03/Sv. 013

HR

Službeni list Europske unije

111


31991L0687


L 377/16

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

11.12.1991.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 11. prosinca 1991.

o izmjeni direktiva 64/432/EEZ, 72/461/EEZ i 80/215/EEZ u pogledu određenih mjera u vezi sa svinjskom kugom

(91/687/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 43.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da Direktiva Vijeća 64/432/EEZ od 26. lipnja 1964. o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na trgovinu govedima i svinjama unutar Zajednice (4), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 91/499/EEZ (5), određuje posebno uvjete koje u pogledu klasične svinjske kuge moraju ispunjavati žive svinje namijenjene trgovini unutar Zajednice;

budući da Direktiva Vijeća 72/461/EEZ od 12. prosinca 1972. o zdravstvenim problemima koji utječu na trgovinu svježim mesom unutar Zajednice (6), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 91/266/EEZ (7), određuje uvjete koje u pogledu klasične svinjske kuge mora ispunjavati svježe svinjsko meso namijenjeno trgovini unutar Zajednice;

budući da Direktiva Vijeća 80/215/EEZ od 22. siječnja 1980. o problemima vezanim uza zdravlje životinja koji utječu na trgovinu mesnim proizvodima unutar Zajednice (8), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 89/662/EEZ (9), određuje posebno uvjete koje u pogledu klasične svinjske kuge moraju ispunjavati mesni proizvodi namijenjeni trgovini unutar Zajednice;

budući da su mjere za iskorjenjivanje klasične svinjske kuge postupno poboljšale zdravstveno stanje populacije svinja na teritoriju Zajednice;

budući da je jedan od ciljeva očuvanje teritorija Zajednice slobodnim od klasične svinjske kuge postignut na velikim područjima i potrebno je to stanje uzeti u obzir te slijedom toga izmijeniti direktive 64/432/EEZ, 72/461/EEZ i 80/215/EEZ;

budući da je, u ovom kontekstu, primjereno da se vrste jamstava određene u članku 4.b Direktive 64/432/EEZ i članku 13.a Direktive 72/461/EEZ ne proširuju i da se prestanu provoditi mjere određene u članku 10. Direktive 80/215/EEZ,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 64/432/EEZ ovim se izmjenjuje kako slijedi:

1.

u članku 2.:

(a)

riječi „svinjska kuga” u točki (j) alineji ii. brišu se;

(b)

točke (p), (q) i (r) brišu se;

2.

u članku 3.:

(a)

riječi „svinjska kuga” u uvodnim riječima stavka 2. točke (b) brišu se;

(b)

riječi „svinjska kuga” u stavku 2. točki (b) alineji i. brišu se;

(c)

u stavku 2. točki (b) alineja ii. briše se;

(d)

riječi „svinjska kuga” u stavku 2. točki (c) alineji ii. brišu se;

(e)

prva rečenica stavka 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Svinje za rasplod i proizvodnju moraju osim toga dolaziti s gospodarstva koje je slobodno od bruceloze.”;

3.

u članku 4.b, „31. prosinca 1991.” zamjenjuje se sljedećim „1. srpnja 1992.”;

4.

stupanjem na snagu 1. srpnja 1992., članak 4.b zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.b

Osim mjera koje predviđa ova Direktiva u vezi s klasičnom svinjskom kugom, svaka država članica osigurava da svinje koje se šalju s njezina državnog područja na državno područje druge države članice ne dolaze s gospodarstva ili područja koje je predmet ograničenja zbog klasične svinjske kuge u skladu s Direktivom Vijeća 80/217/EEZ od 22. siječnja 1980. o uvođenju mjera Zajednice za nadzor i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (10).

5.

u Prilogu F, obrascima III, V, briše se točka (c). Točke „(d), (e), (f), i (g)” postaju „(c), (d), (e) i (f)”.

Članak 2.

Direktiva 72/461/EEZ ovim se izmjenjuje kako slijedi:

1.

u članku 13.a stavku 3. prvom podstavku „31. prosinca 1991.” zamjenjuje se sljedećim „1. srpnja 1992.”;

2.

u članku 3. dodaje se sljedeća točka:

„(e)

Meso nije predmet mjera ograničenja prema odredbama Direktive Vijeća 80/217/EEZ od 22. siječnja 1980. o uvođenju mjera Zajednice za nadzor i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (11).

Članak 3.

Članak 10. Direktive 80/215/EEZ briše se.

Članak 4.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s odredbama članka 1. stavka 3. i članka 2. stavka 1. ove Direktive najkasnije do 1. siječnja 1992., a u pogledu usklađenosti s ostalim odredbama najkasnije do 1. srpnja 1992. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. prosinca 1991.

Za Vijeće

Predsjednik

P. BUKMAN


(1)  SL C 226, 3.8.1991., str. 20.

(2)  SL C 326, 16.12.1991.

(3)  Mišljenje doneseno 28. studenoga 1991. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(4)  SL 121, 29.7.1964., str. 1977/64.

(5)  SL L 268, 24.9.1991., str. 107.

(6)  SL L 302, 31.12.1972., str. 28.

(7)  SL L 134, 29.5.1991., str. 45.

(8)  SL L 47, 21.2.1980., str. 4.

(9)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(10)  SL L 47, 21.2.1980., str. 11.”;

(11)  SL L 47, 21.2.1980., str. 11.”