07/Sv. 019

HR

Službeni list Europske unije

23


31993D0704


L 329/63

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.11.1993.


ODLUKA VIJEĆA

od 30. studenoga 1993.

o izradi baze podataka Zajednice o nesrećama u cestovnom prometu

(93/704/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 213.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

budući da je Europski parlament usvojio rezoluciju o usvajanju zajedničkih mjera za smanjenje učestalosti nesreća u cestovnom prometu (2);

budući da su Vijeće i predstavnici vlada država članica, koji su se 21. lipnja 1991. sastali s članovima Vijeća, usvojili rezoluciju kojom se od Komisije zahtijeva da za potrebe Zajednice izradi i provede program praktičnih mjera, osmišljen da se započne s provedbom novih zajedničkih inicijativa i usporede postojeća nacionalna iskustva na području djelovanja i istraživanja povezanih s kampanjom za suzbijanje nesreća u cestovnom prometu i njihovih posljedica po žrtve (3);

budući da je izrada baze podataka Zajednice o nesrećama u cestovnom prometu jedan od prioriteta koji je odabrala skupina visokih predstavnika vlada država članica;

budući da u svojoj Bijeloj knjizi, u dijelu o budućem razvoju zajedničke prometne politike, i u priopćenjima koja se tiču akcijskog programa sigurnosti u cestovnom prometu, Komisija smatra da bi, imajući u vidu značajne razlike u razini sigurnosti cestovnog prometa među državama članicama, glavni prioritet u ovom području trebalo biti promicanje razmjene informacija i iskustava uspostavljanjem baze podataka Zajednice;

budući da države članice prikupljaju statističke podatke o nesrećama u cestovnom prometu na njihovim državnim područjima i te podatke centraliziraju u računalne datoteke; budući da trenutačno ne postoji zajednička baza podataka koja bi omogućila pristup ovim pojedinačnim datotekama ili korištenje podataka koji se u njima nalaze;

budući da bi baza podataka izrađena i vođena na razini Zajednice omogućila prepoznavanje i kvantificiranje problema te vrednovanje učinkovitosti poduzetih mjera i utvrđivanje važnosti akcija koje Zajednica provodi;

budući da ako djeluju zasebno, države članice ne mogu izraditi i voditi bazu podataka ove vrste; budući da Zajednica stoga, u skladu s načelom supsidijarnosti, posreduje samo kako bi se osiguralo da su podaci koji se nalaze u statističkim datotekama država članica grupirani zajedno te jamči blisku koordinaciju između država članica, a radi neometanog funkcioniranja baze podataka Zajednice;

budući da je uputno odlučiti o praktičnim aspektima prijenosa statističkih podataka pohranjenih u državama članicama Komisiji, a posebno o vremenskim razmacima, rokovima i mediju koji se koristi pri takvom prijenosu;

budući da se svaka analiza problema sigurnosti prometa na cestama prije svega usredotočuje na nesreće koje za posljedicu imaju smrtni ishod ili ozljedu, a ne uključuje materijalnu štetu; budući da, za potrebe ovakve analize, nije nužno identificirati osobe koje su u nesreći sudjelovale;

budući da Komisija poduzima mjere kojima osigurava zaštitu povjerljivih statističkih podataka,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Države članice utvrđuju statistiku praćenja učestalosti nesreća u cestovnom prometu koje se dogode unutar njihova državnog područja, a za posljedicu imaju smrtni ishod ili ozljedu.

2.   Za potrebe ove Direktive, „nesreća koja za posljedicu ima smrtni ishod ili ozljedu” znači svaki sudar između sudionika u cestovnom prometu koji uključuje barem jedno vozilo koje se kreće po javnoj prometnici redovito otvorenoj za promet, a uzrokuje smrt i/ili ozljedu jednog ili više sudionika u prometu.

Članak 2.

1.   Države članice podatke o nesrećama koje za posljedicu imaju smrtni ishod ili ozljedu za određenu godinu, pohranjene u računalnim datotekama na najvišoj razini centralizacije, dostavljaju Statističkom uredu Europskih zajednica (dalje u tekstu: SUEZ) u obliku statističkih jedinica. Za potrebe ove Odluke, „statistička jedinica” znači nesreća koja za posljedicu ima smrtni ishod ili ozljedu.

