17/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

3


31989L0666


L 395/36

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.12.1989.


JEDANAESTA DIREKTIVA VIJEĆA

od 21. prosinca 1989.

o zahtjevima objavljivanja podataka u vezi s podružnicama koje su u nekoj državi članici otvorile određene vrste trgovačkih društava na koje se primjenjuje pravo druge države

(89/666/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 54.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

u suradnji sa Europskim parlamentom (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da lakše ostvarivanje prava slobodnog osnivanja trgovačkih društava navedenih u članku 58. Ugovora, članku 54. stavku 3. točki (g) i općem programu za ukidanje ograničenja slobode poslovnog nastana zahtijeva usklađivanje zaštitnih mjera koje se zahtijevaju od društava iz država članica za zaštitu interesa članova i ostalih;

budući da je do sada to usklađivanje izvršeno u pogledu objavljivanja podataka donošenjem Prve direktive 68/151/EEZ (4) koja se odnosi na društva kapitala, kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1985.; budući da se to nastavilo u području računovodstva Direktivom 78/660/EEZ (5) o godišnjim financijskim izvještajima za određene vrste trgovačkih društava, kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1985., Sedmom direktivom 83/349/EEZ (6) o konsolidiranim financijskim izvještajima, kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1985. i Osmom direktivom 84/253/EEZ (7) o osobama koje su odgovorne za provođenje zakonskih revizija računovodstvenih dokumenata;

budući da se te direktive primjenjuju na trgovačka društva kao takva, ali ne obuhvaćaju njihove podružnice; budući da je otvaranje podružnica, poput stvaranja društava kćeri, jedna od mogućnosti koja danas trgovačkim društvima omogućuje da ostvare svoje pravo poslovnog nastana u drugoj državi članici;

budući da, što se tiče podružnica, pomanjkanje usklađivanja, posebno u pogledu objavljivanja podataka, uzrokuje pojavu razlika u zaštiti dioničara i trećih strana između trgovačkih društava koja posluju u drugim državama članicama otvaranjem podružnica i onih koja ondje posluju osnivajući društva kćeri;

budući da na tom području razlike u zakonima država članica mogu ometati primjenu prava poslovnog nastana; budući da je stoga nužno ukloniti takve razlike da se zaštiti, između ostalog, primjena tog prava;

kako bi se osigurala zaštita osoba koje posluju s trgovačkim društvima posredstvom podružnica, u državi članici u kojoj se nalazi podružnica potrebno je uvesti mjere u vezi s objavljivanjem podataka; budući da se ekonomski i društveni utjecaj podružnica može donekle uspoređivati s onim društava kćeri, utoliko što postoji javni interes za objavljivanje podataka o trgovačkom društvu u podružnici; budući da je, da bi se izvršilo takvo objavljivanje, potrebno iskoristiti postupke koji su već uvedeni za društva s dioničkim kapitalom unutar Zajednice;

budući da se to objavljivanje odnosi na niz važnih dokumenata, podataka i izmjena;

budući da to objavljivanje, uz iznimku prava zastupanja, naziva i pravnog oblika te prestanka trgovačkog društva i stečajnog postupka kojemu podliježe, može biti ograničeno na podatke koji se tiču same podružnice, zajedno s uputom na registar trgovačkog društva kojem pripada ta podružnica, s obzirom na to da su prema postojećim pravilima Zajednice, svi podaci koji se tiču trgovačkog društva kao takvog dostupni u tom registru;

budući da nacionalne odredbe u vezi s objavljivanjem računovodstvenih dokumenata koji se odnose na podružnicu ne mogu više biti opravdane u pogledu izrade, revizije i objavljivanja računovodstvenih dokumenata trgovačkog društva nakon usklađivanja nacionalnog zakonodavstva; budući da je sukladno navedenom dovoljno objaviti, u registru podružnice, računovodstvene dokumente na način kako ih je revidiralo i objavilo trgovačko društvo;

budući da pisma i obrasci za narudžbu koje koristi podružnica moraju sadržavati iste podatke kao i pisma i obrasci za narudžbu koje koristi trgovačko društvo te u njima mora biti naveden registar u koji je podružnica upisana;

