13/Sv. 63

HR

Službeni list Europske unije

14


31993L0015


L 121/20

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA VIJEĆA 93/15/EEZ

od 5. travnja 1993.

o usklađivanju odredaba u vezi sa stavljanjem eksploziva za gospodarsku uporabu na tržište i njihovim nadzorom

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 100.a,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

u suradnji s Europskim parlamentom (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da članak 8.a Ugovora predviđa uspostavljanje unutarnjeg tržišta najkasnije do 31. prosinca 1992.; budući da unutarnje tržište podrazumijeva područje bez unutrašnjih granica u kojem se slobodno kretanje roba, osoba, usluga i kapitala osigurava sukladno odredbama Ugovora;

budući da članak 100.a u stavku 3. Ugovora propisuje da Komisija svoje odredbe o sigurnosti temelji na visokom stupnju zaštite;

budući da slobodno kretanje roba pretpostavlja da su zadovoljeni temeljni uvjeti; budući da slobodno kretanje eksploziva pretpostavlja usklađivanje zakona koji se odnose na stavljanje eksploziva na tržište;

budući da je gospodarska uporaba eksplozivnih sredstava predmet preciznih nacionalnih propisa koji se uglavnom odnose na sigurnosne i zaštitne uvjete; budući da takvi nacionalni propisi posebno određuju da se ovlaštenja za trgovinu izdaju samo ako su eksplozivna sredstva uspješno podvrgnuta višestrukim provjerama;

budući da usklađivanje propisa, koji uređuju stavljanje eksploziva na tržište, pretpostavlja usklađivanje različitih nacionalnih propisa kako bi se osiguralo slobodno kretanje tih roba a da se ne naruši razina optimalne zaštite i sigurnosti;

budući da ova Direktiva određuje samo osnovne uvjete zadovoljenja koji se zahtijevaju prilikom ispitivanja usklađenosti tehničkih osobina eksploziva; budući da bi, radi pojednostavnjenja postupka kojim se dokazuje usklađenost s osnovnim uvjetima, bilo korisno na europskoj razini izraditi i uskladiti norme, među ostalim, metode ispitivanja eksploziva; budući da takve norme zasad ne postoje;

budući da norme usklađene na europskoj razini sastavljaju privatna tijela te one moraju zadržati svoj status neobvezujućeg teksta; budući da je s tim u vezi Europski odbor za normizaciju (CEN) priznat kao jedno od dva tijela nadležno za donošenje usklađenih normi, sukladno općim smjernicama o suradnji između Komisije, CEN-a i Europskog odbora za tehničku normizaciju (Cenelec), ratificiranih 13. studenoga 1984.; budući da za potrebe ove Direktive izraz „usklađena norma” znači tekst s tehničkim specifikacijama koji je prema mandatu koji mu je povjerila Komisija usvojio CEN sukladno Direktivi 83/189/EEZ, od 28. ožujka 1983. o utvrđivanju postupaka obavješćivanja u području tehničkih normi i pravila (4), a prema gore navedenim općim smjernicama;

budući da je Vijeće, Odlukom 90/683/EEZ od 13. prosinca 1990. o modulima za različite faze postupaka ocjene sukladnosti namijenjenim korištenju u direktivama za tehničko usklađivanje (5), uvelo usklađeni način primjene postupaka ocjene sukladnosti; budući da će primjena tih obrazaca na eksplozivima omogućiti utvrđivanje odgovornosti proizvođača i tijela zaduženih za provedbu postupaka ocjene sukladnosti, vodeći računa o uzorcima predmetnih eksploziva;

budući da su sigurnosni propisi koji se odnose na prijevoz eksploziva uređeni međunarodnim konvencijama i sporazumima; budući da na međunarodnoj razini postoje preporuke Ujedinjenih naroda o prijevozu opasnih roba (uključujući i eksploziv(e) čije područje primjene nadilazi okvire Europske zajednice; budući da se ova Direktiva stoga ne odnosi na pravila prijevoza;

budući da pirotehnički proizvodi zahtijevaju primjerene mjere kako bi se osigurala zaštita potrošača i javnosti; budući da se predviđa izrada dodatne direktive u tom području;

budući da se definicija proizvoda obuhvaćenih ovom Direktivom treba temeljiti na definiciji tih proizvoda određenoj u gore navedenim preporukama;

budući da područje primjene ove Direktive obuhvaća streljivo, ali samo u smislu propisa koji se odnose na kontrolu, prijevoz i tome slične uvjete;

budući da bi prijevoz streljiva, obzirom da se streljivo prevozi pod uvjetima sličnima onim pod kojima se prevozi i oružje, trebao biti uređen odredbama sličnim onima koje se primjenjuju kod oružja, kako je predviđeno Direktivom 91/477/EEZ, od 18. lipnja 1991. o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (6);

budući da je potrebno zaštititi zdravlje i sigurnost radnika koji proizvode ili koriste eksploziv; budući da je u pripremi dodatna direktiva koja, među ostalim, rješava pitanje zdravstvene zaštite i sigurnosti radnika zaposlenih u proizvodnji, skladištenju i korištenju eksploziva;

budući da je, u slučajevima ozbiljnih prijetnji ili ugrožavanja javne sigurnosti zbog nezakonitog posjedovanja ili upotrebe eksploziva ili streljiva koji su obuhvaćeni ovom Direktivom dozvoljeno državama članicama pod određenim uvjetima odstupanje od odredaba ove Direktive koje se odnose na prijevoz;

budući da je, naposljetku, neophodno uspostaviti upravne mehanizme suradnje; budući da je primjereno da prijavljena tijela u tom pogledu pronađu izvore u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 1468/81 od 19. svibnja 1981. o uzajamnoj pomoći između upravnih tijela država članica i suradnji između potonjih i Komisije, kako bi se osigurala pravilna provedba zakonodavstva o carinskim ili poljoprivrednim pitanjima (7);

budući da ova Direktiva ne utječe na ovlasti država članica da donesu mjere za sprečavanje nezakonite trgovine eksplozivima i streljivom,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 1.

1.   Ova se Direktiva primjenjuje na eksplozive u smislu definicije iz stavka 2.

2.   Izraz „eksplozivi” znači tvari i proizvodi koji se takvima smatraju u Preporukama Ujedinjenih naroda o prijevozu opasnih tvari, a spadaju u 1. klasu tih Preporuka.

3.   Ova se Direktiva ne primjenjuje na:

eksplozive, uključujući i streljivo, koji su sukladno nacionalnim zakonima namijenjeni korištenju oružanim snagama ili policiji,

pirotehničke proizvode,

streljivo, izuzev kako je predviđeno člancima 10., 11., 12., 13., 17., 18. i 19.

4.   Za potrebe ove Direktive izrazi:

„Preporuke Ujedinjenih naroda” znači preporuke Stručnog odbora Ujedinjenih naroda za pitanja prijevoza opasnih tvari, onako kako ih je objavio UN (Narančasta knjiga), te onako kako budu izmijenjene do dana donošenja ove Direktive,

„sigurnost” znači mjere sprečavanja nesreća, a u slučaju neuspjeha, ublažavanje njihovih posljedica,

„sigurnosni” znači mjere sprečavanja korištenja eksploziva suprotno redu i zakonu,

„trgovac oružjem” znači svaka fizička i pravna osoba čija je profesionalna aktivnost u potpunosti ili djelomično usmjerena na proizvodnju, trgovinu, razmjenu, najam, popravak i prepravku vatrenog oružja ili streljiva,

„ovlaštenje” znači i odnosi se na odluku da se dopusti prijevoz eksploziva na području Zajednice,

„poduzeće u sektoru eksploziva” znači svaka fizička i pravna osoba koja posjeduje dozvolu i ovlaštenje za proizvodnju, skladištenje, upotrebu, prijevoz ili trgovinu eksplozivima,

„stavljanje na tržište” znači svako prvo izdavanje eksploziva obuhvaćenih ovom Direktivom za naknadu ili besplatno, s namjerom da ga se distribuira i/ili koristi na tržištu Zajednice,

„prijevoz” znači svako fizičko premještanje eksploziva na području Zajednice, osim onoga unutar jednog te istog mjesta.

