05/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

14


31990L0269


L 156/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.05.1990.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 29. svibnja 1990.

o minimumu zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta pri ručnom prenošenju tereta u slučajevima kad postoji opasnost osobito od ozljeda leđa radnika (Četvrta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

(1990/269/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 118.a,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1) podnesen nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za sigurnost, higijenu i zaštitu zdravlja na radu,

u suradnji s Europskim parlamentom (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da članak 118.a Ugovora predviđa da će Vijeće u obliku direktiva utvrditi minimum uvjeta potrebnih za poticanje poboljšanja, posebno u radnoj okolini, s ciljem povećanja razine zaštite zdravlja i sigurnosti radnika;

budući da se prema članku 118.a u tim direktivama mora izbjegavati propisivanje upravnih, financijskih i zakonskih ograničenja koja bi usporavala osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzeća;

budući da priopćenje Komisije o njezinom programu koji se odnosi na sigurnost, higijenu i zdravlje na radu (4) predviđa donošenje direktiva koje imaju za cilj osigurati zdravlje i sigurnost radnika na radnom mjestu;

budući da je Vijeće, u svojoj Rezoluciji od 21. prosinca 1987. o sigurnosti, higijeni i zdravlju na radu (5), uzelo u obzir namjeru Komisije da mu u bliskoj budućnosti podnese direktivu o zaštiti od opasnosti koje nastaju pri ručnom prenošenju teških tereta;

budući da je ispunjavanje minimuma uvjeta s ciljem osiguravanja veće razine zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu neophodno za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika;

budući da je ova Direktiva pojedinačna u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja u području sigurnosti i zdravlja radnika na radu (6); budući da su odredbe navedene direktive potpuno primjenjive na područje ručnog prenošenja tereta pri kojem postoji opasnost osobito od ozljede leđa radnika, ne dovodeći u pitanje strože i/ili posebne odredbe ove Direktive;

budući da ova Direktiva predstavlja praktični korak prema ostvarenju socijalne dimenzije unutarnjeg tržišta;

budući da se, u skladu s Odlukom 74/325/EEZ (7), Komisija savjetuje sa Savjetodavnim odborom za sigurnost, higijenu i zaštitu zdravlja na radu s ciljem izrade prijedloga u ovom području,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

ODJELJAK I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

1.   Ova Direktiva, koja je četvrta pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ, postavlja minimum zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta potrebnih za ručno prenošenje tereta pri kojem postoji opasnost osobito od ozljede leđa radnika.

2.   Odredbe Direktive 89/391/EEZ u cijelosti se primjenjuju na čitavo područje iz stavka 1. ovog članka, ne dovodeći u pitanje strože i/ili posebne odredbe iz ove Direktive.

Članak 2.

Definicija

U smislu ove Direktive, „ručno prenošenje tereta” je svaki prijenos ili pridržavanje tereta od strane jednog ili više radnika, uključujući podizanje, spuštanje, guranje, povlačenje, nošenje ili pomicanje tereta koji, zbog svojih osobina ili nepovoljnih ergonomskih uvjeta, predstavlja opasnost osobito od ozljeda leđa radnika.

ODJELJAK II.

OBVEZE POSLODAVACA

Članak 3.

Opća odredba

1.   Poslodavac je dužan poduzeti odgovarajuće organizacijske mjere ili koristiti odgovarajuća sredstva, posebno mehaničku opremu, kako bi izbjegao ručno prenošenje tereta.

2.   U slučajevima kada se ne može izbjeći ručno prenošenje tereta, poslodavac je dužan poduzeti odgovarajuće organizacijske mjere, koristiti odgovarajuća sredstva ili osigurati radnicima takva sredstva kako bi se smanjila opasnost pri ručnom prenošenju takve vrste tereta, u skladu s Prilogom I.

Članak 4.

Organizacija radnih mjesta

U slučajevima kada se ne može izbjeći ručno prenošenje tereta, poslodavac je dužan organizirati radna mjesta tako da takvo obavljanje posla učini što je moguće sigurnijim i zdravijim te:

(a)

procijeniti, ako je moguće unaprijed, zdravstvene i sigurnosne uvjete za pojedinu vrstu posla, te naročito ispitati svojstva tereta uzimajući u obzir Prilog I.;

(b)

pobrinuti se da se izbjegne ili smanji opasnost, osobito od ozljeda leđa radnika, poduzimanjem odgovarajućih mjera, osobito vodeći računa o karakteristikama radne okoline i potrebama posla uzimajući u obzir Prilog I.

Članak 5.

Upućivanje na Prilog II.

Pri provedbi članka 6. stavka 3. točke (b) i članaka 14. i 15. Direktive 89/391/EEZ, treba uzeti u obzir Prilog II.

Članak 6.

Obavješćivanje i osposobljavanje radnika

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 10. Direktive 89/391/EEZ, radnici i/ili njihovi predstavnici se obavješćuju o svim mjerama koje se trebaju provesti u skladu s ovom Direktivom, a odnose se na zaštitu sigurnosti i zdravlja.

