02/Sv. 013

HR

Službeni list Europske unije

189


31997R1714


L 242/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

03.09.1997.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1714/97

od 3. rujna 1997.

o odstupanju od Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju pojma proizvoda s podrijetlom koji se koristi za potrebe sustava općih povlastica, kako bi se uzeo u obzir poseban položaj Kambodže u pogledu izvoza nekih tekstilnih proizvoda u Zajednicu

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 82/97 Europskog parlamenta i Vijeća (2), a posebno njezin članak 249.,

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (3), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1427/97 (4), a posebno njezin članak 76.,

budući da je, Uredbom Vijeća (EZ) br. 3281/94 od 19. prosinca 1994. o primjeni četverogodišnjeg sustava općih carinskih povlastica (1995. do 1998.) u pogledu određenih industrijskih proizvoda podrijetlom iz zemalja u razvoju (5), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 998/97 (6), Zajednica dala takve povlastice Kambodži;

budući da se člankom 67. et seq. Uredbe (EEZ) br. 2454/93 utvrđuje određenje pojma proizvoda s podrijetlom koji se koristi za potrebe sustava općih povlastica; budući da se, međutim, člankom 76. Uredbe predviđaju odstupanja od navedenih odredaba u korist najmanje razvijenih zemalja korisnica općeg sustava povlastica (GSP-a) koje Zajednici za to podnesu odgovarajući zahtjev;

budući da je vlada Kambodže podnijela zahtjev za takvo odstupanje u pogledu određenih tekstilnih proizvoda; budući da je na zahtjev Zajednice Kambodža pružila potrebne dodatne gospodarske podatke;

budući da zahtjev koji je Kambodža podnijela ispunjava zahtjeve iz članka 76.; budući da, prije svega, uvođenje kvantitativnih uvjeta (na godišnjoj osnovi) koji odražavaju sposobnost tržišta Zajednice da prihvati proizvode iz Kambodže, izvozna sposobnost Kambodže te i stvarno zabilježeni trgovinski tokovi, su takvi da sprečavaju nastanak štete određenim industrijskim granama Zajednice;

budući da je, kako bi se potakla regionalna suradnja između zemalja korisnica, poželjno osigurati da sirovine koje će se koristiti u Kambodži u smislu ovog odstupanja budu podrijetlom iz zemalja koje pripadaju Udruženju zemalja jugoistočne Azije (ASEAN-u) (osim Myamnmara), Južnoazijskom udruženju regionalne suradnje (SAARC-u) ili Konvenciji iz Loméa;

budući da se svaki zahtjev za proširenje primjene odstupanja preko propisane količine mora razmotriti u dogovoru s nadležnim tijelima Kambodže;

budući da se odstupanje ni u kojem slučaju ne može primjenjivati nakon 31. prosinca 1998., kada ističe sadašnji sustav općih carinskih povlastica za industrijske proizvode;

budući da su mjere predviđene ovom Uredbom u skladu s mišljenjem Odbora za Carinski zakonik (Odjel za pitanja o podrijetlu),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Odstupajući od članaka 67. et seq. Uredbe (EEZ) br. 2454/93, smatra se da su proizvodi iz priloga ovoj Uredbi koji su proizvedeni u Kambodži od tkanine (tkani predmeti) ili pređe (pleteni predmeti), uvezeni u tu zemlju, a podrijetlom iz zemlje koja pripada Udruženju zemalja jugoistočne Azije (ASEAN-u), Južnoazijskom udruženju regionalne suradnje (SAARC-u) ili Konvenciji iz Loméa, podrijetlom iz Kambodže, a u skladu s dolje navedenim dogovorima.

2.   Za potrebe stavka 1., smatra se da su proizvodi podrijetlom iz ASEAN-a ili SAARC-a ako su dobiveni u tim zemljama sukladno pravilima o podrijetlu iz Uredbe (EEZ) br. 2454/93 ili podrijetlom iz zemalja korisnica Konvencije iz Loméa, ako su dobiveni u tim zemljama u skladu s pravilima o podrijetlu iz Protokola br. 1 Četvrte Konvencije AKP-EEZ (7).

3.   Nadležna tijela Kambodže obvezuju se poduzeti sve potrebne mjere da osiguraju poštivanje odredaba stavka 2.

Članak 2.

Odstupanje predviđeno u članku 1. primjenjuje se na proizvode uvezene u Zajednicu iz Kambodže tijekom razdoblja od 1. kolovoza 1997. do 31. prosinca 1998., do visine godišnjih količina navedenih u Prilogu za svaki proizvod.

