19/Sv. 14

HR

Službeni list Europske unije

140


31997F0719(02)


C 221/11

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


AKT VIJEĆA

od 19. lipnja 1997.

o sastavljanju Drugog protokola uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica

(97/C 221/02

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak K.3 stavak 2. točku (c),

budući da za potrebe ostvarivanja ciljeva Unije države članice smatraju da je suzbijanje kriminala koji nanosi štetu financijskim interesima Europskih zajednica pitanje od zajedničkog interesa u sklopu suradnje predviđene u glavi VI. Ugovora;

budući da je Vijeće svojim Aktom od 26. srpnja 1995. (1) sastavilo, kao prvi sporazum, Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Zajednice čiji je cilj konkretno suzbijanje prevara koje nanose štetu tim interesima;

budući da je Vijeće svojim Aktom od 27. rujna 1996. (2), kao drugu fazu, sastavilo Protokol uz Konvenciju koji je usmjeren posebno na djela korupcije koja uključuju nacionalne službenike i službenike Zajednice i koja nanose štetu ili bi mogla nanijeti štetu financijskim interesima Europskih zajednica;

budući da je potrebno dalje dopuniti Konvenciju drugim protokolom koji je usmjeren posebno na odgovornost pravnih osoba, konfiskaciju, pranje novca i suradnju između država članica i Komisije s ciljem zaštite financijskih interesa Zajednice i zaštite povezanih osobnih podataka;

ODLUČILO je da se ovime sastavlja Drugi protokol, čiji se tekst nalazi u Prilogu i koji su danas potpisali predstavnici vlada država članica Unije;

PREPORUČUJE da ga države članice usvoje u skladu s njihovim odgovarajućim ustavnim odredbama.

Sastavljeno u Luxembourgu 19. lipnja 1997.

Za Vijeće

Predsjednik

M. DE BOER


(1)  SL C 316, 27.11.1995., str. 48.

(2)  SL C 313, 23.10.1996., str. 1.