03/Sv. 025

HR

Službeni list Europske unije

62


31998D0293


L 131/30

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.04.1998.


ODLUKA KOMISIJE

od 22. travnja 1998.

o stavljanju na tržište genetski modificiranog kukuruza (Zea mays L. linije T25), na temelju Direktive Vijeća 90/220/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

(98/293/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/220/EEZ od 23. travnja 1990. o namjernom ispuštanju genetski modificiranih organizama u okoliš (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 97/35/EZ (2), a posebno njezin članak 13.,

budući da članci od 10. do 18. Direktive 90/220/EEZ utvrđuju postupak Zajednice koji omogućuje nadležnim tijelima pojedine države članice da daju pristanak za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže ili se sastoje od genetski modificiranih organizama;

budući da je prijava o stavljanju na tržište takvog proizvoda podnesena nadležnim tijelima Francuske;

budući da su nadležna tijela Francuske naknadno proslijedila dosje o tom pitanju Komisiji s povoljnim mišljenjem;

budući da su nadležna tijela ostalih država članica iznijela primjedbe na spomenuti dosje;

budući je podnositelj obavijesti naknadno izmijenio predloženu oznaku u izvornom dosjeu tako da:

na vrećama sjemenja koje će se prodati poljoprivrednicima navede kako je proizvod genetski modificiran kako bi postao tolerantan na herbicid amonijev glufosinat,

navede bilo na oznaci vreća sjemenja koje će se prodati poljoprivrednicima ili na popratnoj dokumentaciji da će radi osnovne genetske modifikacije možda biti potrebno primijeniti posebne zahtjeve u vezi s označivanjem uzgojenog materijala te

dostavi podatke u vezi s genetski modificiranim usjevima koji su predmet ove prijave proizvedenim od strane ili uz dozvolu Hoechst Schering AgrEvo GmbH izvan Zajednice, onim tvrtkama za koje se zna da uvoze dotične usjeve u Zajednicu za preradu;

budući da je podnositelj ponude naknadno dopunio izvorni dosje daljnjim podacima;

budući da je, u skladu s člankom 13. stavkom 3. Direktive 90/220/EEZ, Komisija dužna donijeti odluku u skladu s postupkom utvrđenim u članku 21. te Direktive;

budući da je Komisija tražila mišljenje odgovarajućeg Znanstvenog odbora osnovanog Odlukom Komisije 97/579/EZ (3) o ovom dosjeu; budući da je Znanstveni odbor za bilje dostavio mišljenje 10. veljače 1998. u kojem je zaključio da nema razloga vjerovati da bi uvoz ovog proizvoda s namjerom da se koristi kao bilo koje drugo kukuruzno zrnje mogao imati bilo kakve štetne posljedice za zdravlje ljudi i okoliš;

budući da je Komisija nakon razmatranja svake pojedine primjedbe podnesene u svjetlu Direktive 90/220/EEZ, podataka podnesenih u dosjeu i mišljenja Znanstvenog odbora za bilje zaključila kako nema razloga vjerovati da će uvođenje gena koji kodira fosfinotricin-acetiltransferazu i skraćenoga gena koji kodira beta-laktamazu u kukuruz imati ikakve štetne posljedice za zdravlje ljudi i okoliš;

budući da je odobrenje za primjenu kemijskih herbicida na bilje i procjena utjecaja njihove primjene na zdravlje ljudi i okoliš ulazi u područje Uredbe Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (4), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 97/73/EZ (5), a ne u područje Direktive 90/220/EEZ;

budući da članak 11. stavak 6. i članak 16. stavak 1. Direktive 90/220/EEZ predviđaju dodatne zaštitne mjere ako se pojave podaci o rizicima u vezi s predmetnim proizvodom;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem odbora osnovanog na temelju članka 21. Direktive 90/220/EEZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Ne dovodeći u pitanje ostalo zakonodavstvo Zajednice, a posebno Direktive Vijeća 66/402/EEZ (6) i 70/457/EEZ (7) i Uredbu (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (8) i podložno stavku 2. ovog članka, daje se pristanak nadležnim tijelima Francuske za stavljanje na tržište sljedećeg proizvoda, koji je prijavio AgrEvo France (Ref. C/F/95/12/07):

zrna i sjemenja genetski modificiranog kukuruza (Zea mays L.) s povećanom tolerancijom na amonijev glufosinat iz kukuruzne linije HE/89 genetske promjene T25, koji je transformiran koristeći plazmid pUC/Ac koji sadrži:

(a)

sintetički pat gen koji kodira fosfinotricin-acetiltransferazu koji regulira promotor 35S i terminator sekvence iz mozaičkog virusa cvjetače; te

(b)

skraćeni gen beta-laktamaze kojem nedostaje oko 25 % gena s kraja 5Y, koji, kad je cjelovit, kodira otpornost na betalaktamski antibiotik i Col E1 izvor replikacije pUC.

2.   Pristanak se odnosi na svaki potomak dobiven križanjem predmetnog proizvoda s bilo kojim tradicionalno uzgojenim kukuruzom.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. travnja 1998.

Za Komisiju

Ritt BJERREGAARD

Članica Komisije


(1)  SL L 117, 8.5.1990., str. 15.

(2)  SL L 169, 27.6.1997., str. 72.

(3)  SL L 237, 28.8.1997., str. 18.

(4)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1.

(5)  SL L 353, 24.12.1997., str. 26.

(6)  SL 125, 11.7.1966., str. 2309/66.

(7)  SL L 225, 12.10.1970., str. 1.

(8)  SL L 43, 14.2.1997., str. 1.