Članak 3.

Komisija upravlja količinama iz članka 2., koja može poduzeti sve odgovarajuće administrativne mjere kako bi osigurala učinkovito upravljanje njima.

Ako uvoznik podnese deklaraciju za puštanje u slobodni promet u državi članici te zatraži da iskoristi odredbe ove Uredbe, a carinska tijela prihvate deklaraciju, predmetna država članica obavješćuje Komisiju i povlači iznos koji odgovara njezinim zahtjevima.

Zahtjevi za povlačenje koji navode datum prihvaćanja deklaracija šalju se Komisiji bez odgode.

Komisija povlačenja odobrava pozivanjem na datum kada su carinska tijela predmetne države članice prihvatila deklaraciju za puštanje u slobodni promet, u onoj mjeri u kojoj preostala raspoloživa količina to dopušta.

Ako država članica ne koristi povučeni iznos, vraća ga što je moguće prije u odgovarajućoj količini.

Ako su zatraženi iznosi viši od predmetne raspoložive preostale količine, iznos se raspoređuje razmjerno na podnositelje zahtjeva. Komisija obavješćuje države članice o izvršenim povlačenjima.

Svaka država članica osigurava da uvoznici predmetnih proizvoda imaju jednak i stalan pristup količinama sve dok to odgovarajuća preostala količina dopušta.

Članak 4.

Kada povlačenja iz članka 3. čine 80 % količina navedenih u Prilogu, Komisija uz savjetovanje s nadležnim tijelima Kambodže razmatra je li potrebno proširiti primjenu odstupanja preko navedenih količina.

Članak 5.

U polje 4. potvrda o podrijetlu, obrasca A, izdanih u skladu s ovom Uredbom unosi se sljedeće:

„Odstupanje - Uredba (EZ) br. 1714/97”

Članak 6.

U slučaju sumnje, države članice mogu zahtijevati presliku isprave kojom se potvrđuje podrijetlo materijala korištenih u Kambodži sukladno ovom odstupanju. Takav se zahtjev podnosi u vrijeme puštanja u slobodni promet robe koja koristi pogodnosti ove Uredbe ili u okviru upravne suradnje predviđene člankom 94. Uredbe (EZ) br. 2454/93.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje od 1. kolovoza 1997.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. rujna 1997.

Za Komisiju

Mario MONTI

Član Komisije


(1)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(2)  SL L 17, 21.1.1997., str. 1.

(3)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.

(4)  SL L 196, 24.7.1997., str. 31.

(5)  SL L 348, 31.12.1994., str. 1.

(6)  SL L 144, 4.6.1997., str. 13.

(7)  SL L 229, 17.8.1991., str. 1.


PRILOG

Redni

broj

Kategorija

tekstila

Kombinirana

nomenklatura

Naziv robe

Količina (1.1.-31.12.)

09.8050

4

6105 10 00

6105 20 10

6105 20 90

6105 90 10

6109 10 00

6109 90 10

6109 90 30

6110 20 10

6110 30 10

Majice, majice kratkih rukava, lagani fino pleteni džemperi i puloveri s visokim presavijenim („dolčevita”), polo ili nepresavijenim ovratnikom (osim od vune i fine životinjske dlake), potkošulje i slično, pleteni ili kačkani

2 543 971 komada

09.8051

5

6101 10 90

6101 20 90

6101 30 90

6102 10 90

6102 20 90

6102 30 90

6110 10 10

6110 10 31

6110 10 35

6110 10 38

6110 10 91

6110 10 95

6110 10 98

6110 20 91

6110 20 99

6110 30 91

6110 30 99

Džemperi, puloveri, puloveri bez rukava, prsluci, kompleti od istog materijala i u istoj boji, kardigani, ogrtači i džemperi (osim jakni i sakoa), anorak, vjetrovke, sportske jakne do struka, pletene ili kačkane

1 259 190 komada

09.8052

6

6203 41 10

6203 41 90

6203 42 31

6203 42 33

6203 42 35

6203 42 90

6203 43 19

6203 43 90

6203 49 19

6203 49 50

6203 61 10

6203 62 31

6203 62 33

6203 62 39

6203 63 18

6203 69 18

6211 32 42

6211 33 42

6211 42 42

6211 43 42

Tkane hlače stisnute ispod koljena, kratke hlače, osim kupaćih gaća i hlača (uključujući sportske hlače) za muškarce i dječake; tkane i sportske hlače, od vune, pamuka ili od umjetnih vlakana; donji dio trenirke s podstavom, osim iz kategorija 16 ili 29, od pamuka ili od umjetnih vlakana, za žene ili djevojčice

