03/Sv. 029

HR

Službeni list Europske unije

100


31994D0465


L 190/25

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.07.1994.


ODLUKA KOMISIJE

od 12. srpnja 1994.

o popisu objekata u Bocvani odobrenih za uvoz mesnih proizvoda u Zajednicu

(Tekst značajan za EGP)

(94/465/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 72/462/EEZ od 12. prosinca 1972. o problemima zdravlja i veterinarskoj inspekciji pri uvozu goveda, svinja i svježeg mesa iz trećih zemalja (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 1601/92 (2), a posebno njezin članak 4. stavak 1.,

budući da objekti u trećim zemljama ne mogu biti odobreni za izvoz mesnih proizvoda u Zajednicu ako ne udovoljavaju općim i posebnim uvjetima predviđenim Direktivom 72/462/EEZ;

budući da je, u skladu s člankom 4. stavkom 3. Direktive 72/462/EEZ, Bocvana proslijedila podatke o jednom objektu odobrenom za izvoz u Zajednicu;

budući da je inspekcija Zajednice na licu mjesta pokazala da su higijenski standardi ovog objekta dostatni i da se on stoga može unijeti na prvi popis objekata iz kojih je moguće odobriti uvoz mesnih proizvoda;

budući da uvoz mesnih proizvoda s popisa u ovom Prilogu nastavlja biti podložan već predviđenim odredbama, općim odredbama Ugovora i posebno ostalim veterinarskim propisima Zajednice, posebno s obzirom na zaštitu zdravlja;

budući da su mjere predviđene ovom Odlukom u skladu s mišljenjem Stalnog veterinarskog odbora,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Objekt u Bocvani naveden u Prilogu ovime se odobrava za izvoz mesnih proizvoda u Zajednicu.

2.   Uvoz iz ovog objekta nastavlja biti podložan veterinarskim propisima Zajednice predviđenim drugdje, a posebno onima koji se odnose na zaštitu zdravlja.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. srpnja 1994.

Za Komisiju

René STEICHEN

Član Komisije


(1)  SL L 302, 31.12.1972., str. 28.

(2)  SL L 173, 27.6.1992., str. 13.


PRILOG

POPIS OBJEKATA

Br. odobrenja

Objekt

Adresa

1

BMC Canning Branch

Lobatse, Bocvana