02/Sv. 016

HR

Službeni list Europske unije

76


31989R2141


L 205/22

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

14.07.1989.


UREDBA KOMISIJE (EEZ) br. 2141/89

od 14. srpnja 1989.

o razvrstavanju određene robe u oznake KN 3921 11 00 i 4810 12 00

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 1672/89 (2), a posebno njezin članak 9.,

budući da je zbog osiguranja jedinstvene primjene kombinirane nomenklature priložene Uredbi (EEZ) br. 2658/87 potrebno usvojiti mjere za razvrstavanje sljedeće robe:

1.

lagane ploče pravokutnog ili kvadratnog oblika izrađene od ploče ekspandiranog polistirena, pokrivene s obje strane arkom papira. Ukupna debljina papira iznosi manje od 10 % od ukupne debljine artikla;

2.

lagane ploče pravokutnog ili kvadratnog oblika izrađene od sloja ekspandiranog polistirena pokrivene s obje strane arkom bijelog papira prevučenog kaolinom koji ne sadrži vlakna dobivena mehaničkim postupkom, čija je težina veća od 150 g/m2. Ukupna debljina papira iznosi najmanje 10 % od ukupne debljine artikla;

budući da se kombinirana nomenklatura priložena navedenoj Uredbi (EEZ) br. 2658/87 u oznaci 3921 11 00 odnosi na „ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa: - celularne strukture: - od polimera stirena”, a u oznaci 4810 12 00 na „papir i karton prevučen s jedne ili s obje strane kaolinom (porculanskom glinom) ili drugim anorganskim tvarima, u rolama ili arcima, vrste koja se upotrebljava za pisanje, tiskanje ili druge grafičke svrhe, koji ne sadrže vlakna dobivena mehaničkim postupkom ili koji u ukupnoj količini vlakana sadrže najviše 10 % masenog udjela takvih vlakana, težine veće od 150 g/m2”; budući da navedene oznake treba uzeti u obzir za razvrstavanje gore navedene robe;

budući da se gore navedeni proizvodi sastoje od dvaju različitih materijala i da se u skladu s općim pravilom 3.(b) za tumačenje kombinirane nomenklature trebaju razvrstati u skladu s materijalom koji im daje osnovne značajke;

budući da navedeni proizvodi prema svom sastavu nedvojbeno potpadaju pod poglavlje 39. ili poglavlje 48.; budući da se čini preporučljivim da se razlika između ova dva poglavlja odredi na temelju ukupne debljine araka papira kojim su pokrivene obje strane polistirenske ploče ili sloja u odnosu na ukupnu debljinu proizvoda; budući da je poželjno da se odredi ukupna debljina papira koja je manja od 10 % (razvrstavanje u poglavlje 39.) ili koja je 10 % ili više (razvrstavanje u poglavlje 48.);

budući da, pridržavajući se odredaba napomene 10. uz poglavlje 39. i napomene 7. uz poglavlje 48., kriterij razvrstavanja koji se primjenjuje u ovoj Uredbi ostaje valjan bez obzira, s jedne strane, na vrstu plastike obuhvaćenu oznakama KN 3921 11 00 do 3921 19 90 i, s druge strane, na vrstu papira pod odgovarajućim tarifnim brojevima u poglavlju 48.;

budući da ova Uredba obuhvaća točke 1. i 2. iz Priloga Uredbi Komisije (EEZ) br. 3564/88 od 16. studenoga 1988. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu (3), budući da je stoga primjereno da se one brišu;

budući da Odbor za nomenklaturu nije dostavio mišljenje u roku koji je odredio njegov predsjednik,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dolje opisani artikli razvrstavaju se u oznake KN navedene uz njih:


1.

Lagane ploče pravokutnog ili kvadratnog oblika izrađene od ploče ekspandiranog polistirena, pokrivene s obje strane arkom papira. Ukupna debljina papira iznosi manje od 10 % od ukupne debljine artikla.

3921 11 00

2.

Lagane ploče pravokutnog ili kvadratnog oblika izrađene od sloja ekspandiranog polistirena pokrivene s obje strane arkom bijelog papira prevučenog kaolinom koji ne sadrži vlakna dobivena mehaničkim postupkom, čija je težina veća od 150 g/m2. Ukupna debljina papira iznosi najmanje 10 % od ukupne debljine artikla.

4810 12 00

Članak 2.

Brišu se točke 1. i 2. Priloga Uredbi (EEZ) br. 3564/88 o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadeset prvog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 1989.

Za Komisiju

Christiane SCRIVENER

Članica Komisije


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 1.

(2)  SL L 169, 19.6.1989., str. 1.

(3)  SL L 311, 17.11.1988., str. 23.