09/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

57


31996R2185


L 292/2

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.11.1996.


UREDBA VIJEĆA (Euratom, EZ) br. 2185/96

od 11. studenoga 1996.

o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 235.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 203.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

(1)

budući da je za vjerodostojnost Zajednice važno pojačati napore u borbi protiv prijevara i ostalih nepravilnosti napravljenih na štetu proračuna Zajednice;

(2)

budući da se u članku 209.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice jasno navodi da je zaštita financijskih interesa Zajednice prvenstveno odgovornost država članica, ne dovodeći u pitanje ostale odredbe Ugovora;

(3)

budući da se Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (3) donosi zajednički pravni okvir za sva područja djelatnosti Zajednica;

(4)

budući da članak 1. stavak 2. navedene Uredbe uključuje definiciju „nepravilnosti” i budući da se šestom uvodnom izjavom te Uredbe određuje da su neovlaštene aktivnosti definirane Konvencijom o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (4);

(5)

budući da se člankom 10. te Uredbe propisuje naknadno donošenje dodatnih općih odredaba koje se odnose na inspekcije i provjere na terenu;

(6)

budući da je, ne dovodeći u pitanje provjere koje države članice provode u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 i u interesu uspješnosti, potrebno donijeti dodatne opće odredbe o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija, a koje ne utječu na primjenu sektorskih pravila Zajednice kako je to navedeno u članku 9. stavku 2. navedene Uredbe;

(7)

budući da je za provedbu odredaba ove Uredbe potrebno utvrditi ciljeve koji opravdavaju njihovu primjenu, posebno tamo gdje ovisno o stupnju prijevare koja nije ograničena na jednu državu i često uključuje organizirane krugove ili gdje zbog posebne prirode situacije u državi članici te ciljeve ne mogu, s obzirom na ozbiljnost štete učinjene financijskim interesima Zajednica ili vjerodostojnosti Unije, u potpunosti ostvariti same države članice nego ih se može na bolji način ostvariti na razini Zajednice;

(8)

budući da provjere i inspekcije na terenu ne smiju prelaziti granicu potrebnu za osiguranje pravilne primjene prava Zajednice;

(9)

budući da se one trebaju provesti ne dovodeći u pitanje odredbe primjenjive u svim državama članicama, a koje se odnose na zaštitu važnih interesa državne sigurnosti;

(10)

budući da je u skladu s načelom iskrene suradnje Zajednice koje proizlazi iz članka 5. Ugovora o EZ-u te u svjetlu sudske prakse Suda Europskih zajednica važno da uprave država članica i uprave Komisije zaista surađuju i jedni drugima pružaju potrebnu pomoć u pripremi i provođenju provjera i inspekcija na terenu;

(11)

budući da je potrebno definirati uvjete pod kojima inspektori Komisije mogu izvršavati svoje ovlasti;

(12)

budući da se te provjere i inspekcije na terenu provode uz poštivanje temeljnih prava predmetnih osoba i pravila čuvanja profesionalne tajne te zaštite osobnih podataka; budući da je stoga važno da Komisija osigura da njezini inspektori udovoljavaju nacionalnim i zajedničkim odredbama o zaštiti osobnih podataka, posebno onim utvrđenim Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (5);

(13)

budući da, kako bi akcije za borbu protiv prijevara i nepravilnosti bile uspješne, Komisija mora provoditi inspekcije u prostorijama onih nositelja gospodarske djelatnosti koji bi mogli biti uključeni, izravno ili neizravno, u predmetne nepravilnosti; budući da u slučaju primjene ove Uredbe Komisija treba osigurati da ti nositelji gospodarske djelatnosti ne budu istodobno podvrgnuti sličnim provjerama i inspekcijama za ista djela, koje provodi Komisija ili država članica na temelju pravila sektora ili nacionalnog zakonodavstva;

(14)

budući da inspektori Komisije moraju imati pristup svim informacijama o predmetnim transakcijama pod istim uvjetima kao i nacionalni inspektori; budući da izvješća inspektora Komisije koja su, prema potrebi, potpisali nacionalni inspektori moraju biti sastavljena uzimajući u obzir proceduralne uvjete propisane zakonom te države članice; budući da se ona moraju prihvatiti kao dokaz u upravnim i sudskim postupcima države članice, tamo gdje se to pokaže potrebnim i imaju jednaku vrijednost kao i izvješća koja su sastavili nacionalni inspektori;

(15)

budući da u slučajevima gdje postoji rizik od nestajanja dokaza ili gdje se nositelji gospodarske djelatnosti protive provjerama Komisije i njezinim inspekcijama na terenu, država članica treba poduzeti potrebne mjere predostrožnosti ili provedbene mjere u skladu sa svojim zakonodavstvom;

(16)

budući da ova Uredba ne utječe na ovlasti država članica u vezi s progonom kaznenih djela niti na pravila kojima se uređuje međusobna pomoć između država članica u kaznenim stvarima;

(17)

budući da ugovorima nisu određene ovlasti potrebne za donošenje ove Uredbe, osim onih propisanih člankom 235. Ugovora o EZ-u i člankom 203. Ugovora o Euratomu,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju dodatne opće odredbe u smislu članka 10. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 koje se primjenjuju na terenske upravne provjere i inspekcije koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Zajednica od nepravilnosti definiranih člankom 1. stavkom 2. navedene Uredbe.