5.   Ova Direktiva ne sprečava države članice da, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima, određene tvari koje nisu obuhvaćene ovom Direktivom odredi kao eksplozive.

POGLAVLJE II.

Usklađivanje zakona koji se odnose na eksplozive

Članak 2.

1.   Države članice ne mogu zabraniti, ograničiti ili omesti uključivanje na tržište eksploziva iz područja primjene ove Direktive i koji ne ispunjavaju njezine uvjete.

2.   Države članice moraju poduzeti potrebne mjere kako bi se osiguralo da eksplozivi iz područja primjene ove Direktive mogu biti uključeni na tržište samo ako ispunjavaju sve odredbe ove Direktive, ako imaju CE oznaku sukladnosti (Conformité Européenne) opisanu u članku 7. i ako je usklađenost njihovih tehničkih osobina ispitana u skladu s postupcima na koje upućuje Prilog II.

3.   Ako su eksplozivi iz područja primjene ove Direktive predmet nekih drugih direktiva koje se odnose na druge vidove a propisuju utiskivanje CE oznake sukladnosti, postojanje takve oznake upućivat će na to da se podrazumijeva da su gore navedeni proizvodi također usklađeni s odredbama tih drugih direktiva koje se na njih odnose.

Članak 3.

Eksplozivi iz područja primjene ove Direktive moraju udovoljiti osnovnim sigurnosnim uvjetima utvrđenim u Prilogu l. koji se na njih odnose.

Članak 4.

1.   Države članice smatrat će eksplozive iz područja primjene ove Direktive koji zadovoljavaju relevantne nacionalne norme koje su preuzete iz usklađenih normi objavljenih u Službenom listu Europskih zajednica, usklađenih s osnovnim sigurnosnim uvjetima iz članka 3. Države članice objavit će sadržaj nacionalnih normi koje su preuzete iz usklađenih normi.

2.   Komisija će pojedinosti o tome što je učinjeno u području usklađivanja normi iznijeti u okviru izvješća koje podnosi Europskome parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 83/189/EEZ, što je predviđeno člankom 11. stavkom 2. te Direktive.

Članak 5.

Ako neka od država članica ili Komisija smatraju da usklađene norme iz članka 4. ne zadovoljavaju u cijelosti osnovne uvjete iz članka 3., Komisija ili predmetna država članica prosljeđuju predmet Stalnome odboru osnovanom Direktivom 83/189/EEZ, nudeći svoje obrazloženje. Odbor svoje mišljenje daje bez odlaganja.

U svjetlu mišljenja spomenutog odbora, Komisija obavješćuje države članice o mjerama koje je potrebno poduzeti u vezi s tim normama i njihovim objavljivanjem predviđenim člankom 4.

Članak 6.

1.   Postupak dokazivanja usklađenosti tehničkih osobina eksploziva može biti:

(a)

EC – ispitivanje tipa (Obrazac B) naveden u Prilogu II. točki 1. prema izboru proizvođača:

provjera usklađenosti slučajnim odabirom (Obrazac C) navedenoj u Prilogu II. točki 2.,

postupak koji jamči očuvanje razine kvalitete proizvoda (Obrazac D) naveden u Prilogu II. točki 3.,

postupak koji jamči kvalitetu proizvoda (Obrazac E) naveden u Prilogu II. točki 4.,

provjera proizvoda (Obrazac F) navedena u Prilogu II. točki 5., ili

(b)

provjera jedinstvenosti proizvoda (Obrazac G) naveden u Prilogu II. točki 6.

2.   Države članice će Komisiju i ostale države članice obavijestiti o tome koja su tijela imenovana obavljati postupke ocjenjivanja gore navedene usklađenosti osobina, o posebnim zadaćama za izvršenje za koja su ta tijela imenovana, kao i o tome koji im je identifikacijski broj prethodno dodijelila Komisija.

U Službenom listu Europskih zajednica Komisija objavljuje popis imenovanih tijela, njihove identifikacijske brojeve i opis povjerenih zadaća. Komisija osigurava ažuriranje tog popisa.

U svrhu procjene tijela o kojima je potrebno obavijestiti Komisiju, države članice će primjenjivati minimalne kriterije utvrđene u Prilogu III. Smatrat će se da su ona tijela koja zadovolje kriterije procjene utvrđene relevantnim usklađenim normama, zadovoljila minimalne, relevantne kriterije.

Država članica koja je Komisiju obavijestila o imenovanju nekog tijela mora povući to imenovanje ako ustanovi da to tijelo više ne zadovoljava kriterije navedene u drugoj točki. O tome odmah obavješćuje ostale države članice i Komisiju.

Članak 7.

1.   CE oznaka sukladnosti o usklađenosti tehničkih osobina mora biti utisnuta na vidljivom mjestu, lako čitljiva, neizbrisiva i to na samom eksplozivu ili, ako to nije moguće, može stajati i na natpisu, utisnutom na proizvodu. U krajnjem slučaju, ako prethodna dva načina nisu izvediva može se nalaziti i na omotu. Etiketa mora biti tako osmišljena da se ne može nanovo upotrijebiti.

Model prema kojemu se vrši označivanje CE oznakom sukladnosti nalazi se u Prilogu IV.

2.   Zabranjeno je na eksplozive utisnuti oznake i natpise koji bi treću osobu mogli zbuniti u pogledu značenja i načina pisanja CE oznake sukladnosti. Sve druge oznake mogu se utisnuti na proizvod eksploziva uz uvjet da ne smanjuju vidljivost i čitkost CE oznake sukladnosti.

3.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 8.:

(a)

ako neka država članica utvrdi da je CE oznaka sukladnosti na proizvod utisnuta nedozvoljeno, proizvođač, njegov zastupnik ili, ako njih nema, osoba odgovorna za stavljanje predmetnog proizvoda na tržište Zajednice, obvezni su proizvod uskladiti s odredbama o označivanju proizvoda te tako prekinuti njihovo kršenje prema uvjetima koje određuje ta država članica;

(b)

u slučaju nastavka nepoštovanja propisa, država članica mora poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi ograničila ili zabranila da predmetni proizvod bude uključen na tržište, ili osigurala njegovo povlačenje s tržišta u skladu s postupkom utvrđenim člankom 8.

Članak 8.

1.   Ako neka država članica ustanovi da bi neki eksploziv koji ima CE oznaku sukladnosti tehničkih osobina i koji se koristi za svrhu kojoj je namijenjen ipak mogao ugroziti sigurnost, poduzet će sve potrebne mjere za povlačenje tog eksploziva s tržišta ili će zabraniti njegovo uključivanje na tržište ili njegovo slobodno kretanje.

Država članica odmah obavješćuje Komisiju o poduzetim mjerama navodeći razloge za njihovo uvođenje, te posebno je li neusklađenost tehničkih osobina posljedica:

neispunjavanja osnovnih uvjeta,

nepravilne primjene normi, ili

manjkavosti normi.

2.   Komisija se u najkraćem roku savjetuje sa svim strankama koje su uključene u predmet. Kada Komisija nakon takvih savjetovanja ustanovi da su mjere opravdane, o tome odmah obavješćuje državu članicu koja je pokrenula postupak, kao i ostale države članice. Ako Komisija nakon savjetovanja ustanovi da su mjere neopravdane, odmah o tome obavješćuje državu članicu koja je donijela odluku.

