15/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

3


31991R3254


L 308/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.11.1991.


UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 3254/91

od 4. studenoga 1991.

o zabrani uporabe stupica na području Zajednice i unošenja na područje Zajednice krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta koje potječu iz zemalja u kojima ih love stupicama ili metodama zamki koje ne odgovaraju međunarodnim humanim standardima hvatanja stupicom

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegove članke 113. i 130.s,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da Bernska konvencija od 19. rujna 1979. o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa zaključena Odlukom 82/72/EEZ Europske ekonomske zajednice (4) zabranjuje korištenje svih sredstava neselektivnog lova i ubijanja, uključujući stupice ako se primjenjuju u velikim količinama ili u lovu i ubijanju koje nije selektivno;

budući da će ukidanje stupica imati pozitivan učinak na očuvanje statusa ugroženih vrsta divlje faune ili vrsta divlje faune kojima prijeti ugroženost u Zajednici i izvan nje, uključujući vrste koje su zaštićene Uredbom (EEZ) br. 3626/82 (5); budući da je već u tijeku istraživanje o razvoju humanijih metoda lova stupicom i budući da će Zajednica uzeti u obzir posao koji obavlja Međunarodna organizacija za normizaciju;

budući da je, kako bi se adekvatno zaštitile vrste divlje faune i izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja, potrebno osigurati da se vanjske trgovinske mjere koje se na njih odnose jednako primjenjuju u cijeloj Zajednici;

budući da bi stoga trebalo zabraniti uporabu stupica na području Zajednice i poduzeti mjere kako bi se onemogućio uvoz krzna određenih životinja kada potječu iz zemlje u kojoj se još koriste stupice ili u kojoj metode zamki ne odgovaraju međunarodnim humanim standardima hvatanja stupicom,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Za potrebe ove Uredbe: ”stupica” znači naprava namijenjena za obuzdavanje ili hvatanje životinje pomoću hvataljke u obliku čeljusti koje se snažno zatvore oko jednog ili više udova životinje, čime sprečavaju povlačenje uda ili udova iz zamke.

Članak 2.

Korištenje stupica u Zajednici zabranjuje se najkasnije od 1. siječnja 1995.

Članak 3.

1.   Unošenje krzna životinjskih vrsta navedenih u Prilogu I. i ostalih proizvoda navedenih u Prilogu II. ako uključuju krzna vrsta navedenih u Prilogu I. zabranjuje se na područje Zajednice od 1. siječnja 1995., osim ako je Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u članku 5. odlučila da u zemlji iz koje potječe krzno:

postoje odgovarajuće važeće administrativne ili zakonodavne odredbe koje zabranjuju uporabu stupica,

ili

metode lova stupicom koje se koriste za vrste navedene u Prilogu I. odgovaraju međunarodno dogovorenim humanim standardima hvatanja stupicom.

Popis zemalja koje poštuju barem jedan od uvjeta navedenih u prvom stavku Komisija objavljuje u Službenom listu Europskih zajednica.

2.   Zabrana iz stavka 1. suspendira se na godinu dana, s istekom 31. prosinca 1995. ako Komisija, zbog preispitivanja koje je poduzeto u suradnji s nadležnim tijelima dotičnih država, prije 1. srpnja 1994. odluči u skladu s postupkom iz članka 5. da je postignut dovoljan napredak u razvoju humanih metoda hvatanja stupicom na njihovom području.

Članak 4.

Države koje nakon 1. siječnja 1995. u Zajednicu izvezu ili ponovno izvezu bilo koju robu navedenu u Prilogu II. ako uključuje krzno vrsta navedenih u Prilogu I. potvrđuju da ta krzna potječu iz zemlje koja se nalazi na popisu iz drugog stavka članka 3. stavka 1. ili koriste odgodu u skladu s člankom 3. stavkom 2.

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 5. Komisija određuje odgovarajuće formulare za takve potvrde.

Članak 5.

Za potrebe članka 3. Komisiji pomaže odbor osnovan člankom 19. Uredbe (EEZ) br. 3626/82.

