05/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

61


31991L0322


L 177/22

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.05.1991.


DIREKTIVA KOMISIJE

od 29. svibnja 1991.

o utvrđivanju indikativnih graničnih vrijednosti primjenom Direktive Vijeća 80/1107/EEZ o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem kemijskim, fizikalnim i biološkim sredstvima na radu

(91/322/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 80/1107/EEZ od 27. studenoga 1980. o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem kemijskim, fizikalnim i biološkim sredstvima na radu (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 88/642/EEZ (2), a posebno njezin članak 8. stavak 4. prvi podstavak,

uzimajući u obzir mišljenje Savjetodavnog odbora za sigurnost, higijenu i zaštitu zdravlja na radu,

budući da se u trećem podstavku članka 8. stavka 4. Direktive 80/1107/EEZ navodi da indikativne granične vrijednosti odražavaju stručne ocjene temeljene na znanstvenim podacima;

budući da je cilj utvrđivanja ovih vrijednosti usklađivanje uvjeta na ovom području i održavanje postignutih poboljšanja;

budući da Direktiva predstavlja praktičan korak prema ostvarenju socijalne dimenzije unutarnjeg tržišta;

budući da granične vrijednosti za profesionalnu izloženost treba smatrati važnim dijelom cjelokupnog pristupa osiguranju zaštite zdravlja radnika na radnom mjestu;

budući da se početni popis graničnih vrijednosti za profesionalnu izloženost može utvrditi za sredstva za koje postoje slične vrijednosti u državama članicama tako da se prednost dâ sredstvima prisutnim na radnom mjestu i koji mogu utjecati na zdravlje radnika; budući da što se tiče utjecaja na zdravlje ovaj popis može biti utemeljen na postojećim znanstvenim podacima, iako su za neka sredstva ovi podaci vrlo ograničeni;

budući da osim toga može biti potrebno utvrditi granične vrijednosti za profesionalnu izloženost za kraća razdoblja uzimajući u obzir učinke koji nastaju zbog kratkotrajne izloženosti;

budući da Direktiva 80/1107/EEZ sadržava referentnu metodu koja, inter alia, uključuje ocjenu izloženosti i strategiju mjerenja graničnih vrijednosti za profesionalnu izloženost;

budući da, s obzirom na važnost dobivanja pouzdanih mjera izloženosti u vezi s graničnim vrijednostima za profesionalnu izloženost, u budućnosti može biti potrebno utvrditi odgovarajuće referentne metode;

budući da granične vrijednosti za profesionalnu izloženost treba stalno pratiti i revidirati ako novi znanstveni podaci pokažu da više nisu valjane;

budući da u budućnosti za neka sredstva treba razmotriti sve načine apsorpcije, uključujući mogućnosti prodiranja kroz kožu, kako bi se osigurala najbolja moguća razina zaštite;

budući da su mjere utvrđene ovom Direktivom u skladu s mišljenjem Odbora osnovanog u skladu s člankom 9. Direktive 80/1107/EEZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Indikativne granične vrijednosti koje države članice uzimaju u obzir, inter alia, pri utvrđivanju graničnih vrijednosti iz članka 4. stavka 4. točke (b) Direktive 80/1107/EEZ navedene su u Prilogu.

Članak 2.

1.   Države članice donose odredbe potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 1993. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu na području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. svibnja 1991.

Za Komisiju

Vasso PAPANDREOU

Član Komisije


(1)  SL L 327, 3.12.1980., str. 8.

(2)  SL L 356, 24.12.1988., str. 74.


PRILOG

INDIKATIVNE GRANIČNE VRIJEDNOSTI ZA PROFESIONALNU IZLOŽENOST

EINECS (1)

CAS (2)

Naziv sredstva

Granične vrijednosti (3)

mg/m3  (4)

ppm (5)

2 001 933

54-11-5

Nikotin (6)

0,5

2 005 791

64-18-6

Mravlja kiselina

9

5

2 005 807

64-19-7

Octena kiselina

25

10

2 006 596

67-56-1

Metanol

260

200

2 008 352

75-05-8

Acetonitril

70

40

2 018 659

88-89-1

Pikrinska kiselina (6)

0,1

2 020 495

91-20-3

Naftalen

50

10

2 027 160

98-95-3

Nitrobenzen

5

1

2 035 852

108-46-3

Rezorcin (6)

45

10

2 037 163

109-89-7

Dietilamin

30

10

2 038 099

110-86-1

Piridin (6)

15

5

2 046 969

124-38-9

Ugljik (IV) - oksid

9 000

5 000

2 056 343

144-62-7

Oksalna kiselina (6)

1

2 069 923

420-04-2

Cijanamid (6)

2

2 151 373

1305-62-0

Kalcij-hidroksid (6)

5

2 152 361

1314-56-03

Fosfor (V)-oksid (6)

1

2 152 424

1314-80-3

Fosfor (V)-sulfid (6)

1

2 152 932

1319-77-3

Krezol (svi izomeri) (6)

22

5

2 311 161

7440-06-4

Platina (metalna) (6)

1

2 314 843

7580-67-8

Litij-hidrid (6)

0,025

2 317 781

7726-95-6

Brom (6)

0,7

0,1

2 330 603

10026-13-8

Fosfor (V)-klorid (6)

1

2 332 710

10102-43-9

Dušik (II)-oksid

30

25

 

8003-34-7

Piretrum

5

 

 

Barij (topivi spojevi kao Ba) (6)

0,5

 

 

Srebro (topivi spojevi kao Ag) (6)

0,01

 

 

Kositar (anorganski spojevi kao Sn) (6)

2


(1)  EINECS: Europski popis postojećih kemijskih tvari.

(2)  Broj CAS: (Chemical Abstract Service).

(3)  Mjereno ili izračunano u odnosu na referentno razdoblje od osam sati.

(4)  Mg/m3 = miligrami na kubični metar zraka pri 20 °C i 101,3 KPa (760 mm tlaka žive).

(5)  Ppm = dijelovi na milijun u volumenu zraka (ml/m3).

(6)  Izgleda da su postojeći znanstveni podaci o učincima na zdravlje posebno ograničeni.