U posebnom slučaju, kada se mjere navedene u stavku 1. temelje na manjkavosti normi, Komisija se prvo savjetuje sa strankama uključenima u predmet, a zatim, ako država članica koja je mjere poduzela namjerava nastaviti s njihovom primjenom i pokreće postupak iz članka 5., u roku od dva mjeseca predmet iznosi pred Stalni odbor osnovan Direktivom 83/189/EEZ.

3.   Ako se CE oznaka sukladnosti tehničkih osobina nalazi na eksplozivu koji ne zadovoljava uvjete, nadležna država članica poduzima potrebne mjere protiv osobe koja je utisnula tu oznaku te o tome obavješćuje Komisiju i ostale države članice.

POGLAVLJE III.

Odredbe koje uređuju kontrolu prijevoza unutar Zajednice

Članak 9.

1.   Eksplozivi obuhvaćeni ovom Direktivom mogu se prevoziti samo prema postupku predviđenom sljedećim stavcima.

2.   Kontrole koje se vrše sukladno pravu Zajednice ili nacionalnom pravu, u slučajevima prijevoza eksploziva uređenih ovim člankom, više se neće vršiti kao kontrole na unutrašnjim granicama nego samo kao dio redovnog kontrolnog postupka koji se nediskriminirajuće provodi širom područja Zajednice.

3.   Odobrenje za prijevoz eksploziva mora ishoditi primatelj od svog nadležnog državnog tijela. Prijavljeno tijelo provjerava je li primatelj zakonski ovlašten nabavljati eksploziv te posjeduje li potrebnu dozvolu ili ovlaštenja. Osoba odgovorna za prijevoz mora obavijestiti nadležna državna tijela tranzitne države članice ili država članica o kretanju eksploziva kroz njihovo državno područje, a njihovo je odobrenje obavezno.

4.   U slučaju kada neka država članica smatra da postoji problem vezan uz provjeru ovlaštenja za kupnju eksploziva opisanu u stavku 3., ta država članica prenosi raspoloživa saznanja Komisiji koja bez odlaganja predmet iznosi Odboru, kako je predviđeno člankom 13.

5.   Ako nadležno tijelo primatelja dopusti prijevoz, ono primatelju izdaje dokument kao potvrdu dozvole prijevoza koji sadrži sve podatke iz stavka 7. Taj se dokument mora uvijek nalaziti uz pošiljku eksploziva sve do dolaska na odredišnu točku. Na svaki zahtjev prijavljenih tijela mora se predočiti. Presliku tog dokumenta čuva primatelj, a na traženje prijavljenih tijela tog odredišta, mora se pokazati.

6.   Ako prijavljeno tijelo neke države članice smatra da posebne sigurnosne mjere navedene u stavku 5. nisu potrebne, prijevoz eksploziva na područje ili na dio područja te države članice može biti izvršen bez prethodne dostave informacija u smislu stavka 7. Prijavljeno tijelo odredišta tada izdaje dozvolu prijevoza s određenim vremenskim trajanjem koja u svakom trenutku može na temelju opravdanog obrazloženja biti ukinuta ili povučena. Dokument naveden u stavku 5. koji se mora nalaziti uz pošiljku eksploziva sve do odredišnog mjesta, odnosi se isključivo na gore navedeno odobrenje.

7.   Kad prijevoz eksploziva zahtijeva posebnu kontrolu kako bi zadovoljio posebne sigurnosne uvjete na državnom području ili dijelu državnog područja neke države članice, primatelj mora prijavljenim tijelima odredišne točke dostaviti sljedeće podatke:

imena i adrese predmetnih operatera; ti podaci moraju biti dovoljno precizni kako bi omogućili stupanje u vezu s operaterima i dobivanje potvrde da su predmetne osobe zakonski ovlaštene za zaprimanje pošiljke,

broj i količinu eksploziva koji se prevoze,

potpun opis predmetnih eksploziva te sredstva identifikacije, uključujući i identifikacijski broj UN-a,

ako se eksploziv uključi na tržište, podatke o tome da su zadovoljeni uvjeti uključivanja na tržište,

vrsta prijevoza i unaprijed određeni put,

predviđene datume polaska i dolaska,

prema potrebi, detaljne podatke o ulasku u i izlasku iz država članica.

Prijavljena tijela odredišta ispituju uvjete pod kojima se prijevoz može odvijati, s posebnim osvrtom na posebne sigurnosne uvjete. Ovlaštenje za prijevoz izdaje se ako su zadovoljeni posebni sigurnosni uvjeti. U slučajevima kada se prijevoz odvija preko područja drugih država članica, one ispituju i odobravaju podatke koji se odnose na prijevoz prema istim uvjetima.

8.   Ne dovodeći u pitanje redovne provjere koje polazišna država članica provodi na svom državnom području, primatelj ili operateri sektora moraju na zahtjev prijavljenih tijela te polazišne države članice i tranzitnih država članica dostaviti sve relevantne podatke kojima raspolažu a tiču se prijevoza eksploziva.

9.   Nijedan dobavljač ne može izvršiti prijevoz eksploziva ako primatelj nije dobio potrebno ovlaštenje prema odredbama iz stavaka 3., 5., 6., i 7.

Članak 10.

1.   Streljivo se može prevoziti iz jedne države članice u drugu samo u skladu s postupkom utvrđenim u sljedećim stavcima. Iste se odredbe primjenjuju u slučajevima prijevoza streljiva preko kataloške prodaje.

2.   Kada je streljivo potrebno prevesti u neku drugu državu članicu, stranka primateljica dojavljuje sljedeće podatke državi članici u kojoj se nalazi to streljivo prije otpremanja pošiljke:

imena i adrese osoba koje prodaju ili prevoze, kupuju ili nabavljaju streljivo te, ako je primjereno, ime i adresu vlasnika,

adresu i mjesto prema kojem će streljivo biti poslano i prevezeno,

količinu streljiva koje se šalje ili prevozi,

podatke koji omogućuju identifikaciju streljiva te uz to naznaku da je streljivo prošlo kontrolu u skladu s Konvencijom od 1. srpnja 1967. o uzajamnom priznavanju potvrdnih žigova na lakom oružju,

sredstva prijevoza,

datum polaska i predviđeni datum dolaska.

Podaci koji su navedeni u dvije zadnje natuknice ne trebaju se navoditi ako se prijevoz odvija između prodavača oružja. Država članica ispituje uvjete u kojima će se odvijati prijevoz, posebno u pogledu sigurnosti. Ako država članica dade ovlaštenje za taj prijevoz, izdaje se dozvola koja sadrži sve pojedinosti navedene u prvoj točki. Pošiljka streljiva mora biti popraćena tom dozvolom sve do mjesta odredišta; mora se pokazati na svako traženje prijavljenih tijela država članica.

3.   Svaka država članica može prodavaču oružja odobriti pravo na prijevoz streljiva sa svog državnog područja do prodavača u drugoj državi članici, bez prethodnog ovlaštenja u smislu stavka 2. U tu svrhu izdaje odobrenje koje važi tri godine, ali u svakom trenutku može biti oduzeto ili poništeno uz opravdanu odluku. Pošiljka streljiva mora biti popraćena dokumentom s podacima o tom odobrenju sve do odredišta. Taj se dokument mora predočiti prijavljenim tijelima država članica na njihovo traženje.

Prije početka prijevoza, prodavač oružja dojavljuje prijavljenim tijelima države članice iz koje se prijevoz vrši sve podatke spomenute u prvoj točki stavka 2.

4.   Svaka država članica drugim državama članicama dostavlja popis streljiva za koje se može dobiti ovlaštenje za njihov prijevoz bez njihove prethodne suglasnosti.

