11/Sv. 126

HR

Službeni list Europske unije

48


31991R1134


L 112/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EEZ) br. 1134/91

od 29. travnja 1991.

o tarifnim uvjetima koji se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz okupiranih područja i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 3363/86

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 113.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da proizvodi podrijetlom iz Zapadne obale rijeke Jordan i iz pojasa Gaze, koji se nalaze pod izraelskom okupacijom (dalje u tekstu „okupirana područja”), uživaju povlašteni tretman u pogledu pristupa tržištu Zajednice u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3363/86 od 27. listopada 1986. o tarifnim uvjetima koji se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz okupiranih područja (1),

budući da se preferencijalnim dogovorima predviđa slobodan pristup tržištu Zajednice za industrijske proizvode i povlašteno tarifno postupanje za određene poljoprivredne proizvode,

budući da je potrebno uvesti mjere za burzo poboljšanje uvjeta pristupanja tržištu Zajednice za poljoprivredne proizvode podrijetlom iz okupiranih područja; budući da je kako bi se ostvario ovaj cilja Uredbu (EEZ) br. 3363/86 potrebno zamijeniti novom Uredbom,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Proizvodi podrijetlom iz okupiranih područja koji nisu navedeni u Prilogu II. Ugovoru u Zajednicu se uvoze bez količinskih ograničenja i drugih mjera s istovrsnim učinkom te su oslobođeni plaćanja carina i davanja s istovrsnim učinkom.

2.   U slučaju proizvoda navedenih u Prilogu Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3033/80 od 11. studenoga 1980. o utvrđivanju trgovinskih dogovora primjenjivih na određenu robu koja nastaje preradom poljoprivrednih proizvoda (2), čiji je popis priložen u Prilogu I. ovoj Uredbi, stavak 1. primjenjuje se isključivo na fiksnu komponentu pristojbe koja se naplaćuje pri uvozu takve robe u Zajednicu.

Članak 2.

Carinske pristojbe na uvoz u Zajednicu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga II. ovoj Uredbi podrijetlom iz okupiranih područja plaćaju se u dva jednaka obroka 1. siječnja 1992. i 1. siječnja 1993. te unutar rokova navedenih za svaki proizvod.

Članak 3.

1.   Članak 2. primjenjuje se u granicama carinske kvote Zajednice od 1 200 tona na jagode obuhvaćene oznakom KN 0810 10 90.

2.   Referentna količina za određene proizvode određena je u Prilogu II. ovoj Uredbi.

U slučaju kada uvoz bilo kojeg od navedenih proizvoda prijeđe referentnu količinu, predmetni se proizvod može podvrgnuti carinskoj kvoti Zajednice koja se primjenjuje na količinu jednaku referentnoj količini ako se čini da bi uvezene količine mogle izazvati poteškoće nas tržištu Zajednice.

3.   U slučaju proizvoda navedenih u Prilogu II., osim proizvoda u stavcima 1. i 2., mogu se utvrditi referentne količine ako se čini da bi uvezene količine mogle izazvati poteškoće na tržištu Zajednice.

Takvi se proizvodi mogu podvrgnuti carinskim kvotama pod istim uvjetima poput onih navedenih u stavku 2.

4.   Stope sniženja carine navedene u Prilogu II. primjenjuju se na uvezene količine koje premašuju kvote.

5.   Od trenutka kada carine, u skladu s primjenom članka 2., dosegnu razinu od 2 % ili manje, naplata carine se u cijelosti suspendira.

Članak 4.

Pravila podrijetla koja se primjenjuju su pravila utvrđena u Uredbi Komisije (EEZ) br. 4129/86 (3).

Članak 5.

Uredba (EEZ) br. 3363/86 stavlja se izvan snage.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 1992.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 29. travnja 1991.

Za Vijeće

Predsjednik

R. GOEBBELS


(1)  SL L 306, 1.11.1986., str. 103.

(2)  SL L 323, 29.11.1980., str. 1.

(3)  SL L 381, 31.12.1986., str. 1.


PRILOG I.

Oznaka KN

Naziv

ex 0430

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne:

0403 10 51 do 0403 10 99

— jogurt, aromatiziran ili s dodanim voćem ili kakaom

0403 90 71 do 0403 90 99

— ostalo, aromatizirano ili s dodanim voćem ili kakaom

0710 40 00

Kukuruz šećerac (nekuhan ili kuhan u pari ili vodi), smrznut

0711 90 30

Kukuruz šećerac, privremeno konzerviran (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u tom stanju neprikladno za neposrednu potrošnju

ex 1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih masti ili ulja ili njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516:

1517 10 10

margarin, isključujući tekući margarin s masenim udjelom mliječnih masti većim od 10 %, ali ne većim od 15 %

1517 90 10

— ostali, s masenim udjelom mliječnih masti većim od 10 %, ali ne većim od 15 %

1702 50 00

Kemijski čista fruktoza

ex 1704

Šećerni proizvodi (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa; isključujući ekstrakt slatkog korijena, s masenim udjelom saharoze većim od 10 %, ali bez dodataka drugih tvari, iz tarifnog podbroja 1704 90 10

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi s kakaom

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 50 %, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 10 %, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

ex 1902

Tjestenina, neovisno je li kuhana ili drukčije pripremljena, osim punjene tjestenine iz tarifnih podbrojeva 1902 20 10 i 1902 20 30

