10/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

6


31995R2494


L 257/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.10.1995.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 2494/95

od 23. listopada 1995.

o harmoniziranim indeksima potrošačkih cijena

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 213.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog monetarnog instituta (3),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (4),

budući da se člankom 109.j Ugovora nalaže da Komisija i EMI obavješćuju Vijeće o napredovanju država članica u ispunjavanju njihovih obveza u vezi s ostvarenjem ekonomske i monetarne unije u odnosu na visok stupanj stabilnosti cijena;

budući da članak 1. Protokola o konvergencijskim kriterijima iz članka 109.j Ugovora utvrđuje da bi se potrebne održive razine stabilnosti cijena za države članice trebale određivati s obzirom na inflaciju mjerenu pomoću indeksa potrošačkih cijena na usporednoj osnovi, uzimajući u obzir razlike nacionalnih definicija; budući da se postojeći indeksi potrošačkih cijena ne izrađuju na neposredno usporedivoj osnovi;

budući postoji potreba da Zajednica, a posebno njezina fiskalna i monetarna tijela, na vrijeme i redovito raspolažu s indeksima potrošačkih cijena u svrhu uspoređivanja inflacije u makroekonomskom i međunarodnom kontekstu, različitih od indeksa za nacionalne i mikroekonomske potrebe;

budući da je uvriježeno da je inflacija pojava koja se manifestira u svim oblicima tržišnih transakcija, uključujući i kupnju kapitala, kupnju od strane države, plaćanja radne snage kao i kupnju potrošača; budući da je uvriježeno da je opseg statistike, čiji su bitan dio indeksi potrošačkih cijena, relevantan za razumijevanje inflacijskih procesa na nacionalnoj razini i između država članica;

budući da se mogu izraditi usporedivi indeksi potrošačkih cijena umjesto ili dodatno sličnim indeksima potrošačkih cijena koji su već izrađeni ili koje će ubuduće izraditi države članice;

budući da će izrada usporedivih indeksa uključiti troškove koje će podijeliti Zajednica i države članice;

budući da je, u skladu s načelom supsidijarnosti, izrada općih statističkih standarda za indekse potrošačkih cijena zadaća koja se može učinkovito obavljati samo na razini Zajednice i budući da će se prikupljanje podataka i objedinjavanje usporedivih indeksa potrošačkih cijena provoditi u svakoj državi članici pod okriljem organizacija i institucija koje su nadležne za sastavljanje službenih statistika na nacionalnoj razini;

budući da će, s obzirom na cilj ostvarenja ekonomske i monetarne unije, biti potreban indeks potrošačkih cijena za Zajednicu u cjelini;

budući da je Odbor za statistički program (SPC), osnovan Direktivom Vijeća 89/382/EEZ (5), dao povoljno mišljenje o nacrtu Uredbe,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Cilj

Cilj je ove Uredbe određivanje statističkih osnova potrebnih za izračun usporedivih indeksa potrošačkih cijena na razini Zajednice.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

Harmonizirani indeks potrošačkih cijena (HIPC): usporedivi indeks potrošačkih cijena, koji izrađuje svaka država članica;

(b)

Europski indeks potrošačkih cijena (EIPC): indeks potrošačkih cijena koji za Zajednicu izrađuje Komisija (Eurostat) na temelju HIPC-a država članica;

(c)

Indeks potrošačkih cijena Monetarne unije (IPCMU): indeks potrošačkih cijena koji u kontekstu Ekonomske i monetarne unije izrađuje Komisija (Eurostat) na temelju HIPC-a država članica, bez odstupanja na temelju članka 109.k Ugovora, sve dok navedena odstupanja još vrijede.

Članak 3.

Područje

HIPC-i se temelje na cijenama robe i usluga koje su na raspolaganju za kupovinu na gospodarskom području država članica za potrebe neposrednog zadovoljavanja potrošačkih potreba. O pitanjima ponderiranja odlučuje Komisija na temelju postupka utvrđenog u članku 14.

Članak 4.

Usporedivost

HIPC-i se smatraju usporedivima ako odražavaju isključivo razlike promjena cijena ili strukturu potrošnje između država.