Poslodavci moraju osigurati da radnici i/ili njihovi predstavnici dobiju opće te, ako je moguće, i detaljnije podatke o:

težini tereta,

o težištu najteže strane, kad je paket utovaren na neuobičajen način.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 12. Direktive 83/391/EEZ, poslodavci moraju osigurati radnicima dodatnu odgovarajuću obuku i podatke o pravilnom rukovanju teretom i o mogućim opasnostima, osobito u slučajevima kad spomenuti zadaci nisu pravilno izvedeni, uzimajući u obzir priloge I. i II.

Članak 7.

Savjetovanje radnika i njihovo sudjelovanje

Savjetovanje i sudjelovanje radnika i/ili njihovih predstavnika odvija se u skladu s člankom 11. Direktive 89/391/EEZ o pitanjima na koje se odnosi ta direktiva, uključujući i njezine priloge.

ODJELJAK III.

OSTALE ODREDBE

Članak 8.

Prilagodbe priloga

Promjene u prilozima I. i II. koje su isključivo tehničke prirode, a posljedica su tehničkog napretka i promjena u međunarodnim propisima i specifikacijama ili znanjima u području ručnog prenošenja tereta, donose se u skladu s postupkom predviđenim člankom 17. Direktive 89/391/EEZ.

Članak 9.

Završne odredbe

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 1992.

One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu ili su donijele u području na koje se odnosi ova Direktiva.

3.   Države članice izvješćuju Komisiju svake četiri godine o praktičnoj provedbi odredaba ove Direktive, navodeći stajališta poslodavaca i radnika.

Komisija o tome obavješćuje Europski parlament, Vijeće, Gospodarski i socijalni odbor i Savjetodavni odbor za sigurnost, higijenu i zaštitu zdravlja na radu.

4.   Komisija periodično obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Gospodarski i socijalni odbor o provedbi Direktive u smislu stavaka 1., 2. i 3.

Članak 10.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. svibnja 1990.

Za Vijeće

Predsjednik

B. AHERN


(1)  SL C 117, 4.5.1988., str. 8.

(2)  SL C 326, 19.12.1988., str. 137. i SL C 96, 17.4.1990., str. 82.

(3)  SL C 318, 12.12.1988., str. 37.

(4)  SL C 28, 3.2.1988., str. 3.

(5)  SL C 28, 3.2.1988., str. 1.

(6)  SL L 183, 29.6.1983., str. 1.

(7)  SL L 185, 9.7.1974., str. 15.


PRILOG I. (1)

REFERENTNI ČIMBENICI

(članak 3. stavak 2., članak 4. točke (a) i (b) i članak 6. stavak 2.)

1.

Osobine tereta

Ručno prenošenje tereta može predstavljati opasnost osobito od ozljede leđa, ako je teret:

pretežak ili prevelik,

nespretan ili težak za obuhvatiti,

nestabilan ili čiji se sadržaj može lako pomaknuti,

postavljen na način koji zahtijeva da ga se drži ili da se njime rukuje na određenoj udaljenosti od kontejnera, uz mogućnost savijanja ili iskrivljenja kontejnera,

kad postoji vjerojatnost da zbog svog oblika i/ili sastava može ozlijediti radnike, pogotovo u slučaju sudara.

2.

Potreban fizički napor

Fizički napor može predstavljati osobito opasnost od ozljede leđa, ako:

je prenaporan,

izvodi se samo okretanjem kontejnera,

postoji vjerojatnost naglog pomicanja tereta,

izvodi se u nestabilnom položaju za tijelo.

3.

Osobine radne okoline

Osobine radne okoline mogu povećati opasnost od ozljede leđa, ako:

nema dovoljno prostora, osobito u visinu, za obavljanje posla,

pod je neravan, te postoji opasnost od spoticanja, ili je klizak za obuću radnika,

radno mjesto ili radna okolina sprečavaju rukovanje teretom na sigurnoj visini ili iz primjerenog položaja radnika,

postoje razlike u visini poda ili radne površine zbog čega se teret mora premještati s različitih visina,

pod ili uporište za nogu su nestabilni,

temperatura, vlaga ili ventilacija je neprimjerena.

4.

Obavljanje posla

Obavljanje posla može predstavljati opasnost, posebno za ozljedu leđa, ako uključuje jedan ili više sljedećih uvjeta:

suviše čest ili suviše dug fizički napor koji djeluje osobito na kralježnicu,

nedovoljan odmor ili vrijeme oporavka,

prekomjerne udaljenosti kod podizanja, spuštanja ili prenošenja,

brzinu rada koju nameće postupak, a koju radnik ne može promijeniti.


(1)  U svjetlu provođenja analize koja uključuje veći broj čimbenika, moguće je istodobno pozvati se na različite čimbenike navedene u prilozima I. i II.


PRILOG II. (1)

POJEDINAČNI RIZIČNI ČIMBENICI

(članak 5. i članak 6. stavak 2.)

Radnik je izložen opasnosti ako:

zbog fizičkih nedostataka ne može obaviti određeni zadatak,

nosi neprikladnu odjeću, obuću ili druge neprikladne osobne stvari,

nema prikladno ili dostatno znanje ili osposobljenost.


(1)  U svjetlu provođenja analize koja uključuje veći broj čimbenika moguće je istodobno pozvati se na različite čimbenike navedene u prilozima I. i II.