703 954 komada

09.8053

7

6106 10 00

6106 20 00

6106 90 10

6206 20 00

6206 30 00

6206 40 00

Bluze, košulje i košulje-bluze za žene i djevojčice, pletene ili ne ili kačkane ili ne, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana

546 108 komada

09.8054

8

6205 10 00

6205 20 00

6205 30 00

Majice za muškarce ili dječake, osim pletenih ili kačkanih, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana

481 307 komada

09.8055

10

6111 10 10

6111 20 10

6111 30 10

ex 6111 90 00

6116 10 20

6116 10 80

6116 91 00

6116 92 00

6116 93 00

6116 99 00

Rukavice, rukavice s jednim prstom i rukavice bez prstiju, pletene ili kačkane

1 100 pari

09.8056

12

6115 12 00

6115 19 00

6115 19 90

6115 20 11

6115 20 90

6115 91 00

6115 92 00

6115 93 10

6115 93 30

6115 93 99

6115 99 00

Hulahop čarape uključujući i one bez stopala, čarape i slično, kratke čarape, čarape do gležnja, čarape za stopala i slično, pletene ili kačkane, osim za dojenčad, uključujući čarape za proširene vene, osim proizvoda iz kategorije 70

1 100 pari

09.8057

13

6107 11 00

6107 12 10

6107 19 00

6108 21 00

6108 22 00

6108 29 00

Gaće i noćne košulje, za muškarce i dječake, pletene ili kačkane, gaćice za žene i djevojčice, pletene ili kačkane, od vune, pamuka ili umjetnih ili sintetičkih vlakana

1 936 komada

09.8058

14

6201 11 00

ex 6201 12 10

ex 6201 12 90

ex 6201 13 10

ex 6201 13 90

6210 20 00

Tkani kaputi, kišni ogrtači i drugi ogrtači, pelerine, i kratki kaputi za muškarce i dječake, od vune, od pamuka ili od umjetnih ili sintetičkih vlakana (osim parka iz kategorije 21)

19 177 komada

09.8059

15

6202 11 00

ex 6202 12 10

ex 6202 12 90

ex 6202 13 10

ex 6202 13 90

6204 31 00

6204 32 90

6204 33 90

6204 39 19

6210 30 00

Tkani kaputi, kišni ogrtači i drugi ogrtači, pelerine, i kratki kaputi; jakne i sakoi za žene i djevojčice, od vune, od pamuka ili od umjetnih ili sintetičkih vlakana (osim parka iz kategorije 21)

124 727 komada

09.8060

16

6203 11 00

6203 12 00

6203 19 10

6203 19 30

6203 21 00

6203 22 80

6203 23 80

6203 29 18

6211 32 31

6211 33 31

Odijela i kompleti za muškarce ili dječake, osim pletenih i kačkanih, od vune, od pamuka ili od umjetnih ili sintetičkih vlakana, isključujući skijašku odjeću; trenirke za muškarce ili dječake, s podstavom, s vanjskom stranom od istovjetnog materijala, od pamuka ili od umjetnih ili sintetičkih vlakana

4 202 komada

09.8061

17

6203 31 00

6203 31 00

6203 33 90

6203 39 19

Jakne ili sakoi za muškarce ili dječake, osim pletenih ili kačkanih, od vune, pamuka ili umjetnih vlakana

19 274 komada

09.8062

18

6207 11 00

6207 19 00

6207 21 00

6207 22 00

6207 29 00

6207 91 10

6207 91 90

6207 92 00

6207 99 00

Potkošulje, majice bez rukava i ostale majice, gaće, noćne košulje, pidžame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, osim pletenih ili kačkanih, za muškarce ili dječake

29,7 tona

6208 11 00

6208 19 10

6208 19 90

6208 21 00

6208 22 00

6208 29 00

6208 91 11

6208 91 19

6208 91 90

6208 92 10

6208 92 90

6208 99 00

Potkošulje, majice bez rukava i ostale majice, kombinei, podsuknje, gaćice, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, osim pletenih ili kačkanih, za žene ili djevojčice

