05/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

236


31997D0340


L 147/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

26.05.1997.


ODLUKA VIJEĆA

od 26. svibnja 1997.

o razmjeni informacija u vezi s pružanjem pomoći za dobrovoljni povratak državljana trećih zemalja

(97/340/PUP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak K.3 stavak 2. točku (a),

budući da je u članku K.1 stavku 3. Ugovora o Europskoj uniji utvrđeno da se politika useljavanja i politika prema državljanima trećih zemalja u državama članicama smatra pitanjem od zajedničkog interesa;

budući da Komisija u točki 111. svog Priopćenja od 23. veljače 1994. o politikama useljavanja i azila predlaže da države članice usklade svoje politike u vezi s dobrovoljnim povratkom državljana trećih zemalja;

budući da su neke države članice uspostavile programe potpore dobrovoljnom povratku državljana trećih zemalja koji zakonito ili nezakonito borave u tim državama;

budući da bi politike država članica prema državljanima trećih zemalja koji zakonito borave u državama članicama trebale biti usmjerene na njihovu integraciju u društvo, a pomoć za dobrovoljni povratak ne bi se smjela tumačiti kao odraz politike aktivnog poticanja povratka, ona bi samo trebala olakšati povratak osoba koje su se svojevoljno odlučile vratiti;

budući da je pomoć za dobrovoljni povratak državljana trećih zemalja koji nezakonito borave u državama članicama u skladu s europskom humanitarnom tradicijom i može doprinijeti pronalaženju dostojanstvenog rješenja za smanjenje broja državljana trećih zemalja koji nezakonito borave u državama članicama; budući da bi trebalo izbjeći da ta pomoć dovede do neželjenih poticajnih učinaka;

budući da se ovom Odlukom ne dovode u pitanje odredbe Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda od 4. studenoga 1950. i Ženevske konvencije od 28. srpnja 1951. o statusu izbjeglica, kako je izmijenjena Njujorškim protokolom od 31. siječnja 1967.,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Razmjena informacija

1.   Države članice koje su poduzele korake radi uspostave programa potpore za dobrovoljni povratak državljana trećih zemalja u zemlju podrijetla o tim programima svake godine izvješćuju Glavno tajništvo Vijeća. Glavno tajništvo informacije prosljeđuje svim državama članicama i Komisiji.

2.   Informacije o nacionalnim programima povratka posebno uključuju sljedeće podatke:

nadležna tijela za provedbu programa, tj. nevladine i/ili međunarodne organizacije,

opseg programa u smislu osoba koje su njime obuhvaćene,

ostali zahtjevi koje moraju zadovoljiti pojedini povratnici kako bi se mogli prijaviti za pomoć u okviru programa,

zahtjevi koje mora zadovoljiti zemlja podrijetla u okviru programa,

vrsta i opseg pomoći koja se odobrava (npr. putni troškovi za povratnika/povratnicu i njegovu/njezinu obitelj, troškovi preseljenja, povratnička pomoć),

procjena učinaka programa, uključujući broj korisnika i pojava eventualnih poticajnih učinaka.

Članak 2.

Analiza

1.   Glavno tajništvo Vijeća svake godine stavlja na raspolaganje državama članicama i Komisiji nacrt izvješća o informacijama primljenim na temelju članka 1. To je izvješće iscrpno i sadrži posebne informacije o svakoj od točaka iz članka 1. stavka 2.

2.   Predmetne države članice i Komisija razmatraju nacrt izvješća iz stavka 1. i prilagođavaju ga prema potrebi.

Članak 3.

Koordinacija

1.   Dotične države članice i Komisija će unutar Vijeća razmijeniti gledišta o programima iz članka 1. na temelju nacrta izvješća iz članka 2. stavka 1. Pritom će posebno usporediti opseg, uvjete i učinke tih programa radi mogućeg usklađivanja.

2.   Dotične države članice koje nisu uvele te programe ispitati će njihove rezultate i korisnost.

Članak 4.

1.   Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu.

2.   Dotične države članice sastavljaju prvo izvješće iz članka 1. u roku od šest mjeseci od objave ove Odluke u Službenom listu.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. svibnja 1997.

Za Vijeće

Predsjednik

W. SORGDRAGER