01/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

60


31996L0030


L 122/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.05.1996.


DIREKTIVA VIJEĆA 96/30/EZ

od 13. svibnja 1996.

o izmjeni Direktive 94/80/EZ o detaljnom uređenju ostvarivanja prava građana Unije koji borave u državi članici čiji nisu državljani da glasuju i budu birani na lokalnim izborima

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 8.b stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

budući da Prilog Direktivi Vijeća 94/80/EZ od 19. prosinca 1994. o detaljnom uređenju ostvarivanja prava građana Unije koji borave u državi članici čiji nisu državljani da glasuju i budu birani na lokalnim izborima (3) navodi popis osnovnih jedinica lokalne uprave u svakoj državi članici;

budući da bi slijedom pristupanja Austrije, Finske i Švedske Prilog Direktivi 94/80/EZ trebalo izmijeniti na način da upućuje na osnovne jedinice lokalne uprave tih triju zemalja;

budući da se sukladno Aktu o pristupanju tih zemalja Direktiva 94/80/EZ primjenjuje na Ålandske otoke, gdje državljani Finske koji nemaju regionalno državljanstvo tih otoka te državljani drugih država članica Unije podliježu istom uvjetu koji se odnosi na vremensko razdoblje boravišta za ostvarivanje prava da glasuju i budu birani na lokalnim izborima,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

U Prilogu Direktivi 94/80/EZ dodaje se sljedeće:

u Austriji:

Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien

u Finskoj:

kunta, kommun, kommun på Åland

u Švedskoj:

kommuner, landsting”.

Članak 2.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 3.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. svibnja 1996.

Za Vijeće

Predsjednik

S. AGNELLI


(1)  SL C 65, 4.3.1996., str. 201.

(2)  Mišljenje doneseno 29. veljače 1996. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 368, 30.12.1994., str. 38.