05/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

117


31995R0354


L 041/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.02.1995.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 354/95

od 20. veljače 1995.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 337/75 o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju iz 1994., a posebno njegov članak 169.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da je Uredbom (EEZ) br. 337/75 (1) osnovan Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja;

budući da sastav upravljačkog odbora gore navedenog Centra treba prilagoditi pristupanju Austrije, Finske i Švedske,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prvi podstavak članka 4. stavka 1. Uredbe (EEZ) br. 337/75 mijenja se kako slijedi:

1.

U uvodnoj se rečenici „39 članova” zamjenjuje s „48 članova”.

2.

U točkama (a), (b) i (c) se „12 članova” zamjenjuje s „15 članova”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje se od 1. siječnja 1995.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. veljače 1995.

Za Vijeće

Predsjednik

E. ALPHANDÉRY


(1)  SL L 39, 13.2.1975., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 251/95 (SL L 30, 9.2.1995., str. 1).