09.8063

21

ex 6201 12 10

ex 6201 12 90

ex 6201 13 10

ex 6201 13 90

6201 91 00

6201 92 00

6201 93 00

ex 6202 12 10

ex 6202 12 90

ex 6202 13 10

ex 6202 13 90

6202 91 00

6202 92 00

6202 93 00

6202 32 41

6211 33 41

6211 42 41

6211 43 41

Parke; anoraci, vjetrovke svih vrsta, sportske jakne do struka i slični proizvodi; osim pletenih ili kačkanih, od vune, od pamuka ili umjetnih ili sintetičkih vlakana; gornji dijelovi trenirke s podstavom, osim kategorije 16 ili 29, od pamuka ili od umjetnih ili sintetičkih vlakana

409 755 komada

09.8064

24

6107 21 00

6107 22 00

6107 29 00

6107 91 10

6107 91 90

6107 92 00

ex 6107 99 00

Noćne košulje, pidžame, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, pleteni ili kačkani, za muškarce ili dječake

30 833 komada

6108 31 10

6108 31 90

6108 32 11

6108 32 19

6108 32 90

6108 39 00

6108 91 10

6108 91 90

6108 92 00

6108 99 10

Spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, kupaći ogrtači, kućni ogrtači i slični proizvodi, pleteni ili kačkani, za žene ili djevojčice

09.8065

26

6104 41 00

6104 42 00

6104 43 00

6104 44 00

6204 41 00

6204 42 00

6204 43 00

6204 44 00

Haljine za žene i djevojčice, od vune, pamuka ili umjetnih ili sintetičkih vlakana

11 767 komada

09.8066

27

6104 51 00

6104 52 00

6104 53 00

6104 59 00

6204 51 00

6204 52 00

6204 53 00

6204 59 10

Suknje, uključujući suknje-hlače za žene ili djevojčice

13 270 komada

09.8067

28

6103 41 10

6103 41 90

6103 42 10

6103 42 90

6103 43 10

6103 43 90

6103 49 10

6103 49 91

6104 61 10

6104 61 90

6104 62 10

6104 62 90

6104 63 10

6104 63 90

6104 69 10

6104 69 91

Hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (osim kupaćih gaća), pletene ili kačkane, od vune, od pamuka ili od umjetnih ili sintetičkih vlakana

267 951 komada

09.8068

29

6204 11 00

6204 12 00

6204 13 00

6204 19 10

6204 21 00

6204 22 80

6204 23 80

6204 29 18

6211 42 31

6211 43 31

Kostimi i kompleti za žene ili djevojčice, osim pletenih ili kačkanih, od vune, od pamuka ili od umjetnih ili sintetičkih vlakana, isključujući skijaška odijela; trenirke za žene ili djevojčice, s podstavom, s vanjskom stranom od istovjetnog materijala, od pamuka ili od umjetnih ili sintetičkih vlakana

6 064 komada

09.8069

31

6212 10 00

Grudnjaci, tkani, pleteni ili kačkani

21 865 komada

09.8070

68

6111 10 90

6111 20 90

6111 30 90

ex 6111 90 00

ex 6209 10 00

ex 6209 20 00

ex 6209 30 00

ex 6209 90 00

Odjeća i pribor za odjeću za dojenčad, isključujući rukavice s prstima, s jednim prstom ili bez prstiju, za dojenčad, iz kategorije 10 i 87, te čarape, kratke čarapice i čarapice za stopala za dojenčad, osim pletenih ili kačkanih, iz kategorije 88

12,1 tona

09.8071

69

6108 11 10

6108 11 90

6108 19 10

6108 19 90

Kombinei i podsuknje za žene ili djevojčice, pleteni ili kačkani

2 464 komada

09.8072

72

6112 31 10

6112 31 90

6112 39 10

6112 39 90

6112 41 10

6112 41 90

6112 49 10

6112 49 90

6111 11 00

6111 12 00

Kupaći gaće i kostimi, od vune, od pamuka ili od umjetnih ili sintetičkih vlakana

1 100 komada

09.8073

73

6112 11 00

6112 12 00

6112 19 00

Trenirke od pletenih ili kačkanih materijala, od vune, od pamuka ili od umjetnih ili sintetičkih vlakana

96 551 komada

09.8074

74

6104 11 00

6104 12 00

6104 13 00

ex 6104 19 00

6104 21 00

6104 22 00

6104 23 00

ex 6104 29 00

Pleteni ili kačkani kostimi i kompleti za žene ili djevojčice, od vune, od pamuka ili od umjetnih ili sintetičkih vlakana, isključujući skijaška odijela