Ti popisi streljiva dostavljaju se prodavačima oružja koji su dobili ovlaštenje za prijevoz streljiva bez prethodnog odobrenja prema postupku utvrđenom stavkom 3.

5.   Svaka država članica prenosi sve raspoložive korisne podatke po predmetu konačnog prijevoza streljiva državi članici prema čijem se području takav prijevoz vrši.

Svi podaci koje države članice dobivaju o primjeni postupka predviđenog ovim člankom bit će preneseni, najkasnije za vrijeme trajanja predmetnih prijevoza, odredišnoj državi članici i, ako tako slučaj nalaže, najkasnije za vrijeme trajanja prijevoza, tranzitnim državama članicama.

Članak 11.

Odstupajući od članka 9, stavaka 3., 5., 6. i 7. i od članka 10. država članica, u slučaju teških prijetnji po javnu sigurnost zbog nezakonitih posjedovanja ili upotrebe eksploziva ili streljiva iz ove Direktive, ili napada na nju, može poduzeti sve potrebne mjere na području prijevoza eksploziva ili streljiva radi sprečavanja takvog nezakonitog posjedovanja ili upotrebe.

Te mjere moraju poštovati načelo proporcionalnosti. Ne smiju biti sredstvo proizvoljne diskriminacije niti prikriven način ograničavanja trgovine između država članica.

Svaka država članica koja usvoji takve mjere o tome odmah obavješćuje Komisiju koja obavješćuje ostale države članice.

POGLAVLJE IV.

Ostale odredbe

Članak 12.

1.   Države članice moraju radi primjene članaka 9. i 10. stvoriti mrežu za razmjenu podataka. One obavješćuju ostale države članice i Komisiju o tome koja su nacionalna nadležna tijela zadužena za prijenos i primanje podataka te za primjenu postupaka predviđenih u spomenutim člancima 9. i 10.

2.   U svrhu primjene ove Direktive, odredbe Uredbe (EEZ) br. 1468/81, a posebno one koje se odnose na čuvanje tajnosti podataka, primjenjuju se mutatis mutandis.

Članak 13.

1.   Komisiji će pomoć pružati Odbor, sastavljen od predstavnika država članica kojemu predsjeda predstavnik Komisije.

Odbor ispituje sva pitanja vezana uz provedbu ove Direktive koja postavlja predsjedatelj, samoinicijativno ili na zahtjev predstavnika neke od država članica.

2.   Predstavnik Komisije podnosi Odboru nacrt mjera koje treba poduzeti. Odbor se na to očituje mišljenjem u vremenu koje predsjedatelj određuje u skladu sa žurnošću predmeta. Mišljenje se daje većinom koju propisuje članak 148., stavak 2. Ugovora za odluke koje Vijeće usvaja na prijedlog Komisije. Glasovi predstavnika država članica prebrojavaju se na način utvrđen tim člankom. Predsjedatelj ne sudjeluje u glasanju.

Komisija donosi mjere koje stupaju odmah u primjenu. Ipak, ako te mjere nisu usklađene s mišljenjem Odbora, o njima Komisija odmah obavješćuje Vijeće. U tom slučaju, Komisija odlaže primjenu donesenih mjera na tri mjeseca, počevši od dana primljene obavijesti.

Prema većinskoj odluci, Vijeće može donijeti drugu odluku u vremenu predviđenom u drugoj točki.

3.   Postupak utvrđen stavkom 2. mora se poštovati, posebno uzimajući u obzir buduće izmjene Preporuka Ujedinjenih naroda.

Članak 14.

Države članice stavljaju na raspolaganje ostalim državama članicama i Komisiji ažurirane podatke o poduzećima u sektoru eksploziva koja posjeduju dozvole ili ovlaštenja navedena u članku 1. stavku 4.

Države članice moraju provjeriti raspolažu li ta poduzeća u sektoru eksploziva sustavom kontrole nad eksplozivima koji omogućuje identifikaciju u svakom trenutku. Uvjeti primjene ove točke donose se u skladu s postupkom odbora propisanim u članku 13.

Poduzeća u sektoru eksploziva vode takvu evidenciju (registrator) o svojim radnjama koja omogućuje ispunjavanje obveza predviđenih ovim člankom.

Dokumenti navedeni u ovom članku moraju se čuvati najmanje tri godine, počevši od kraja godine tijekom koje se odvijala zabilježena radnja, čak i ako je poduzeće prestalo trgovati. Dokumenti moraju biti odmah spremni za moguću provjeru na zahtjev prijavljenih tijela.

Članak 15.

Države članice moraju osigurati propisno označivanje eksploziva.

Članak 16.

Ako država članica izda dozvolu ili ovlaštenje u svrhu dozvole obavljanja djelatnosti proizvodnje eksploziva, posebno provjerava jesu li odgovorne osobe sposobne ispuniti tehničke obveze koje preuzimaju.

POGLAVLJE V.

Završne odredbe

Članak 17.

Svaka država članica sama određuje kazne za povrede odredaba donesenih tijekom provedbe ove Direktive. Kazne trebaju biti dovoljne da potiču poštovanje tih odredaba.

Članak 18.

Svaka država članica u okviru svog nacionalnog zakonodavstva usvaja potrebne mjere koje će nadležnim državnim tijelima omogućiti zapljenu svakog proizvoda iz područja primjene ove Direktive ako postoje dostatni dokazi da će takav proizvod biti predmetom nezakonite nabavke, upotrebe ili trgovine.

Članak 19.

1.   Države članice donose potrebne propise prije 30. rujna 1993. radi usuglašavanja s člancima 9., 10., 11., 12., 13. i 14.

2.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 30. lipnja 1994. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Te se odredbe primjenjuju od 1. siječnja 1995.

3.   Kada države članice donose odredbe iz stavaka 1. i 2., te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

4.   U razdoblju do 31. prosinca 2002. države članice će ipak na svom državnom području dopustiti stavljanje na tržište eksploziva koji zadovoljavaju nacionalne propise koji su bili na snazi na njihovom državnom području prije 31. prosinca 1994.

5.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 20.

Ova Direktiva je upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 5. travnja 1993.

Za Vijeće

Predsjednik

J. TRØJBORG


(1)  SL C 121, 13.5.1992., str. 19.

(2)  SL C 305, 23.11.1992., str. 128. i

SL C 115, 26.4.1993.

(3)  SL C 313, 30.11.1992., str. 13.

(4)  SL L 109, 26.4.1983., str. 8. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Vijeća 90/230/EEZ (SL L 128, 18.5.1990., str. 15.).

(5)  SL L 380, 31.12.1990., str. 13.

(6)  SL L 256, 13.9.1991., str. 51

(7)  SL L 144, 2.6.1981., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 945/87 (SL L 90, 2.4.1987., str. 4.)


PRILOG l.

OSNOVNI SIGURNOSNI ZAHTJEVI

I.   Opći zahtjevi

1.   Svi eksplozivi moraju biti oblikovani, proizvedeni i dostavljeni tako da predstavljaju najmanji rizik za sigurnost ljudskog života i zdravlja te da sprečavaju oštećenje imovine i okoliša u normalnim, predvidivim okolnostima, posebno u pogledu sigurnosnih propisa i uobičajene prakse koji su na snazi i prije vremena njihova korištenja.

2.   Svaki eksploziv mora sadržavati svojstva koja je naveo proizvođač, radi osiguranja najviše moguće razine sigurnosti i pouzdanosti.

3.   Svaki eksploziv mora biti oblikovan i proizveden tako da ga je, uz odgovarajući način rukovanja, moguće ukloniti, tako da njegovi učinci na okoliš budu svedeni na najmanju mjeru.

