04/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

21


31997R0323


L 052/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.02.1997.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 323/97

od 21. veljače 1997.

o izmjeni Uredba Vijeća (EZ) br. 2406/96 o određivanju zajedničkih tržišnih standarda za neke proizvode ribarstva

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3759/92 od 17. prosinca 1992. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 3318/94 (2), a posebno njezin članak 2. stavak 4.,

budući da se Uredbom Vijeća (EZ) br. 2406/96 (3) posebno uvodi nova ljestvica kategorija veličine za haringu vrste Clupea harengus; budući da se u slučaju baltičke haringe ovom novom ljestvicom utvrđuje posebna veličina za proizvode koji su ulovljeni i istovareni sjeverno od zemljopisne širine 59° 30′, ali ona ne uključuje veličine koje su prethodno vrijedile za čitavi Baltik;

budući da zbog ovog propusta nisu uzeti u obzir proizvodni i prodajni uvjeti za haringu na Baltiku južno od zemljopisne širine 59° 30′; budući da je stoga potrebno poduzeti mjere kako bi se utvrdila primjerena kategorija veličine za taj proizvod, i to odgovarajućom izmjenom Uredbe (EZ) br. 2406/96;

budući da će ta izmjena predstavljati tehničku prilagodbu zajedničkim tržišnim normama, kako je predviđeno člankom 2. stavkom 4. Uredbe (EEZ) br. 3759/92;

budući da su mjere predviđene ovom Uredbom u skladu s mišljenjem Odbora za upravljanje proizvodima ribarstva,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ljestvica kategorija veličine koje se odnose na baltičku haringu (Clupea harengus) iz Priloga II. Uredbi (EZ) br. 2406/96 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sedmog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje se od 1. siječnja 1997.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. veljače 1997.

Za Komisiju

Emma BONINO

Članica Komisije


(1)  SL L 388, 31.12.1992., str. 1.

(2)  SL L 350, 31.12.1994., str. 15.

(3)  SL L 334, 23.12.1996., str. 1.


PRILOG

Izmjena ljestvice kategorija veličine za baltičku haringu

Vrsta

Veličina

kg/ribi

Broj riba/kg

Haringa (Clupea harengus)

1

0,25 i više

4 ili manje

2

0,125 do 0,25

5 do 8

3

0,085 do 0,125

9 do 11

4 (a)

0,05 do 0,085

12 do 20

Baltička haringa, ulovljena i iskrcana južno od zemljopisne širine 59° 30′

(b)

0,036 do 0,085

12 do 27

Baltička haringa, ulovljena i iskrcana sjeverno od zemljopisne širine 59° 30′

5

0,031 do 0,085

12 do 32