaj kukuruz odobren za proizvodnju, da je razvijen korištenjem tehnika genetske modifikacije te da pošiljke zrnja mogu sadržavati genetski modificirano zrnje,

obavijesti međunarodne trgovce i odgovarajuća tijela zemalja koje izvoze kukuruz da svaka izjava koja prati međunarodne pošiljke mora biti dana u skladu sa zahtjevima Direktive 90/220/EEZ,

preporuči da izjave koje prate međunarodne pošiljke sadrže upozorenje „može sadržavati modificirano zrnje”;

budući da je podnositelj obavijesti odredio strategiju upravljanja kako bi smanjio razvoj otpornosti insekata te je ponudio da će obavijestiti Komisiju i/ili nadležna tijela država članica o rezultatima nadzora ovog aspekta;

budući da je, u skladu s člankom 13. stavkom 3. Direktive 90/220/EEZ, Komisija dužna donijeti odluku u skladu s postupkom utvrđenim u članku 21. te Direktive;

budući da je Komisija tražila mišljenje odgovarajućeg Znanstvenog odbora koji je osnovan Odlukom Komisije 97/579/EZ (3) o ovom dosjeu; budući da je Znanstveni odbor za bilje dostavio mišljenje 10. veljače 1998. u kojem je zaključio da nema razloga vjerovati da bi uvoz ovog proizvoda s namjerom da se koristi kao bilo koje drugo kukuruzno zrnje mogao imati bilo kakve štetne posljedice za zdravlje ljudi i okoliš;

budući da je Komisija nakon razmatranja svake pojedine primjedbe podnesene u svjetlu Direktive 90/220/EEZ, podataka podnesenih u dosjeu i mišljenja Znanstvenog odbora za bilje zaključila kako nema razloga vjerovati da će uvođenje sintetičkog gena cryIA (b) koji kodira zaštitu od insekata imati bilo kakve štetne posljedice za zdravlje ljudi i okoliš;

budući da članak 11. stavak 6. i članak 16. stavak 1. Direktive 90/220/EEZ predviđaju dodatne zaštitne mjere ako se pojave podaci o rizicima u vezi s proizvodom;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem odbora osnovanog na temelju članka 21. Direktive 90/220/EEZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Ne dovodeći u pitanje ostalo zakonodavstvo Zajednice, a posebno Direktive Vijeća 66/402/EEZ (4) i 70/457/EEZ (5) te Uredbu (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (6), i podložno stavku 2. ovog članka, daje se pristanak nadležnim tijelima Francuske za stavljanje na tržište sljedećeg proizvoda, koji je prijavio Monsanto Europe SA (Ref. C/F/95/12-02):

samooplodne linije i hibride dobivene od kukuruzne linije MON 810 koja sadrži cryIA (b) gen Bacillus thuringiensis podvrste kurstaki pod nadzorom poboljšanog promotora 35S iz mozaičkog virusa cvjetače i introna iz gena koji kodira protein toplotnog udara 70 iz kukuruza.

2.   Pristanak se odnosi na svaki potomak dobiven križanjem proizvoda s bilo kojim tradicionalno uzgojenim kukuruzom.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. travnja 1998.

Za Komisiju

Ritt BJERREGAARD

Članica Komisije


(1)  SL L 117, 8.5.1990., str. 15.

(2)  SL L 169, 27.6.1997., str. 72.

(3)  SL L 237, 28.8.1997., str. 18.

(4)  SL 125, 11.7.1966., str. 2309/66.

(5)  SL L 225, 12.10.1970., str. 1.

(6)  SL L 43, 14.2.1997., str. 1.