06/Sv. 12

HR

Službeni list Europske unije

3


31991L0371


L 205/48

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA VIJEĆA

od 20. lipnja 1991.

o provedbi Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije o izravnom osiguranju osim životnog osiguranja

(91/371/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 57. stavak 2. posljednju rečenicu i članak 235.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

u suradnji s Europskim parlamentom (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da je Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije o izravnom osiguranju osim životnog osiguranja potpisan u Luxembourgu 10. listopada 1989.;

budući da je jedan od učinaka toga Sporazuma nametanje društvima za osiguranje sa sjedištem u Švicarskoj drukčijih pravnih propisa od onih koji se sukladno glavi III. Direktive Vijeća 73/239/EEZ od 24. srpnja 1973. o usklađivanju zakona i drugih propisa o pokretanju i obavljanju poslova izravnog osiguranja osim životnog (4), primjenjuju na agencije i podružnice s poslovnim nastanom u Zajednici, a čija poduzeća imaju sjedišta izvan Zajednice;

budući da usklađeni propisi koji se odnose na te djelatnosti koje u Zajednici obavljaju švicarska društva podložno odredbama navedenog Sporazuma moraju stupiti na snagu istog dana u svim državama članicama Zajednice; budući da taj Sporazum neće stupiti na snagu prije prvoga dana prve kalendarske godine nakon razmjene instrumenata odobrenja,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Države članice izmjenjuju svoje nacionalne propise kako bi se uskladili sa Sporazumom između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije u razdoblju od 24 mjeseca od obavijesti o ovoj Direktivi. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kad države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 2.

Države članice u svojim nacionalnim propisima izričito navode da njihove izmjene donesene u skladu s ovim Sporazumom ne stupaju na snagu do dana stupanja na snagu Sporazuma.

Članak 3.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 20. lipnja 1991.

Za Vijeće

Predsjednik

R. GOEBBELS


(1)  SL C 53, 5.3.1990., str. 45.

(2)  SL C 72, 18.3.1991., str. 175. i Odluka od 12. lipnja 1991. (još nije objavljena u Službenom listu).

(3)  SL C 56, 7.3.1990., str. 27.

(4)  SL L 228, 16.8.1973., str. 3.