03/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

10


31993L0051


L 205/24

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

24.06.1993.


DIREKTIVA KOMISIJE 93/51/EEZ

od 24. lipnja 1993.

kojom se utvrđuju pravila o kretanju određenog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta kroz zaštićeno područje i o kretanju takvog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta koji potječu iz takvog zaštićenog područja i kreću se unutar njega

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 77/93/EEZ od 21. prosinca 1976. o zaštitnim mjerama za sprečavanje unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i za sprečavanje njihovog širenja u Zajednici (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 93/19/EEZ (2), a posebno njezin članak 6. stavak 7. prvu i drugu alineju,

budući da primjena sustava biljnog zdravstva Zajednice u Zajednici kao području bez unutarnjih granica obuhvaća priznavanje „zaštićenih područja” uspostavljenih za određeno bilje, biljne proizvode ili druge predmete, u odnosu na jedan ili više štetnih organizama;

budući da u skladu s odredbama Direktive 77/93/EEZ, koja je na snazi od 1. lipnja 1993., bilje, biljne proizvode i druge predmete navedene u Prilogu V. dijelu A odjeljku II. nije dozvoljeno unositi u određeno zaštićeno područje ili ih premještati unutar njega, osim ako njima, njihovoj ambalaži ili vozilima koja ih prevoze nije priložena biljna putovnica koja važi za takvo područje i službeno je izdana u skladu s odredbama članka 10. stavka 1. navedene Direktive; budući da se ove odredbe ne primjenjuju ako su ispunjena određena jamstva u pogledu kretanja bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta kroz zaštićeno područje uspostavljeno za navedeno bilje, biljne proizvode ili druge predmete u odnosu na jedan ili više štetnih organizama; i budući da ove odredbe mogu biti ispunjene manje strogim uvjetima od onih propisanih u članku 6. stavku 4. navedene Direktive za takvo bilje, biljne proizvode ili druge predmete koji potječu iz takvog zaštićenog područja i kreću se unutar njega;

budući da se u nedostatku općenito prihvaćenih jamstava ona trebaju propisati, uzimajući u obzir tipične uvjete uz koje se navedeno kretanje odvija, kako bi se osigurala zadovoljavajuća zdravstvena zaštita bilja;

budući da su mjere predviđene ovom Direktivom u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za zdravlje bilja,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   Države članice osiguravaju da uvjeti propisani u stavku 2. budu ispunjeni kada se bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti popisani u Prilogu V. dijelu A odjeljku II. Direktive 77/93/EEZ, koji potječu izvan zaštićenog područja uspostavljenog za navedeno bilje, biljne proizvode ili druge predmete u pogledu jednog ili više štetnih organizama, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (h) Direktive 77/93/EEZ, kreću kroz takvo područje do konačnog odredišta izvan zaštićenog područja, a nemaju važeću biljnu putovnicu za to područje.

2.   Potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

(a)

korištena ambalaža ili, prema potrebi, vozila kojima se prevozi bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti iz stavka 1. moraju biti čisti i bez štetnih organizama iz stavka 1. i takvih svojstva da nema rizika od širenja štetnih organizama;

(b)

odmah nakon pakiranja, ambalaža ili, prema potrebi, vozila kojima se prevozi navedeno bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti, zatvaraju se sukladno strogim standardima biljnog zdravstva, kako bi se osiguralo da nema rizika od širenja štetnih organizama u odgovarajuće zaštićeno područje, da istovjetnost ostane nepromijenjena i ispuni zahtjeve odgovornih službenih tijela iz Direktive 77/93/EEZ i da ambalaža i vozila ostanu zatvoreni tijekom prijevoza preko određenog zaštićenog područja;

(c)

bilju, biljnim proizvodima ili drugim predmetima iz stavka 1. mora biti priložena isprava koja se uobičajeno koristi u trgovačkom prometu, koja ukazuje da navedeni proizvodi potječu izvan određenog zaštićenog područja i imaju odredište izvan određenog zaštićenog područja.

3.   Ako se tijekom službene provjere organizirane u skladu s člankom 11. stavkom 7. Direktive 77/93/EEZ i provedene na mjestu unutar određenog područja ustanovi da uvjeti propisani člankom 1. stavkom 2. nisu ispunjeni, odmah se poduzimaju, prema potrebi, i ne dovodeći u pitanje mjere koje se poduzimaju ako bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti ne ispunjavaju uvjete propisanim u Direktivi 77/93/EEZ, sljedeće službene mjere:

pečaćenje ambalaže,

prijevoz bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta, pod službenim nadzorom, do odredišta izvan određenog zaštićenog područja.

Članak 2.

1.   Države članice propisuju da se blaži uvjeti primjenjuju na ono bilje, biljne proizvode ili druge predmete popisane u Prilogu V. dijelu A odjeljku II. Direktive 77/93/EEZ, koji potječu iz zaštićenog područja uspostavljenog za navedeno bilje, biljne proizvode ili druge predmete u odnosu na jedan ili više štetnih organizama i koji se kreću unutar tog područja.

2.   U smislu stavka 1. primjenjuje se sljedeća manje stroga mjera: službenim pregledima iz članka 6. stavka 4. navedene Direktive može se udovoljiti ispunjenjem uvjeta utvrđenih Direktivom 92/70/EEZ od 30. srpnja 1992. kojom se utvrđuju detaljna pravila za istraživanja koja se obavljaju u svrhu priznavanja zaštićenih područja u Zajednici (3).

Članak 3.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do datuma propisanog člankom 3. stavkom 1. Direktive Vijeća 91/683/EEZ (4) One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji bez odgode dostavljaju sve odredbe domaćeg prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva. Komisija o tome obavješćuje druge države članice.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. lipnja 1993.

Za Komisiju

René STEICHEN

Član Komisije


(1)  SL L 26, 31.1.1977., str. 20.

(2)  SL L 96, 22.4.1993., str. 33.

(3)  SL L 250, 29.8.1992., str. 37.

(4)  SL L 376, 31.12.1991., str. 29.