II.   Posebni zahtjevi

1.   Po potrebi, moraju se uvažiti i testirati minimalno sljedeće informacije i obilježja. Svaki je eksploziv potrebno testirati u stvarnim uvjetima. Ako to nije izvedivo u samom laboratoriju, takve je testove potrebno provesti u uvjetima koji odgovaraju predviđenoj upotrebi eksploziva:

(a)

građa i karakteristična obilježja (uključujući kemijski sastav, stupanj homogenosti i, ako postoji, dimenzije i razmještaj veličine zrna/granulometrija);

(b)

fizička i kemijska postojanost eksploziva u svim okolišnim uvjetima kojima eksploziv može biti izložen;

(c)

osjetljivost na udarce i trenje;

(d)

kompatibilnost svih komponenata, vodeći računa o njihovoj fizičkoj i kemijskoj stabilnosti;

(e)

kemijska čistoća eksploziva;

(f)

otpornost eksploziva na vodu ako je namijenjen upotrebi u vlažnom okruženju ili u blizini vode ili kad voda može imati negativan utjecaj na njegovu sigurnost ili pouzdanost;

(g)

otpornost na niske i visoke temperature u slučajevima kad se eksploziv namjerava skladištiti ili koristiti pri takvim temperaturama a njegova sigurnost i pouzdanost može biti pod negativnim utjecajem hlađenja ili zagrijavanja jednog njegovog dijela ili eksploziva u cijelosti;

(h)

pogodnost eksploziva za uporabu u opasnim okruženjima (primjerice, okruženje ugroženo zbog prisutnosti plina praskavca, vruće mase itd.), ako je namijenjen korištenju pod takvim okolnostima;

(i)

sigurnosne karakteristike namijenjene sprečavanju nepravodobne ili nehotične inicijacije ili paljenja;

(j)

ispravno punjenje i rad eksploziva ako je korišten sukladno svojoj namjeni;

(k)

odgovarajuće upute i, ako se za to pokaže potreba, napomene koje se odnose na siguran način rukovanja, skladištenja, upotrebe i uklanjanja, na službenom jeziku ili jezicima država članica kojima je predmetni eksploziv namijenjen;

(l)

otpornost eksploziva obzirom na pakiranje ili ostale komponente na oštećenja prilikom skladištenja, sve do krajnjeg roka uporabe koju je naznačio proizvođač;

(m)

navođenje svih potrebnih uređaja i pribora potrebnih za sigurno, pouzdano i praktično rukovanje eksplozivima.

2.   Različite grupe eksploziva moraju zadovoljiti najmanje sljedeće zahtjeve:

A.   Eksplozivi za miniranje

(a)

Propisana metoda inicijacije mora omogućiti sigurnu, pouzdanu i potpunu detonaciju ili odgovarajuću deflagraciju (sagorijevanj(e) eksploziva za miniranje. U posebnom slučaju crnog baruta, provjerava se sposobnost njegova potpunog sagorijevanja (deflagracij(e));

(b)

eksplozivi za miniranje u obliku patrone moraju sigurno i pouzdano prenijeti detonaciju s jednog kraja niza patrona na drugi;

(c)

dimovi koji nastaju kao posljedica eksploziva za miniranje namijenjenih korištenju pod zemljom, mogu sadržavati ugljični monoksid, dušične plinove, kao i ostale plinove, pare i krute čestice nošene zrakom, samo u količinama koje ne ugrožavaju zdravlje pri uobičajenim uvjetima rada.

B.   Detonirajući štapini, sporogoreći štapini, upaljači i rudarske kapice

(a)

Izolacija detonirajućih štapina, sporogorećih štapina i ostalih fitilja mora biti odgovarajuće mehaničke izdržljivosti i na odgovarajući način zaštititi eksplozivno punjenje u slučajevima kad je ono podvrgnuto normalnom mehaničkom stresu;

(b)

potrebno je naznačiti i pouzdano se pridržavati parametara koji određuju vrijeme sagorijevanja sporogorećih štapina;

(c)

detonirajući štapini se moraju na pouzdan način paliti, imati dostatno paljenje te udovoljavati zahtjevima skladištenja, čak i u posebnim klimatskim uvjetima.

C.   Detonatori (uključujući i sporogoreće detonatore) i releji

(a)

Detonatori moraju omogućiti pouzdano iniciranje detonacije eksploziva za miniranje koje se koristi u svim predvidivim okolnostima upotrebe;

(b)

sporogoreći konektori detonirajućih štapina moraju imati pouzdano paljenje;

(c)

sposobnost paljenja ne smije biti ugrožena vlagom;

(d)

vrijeme odgode sporogorećih detonatora mora biti dovoljno ujednačeno, kako bi moguće preklapanje vremena odgode susjednih detonatora bilo beznačajno;

(e)

električne karakteristike električnih detonatora moraju biti naznačene na omotu (inicijacija bez vatre, otpornost itd.);

(f)

žice električnih detonatora moraju činiti izolaciju i dostatnu mehaničku otpornost, uključujući i čvrstoću veze s detonatorom, vodeći računa o predviđenoj namjeni.

D.   Barutno punjenje i raketno punjenje

(a)

Ako se spomenute tvari koriste na način koji odgovara njihovoj namjeni, ne smiju eksplodirati;

(b)

barutno punjenje, tamo gdje je to potrebno (primjerice u slučaju onoga na bazi nitroceluloze), potrebno je stabilizirati kako ne bi došlo do raspadanja;

(c)

čvrsto raketno gorivo u komprimiranom ili salivenom obliku ne smije sadržavati nenamjerne pukotine ili mjehuriće plina koji bi mogli predstavljati opasnost za njegov rad.


PRILOG II.

1.   MODUL B: EC – ispitivanje tipa

1.   Ovaj modul opisuje proceduru kojom ovlaštena osoba za ocjenu sukladnosti ustanovljava i potvrđuje da neki reprezentativni uzorak eksplozivne tvari zadovoljava uvjete propisane ovom Direktivom.

2.   Zahtjev za EC – ispitivanje tipa podnosi proizvođač ili njegov zastupnik sa sjedištem u Zajednici prijavljenom tijelu prema njegovom izboru.

Zahtjev sadrži:

ime i adresu proizvođača, te ime i adresu zastupnika ako je on podnio zahtjev,

pisanu izjavu kojom navodi kako ista molba nije podnesena drugom prijavljenom tijelu,

tehničku dokumentaciju opisanu u odjeljku 3.

Podnositelj molbe daje na raspolaganje prijavljenom tijelu reprezentativni uzorak predviđene proizvodnje, dalje u tekstu „uzorak”. Prijavljeno tijelo može zatražiti daljnje primjerke ako program ispitivanja to zahtijeva.

3.   Tehnička dokumentacija mora omogućiti procjenu usklađenosti primjene i zahtjeva Direktive. Ona mora, sve dok je to važno za takvu vrstu procjene, sadržavati podatke o dizajnu, proizvodnji i načinu primjene, te ih zadržati sve dok to procjena zahtijeva:

osnovni opis uzorka,

nacrt koncepcije, nacrte za potrebe proizvodnje, shematski prikaz komponenti, preliminarna montaža, opseg djelovanja itd.,

opisi i pojašnjenja potrebni za razumijevanje spomenutih nacrta i dijagrama i funkcioniranje proizvoda,

popis normi navedenih u članku 4., koji su u primjeni u cijelosti ili dijelom, te opis donesenih rješenja koja su prihvaćena kako bi se udovoljilo osnovnim zahtjevima Direktive u slučaju kad standardi navedeni u članku 5. nisu primijenjeni,

rezultati izračuna za potrebe dizajna, izvršene provjere itd.,

izvještaji o provedenim probama.

