03/Sv. 025

HR

Službeni list Europske unije

60


31998D0292


L 131/28

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.04.1998.


ODLUKA KOMISIJE

od 22. travnja 1998.

o stavljanju na tržište genetski modificiranog kukuruza (Zea mays L. linije Bt-11), na temelju Direktive Vijeća 90/220/EEZ

(Tekst značajan za EGP)

(98/292/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/220/EEZ od 23. travnja 1990. o namjernom ispuštanju genetski modificiranih organizama u okoliš (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 97/35/EZ (2), a posebno njezin članak 13.,

budući da članci 10. do 18. Direktive 90/220/EEZ utvrđuju postupak Zajednice koji omogućuje nadležnim tijelima pojedine države članice da daju pristanak za stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže genetski modificirane organizme ili se sastoje od njih;

budući da je obavijest o stavljanju na tržište takvog proizvoda podnesena nadležnim tijelima Ujedinjene Kraljevine;

budući da je prijavljeno postupanje tim proizvodom u okolišu tijekom uvoza i skladištenja u skladu s njegovom uporabom kao hrana za životinje i za proizvodnju industrijskih proizvoda i hrane, ali ne za daljnju proizvodnju žitarica;

budući da su nadležna tijela Ujedinjene Kraljevine naknadno proslijedila dosje o tom pitanju Komisiji s povoljnim mišljenjem;

budući da su nadležna tijela drugih država članica iznijela primjedbe na spomenuti dosje;

budući da će taj proizvod ući na tržište Zajednice pomiješan s drugim kukuruznim zrnjem, uključujući genetski nemodificirano kukuruzno zrnje, podnositelj obavijesti naknadno je izmijenio predloženu oznaku izvornog dosjea na sljedeći način:

izvoznicima iz zemalja u kojima se uzgaja proizvod, uvoznicima u Zajednicu kao i prerađivačkoj industriji hrane i hrane za životinje u Zajednici dostavit će se dokumentacija s podacima o mogućnosti da se predmetni proizvod pojavi u pošiljkama kukuruza u rasutom stanju,

dokumentacija o proizvodu koju treba dostaviti uključuje, između ostalog, podatke o tome da je proizvod proizveden genetskom modifikacijom, kao i podatke o mogućim uporabama proizvoda,

dokumentacija o proizvodu također navodi mogućnost primjene određenih zahtjeva u pogledu označivanja proizvoda koji se dobivaju od kukuruzne linije Bt-11 u Zajednici;

budući da je podnositelj ponude naknadno dopunio izvorni dosje daljnjim podacima;

budući da je, u skladu s člankom 13. stavkom 3. Direktive 90/220/EEZ, Komisija dužna donijeti odluku u skladu s postupkom utvrđenim u članku 21. te Direktive;

budući da je Komisija tražila mišljenje odgovarajućih Znanstvenih odbora koji su uspostavljeni Direktivom Komisije 97/579/EZ (3) o ovom dosjeu; budući da je Znanstveni odbor za bilje dostavio mišljenje 10. veljače 1998., u kojem je zaključio da nema razloga vjerovati da bi uvoz ovog proizvoda s namjerom da se koristi kao bilo koje drugo kukuruzno zrnje mogao imati bilo kakve štetne posljedice za zdravlje ljudi i okoliš;

budući da je Komisija, nakon razmatranja svake pojedine primjedbe podnesene u svjetlu Direktive 90/220/EEZ, podataka podnesenih u dosjeu i mišljenja Znanstvenog odbora za bilje zaključila kako nema razloga vjerovati da će uvođenje sintetičkog gena cryIA (b) koji pokazuje otpornost na određene štetne parazite i sintetičkog gena pat koji pokazuje toleranciju na herbicide s amonijevim glufosinatom u kukuruz imati ikakve štetne posljedice za zdravlje ljudi i okoliš;

budući da članak 11. stavak 6. i članak 16. stavak 1. Direktive 90/220/EEZ predviđaju dodatne zaštitne mjere ako se pojave informacije o rizicima o predmetnom proizvodu;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem odbora osnovanog na temelju članka 21. Direktive 90/220/EEZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Ne dovodeći u pitanje ostale propise Zajednice, a posebno Uredbu (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća (4), i podložno stavcima 2. i 3. ovog članka, daje se pristanak nadležnim tijelima Ujedinjene Kraljevine za stavljanje na tržište sljedećeg proizvoda, koji je prijavio Novartis Seeds Inc. (Ref. C/GB/96/M4/1):

zrna genetski modificiranog kukuruza linije Bt-11 koje sadrži:

(a)

sintetičku inačicu gena cryIA (b) dobivenog iz Bacillus thuringiensis, podvrste kurstaki, soja HD1 pod nadzorom promotora 35S iz mozaičkog virusa cvjetače i introna IVS 6 iz gena dehidrogenaze kukuruznog alkohola i terminatora sekvence nopalin sintaze Agrobacterium tumefaciens; te

(b)

sintetičku inačicu gena pat dobivenog iz Streptomyces viridochromogenes pod nadzorom promotora 35S iz mozaičkog virusa cvjetače, introna IVS 2 iz gena dehidrogenaze kukuruznog alkohola i terminatora sekvence nopalin sintaze Agrobacterium tumefaciens.

2.   Pristanak uključuje zrnje koje potječe od križanja kukuruza linije Bt-11 s bilo kojim tradicionalno uzgojenim kukuruzom uvezenim u Zajednicu.

3.   Pristanak uključuje stavljanje na tržište proizvoda koji će se koristiti kao svako drugo kukuruzno zrnje osim za uzgoj.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. travnja 1998.

Za Komisiju

Ritt BJERREGAARD

Članica Komisije


(1)  SL L 117, 8.5.1990., str. 15.

(2)  SL L 169, 27.6.1997., str. 72.

(3)  SL L 237, 28.8.1997., str. 18.

(4)  SL L 43, 14.2.1997., str. 1.