1903

Tapioka i nadomjesci tapioke pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili sličnih oblika

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice, osim kukuruza, u zrnu, pretkuhane ili drukčije pripremljene

1905

Kruh, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule vrsta pogodnih za farmaceutsku uporabu, pečatne oblate, rižin papir i slični proizvodi

2001 90 30

Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiselini

2001 90 40

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom škroba 5 % ili većim, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

2004 90 10

Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini; smrznut

2005 80 00

Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini; smrznut

2008 99 85

Kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var. saccharata), drukčije pripremljen ili konzerviran, bez dodanog šećera ili alkohola

2008 99 91

Jam, slatki krumpir i slični jestivi dijelovi biljaka s masenim udjelom škroba 5 % ili većim, drukčije pripremljeni ili konzervirani, bez dodanog šećera ili alkohola

2101 30 19

Prženi nadomjesci kave, osim pržene cikorije

2101 30 99

Ekstrakti, esencije i koncentrati prženih nadomjestaka kave, osim od pržene cikorije

2102 10 31 do 2102 10 39

Pekarski kvasac

2105

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne

ex 2106

Prehrambeni proizvodi nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, osim prehrambenih proizvoda iz tarifnih podbrojeva 2106 10 10 i 2106 90 91 i osim aromatiziranih i obojenih šećernih sirupa

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Bezalkoholna pića, osim voćnih sokova ili sokova od povrća iz tarifnog broja 2009, koji sadrže proizvode iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404 ili su dobiveni od proizvoda iz tarifnih brojeva od 0401 do 0404

2905 43

Manitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3501

Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina

ex 3505 10

Dekstrini i ostali modificirani škrobovi, osim esterificiranih ili eterificiranih škrobova iz tarifnog podbroja 3505 10 50

3505 20

Ljepila na osnovi škrobova ili dekstrina ili drugih modificiranih škrobova

3809 10

Pripremljena sredstva za glaziranje i apreturu na osnovi škroba

3823 60

Sorbitol, osim sorbitola iz tarifnog podbroja 2905 44


PRILOG II.

Oznaka KN

Naziv

Stopa smanjenja carine (%) (1)

ex 0702 00 10

Rajčica, svježa ili rashlađena,

 

od 1. prosinca do 31. ožujka (2)

60 %

ex 0703 10

Crveni luk, svjež ili rashlađen,

 

od 15. veljače do 30. svibnja

60 %

ex 0709 30 00

Patlidžani, svježi ili rashlađeni,

 

od 15. siječnja do 30. travnja (3)

60 %

ex 0709 60

Plodovi roda Capsicum ili roda Pimenta, svježi ili rashlađeni:

 

0709 60 10

Slatka paprika ili pimenti (4)

40 %

0709 60 99

Ostalo

80 %

ex 0709 90 70

Tikvice, svježe ili rashlađene,

 

od 1. prosinca do kraja veljače (5)

60 %

ex 0709 90 90

Ostalo povrće, svježe ili rashlađeno:

 

Divlji luk vrste Muscari comosum,

 

od 15. veljače do 15. svibnja

60 %

ex 0710 80

Ostalo povrće, nekuhano ili kuhano na pari ili u vodi, smrznuto:

 

0710 80 59

Plodovi roda Capsicum ili roda Pimenta, osim slatke paprike i pimenta

80 %

0710 90 10

Plodovi roda Capsicum ili roda Pimenta, osim slatke paprike i pimenta, privremeno konzervirani, ali u tom stanju neprikladni za neposrednu potrošnju

80 %

ex 0805 10

Naranče, svježe (6)

60 %

ex 0805 20

Mandarine (uključujući tangerske i satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine i slični hibridi agruma, svježi (7)

60 %

ex 0805 30

Limuni (Citrus limon, Citrus limonum), svježi (8)

40 %

0805 40 00

Grejp (grape-fruit) i pomelo

80 %

ex 0807 10 90

Dinje, svježe,

 

od 1. studenoga do 31. svibnja (9)

50 %

ex 0810 10 90

Jagode, svježe,

 

od 1. studenoga do 31. ožujka (10)

0 %

ex 0812 90 20

Naranče, usitnjene, privremeno konzervirane, ali u tom stanju neprikladne za neposrednu potrošnju

80 %

0904 20 39

Paprika, osim slatke paprike i pimenta, suha, nedrobljena niti mljevena

80 %

2001 90 20

Plodovi roda Capsicum, osim slatke paprike i pimenta, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

80 %

2005 90 10

Plodovi iz roda Capsicum, osim slatke paprike i pimenta, drukčije pripremljeni ili konzervirani osim u octu ili octenoj kiselini, nesmrznuti

80 %


(1)  Za uvezene količine koje prelaze carinsku kvotu

(2)  Referentna količina: 1 000 tona

(3)  Referentna količina: 3 000 tona

(4)  Referentna količina: 1 000 tona

(5)  Referentna količina: 300 tona

(6)  Referentna količina: 25 000 tona

(7)  Referentna količina: 500 tona

(8)  Referentna količina: 800 tona

(9)  Referentna količina: 10 000 tona

(10)  Referentna količina: 1 200 tona