4.   Tijelo za ocjenu sukladnosti:

4.1   proučava tehničku dokumentaciju, provjerava je li uzorak izrađena sukladno spomenutim dokumentima i utvrđuje elemente koji su izrađeni u skladu s odgovarajućim odredbama normi navedenih u članku 4., kao i elemente čiju koncepciju ne podržavaju odredbe istih normi;

4.2   provodi ili je provodilo odgovarajuće kontrole i potrebne probe da bi utvrdilo jesu li, i gdje nisu zadovoljeni osnovni zahtjevi ove Direktive primjenom normi iz članka 4. i rješenja koja je prihvatio proizvođač;

4.3   provodi ili je provodilo odgovarajuće kontrole ili potrebne probe radi provjere je li proizvođač uistinu primijenio odgovarajuće norme za koje se odlučio da će ih primijeniti;

4.4   dogovara s podnositeljem molbe mjesto provođenja kontrola i potrebnih proba.

5.   Ako uzorak udovoljava odgovarajućim odredbama ove Direktive, prijavljeno tijelo podnositelju molbe izdaje potvrdu o EZ – ispitivanju tipa. Potvrda sadržava ime i adresu proizvođača, zaključke provjere te potrebne podatke za identifikaciju odobrenog uzorka.

Popis odgovarajućih dijelova tehničke dokumentacije nalazi se u privitku, a jednu presliku čuva prijavljeno tijelo.

Ako prijavljeno tijelo odbije izdati potvrdu o uzorku, proizvođaču ili njegovom zastupniku pri Zajednici, takvo se odbijanje mora detaljno obrazložiti.

Mogućnost žalbenog postupka mora se predvidjeti.

6.   Podnositelj zahtjeva obavješćuje prijavljeno tijelo koje posjeduje tehničku dokumentaciju, a koja se odnosi na potvrdu EC – ispitivanja tipa o svim izmjenama odobrene primjene, za koju moraju postojati dodatna odobrenja u slučaju kad takve promjene mogu utjecati na usuglašenost s osnovnim zahtjevima propisanih uvjeta za korištenje predmetnog proizvoda. Spomenuto dodatno odobrenje daje se u obliku dodatka izvornoj potvrdi o EC – ispitivanju tipa.

7.   Svako prijavljeno tijelo dostavlja drugim prijavljenim tijelima važne informacije o potvrdama EC – ispitivanja tipa kao i o izdanim i povučenim dodacima.

8.   Drugim prijavljenim tijelima mogu se priskrbiti preslike potvrda o EC – ispitivanju tipa i/ili njihovih dodataka. Dodaci potvrdama moraju se staviti na raspolaganje drugim prijavljenim tijelima.

9.   Proizvođač ili njegov zastupnik pri Zajednici zajedno s tehničkom dokumentacijom čuvaju presliku potvrde o EC – ispitivanju tipa i njegovih dodataka za razdoblje od najmanje deset godina, počevši od posljednjeg datuma proizvodnje određenog proizvoda.

Ako ni proizvođač ni njegov zastupnik nisu u sastavu Zajednice, obveza čuvanja dostupne tehničke dokumentacije postaje odgovornost osobe koja stavlja proizvod na tržište Zajednice.

2.   MODUL C: Provjera usklađenosti slučajnim odabirom

1.   Ovaj obrazac opisuje dio postupka po kojem proizvođač ili njegov zastupnik pri Zajednici jamči i izjavljuje da su predmetni eksplozivi usklađeni s uzorkom opisanim u potvrdi EC –ispitivanja tipa, te da udovoljavaju odgovarajućim zahtjevima ove Direktive koji se na njih odnose. Proizvođač označuje CE oznakom sukladnosti svaki eksploziv i prilaže deklaraciju u pisanom obliku o usklađenosti tehničkih osobina eksploziva.

2.   Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da postupak proizvodnje jamči usklađenost proizvoda s uzorkom opisanim u potvrdi EC – ispitivanja tipa prema sigurnosnim zahtjevima ove Direktive.

3.   Proizvođač ili njegov zastupnik dužni su čuvati presliku izjave o usklađenosti tehničkih osobina u vremenu od najmanje deset godina, počevši od zadnjeg datuma proizvodnje predmetnog proizvoda.

Ako ni proizvođač ni njegov zastupnik nemaju sjedište u Zajednici, obveza držanja dostupne tehničke dokumentacije potpada pod zaduženje osobe koja stavlja proizvod na tržište Zajednice.

4.   Prijavljeno tijelo, koje bira proizvođač, provodi ili je provodilo provjere proizvoda u nasumično odabranim razdobljima. Odgovarajući uzorak gotovih proizvoda, kojeg na licu mjesta izdvaja prijavljeno tijelo, kontrolira se i provodi odgovarajući test, definirani primjenljivom normom ili normama predstavljenim člankom 4., ili se provode ekvivalentna testiranja kako bi se provjerila usklađenost proizvoda sa zahtjevima odgovarajuće direktive. U slučaju kada jedan ili više uzoraka kontroliranih proizvoda nisu usklađeni, prijavljeno tijelo poduzima potrebne mjere.

Prema odgovornosti prijavljenog tijela, proizvođač utiskuje identifikacijsku oznaku spomenutog tijela tijekom procesa proizvodnje.

3.   MODUL D: Jamstvo kvalitete proizvoda

1.   Ovaj modul opisuje postupak s pomoću kojeg proizvođač koji udovoljava obvezama predviđenim u odjeljku 2. jamči i izjavljuje da predmetni eksplozivi zadovoljavaju tehničke uvjete propisane EC – ispitivanjem tipa, te da odgovaraju zahtjevima ove Direktive. Proizvođač označuje CE oznakom sukladnosti svaki eksploziv i sastavlja pisanu izjavu o odgovaranju tehničkim uvjetima. CE oznaka sukladnosti mora biti popraćena identifikacijskim simbolom prijavljenog tijela odgovornog za ocjenu sukladnosti, kako je navedeno u odjeljku 4.

2.   Proizvođač mora primijeniti već odobreni sustav kvalitete proizvodnje, provesti inspekciju i testiranje gotovih proizvoda, kako je predviđeno odjeljkom 3. Podvrgava se provjeri na način kako je navedeno u odjeljku 4.

3.   Sustav kvalitete

3.1   Proizvođač podnosi molbu za procjenu svog sustava kvalitete predmetnih eksploziva tijelu za ocjenu sukladnosti po vlastitom izboru.

Molba mora sadržavati:

sve važne informacije za predviđenu kategoriju eksploziva,

dokumentaciju koja se odnosi na sustav kvalitete,

tehničku dokumentaciju koja se odnosi na odobreni uzorak i presliku potvrde o EC – ispitivanju tipa.

3.2   Sustav kvalitete mora jamčiti sukladnost eksploziva s uzorkom opisanim u potvrdi o EC – ispitivanju tipa i zahtjevima ove Direktive koji se odnose na njih.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je proizvođač donio moraju biti dokumentirani uredno i sustavno u obliku mjera, postupaka i pisanih uputa. Takva dokumentacija koja se odnosi na sustav kvalitete mora omogućiti jedinstveno tumačenje programa, planova, priručnika i izvješća o kvaliteti.

Mora posebno sadržavati odgovarajući opis:

ciljeva kvalitete i organizacijske strukture, odgovornost i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu eksploziva,

postupaka proizvodnje, tehnika kontrole te potvrde kvalitete i tehnika i sustavnih aktivnosti koje je potrebno provesti,

provjera i testova koje treba provesti prije, za vrijeme i nakon proizvodnje, s naznakom njihove učestalosti,

izvješća o kvaliteti, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci testova i standardizacije, izvještaji o osposobljenosti zaposlenika itd.,

sredstva praćenja postignuća tražene kvalitete eksploziva i učinkovito funkcioniranje sustava kvalitete.