Ne dovodeći u pitanje odredbe pravila sektora Zajednice, ova se Uredba primjenjuje na sva područja rada Zajednica.

Ovom se Uredbom ne utječe na ovlasti država članica u vezi s progonom kaznenih djela ili na pravila kojima se uređuje međusobna pomoć u kaznenim pitanjima između država članica.

Članak 2.

Komisija može obavljati terenske provjere i inspekcije prema ovoj Uredbi:

za otkrivanje ozbiljnih ili transnacionalnih nepravilnosti ili nepravilnosti koje bi mogle uključivati nositelje gospodarske djelatnosti koji djeluju u nekoliko država članica, ili

ako za otkrivanje nepravilnosti situacija u državi članici zahtijeva pojačanje terenskih provjera i inspekcija za određeni slučaj kako bi se poboljšala učinkovitost zaštite financijskih interesa i kako bi se osigurala istovjetna razina zaštite unutar Zajednice, ili

na zahtjev zainteresirane države članice.

Članak 3.

Ako Komisija odluči provesti terenske provjere i inspekcije na temelju ove Uredbe, ona osigurava da se ne provode slične provjere i inspekcije istih činjenica i istih nositelja gospodarske djelatnosti, a na temelju sektorskih propisa Zajednice.

Osim toga uzima u obzir i inspekcije istih činjenica i istih nositelja gospodarske djelatnosti koje su već u tijeku ili su ih već provele države članice na temelju svojega zakonodavstva.

Članak 4.

Terenske provjere i inspekcije priprema i provodi Komisija usko surađujući s nadležnim tijelima države članice kojoj se na vrijeme najavljuje cilj, svrha i pravni temelj za provjeru i inspekciju tako da ona može pružiti svu zatraženu pomoć. S tim ciljem službenici predmetne države članice mogu i sudjelovati u terenskim provjerama i inspekcijama.

Osim toga, ako država članica tako želi, terenske provjere i inspekcije mogu zajednički provesti Komisija i nadležna tijela države članice.

Članak 5.

Komisija provodi terenske provjere i inspekcije nositelja gospodarske djelatnosti na koje se mogu primijeniti upravne mjere i kazne Zajednice prema članku 7. Uredbe (EZ, Euratom) br. 2988/95 ako postoje razlozi za sumnju da su počinjene neke nepravilnosti.

Kako bi se Komisiji olakšalo provođenje takvih provjera i inspekcija, od nositelja gospodarske djelatnosti se traži da dozvole pristup prostorijama, zemljištu, prijevoznim sredstvima ili ostalim područjima koja se koriste u poslovne svrhe.

Tamo gdje je to nužno potrebno za utvrđivanje postojanja nepravilnosti, Komisija može provesti terensku provjeru i inspekciju drugog nositelja gospodarske djelatnosti kako bi imala pristup primjerenim informacijama koje ti nositelji imaju o činjenicama koje su predmet terenskih provjera i inspekcija.

Članak 6.

1.   Terenske provjere i inspekcije provode ovlašteni službenici i ostali djelatnici po ovlasti i odgovornosti Komisije, dalje u tekstu „inspektori Komisije”. Osobe koje države članice stave na raspolaganje Komisiji kao nacionalne stručnjake za razmjenu mogu sudjelovati u takvim provjerama i inspekcijama.

Inspektori Komisije provode svoje ovlasti po predočenju pisanog ovlaštenja iz kojeg se vidi njihov identitet i status kao i dokumenta iz kojeg je vidljiv predmet i svrha terenske provjere ili inspekcije.

Sukladno primjenjivom pravu Zajednice, od njih se traži da udovoljavaju pravilima postupka utvrđenim zakonom države članice.

2.   Podložno pristanku dotične države članice, Komisija može tražiti pomoć službenika iz drugih država članica kao promatrača te pozvati vanjska tijela da djeluju pod njezinom odgovornošću kako bi pružila tehničku potporu.

Komisija osigurava da prethodno navedeni službenici i tijela daju jamstva vezano uz tehničku stručnost, neovisnost i čuvanje poslovne tajne.

Članak 7.

