15/Sv. 32

HR

Službeni list Europske unije

16


31997D0129


L 050/28

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 28. siječnja 1997.

o uspostavi sustava prepoznavanja ambalažnih materijala u skladu s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu

(Tekst značajan za EGP)

(97/129/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Europskog parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da sustav prepoznavanja barem u prvom razdoblju treba biti dobrovoljan, ali će se preispitati treba li ga u nekoj kasnijoj fazi uvesti kao obveznog;

budući da će se sustav prepoznavanja redovito preispitivati i, ako je potrebno, revidirati u skladu s postupkom utvrđenim u članku 21. Direktive 94/62/EZ;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Odbora osnovanog prema članku 21. Direktive 94/62/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Cilj je ove Odluke, koja obuhvaća svu ambalažu obuhvaćenu Direktivom 94/62/EZ, utvrđivanje numeriranja i kratica na kojima se sustav prepoznavanja temelji, što ukazuje na vrstu korištenog(-ih) ambalažnog(-ih) materijala i točno određivanje materijala koji potpadaju pod sustav prepoznavanja.

Članak 2.

Za potrebe ove Odluke:

primjenjuju se, prema potrebi, definicije navedene u članku 3. Direktive 94/62/EZ,

višeslojna (kompozitna) ambalaža znači ambalaža napravljena od različitih materijala koji se ne mogu ručno razdvojiti, od kojih ni jedan ne prelazi određeni težinski postotak koji se utvrđuje u skladu s postupkom utvrđenim u članku 21. Direktive 94/62/EZ. Moguće iznimke za neke materijale mogu se utvrditi po istom postupku.

Članak 3.

Numeriranje i kratice sustava prepoznavanja utvrđeni su u prilozima.

Njihova je uporaba dobrovoljna za plastične materijale iz Priloga I., materijale od papira i kartona (ljepenke) iz Priloga II., metale iz Priloga III., drvne materijale iz Priloga IV., tekstilne materijale iz Priloga V., staklene materijale iz priloga VI. i višeslojne (kompozitne) materijale iz Priloga VII.

Odluka treba li se sustav prepoznavanja uvesti kao obvezan za bilo koji materijal ili materijale, može se donijeti u skladu s postupkom utvrđenim u članku 21. Direktive 94/62/EZ.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. siječnja 1997.

Za Komisiju

Ritt BJERREGAARD

Članica Komisije


(1)  SL L 365, 31.12.1994., str. 10.


PRILOG I.

Sustav numeriranja i kratica (1) za plastiku

Materijal

Kratice

Numeriranje

Polietilen tereftalat

PET

1

Polietilen visoke gustoće

HDPE

2

Polivinil klorid

PVC

3

Polietilen niske gustoće

LDPE

4

Polipropilen

PP

5

Polistiren

PS

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


(1)  Upotrebljavaju se samo velika slova.


PRILOG II.

Sustav numeriranja i kratica (1) za papir i karton (ljepenku)

Materijal

Kratice

Numeriranje

Valovita ljepenka (karton)

PAP

20

Nevalovita ljepenka (karton)

PAP

21

Papir

PAP

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39


(1)  Upotrebljavaju se samo velika slova.


PRILOG III.

Sustav numeriranja i kratica za metale

Materijal

Kratice

Numeriranje

Čelik

FE

40

Aluminij

ALU

41

42

43

44

45

46

47

48

49


PRILOG IV.

Sustav numeriranja i kratica (1) za drvne materijale

Materijal

Kratice

Numeriranje

Drvo

FOR

50

Pluto

FOR

51

52

53

54

55

56

57

58

59


(1)  Upotrebljavaju se samo velika slova.


PRILOG V.

Sustav numeriranja i kratica (1) za tekstilne materijale

Materijal

Kratice

Numeriranje

Pamuk

TEX

60

Juta

TEX

61

62

63

64

65

66

67

68

69


(1)  Upotrebljavaju se samo velika slova.


PRILOG VI.

Sustav numeriranja i kratica (1) za staklo

Materijal

Kratice

Numeriranje

Bezbojno staklo

GL

70

Zeleno staklo

GL

71

Smeđe staklo

GL

72

73

74

75

76

77

78

79


(1)  Upotrebljavaju se samo velika slova.


PRILOG VII.

Sustav numeriranja i kratica (1) za višeslojne (kompozitne) materijale

Materijal

Kratice (2)

Numeriranje

Papir i karton/raznovrsni metali

 

80

Papir i karton/plastika

 

81

Papir i karton/aluminij

 

82

Papir i karton/bijeli lim

 

83

Papir i karton/plastika/aluminij

 

84

Papir i karton/plastika/aluminij/bijeli lim

 

85

 

86

 

87

 

88

 

89

Plastika/aluminij

 

90

Plastika/bijeli lim

 

91

Plastika/raznovrsni metal

 

92

 

93

 

94

Staklo/plastika

 

95

Staklo/aluminij

 

96

Staklo/bijeli lim

 

97

Staklo/raznovrsni metali

 

98

 

99


(1)  Upotrebljavaju se samo velika slova.

(2)  Višeslojni (kompozitni) materijali: Piše se C plus kratica za prevladavajući materijal (C/…)