3.3   Prijavljeno tijelo procjenjuje sustav kvalitete kako bi odredilo odgovara li spomenuti sustav zahtjevima navedenim u točki 3.2. Dužno je pretpostaviti usklađenost u odnosu na zahtjeve poštovanja sustava kvalitete na koji se primjenjuju odgovarajući usuglašeni standardi. Revizorski tim mora uključivati najmanje jednog člana koji je iskusan u procjeni tehnologije predmetnog proizvoda. Postupak procjene uključuje obilazak inspekcije postrojenjima proizvođača.

Odluka se službenim putem dostavlja proizvođaču. Obavijest mora sadržavati zaključke provjere i propisno potkrijepljenu odluku procjene.

3.4   Proizvođač je dužan preuzeti i sve obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete i održavati ga na odgovarajućoj i učinkovitoj razini.

Proizvođač ili njegov zastupnik obavješćuju prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svim predloženim promjenama unutar sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo procjenjuje predložene promjene i odlučuje da li izmijenjeni sustav kvalitete još uvijek odgovara zahtjevima navedenima u točki 3.2 ili je potrebno pristupiti novoj procjeni.

O svojoj odluci obavješćuje proizvođača. Službena obavijest sadrži zaključke provjere i obrazloženu odluku procjene.

4.   Nadzor koji provodi prijavljeno tijelo

4.1   Cilj nadzora je uvjeriti se da proizvođač ispravno ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2   Proizvođač prijavljenom tijelu zbog inspekcije omogućuje pristup mjestima proizvodnje, inspekcije, testiranja i skladištenja te mu dostavlja sve potrebne obavijesti, posebno:

dokumentaciju koja se odnosi na sustav kvalitete,

dosjee o kvaliteti, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci testiranja, standardizacije, izvještaji o osposobljenosti zaposlenika itd.

4.3   Prijavljeno tijelo periodički provodi kontrole kako bi se uvjerilo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete te izvještaj kontrole dostavlja proizvođaču.

4.4   Osim toga, prijavljeno tijelo može provoditi nenajavljene obilaske kod proizvođača. Prilikom takvih obilazaka, prijavljeno tijelo može obavljati ili davati naloge za testiranja kako bi provjerilo ispravan rad sustava kvalitete; ako je potrebno, prijavljeno tijelo izvještaj o posjeti dostavlja proizvođaču, i u slučaju obavljenog testiranja, i izvještaj o njemu.

5.   Proizvođač je dužan staviti državnim tijelima na raspolaganje, za razdoblje od najmanje deset godina, počevši od zadnjeg dana izrade proizvoda:

dokumente koji se spominju u drugoj alineji točke 3.1,

prilagodbe navedene u u drugom odlomku točke 3.4,

odluke i izvještaje prijavljenog tijela navedenog u zadnjem odlomku točke 3.4, i u točkama 4.3 i 4.4.

6.   Svako prijavljeno tijelo ostalim prijavljenim tijelima prenosi važne obavijesti koje se odnose na izdana ili poništena odobrenja sustava kvalitete.

4.   MODUL E: Jamstvo razine kvalitete

1.   Ovaj modul opisuje proceduru kojim proizvođač koji zadovoljava zahtjeve iz odjeljka 2. jamči i izjavljuje da eksplozivi odgovaraju tehničkim uvjetima opisanim u potvrdi o EC – ispitivanju tipa. Proizvođač utiskuje oznaku CE na svako pakiranje eksploziva te sastavlja pisanu izjavu o odgovaranju tehničkim uvjetima. CE oznaka sukladnosti mora biti popraćena identifikacijskim simbolom prijavljenog tijela odgovornog za nadzor, kako je navedeno u odjeljku 4.

2.   Proizvođač primjenjuje odobreni sustav kvalitete radi završnog ispitivanja eksploziva i testiranja, kako je utvrđeno u odjeljku 3. Podvrgava se kontrolama koje su navedene u odjeljku 4.

3.   Sustav kvalitete

3.1   Proizvođač ulaže molbu za procjenu svog sustava kvalitete eksploziva prijavljenom tijelu prema vlastitom izboru.

Molba mora sadržavati:

sve potrebne informacije za predviđenu kategoriju eksploziva,

dokumentaciju o sustavu kvalitete,

tehničku dokumentaciju koja se odnosi na odobreni uzorak, te presliku potvrde o EC – ispitivanju tipa.

3.2   U okviru sustava kvalitete svaki se eksploziv ispituje, a prikladni testovi određeni zahtijevanim normama navedenim u članku 4. ili ekvivalentni testovi, moraju biti izvršeni kako bi se provjerilo jesu li sukladni odredbama Direktive. Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je donio proizvođač, dokumentiraju se uredno i na sustavan način u obliku mjera, procedura i pisanih uputa. Takva dokumentacija omogućuje jedinstveno tumačenje programa, planova i priručnika te izvješća o kvaliteti.

Dokumentacija mora posebno sadržavati odgovarajući opis:

ciljeva kvalitete, organizacijske strukture, odgovornosti i ovlasti uprave u odnosu na kvalitetu proizvoda,

kontrole i testova koji se provode nakon proizvodnje,

sredstava kojima se provjerava djelotvoran rad sustava kvalitete,

izvješća o kvaliteti, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci dobiveni testiranjem, podaci standardizacije, izvještaji o osposobljenosti zaposlenika itd.

3.3   Prijavljeno tijelo procjenjuje sustav kvalitete kako bi odredilo odgovara li on zahtjevima navedenima u točki 3.2. Procjenjuje sukladnost tim zahtjevima za sustave kvalitete koji provode odgovarajuću usklađenu normu.

Ekipa revizora mora uključivati najmanje jednog člana koji posjeduje tehnološko iskustvo u pogledu predmetnog proizvoda u svojstvu procjenitelja. Procedura procjene podrazumijeva obilazak mjesta proizvodnje.

Proizvođača se obavješćuje o odluci. Ona sadrži zaključke kontrole i odluku procjene popraćenu obrazloženjem.

3.4   Proizvođač preuzima i ispunjava obveze koje proizlaze iz odobrenoga sustava kvalitete i provodi ih na odgovarajući i učinkovit način.

Proizvođač i njegov zastupnik obavješćuju prijavljeno tijelo koje je odobrilo sustav kvalitete o svim predloženim promjenama unutar sustava kvalitete.

Prijavljeno tijelo procjenjuje predložene izmjene i odlučuje hoće li izmijenjeni sustav kvalitete još uvijek udovoljavati zahtjevima navedenima u točki 3.2 ili je potrebno ponoviti procjenu.

Obavješćuje proizvođača o svojoj odluci. Službena obavijest mora sadržavati zaključke provjere i odluku obrazložene procjene.

4.1   Cilj nadzora je osigurati da proizvođač ispravno ispunjava obaveze koje proizlaze iz odobrenog sustava kvalitete.

4.2   Proizvođač daje prijavljenom tijelu, za potrebe inspekcije, odobrenje za pristup mjestu inspekcije, testiranja i skladištenja i dostavlja mu potrebne obavijesti, posebno:

dokumentaciju o sustavu kvalitete,

tehničku dokumentaciju,

dosjee o kvaliteti, kao što su inspekcijski izvještaji i podaci o testiranju, podaci standardizacije, izvještaji o osposobljenosti zaposlenika itd.

4.3   Prijavljeno tijelo periodički provodi revizije kako bi se uvjerilo da proizvođač održava i primjenjuje sustav kvalitete i izvještaj revizije dostavlja proizvođaču.