1.   Inspektori Komisije imaju pristup svim informacijama i dokumentaciji o predmetnim djelatnostima koji su im potrebni za pravilno vođenje terenskih provjera i inspekcija, pod istim uvjetima kao i nacionalni upravni inspektori te uz pridržavanje nacionalnog zakonodavstva oni mogu koristiti istu opremu kao i nacionalni upravni inspektori te također i kopirati relevantne dokumente.

Terenske provjere i inspekcije se mogu odnositi na:

poslovne knjige i dokumente kao što su računi, popisi rokova i uvjeta, obračuni plaća, izvješća o korištenim materijalima i obavljenom poslu te izvješća banke koja imaju nositelji gospodarske djelatnosti,

računalne podatke,

sustave i metode proizvodnje, pakiranja i distribucije,

fizičke preglede prirode i količine robe ili dovršenih djelatnosti,

uzimanje i provjeru uzoraka,

napredak poslova i investicija za koje je osigurano financiranje kao i korist od završene investicije,

proračunske i računovodstvene dokumente,

financijsku i tehničku provedbu subvencioniranih projekata.

2.   Tamo gdje to bude potrebno, države članice na zahtjev Komisije poduzimaju odgovarajuće mjere predostrožnosti na temelju nacionalnog prava kako bi se osiguralo čuvanje dokaza.

Članak 8.

1.   Informacije prenesene ili dobivene u bilo kojem obliku na temelju ove Uredbe obuhvaćene su poslovnom tajnom i zaštićene onako kako su slične informacije zaštićene nacionalnim pravom države članice koja ih je primila te odgovarajućim odredbama primjenjivim u institucijama Zajednice.

Takve se informacije ne mogu prenijeti drugim osobama osim onima unutar institucija Zajednice ili u državama članicama čija funkcija traži od njih da ih znaju niti ih institucije Komisije mogu koristiti u drugu svrhu osim onu za osiguranje učinkovite zaštite financijskih interesa Zajednice u svim državama članicama. Ako država članica namjerava koristiti informacije dobivene od službenika koji sudjeluju na temelju svojih ovlasti kao promatrači u skladu s člankom 6. stavkom 2. u terenskim provjerama i inspekcijama u drugu svrhu, traži se pristanak države članice u kojoj je ta informacija i dobivena.

2.   Komisija, što je prije moguće, obavješćuje nadležna tijela države na čijem teritoriju je provedena terenska provjera ili inspekcija o bilo kojoj činjenici ili sumnji na nepravilnosti uočenoj tijekom terenske provjere ili inspekcije. U svakom slučaju Komisija obavješćuje prethodno navedena tijela o rezultatima takvih provjera i inspekcija.

3.   Inspektori Komisije osiguravaju da se u sastavljanju izvješća uzmu u obzir proceduralni zahtjevi utvrđeni nacionalnim pravom države članice. Materijalni i prateći dokumenti navedeni u članku 7. stavljaju se u prilog navedenim izvješćima. Tako pripremljena izvješća sačinjavaju dopuštene dokaze u upravnim ili sudskim postupcima države članice u kojoj se njihova uporaba pokaže potrebnom, na isti način i pod istim uvjetima kao upravna izvješća koja sastavljaju nacionalni upravni inspektori. Ona su podložna istim pravilima procjene koja su primjenjiva na upravna izvješća koja sastavljaju nacionalni upravni inspektori te su vjerodostojni kao i ta izvješća. Ako se inspekcija provodi zajednički, prema drugom podstavku članka 4., nacionalni inspektori koji su u tome sudjelovali trebaju supotpisati izvješće koje sastavljaju inspektori Komisije.

4.   Komisija osigurava da pri primjeni ove Uredbe njezini inspektori poštuju nacionalne odredbe i odredbe Zajednice o zaštiti osobnih podataka, a posebno one utvrđene Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

5.   Ako se terenske provjere ili inspekcije provode izvan teritorija Zajednice, izvješća pripremaju inspektori Komisije u uvjetima koji im omogućavaju sastavljanje prihvatljivog dokaza u upravnim ili sudskim postupcima države članice u kojoj se ukaže potreba za njihovim korištenjem.

Članak 9.

Ako se nositelji gospodarske djelatnosti navedeni u članku 5. protive terenskoj provjeri ili inspekciji, država članica postupajući u skladu s nacionalnim propisima daje inspektorima Komisije potrebnu potporu kako bi obavili svoju dužnost u provođenju terenske provjere ili inspekcije.

Države članice poduzimaju potrebne mjere u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje se od 1. siječnja 1997.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. studenoga 1996.

Za Vijeće

Predsjednik

R. QUINN


(1)  SL C 84, 21.3.1996., str. 10.

(2)  SL C 166, 10.6.1996., str. 102. i Mišljenje doneseno 23. listopada 1996. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 312, 23.12.1995., str. 1.

(4)  SL C 316, 27.11.1995., str. 48.

(5)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.