14 916 komada

09.8075

75

6103 11 00

6103 12 00

6103 19 00

6103 21 00

6103 22 00

6103 23 00

6103 29 00

Pletena ili kačkana odijela i kompleti za muškarce ili dječake, od vune, od pamuka ili od umjetnih ili sintetičkih vlakana, isključujući skijaška odijela

1 100 komada

09.8076

76

6203 22 10

6203 23 10

6203 29 11

6203 32 10

6203 33 10

6203 39 11

6203 42 11

6203 42 51

6203 43 11

6203 43 31

6203 49 11

6203 49 31

Radna odjeća za muškarce ili dječake, osim pletene ili kačkane

9,9 tona

6204 22 10

6204 23 10

6204 29 11

6204 32 10

6204 33 10

6204 39 11

6204 62 11

6204 62 51

6204 63 11

6204 63 31

6204 69 11

6204 69 31

6211 32 10

6211 33 10

6211 42 10

6211 43 10

Pregače, radni ogrtači i druga radna odjeća, osim pletene ili kačkane, za žene ili djevojčice

09.8077

78

6203 41 30

6203 42 59

6203 43 39

6203 49 39

6204 61 80

6204 61 90

6204 62 59

6204 62 90

6204 63 39

6204 63 90

6204 69 39

6204 69 50

6210 40 00

6210 50 00

6211 31 00

6211 32 90

6211 33 90

6211 41 00

6211 42 90

6211 43 90

Odjeća, osim pletene ili kačkane, osim odjeće iz kategorija 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 i 77

80,3 tone

09.8078

83

6101 10 10

6101 20 10

6101 30 10

6102 10 10

6102 20 10

6102 30 10

6103 31 00

6103 32 00

6103 33 00

ex 6103 39 00

6104 31 00

6104 32 00

6104 33 00

ex 6104 39 00

6112 20 00

6113 00 90

6114 10 00

6114 20 00

6114 30 00

Kaputi, jakne, sakoi i druga odjeća, uključujući skijaška odijela, pletena ili kačkana, isključujući odjeću iz kategorija 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76, i 77

18,7 tona

09.8079

84

6214 20 00

6214 30 00

6214 40 00

6214 90 10

Šalovi, rupci, marame, velovi i slični proizvodi, osim pletenih i kačkanih, od vune, pamuka ili od umjetnih ili sintetičkih vlakana

1,1 tona

09.8080

86

6212 20 00

6212 30 00

6212 90 00

Steznici, steznik-pojasevi, držači čarapa, naramenice, podvezice i slični proizvodi te njihovi dijelovi, uključujući i pletene ili kačkane

1 100 komada

09.8081

156

 61069030

ex 6110 90 90

Bluze i puloveri, pleteni ili kačkani, od svile ili svilenih otpadaka, za žene ili djevojčice

1,1 tona

09.8082

157

6101 90 10

6101 90 90

6102 90 10

6102 90 90

ex 6103 39 00

6103 49 99

ex 6104 19 00

ex 6104 29 00

ex 6104 39 00

6104 49 00

6104 69 99

6105 90 90

6106 90 50

6106 90 90

ex 6107 99 00

6108 99 90

6109 90 90

6110 90 10

ex 6110 90 90

ex 6111 90 90

6114 90 00

Odjeća, pletena ili kačkana, osim one iz kategorija 1 do 123 i kategorije 156

6,6 tona

09.8083

159

6204 49 10

6206 10 00

Haljine, bluze, košulje-bluze, koje nisu pletene ili kačkane, od svilenih otpadaka

6,6 tona

6214 10 00

Šalovi, rupci, marame, velovi i slični proizvodi, koji nisu pleteni ili kačkani, od svile ili svilenih otpadaka

6215 10 00

Kravate i leptir kravate i slično, od svile ili svilenih otpadaka

09.8084

161

6201 19 00

6201 99 00

6202 19 00

6202 99 00

6203 19 90

6203 29 90

6203 39 90

6203 49 90

6204 19 90

6204 29 90

6204 39 90

6204 49 90

6204 59 90

6204 69 90

6205 90 10

6205 90 90

6206 90 10

6206 90 90

ex 6211 20 00

6211 39 00

6211 49 00

Odjeća, koja nije pletena i kačkana, osim one iz kategorija 1 do 123 i kategorije 159

1,1 tona