HIPC-i koji se razlikuju zbog različitosti koncepata, metoda ili postupaka, koji se koriste u njihovoj definiciji i objedinjavanju, ne smatraju se usporedivim.

Komisija (Eurostat) prema postupku utvrđenom u članku 14. usvajaju pravila kojih se mora pridržavati kako bi se osigurala usporedivost HIPC-a.

Članak 5.

Rokovi i odstupanja

1.   Mjere potrebne za ostvarivanje usporedivih indeksa potrošačkih cijena provode se u fazama, kako slijedi:

(a)

Faza I.:

Najkasnije do ožujka 1996. Komisija (Eurostat) u suradnji s državama članicama izrađuje za potrebe izvještaja iz članka 109.j Ugovora („konvergencijski kriteriji”), privremenu skupinu indeksa potrošačkih cijena za svaku državu članicu. Indeksi se u potpunosti zasnivaju na podacima temeljnim za indekse nacionalnih potrošačkih cijena, posebno prilagođenih za:

i.

isključivanje stanovanja u stambenom objektu u vlasništvu stanara;

ii.

isključivanje zdravstvenih i obrazovnih usluga;

iii.

isključivanje određenih drugih stavki koje neke države članice ne obuhvaćaju ili ih različito obrađuju.

(b)

Faza II.:

HIPC-i počinju s indeksom za siječanj 1997. Zajedničko indeksno referentno razdoblje jest godina 1996. Procjene promjena cijena za razdoblje od dvanaest mjeseci prije siječnja 1997. i narednih mjeseci utvrđuju se na temelju indeksa za 1996.

2.   Prema potrebi, Komisija (Eurostat) može, na zahtjev pojedine države članice i poslije savjetovanja s EMI-jem, odobriti odstupanja od odredaba stavka 1. za razdoblje ne duže od godinu dana, kad dotična država članica mora provesti značajne prilagodbe svog statističkog sustava s ciljem ispunjavanja svojih obveza prema ovoj Uredbi.

3.   Provedbene mjere za ovu Uredbu, koje su potrebne za osiguranje usporedivosti HIPC-ova, te zadržavanje i poboljšanje njihove pouzdanosti i relevantnosti, usvajaju se nakon savjetovanja s EMI-jem u skladu s postupkom utvrđenim u članku 14.

Članak 6.

Osnovni podaci

Osnovni podaci su one cijene i ponderiranja za robu i usluge koje je potrebno uzimati u obzir radi postizanja usporedivosti indeksa kako je utvrđeno u članku 4.

Predmetni podaci se dobivaju od statističkih jedinica kako je utvrđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice (6), ili iz drugih izvora pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti usporedivosti za indekse iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 7.

Izvori

Statističke jedinice, koje su države članice pozvale na suradnju u prikupljanju ili davanju podataka o cijenama, obvezne su dopustiti uzimanje u obzir cijena koje su stvarno zaračunate i davati iskrene i sveobuhvatne informacije kad se to od njih zatraži.

Članak 8.

Učestalost

1.   HIPC-i, EIPC-i i IPCMU-i izrađuju se svakog mjeseca.

2.   Potrebna učestalost prikupljanja cijena je jednom na mjesec. U slučaju da manje učestalo prikupljanje ne isključuje izradu HIPC-a koji udovoljava zahtjevima usporedivosti iz članka 4., Komisija (Eurostat) može dopustiti iznimke od navedenog mjesečnog prikupljanja. Ovaj stavak ne isključuje učestalije prikupljanje cijena.

3.   Ponderiranja HIPC-a se ažuriraju onom učestalošću koja je dovoljna za ispunjavanje zahtjeva usporedivosti utvrđenih u članku 4. Ovim se stavkom ne zahtijeva provedba istraživanja o obiteljskim proračunima češće od jednom svakih pet godina, osim u državama članicama za koje se na temelju postupka iz članka 14. ustanovi da zbog promjena u obrascu potrošnje zahtijevaju češće prikupljanje podataka.

Članak 9.

