05/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

56


31990L0641


L 349/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.12.1990.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 4. prosinca 1990.

o operativnoj zaštiti vanjskih radnika koji su tijekom svojeg djelovanja u područjima pod nadzorom izloženi opasnosti od ionizirajućeg zračenja

(90/641/Euratom)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegove članke 31. i 32.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije predan nakon savjetovanja sa skupinom osoba koje je između znanstvenih stručnjaka država članica imenovao Odbor za znanost i tehniku, kako je utvrđeno člankom 31. Ugovora,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

budući da članak 2. točka (b) Ugovora predviđa da Zajednica treba uspostaviti jedinstvene sigurnosne standarde za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva te osigurati njihovu primjenu u skladu s postupcima utvrđenim u poglavlju III. glave II. Ugovora;

budući da je 2. veljače 1959. Vijeće donijelo direktive o utvrđivanju osnovnih standarda za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti koje proizlaze iz ionizirajućeg zračenja (3), kako su izmijenjene direktivama 80/836/Euratom (4) i 84/467/Euratom (5);

budući da se glavom VI. Direktive 80/836/Euratom utvrđuje temeljna načela koja predviđaju operativnu zaštitu izloženih radnika;

budući da se člankom 40. stavkom 1. te Direktive predviđa da svaka država članica treba poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osigurala učinkovita zaštita izloženih radnika;

budući da se člancima 20. i 23. te Direktive određuje raspodjela područja rada i kategorije izloženih radnika prema stupnju izloženosti;

budući da radnici koji izvode radove u nadziranim područjima u smislu navedenih članaka 20. i 23. mogu pripadati osoblju uprave ili mogu biti vanjski radnici;

budući da članak 3. Direktive 80/836/Euratom o djelovanjima iz članka 2. te Direktive propisuje da ih se treba prijaviti ili da podliježu prethodnom odobrenju u slučajevima o kojima odlučuje svaka država članica;

budući da bi vanjski radnici mogli biti izloženi ionizirajućem zračenju u nekoliko nadziranih područja u nizu u jednoj te istoj državi članici ili u različitim državama članicama; budući da ovi posebni radni uvjeti zahtijevaju odgovarajući sustav nadzora zračenja;

budući da svaki sustav nadzora zračenja za vanjske radnike mora pružiti zaštitu koja vrijedi i za stalne radnike u upravi u smislu zajedničkih odredaba;

budući da bi se do uvođenja jedinstvenog sustava za cijelu Zajednicu trebali uzeti u obzir i sustavi nadziranja zračenja za vanjske radnike koji već možda postoje u državama članicama;

budući da za najbolju zaštitu vanjskih radnika treba točno odrediti obveze vanjskih poduzeća i uprave, ne dovodeći u pitanje sudjelovanje vanjskih radnika koji moraju i sami voditi brigu o svojoj zaštiti;

budući da se sustav za zaštitu od zračenja za vanjske radnike u praktičnoj mjeri odnosi i na samozaposlene radnike sa statusom vanjskog poduzeća,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

GLAVA I.

Svrha i definicije

Članak 1.

Svrha ove direktive je dopuniti Direktivu 80/836/Euratom i pritom na razini Zajednice optimirati mjere operativne zaštite za vanjske radnike koji izvode radove u područjima pod nadzorom.

Članak 2.

Za potrebe ove Direktive:

„područje pod nadzorom” znači bilo koje područje s nadziranim pristupom za koje vrijede posebni propisi za zaštitu od ionizirajućeg zračenja, kao što je navedeno u članku 20. Direktive 80/836/Euratom,

„uprava” znači bilo koja fizička ili pravna osoba koja je u skladu s nacionalnim pravom odgovorna za područje pod nadzorom na kojemu se izvode radovi koje treba prijaviti u skladu s člankom 3. Direktive 80/836/Euratom,

„vanjsko poduzeće” znači bilo koja fizička ili pravna osoba, osim uprave, uključujući članove njezina osoblja, koja izvodi radove u području pod nadzorom,

„vanjski radnik” znači bilo koji radnik iz A kategorije, kao što je objašnjeno u članku 23. Direktive 80/836/Euratom, koji izvodi bilo koje radove u području pod nadzorom, bilo da je u vanjskom poduzeću zaposlen na određeno ili neodređeno vrijeme, uključujući učenike, pripravnike i studente u smislu članka 10. ove Direktive, bilo da pruža usluge kao samozaposleni radnik,

„sustav nadgledanja zračenja” znači mjere za primjenu rješenja iz Direktive 80/836/Euratom, a posebno iz glave VI. Direktive, za vrijeme rada vanjskih radnika,

„radovi koje izvodi radnik” znači bilo koja usluga ili usluge koje pruža vanjski radnik u području pod nadzorom za koje odgovara uprava.

GLAVA II.

Dužnosti nadležnih tijela država članica

Članak 3.

Svaka država članica uvjetuje izvođenje radova vanjskih poduzeća iz članka 2. Direktive 80/836/Euratom prethodnom prijavom ili odobrenjem, kako je utvrđeno u skladu s glavom II. navedene Direktive, a posebno njezinim člankom 3.

Članak 4.

1.   Svaka država članica osigurava da sustav nadzora zračenja daje jednaku zaštitu vanjskim radnicima kao i radnicima koje je uprava zaposlila na neodređeno.

2.   Do uspostavljanja jedinstvenog sustava nadzora zračenja vanjskih radnika na razini Zajednice, na primjer računalnom mrežom, upotrebljava se:

(a)

na prijelaznoj osnovi, u skladu sa zajedničkim odredbama iz Priloga I.:

centralizirana nacionalna mreža, ili

izdavanje individualnog dokumenta o nadzoru zračenja za svakog vanjskog radnika, u kojem slučaju se primjenjuju i zajedničke odredbe iz Priloga II;

(b)

u slučaju prekograničnih vanjskih radnika te do datuma uspostave sustava u smislu stavka 2., individualni dokument iz točke (a).

