05/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

97


31994R1131


L 127/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.05.1994.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1131/94

od 16. svibnja 1994.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 337/75 o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 235.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da su predstavnici vlada država članica, na sastanku najviše razine, pri donošenju Odluke od 29. listopada 1993. o sjedištima određenih tijela i odjela Europskih zajednica i Europola (4), također zajedničkim sporazumom usvojili deklaraciju u vezi sa sjedištem Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja;

budući da Uredbu Vijeća (EEZ) br. 337/75 od 10. veljače 1975. o osnivanju Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (5) treba izmijeniti u pogledu sjedišta Centra;

budući da vidove prijedloga koji se odnose na osoblje Centra treba kasnije razmatrati; budući da se ovom Uredbom ne prejudicira položaj osoblja Centra,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Treći stavak članka 1. Uredbe (EEZ) br. 337/75 zamjenjuje se sljedećim:

„Centar je neprofitabilan. Njegovo sjedište je u Solunu.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Primjenjuje se od 1. rujna 1994.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. svibnja 1994.

Za Vijeće

Predsjednik

Th. PANGALOS


(1)  SL C 74, 12.3.1994., str. 12.

(2)  SL C 128, 9.5.1994.

(3)  Mišljenje doneseno 27. travnja 1994. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(4)  SL C 323, 30.11.1993., str. 1.

(5)  SL L 39, 13.2.1975., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 1946/93 (SL L 181, 23.7.1993., str. 11.).