13/Sv. 035

HR

Službeni list Europske unije

34


31991L0287


L 144/45

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

03.06.1991.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 3. lipnja 1991.

o frekvencijskom pojasu predviđenom za koordinirano uvođenje digitalnih europskih bežičnih telekomunikacija (DECT) u Zajednicu

(91/287/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 100.a,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

u suradnji s Europskim parlamentom (2),

uzimajući u obzir mišljenje Ekonomskog i socijalnog odbora (3),

budući da Preporuka 84/549/EEZ (4) predviđa uvođenje usluga na temelju zajedničkog usklađenog pristupa u području telekomunikacija;

budući da Vijeće u zaključku od 30. lipnja 1988. (5) o razvoju zajedničkog tržišta za telekomunikacijske usluge i opremu poziva na promicanje usluga diljem Europe u skladu s tržišnom potražnjom;

budući da se resursi koje nude moderne telekomunikacijske mreže trebaju koristiti u cijelosti zbog ekonomskog razvoja Zajednice;

budući da je Direktiva Vijeća 89/336/EEZ od 3. svibnja 1989. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost (6) primjenljiva i da se posebna pozornost treba posvetiti izbjegavanju štetne elektromagnetske interferencije;

budući da trenutačni bežični telefonski sustavi koji su u upotrebi u Zajednici i frekvencijski pojasevi u kojima djeluju uvelike variraju i možda ne dopuštaju prednosti usluga diljem Europe niti omogućuju ekonomske učinke razmjera kakvi bi se mogli postići na pravom europskom tržištu;

budući da Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI) trenutačno razvija europsku telekomunikacijsku normu (ETS) ili digitalne europske bežične telekomunikacije (DECT);

budući da razvoj europske telekomunikacijske norme (ETS) mora voditi računa o sigurnosti korisnika i potrebi za interoperabilnošću diljem Europe te omogućiti da korisnici koji imaju uslugu temeljenu na tehnologiji DECT u jednoj državi članici imaju pristup toj usluzi u bilo kojoj drugoj državi članici, gdje je to prikladno;

budući da će europska provedba DECT-a pružiti važnu mogućnost da se utvrde pravi europski digitalni bežični telefonski sustavi;

budući da je ETSI procijenio da će DECT zahtijevati 20 MHz u područjima visoke gustoće;

budući da je Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) preporučila zajednički europski frekvencijski pojas od 1880-1900 MHz za DECT i priznala da bi, već prema razvoju sustava u području DECT-a, mogao biti potreban dodatni frekvencijski spektar;

budući da bi se to trebalo uzeti u obzir pri pripremi za Svjetsku radiokomunikacijsku konferenciju (WARC) 1992.;

budući da se poslije datuma određivanja frekvencijskog pojasa za DECT postojeće usluge mogu nastaviti u pojasu pod uvjetom da ne interferiraju sa sustavima DECT-a koji mogu biti uspostavljeni u skladu s komercijalnom potražnjom;

budući da će provedba Preporuke Vijeća 91/288/EEZ od 3. lipnja 1991. o koordiniranom uvođenja DECT-a u Zajednicu (7) osigurati provedbu DECT-a najkasnije do 31. prosinca 1992.;

budući da će Direktiva Vijeća 91/263/EEZ od 29. travnja 1991. o usklađivanju zakonodavstava država članica o telekomunikacijskoj terminalnoj opremi, uključujući uzajamno priznavanje njihove sukladnosti (8), dopustiti brzo uspostavljanje zajedničkih specifikacija sukladnosti za DECT;

budući da uspostava DECT-a ovisi o dodjeli i raspoloživosti frekvencijskog pojasa za prijenos i primanje između nepokretnih i pokretnih postaja;

budući da je potrebna određena fleksibilnost kako bi se vodilo računa o različitim frekvencijskim zahtjevima u različitim državama članicama; potrebno je osigurati da takva fleksibilnost ne usporava provedbu tehnologije DECT u skladu s komercijalnom potražnjom u Zajednici;

budući da će progresivna raspoloživost cijelog raspona gore navedenog frekvencijskog pojasa biti nužna za uspostavu DECT-a diljem Europe,

DONIJELO JE SLJEDEĆU DIREKTIVU:

Članak 1.

Za potrebe ove Direktive digitalni sustav europskih bežičnih telekomunikacija (DECT) znači tehnologija sukladna europskoj telekomunikacijskoj normi (ETS) za digitalne bežične telekomunikacije iz Preporuke 91/288/EEZ i javni i privatni telekomunikacijski sustavi koji se izravno koriste takvom tehnologijom.

Članak 2.

Države članice u skladu s preporukom CEPT T/R 22-02 Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava određuju frekvencijski pojas 1880-1900 MHz za digitalne europske bežične telekomunikacije (DECT) do 1. siječnja 1992.

U skladu s preporukom CEPT-a, DECT imati prednost nad drugim uslugama u istom pojasu i zaštićen je u navedenom pojasu.

Članak 3.

1.   Države članice donose potrebne zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 31. prosinca 1991. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

2.   Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Članak 4.

Komisija izvješćuje Vijeće o provedbi ove Direktive najkasnije do kraja 1995.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 3. lipnja 1991.

Za Vijeće

Predsjednik

A. BODRY


(1)  SL C 187, 27.7.1990., str. 5.

(2)  SL C 19, 28.1.1991., str. 97. i SL C 106, 22.4.1991., str. 78.

(3)  SL C 332, 31.12.1990., str. 172.

(4)  SL L 298, 16.11.1984., str. 49.

(5)  SL C 257, 4.10.1988., str. 1.

(6)  SL L 139, 23.5.1989., str. 19.

(7)  SL L 144, 8.6.1991., str. 47.

(8)  SL L 128, 23.5.1991., str. 1.