GLAVA III.

Obveze vanjskih poduzeća i uprave

Članak 5.

Vanjska poduzeća neposredno ili putem ugovornih sporazuma s upravom osiguravaju zaštitu svojih radnika od zračenja u skladu s relevantnim odredbama glave III. do VI. Direktive 80/836/Euratom, a posebno:

(a)

osiguravaju sukladnost sa zajedničkim načelima i ograničenim dozama na koje se odnose članci 6. do 11. te Direktive;

(b)

osiguravaju obavješćivanje i osposobljavanje u području zaštite od zračenja na koje se odnosi članak 24. te Direktive;

(c)

jamče ocjenjivanje izloženosti svojih radnika i njihov zdravstveni nadzor pod uvjetima predviđenima u člancima 26. i 28. do 38. te Direktive;

(d)

osiguravaju ažuriranje podataka o individualnom nadzoru izloženosti zračenju svojih radnika u skladu s Prilogom I. dijelom II. ovoj Direktivi u mrežama i individualnim dokumentima iz članka 4. stavka 2.

Članak 6.

1.   Uprava nadzornog područja u kojem vanjski radnici izvode radove odgovorna je, neposredno ili putem ugovornih sporazuma, za operativne aspekte njihove zaštite od zračenja koje su neposredno povezane sa značajkama zaštićenog područja i radovima.

2.   Posebno, za svakog vanjskog radnika koji izvodi radove u području pod nadzorom uprava:

(a)

provjerava je li utvrđena zdravstvena sposobnost radnika za obavljanje poslova koji mu se dodjeljuju;

(b)

osigurava da radnik, osim osnovnog osposobljavanja u zaštiti od zračenja iz članka 5. stavka 1. točke (b), dobije i posebno osposobljavanje vezano za značajke područja pod nadzorom i za radove;

(c)

osigurava da mu je dodijeljena potrebna zaštitna oprema;

(d)

također osigurava individualni nadzor izloženosti radnika koji odgovara vrsti radova i bilo koji operativni nadzor doza koji bi mogao biti potreban;

(e)

osigurava sukladnost s općim načelima i ograničenjem doza iz članaka 6. do 11. Direktive 80/836/Euratom;

(f)

osigurava ili poduzima sve potrebne mjere kako bi se osiguralo bilježenje radioloških podataka o individualnom nadzoru zračenja za svakog vanjskoga radnika poslije svakog rada, u smislu Priloga I. dijela III.

GLAVA IV.

Obveze vanjskih radnika

Članak 7.

Svaki vanjski radnik obvezan je u mogućoj mjeri sam doprinijeti zaštiti koja mu je namijenjena sustavom nadzora zračenja iz članka 4.

GLAVA V.

Završne odredbe

Članak 8.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 1993. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

2.   Kada države članice donose mjere iz stavka 1, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

3.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 9.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 1990.

Za Vijeće

Predsjednik

G. DE MICHELIS


(1)  Mišljenje doneseno 11. listopada 1990. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  SL C 56, 7.3.1990., str. 1.

(3)  SL br. 11, 20.2.1959., str. 221/59.

(4)  SL L 246, 17.9.1980., str. 1.

(5)  SL L 265, 5.10.1984., str. 4.


PRILOG I.

ZAJEDNIČKE ODREDBE O MREŽAMA I INDIVIDUALNIM DOKUMENTIMA NAVEDENIMA U ČLANKU 4. STAVKU 2.

DIO I.

1.

Svaki sustav nadzora zračenja država članica mora sadržavati sljedeća tri dijela:

pojedinosti o identitetu vanjskog radnika,

pojedinosti koje treba dostaviti prije početka bilo kojih radova,

pojedinosti koje treba dostaviti sa završetkom bilo kojih radova.

2.

Nadležna tijela država članica poduzet će potrebne mjere kako bi spriječila bilo koje krivotvorenje ili zlouporabu te ilegalno uplitanje u sustav nadzora zračenja.

3.

Podaci o identitetu vanjskih radnika moraju također sadržavati njihov spol i datum rođenja.

DIO II.

Prije početka bilo kojih radova vanjsko poduzeće ili ovlašteno tijelo mora upravi ili njezinom ovlaštenom liječniku preko sustava za nadzor zračenja dostaviti sljedeće podatke pomoću sustava za nadzor zračenja:

ime i adresu vanjskog poduzeća,

zdravstvenu klasifikaciju vanjskog radnika u skladu s člankom 35. Direktive 80/836/Euratom,

datum zadnjeg periodičkog zdravstvenog pregleda,

rezultate o nadzoru individualne izloženosti vanjskih radnika.

DIO III.

Podaci koje mora bilježiti uprava ili ona daje da ih bilježi za to ovlašteno tijelo u sustavu za nadzor zračenja nakon završetka bilo kojih radova jesu:

vrijeme trajanja rada,

procjena efektivne doze koju je primio vanjski radnik,

u slučaju neravnomjerne izloženosti, procjena ekvivalenta doze u različitim dijelovima tijela,

u slučaju unutarnje kontaminacije, procjena poduzetih radova ili predviđene doze.


PRILOG II.

DODATNE ODREDBE PRILOGA I. O INDIVIDUALNOM DOKUMENTU ZA NADZOR ZRAČENJA

1.

Individualni dokument za nadzor zračenja koji izdaju nadležna tijela država članica neprenosivi je dokument.

2.

U skladu s Prilogom I. dijelom I. točkom 2., individualni dokument izdaju nadležna tijela država članica koja svakom takvom individualnom dokumentu daju identifikacijski broj.