2.   Podaci iz stavka 1. za 1991. i 1992., po prvi put se dostavljaju do 31. ožujka 1994., a za naredne godine najkasnije devet mjeseci od kraja predmetne godine.

3.   Svi takvi podaci koji su zaštićeni nacionalnim zakonima o povjerljivosti statističkih podataka, također se dostavljaju SUEZ-u, koji ih obrađuje u skladu s Uredbom (Euratom, EEZ) br. 1588/90 (4).

4.   U skladu s postupkom utvrđenim u članku 5., Komisija utvrđuje koji se podaci ne smiju uključiti u prenesene datoteke.

Članak 3.

1.   U mjeri u kojoj to bude moguće, podaci se prenose na čitljivom mediju, čiju vrstu i format predlaže Komisija.

2.   Ako država članica u statističke podatke koje je već poslala SUEZ-u unese ispravke, dužna mu je dostaviti cjeloviti primjerak ažurirane datoteke.

3.   Ako država članica poželi promijeniti oblik ili sadržaj svojih datoteka, o tome prvo obavješćuje Komisiju. Kada država članica unese promjene u datoteke koje je već dostavila SUEZ-u, dostavlja mu i izmijenjenu verziju predmetne datoteke.

4.   Svaka država članica odgovorna je za kvalitetu statističkih podataka koje dostavi.

5.   Za obradu zaprimljenih podataka odgovorna je Komisija.

Članak 4.

1.   Za diseminaciju primljenih podataka odgovorna je Komisija. U skladu s postupkom utvrđenim u članku 5., ona odlučuje o postupku pristupanja statističkim podacima o nesrećama koje za posljedicu imaju smrtni ishod ili ozljedu, koje je Komisija centralizirala, o pristupu publikacijama i svim drugim informacijama koje rezultiraju neometanim funkcioniranjem baze podataka Zajednice.

2.   Komisija i države članice razmatraju sve metodološke i tehničke probleme povezane s uspostavljanjem i prijenosom statističkih podataka ili načina na koji se prikupljaju, kako bi pronašle rješenja koja će postupno dovesti do toga da podaci, koje prikupe države članice, budu dosljedni i usporedivi koliko god je to moguće.

Na temelju ovog ispitivanja, Komisija Vijeću, ukaže li se za tim potreba, iznosi odgovarajuće prijedloge.

Članak 5.

1.   Pri pozivanju na postupak utvrđen u ovom članku, Komisiji pomaže odbor zadužen za statistički program, osnovan na temelju Odluke br. 89/382/EEZ, Euratom (5).

2.   Predstavnik Komisije odboru podnosi nacrt mjera koje treba poduzeti. Odbor se o ovom nacrtu očituje u roku koji predsjedavajući može odrediti sukladno hitnosti predmeta, a ako je to potrebno, i glasovanjem.

Mišljenje odbora unosi se u zapisnik; uz to, svaka država članica ima pravo da se njezino stajalište unese u zapisnik.

Komisija u najvećoj mogućoj mjeri uvažava mišljenje odbora. Ona odbor obavješćuje o načinu na koji se njegovo mišljenje uzimalo u obzir.

Članak 6.

Tri godine od dana početka primjene ove Odluke, Komisija Vijeću podnosi:

(a)

izvješće u kojem se vrednuju rezultati postignuti provedbom mjera utvrđenih u člancima 2., 3. i 4., uključujući i napomenu je li poželjno i dalje provoditi predmetne mjere;

(b)

zaključke koji proizlaze iz tog izvješća, a tiču se provedivosti nastavka projekta utvrđenog ovom Odlukom.

Članak 7.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 1993.

Za Vijeće

Predsjednik

G. COËME


(1)  SL C 225, 20.8.1993., str. 6.

(2)  SL C 68, 24.3.1986., str. 35.

(3)  SL C 178, 9.7.1991., str. 1.

(4)  SL L 151, 15.6.1990., str. 1.

(5)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.