4.4   Osim toga, prijavljeno tijelo može provoditi nenajavljene posjete proizvođaču. Prilikom spomenutih posjeta, prijavljeno tijelo može provoditi testiranja ili dati nalog za njihovo izvršenje radi provjere ispravnog funkcioniranja sustava kvalitete, ako je potrebno, prijavljeno tijelo dostavlja proizvođaču izvješće o posjetu te, u slučaju da je testiranje provedeno, i izvješće rezultatima testa.

5.   Proizvođač stavlja na raspolaganje državnim tijelima, u trajanju od najmanje deset godina, počevši od zadnjeg dana izrade proizvoda:

dokumentaciju navedenu u drugoj alineji točke 3.1,

prilagodbe koje se spominju u drugom odlomku točke 3.4,

odluke i izvještaje prijavljenog tijela koji se spominju u zadnjem odlomku točke 3.4 i točkama 4.3 i 4.4.

6.   Svako prijavljeno tijelo ostalim prijavljenim tijelima prenosi važne obavijesti koje se odnose na izdana ili poništena odobrenja sustava kvalitete.

5.   MODUL F: Provjera proizvoda

1.   Ovaj modul opisuje proceduru kojom proizvođač ili njegov zastupnik pri Zajednici provjerava i daje potvrdu da su eksplozivi, obuhvaćeni odredbama iz točke 3., usklađeni s uzorkom koji je opisan u potvrdi o EC – ispitivanju tipa i udovoljavaju odgovarajućim zahtjevima ove Direktive.

2.   Proizvođač mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi postupak proizvodnje jamčio usklađenost eksploziva s EC – ispitivanjem tipa i sukladnost sa zahtjevima ove Direktive koja se na njih odnosi. Utiskuje CE oznaku sukladnosti na svaki eksploziv te sastavlja izjavu o odgovaranju tehničkim uvjetima proizvoda.

3.   Prijavljeno tijelo provodi odgovarajuće provjere i testiranja, kako bi moglo provjeriti usklađenost tehničkih osobina eksploziva u odnosu na odgovarajuće zahtjeve ove Direktive, na temelju provjera i testiranja eksploziva kako je navedeno u odjeljku 4.

Proizvođač ili njegov zastupnik čuvaju presliku deklaracije o usklađenosti tehničkih osobina u vremenu od najmanje deset godina, počevši od zadnjeg datuma proizvodnje eksploziva.

4.   Provjera svakog eksploziva na temelju provjere i testiranja

4.1   Svi se eksplozivi ispituju pojedinačno, a odgovarajući testovi, definirani odgovarajućim standardom/ima koji su predstavljeni u članku 4., ili istovjetni testovi provode se radi provjere usklađenosti tehničkih osobina eksploziva s odgovarajućim uzorkom i zahtjevima ove Direktive.

4.2   Prijavljeno tijelo utiskuje ili nalaže utiskivanje svojeg identifikacijskog simbola na svaki odobreni eksploziv te sastavlja pisanu potvrdu o odgovaranju tehničkim uvjetima koji se odnose na obavljene testove.

4.3   Proizvođač ili njegov zastupnik mora moći predočiti ateste o odgovaranju tehničkim uvjetima na zahtjev prijavljenog tijela.

6.   MODUL G: Provjera jedinstvenosti

1.   Ovaj modul opisuje proceduru kojim proizvođač jamči i tvrdi da eksploziv ima potvrdu navedenu u odjeljku 2. i udovoljava odgovarajućim zahtjevima Direktive. Proizvođač utiskuje CE oznaku sukladnosti na eksploziv i sastavlja izjavu o odgovaranju tehničkim uvjetima.

2.   Prijavljeno tijelo ispituje eksploziv te obavlja odgovarajuća testiranja koji su opisani u provedbenim normama navedenim u članku 4. ili izvršava ekvivalentne testove kako bi se provjerila sukladnost sa zahtjevima Direktive.

Prijavljeno tijelo utiskuje ili nalaže utiskivanje svojeg identifikacijskog simbola na odobreni eksploziv i sastavlja potvrdu o odgovaranju tehničkim uvjetima koji se odnose na obavljene testove.

3.   Svrha tehničke dokumentacije je omogućiti procjenu sukladnosti sa zahtjevima ove Direktive te razumijevanje zamisli, proizvodnje i djelovanja eksploziva. Za potrebe procjene, dokumentacija treba sadržavati:

opći opis uzorka,

skice osmišljavanja koncepcij(e), nacrte za potrebe proizvodnje, shematski prikaz elemenata, preliminarnu montažu, opseg itd.,

opise i pojašnjenja potrebna za razumijevanje spomenutih skica i programa, kao i djelovanje eksploziva i sustava zaštite,

popis normi navedenih u članku 4., koji se primjenjuju u cijelosti ili djelomično donesenih rješenja radi zadovoljavanja osnovnih zahtjeva Direktive u slučajevima kada norme iz članka 4. nisu primjenljive,

ostvarene rezultate koncepcijske računice, obavljene testove itd.,

izvještaje o testovima.


PRILOG III.

MINIMALNA NAČELA KOJA DRŽAVE ČLANICE MORAJU UZETI U OBZIR PRI IMENOVANJU PRIJAVLJENIH TIJELA

1.   Tijelo, njegov ravnatelj i odgovorno osoblje za provođenje testova provjere, ne oblikuju, ne proizvode, ne dostavljaju ili postavljaju eksplozive koje provjeravaju, niti su ovlašteni predstavnici bilo koje od navedenih strana. Oni ne mogu biti uključeni izravno ni kao zastupnici u oblikovanje, izradu, prodaju ili održavanje takvih eksploziva. To ne isključuje mogućnost razmjene tehničkih obavijesti i saznanja između proizvođača i tijela.

2.   Tijelo i njegovi službenici provode testove provjere na najvišoj stručnoj razini uz primjenu tehničke stručnosti, oslobođeni pritisaka i poticaja, posebno financijskih, koji bi mogli utjecati na njihovu ocjenu rezultata inspekcije, posebno od strane osobe ili grupe osoba koji imaju vlastite interese u pogledu rezultata provjere.

3.   Tijelo mora raspolagati potrebnim brojem zaposlenika i sredstava kako bi se na odgovarajući način mogli ispuniti tehnički i upravni poslovi povezani s obavljanjem provjera; isto tako mora imati pristup potrebnoj opremi radi posebnih provjera.

4.   Suradnici nadležni za kontrolu moraju raspolagati:

dobrom tehničkom i stručnom osposobljenošću,

zadovoljavajućim poznavanjem propisa koji se odnose na provođenje testova te odgovarajuće iskustvo u pogledu takvih testova,

sposobnošću sastavljanja potvrda, zapisnika i izvještaja kojima se potvrđuje provedba testiranja.

5.   Jamči se nepristranost osoblja koje provodi inspekciju. Njihova naknada ne ovisi o broju obavljenih provjera i njihovim rezultatima.

6.   Tijelo preuzima građansku odgovornost, osim ako tu odgovornost ne preuzima država na osnovi nacionalnog prava ili je država članica izravno odgovorna za testiranja.

7.   Osoblje tijela obvezuje se na poštovanje službene tajne u odnosu na sve prikupljene informacije tijekom provedbe svojih zadataka (osim u odnosu na nadležna upravna tijela države na čijem se državnom području provode takve aktivnosti) u okviru ove Direktive ili svih odredaba nacionalnog prava koje utječu na nju.


PRILOG IV.

CE OZNAKA SUKLADNOSTI

CE oznaku sukladnosti čine početna slova „CE” prema sljedećem obliku:

Image

U slučaju umanjenja ili uvećanja oznake, omjeri koji proizlaze iz gore navedenog načina pisanja moraju se poštovati.