Izrada rezultata

Države članice obrađuju prikupljene podatke kako bi izradile HIPC-e na temelju indeksa tipa Laspeyresa, koji obuhvaća kategorije međunarodne klasifikacije COICOP (klasifikacija osobne potrošnje prema namjeni) (7), koja se prilagođavaju na temelju postupka iz članka 14. kako bi se izradio usporediv HIPC. Metode, procedure i formule kojima se osigurava ispunjavanje zahtjeva usporedivosti utvrđuju se istim postupkom.

Članak 10.

Prosljeđivanje rezultata

Države članice prosljeđuju HIPC-e Komisiji (Eurostatu) tijekom razdoblja koje nije dulje od trideset dana od kraja kalendarskog mjeseca na koji se indeksi odnose.

Članak 11.

Objava

HIPC-e, EIPC-e i IPCMU-e i odgovarajuće podindekse za skupinu kategorija unutar onih iz članka 9., odabranih postupkom utvrđenim u članku 14., Komisija (Eurostat) objavljuje tijekom razdoblja koje nije dulje od pet radnih dana od kraja razdoblja navedenog u članku 10.

Članak 12.

Usporedivost podataka

Države članice dostavljaju Komisiji (Eurostatu) na njezin zahtjev podatke, između ostalog i one prikupljene u skladu s člankom 6., na detaljnoj razini potrebnoj za procjenu ispunjavanja zahtjeva usporedivosti i kvaliteta HIPC-ova.

Članak 13.

Financiranje

Provedbene mjere ove Uredbe usvajaju se uzimajući u obzir u najvećoj mogućoj mjeri učinkovitost u odnosu na troškove, i pod uvjetom da u pojedinim državama članicama neće biti potrebna veća dodatna sredstva, osim ako Komisija (Eurostat) ne snosi dvije trećine dodatnih troškova do kraja druge godine provedbe tih mjera.

Članak 14.

Postupak

1.   Komisiji pomaže Odbor za statistički program (dalje u tekstu „Odbor”).

2.   Predstavnik Komisije podnosi Odboru nacrt mjera koje je potrebno poduzeti. Odbor daje svoje mišljenje o nacrtu u vremenskom roku koji može odrediti predsjednik ovisno o žurnosti predmeta. Mišljenje se donosi većinom kako je utvrđeno u članku 148. stavku 2. Ugovora u slučaju odluka koje Vijeće treba usvojiti na prijedlog Komisije. Glasovi predstavnika država članica u Odboru ponderiraju se na način određen u tom članku. Predsjednik ne glasuje.

Komisija usvaja predviđene mjere, ako su u skladu s mišljenjem Odbora.

Ako predviđene mjere nisu u skladu s mišljenjem Odbora ili ako nije dostavljeno mišljenje, Komisija bez odlaganja Vijeću podnosi prijedlog u vezi s mjerama koje treba poduzeti. Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom.

Ako nakon isteka razdoblja od tri mjeseca od dana upućivanja Vijeću, Vijeće nije djelovalo, Komisija usvaja predložene mjere.

Članak 15.

Preispitivanje

Nakon konzultacija s Odborom, Komisija (Eurostat) u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe i ponovno u roku od dvije godine nakon toga, podnosi Vijeću izvještaj o HIPC-ima, kako je utvrđeno u skladu s ovom Uredbom, te posebno o njihovoj pouzdanosti i ispunjavanju zahtjeva usporedivosti.

U tim izvještajima Komisija izražava svoje mišljenje o djelovanju postupka opisanog u članku 14. i predlaže izmjene koje smatra odgovarajućima.

Članak 16.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 23. listopada 1995.

Za Vijeće

Predsjednik

P. SOLBES MIRA


(1)  SL C 84, 6.4.1995., str. 7.

(2)  SL C 249, 25.9.1995.

(3)  Mišljenje dostavljeno 31. ožujka 1995. (SL C 236, 11.9.1995., str. 11.).

(4)  SL C 236, 11.9.1995., str. 11.

(5)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.

(6)  SL L 76, 30.3.1993., str. 1.

(7)  Objavljeno od strane Ujedinjenih naroda, serija F, br. 2., revizija 3., tablica 6.1, izmijenjeno od strane OECD-a (DES/NI/86.9), Pariz, 1986.