Predstavnik Komisije odboru predaje nacrt mjera koje treba poduzeti. Odbor iznosi svoje mišljenje o nacrtu u roku koji predsjednik može odrediti ovisno o žurnosti predmeta. Mišljenje se donosi većinom utvrđenom člankom 148. stavkom 2. Ugovora u slučaju odluka koje Vijeće donosi na prijedlog Komisije. Glasovi predstavnikâ država članica unutar odbora ponderiraju se na način utvrđen u tom članku. Predsjednik ne glasuje.

Komisija usvaja predviđene mjere ako su u skladu s mišljenjem odbora.

Ako predviđene mjere nisu u skladu s mišljenjem odbora ili nije doneseno nikakvo mišljenje, Komisija bez odlaganja Vijeću podnosi prijedlog koji se odnosi na mjere koje treba poduzeti. Vijeće djeluje kvalificiranom većinom.

Ako po isteku razdoblja od tri mjeseca od datuma upućivanja Vijeću Vijeće nije djelovalo, Komisija usvaja predložene mjere.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. studenoga 1991.

Za Vijeće

Predsjednik

H. VAN DEN BROEK


(1)  SL C 134, 31.5.1989., str. 5. i

SL C 97, 13.4.1991., str. 10.

(2)  SL C 260, 15.10.1990., str. 24.

(3)  SL C 168, 10.7.1990., str. 32.

(4)  SL L 38, 10.2.1982., str. 1.

(5)  SL L 384, 31.12.1982., str. 1.


PRILOG I.

Popis vrsta navedenih u članku 3. stavku 1.

Kanadski dabar:

Castor canadensis

Kanadska riječna vidra:

Lutra canadensis

Kojot:

Canis latrans

Vuk:

Canis lupus

Kanadski ris:

Lynx canadensis

Američki ris:

Felis rufus

Samur:

Martes zibellina

Sjevernoamerički rakun:

Procyon lotor:

Bizamski štakor:

Ondatra zibethicus

Velika kanadska kuna:

Martes pennanti

Američki jazavac:

Taxidea taxus

Američka kuna:

Martes americana

Hermelin:

Mustela erminea


PRILOG II.

Ostala roba navedena u članku 3. stavku 1.

Oznaka KN

Opis

ex 4103

Ostale sirove kože (svježe ili soljene, sušene, lužene, piklane ili drukčije konzervirane ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti drukčije dalje obrađene), s dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane, osim onih isključenih napomenom 1 (b) ili 1 (c) poglavlja 41.

ex 4103 90 00

Ostalo

ex 4301

Sirova krzna (uključujući glave, repove, šape i ostale komade ili odsječke prikladne za krznarsku uporabu) osim sirovih koža iz tarifnog broja 4101, 4102 ili 4103

ex 4301 40 00

Od dabra, cijelog, sa ili bez glave, repa ili šapa

ex 4301 80

Ostala krzna, cijela, sa ili bez glave, repa ili šapa

ex 4301 80 50

Od divljih mačaka

ex 4301 80 90

Ostalo

ex 4301 90 00

Glave, repovi, šape i ostali komadi ili odsječci za krznarsku uporabu

ex 4302

Štavljena ili dorađena krzna (uključujući glave, repove, šape druge komade ili odsječke), nesastavljena ili sastavljena (bez dodatka drugih materijala), osim onih iz tarifnog broja 4303:

cijela krzna, sa ili bez glave, repa ili šapa, nesastavljena

ex 4302 19

Ostalo

ex 4302 19 10

Od dabra

ex 4302 19 70

Od divlje mačke

ex 4302 19 90

Ostalo

ex 4302 20 00

Glave, repovi, šape i drugi komadi ili odsječci, nesastavljeni

ex 4302 30

Cijela krzna i njihovi dijelovi ili odsječci, sastavljeni

ex 4302 30 10

Ispušteno krzno

Ostalo

ex 4302 30 35

Od dabra

ex 4302 30 71

Od divlje mačke

ex 4302 30 75

Ostalo

ex 4303

Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi, od krzna

ex 4303 10

Odjeća i pribor za odjeću

ex 4303 10 90

Ostalo

ex 4303 90 00

Ostalo