budući da, kako bi se osiguralo da se ciljevi ove Direktive u potpunosti ostvare te da se izbjegne bilo kakva diskriminacija po osnovi zemlje porijekla trgovačkog društva, ova Direktiva mora također obuhvatiti podružnice koje su otvorila trgovačka društva na koja se primjenjuje pravo država nečlanica te koje su ustrojene u pravne oblike koji se mogu usporediti s trgovačkim društvima na koja se primjenjuje Direktiva 68/151/EEZ; budući da je za te podružnice potrebno primijeniti neke odredbe koje se razlikuju od onih koje se primjenjuju na podružnice trgovačkih društava na koja se primjenjuje pravo drugih država članica, s obzirom da se gore spomenute direktive ne primjenjuju na trgovačka društva iz država nečlanica;

budući da ova Direktiva ni na koji način ne utječe na zahtjeve o objavljivanju podataka za podružnice na temelju drugih odredbi, na primjer iz zakona u području zapošljavanja, prava radnika na pristup informacijama, poreznih zakona, ili u statističke svrhe,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

ODJELJAK I.

Podružnice trgovačkih društava iz drugih država članica

Članak 1.

1.   Dokumenti i podaci koje se odnose na podružnicu koju je u državi članici otvorilo trgovačko društvo na koje se primjenjuje pravo druge države članice i na koje se primjenjuje Direktiva 68/151/EEZ objavljuju se prema pravu države podružnice, u skladu s člankom 3. te Direktive.

2.   Kada se zahtjevi za objavljivanje za podružnicu razlikuju od onih za trgovačko društvo, zahtjevi za objavljivanje podružnice imaju prvenstvo s obzirom na transakcije koje se izvode s podružnicom;

Članak 2.

1.   Obvezno objavljivanje propisano u članku 1. odnosi se samo na sljedeće dokumente i podatke:

(a)

adresu podružnice;

(b)

aktivnosti podružnice;

(c)

registar u kojem se čuva spis trgovačkog društva spomenut u članku 3. Direktive Vijeća 68/151/EEZ, zajedno s registracijskim brojem iz tog registra;

(d)

naziv i pravni oblik trgovačkog društva te naziv podružnice ako se on razlikuje od naziva trgovačkog društva;

(e)

imenovanje, razrješenje dužnosti i podaci o osobama koje su ovlaštene zastupati trgovačko društvo u poslovanju s trećim stranama te u pravnim postupcima;

kao tijelo trgovačkog društva koje je osnovano u skladu sa zakonom ili kao članovi takvog tijela, u skladu s obvezom objavljivanja od strane trgovačkog društva, kao što je propisano u članku 2. stavku 1. Direktive 68/151/EEZ,

kao stalni predstavnici trgovačkog društva za aktivnosti podružnice, s naznakom opsega njihovih ovlasti;

(f)

prestanak društva, imenovanje likvidatora, podatke koje se odnose na njih i njihove ovlasti te okončanje likvidacije u skladu s obvezom objavljivanja od strane trgovačkog društva kao što je propisano u članku 2. stavku 1. točkama (h), (j) i (k) Direktive 68/151/EEZ,

stečajne postupke, aranžmane, sastavljanja ili druge analogne postupke kojima trgovačko društvo podliježe;

(g)

računovodstvene dokumente u skladu s člankom 3.;

(h)

zatvaranje podružnice.

2.   Država članica u kojoj je podružnica otvorena može odrediti da se otkriju, kako je navedeno u članku 1.,

(a)

potpisi osoba koje se spominju u stavku 1. točkama (e) i (f) ovog članka;

(b)

dokument o osnivanju te statut ako se nalaze u posebnoj ispravi, u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkama (a), (b) i (c) Direktive 68/151/EEZ, zajedno s izmjenama tih dokumenata;

(c)

potvrda iz registra koji se spominje u stavku 1. točki (c) ovog članka, a odnosi se na postojanje trgovačkog društva;

(d)

postojanje vrijednosnica na teret imovine društva koje se nalazi u toj državi članici, pod uvjetom da se to objavljivanje odnosi na valjanost tih vrijednosnica.

Članak 3.

Obvezno objavljivanje koje je navedeno u članku 2. stavku 1. točki (g) ograničava se na računovodstvene dokumente društva, koji su izrađeni, revidirani i objavljeni u skladu s pravom države članice koje se primjenjuje na društvo, u skladu s direktivama 78/660/EEZ, 83/349/EEZ i 84/253/EEZ.

Članak 4.

Država članica u kojoj je podružnica otvorena može odrediti da dokumenti spomenuti u članku 2. stavku 2. točki (b) i članku 3. moraju biti objavljeni na drugom službenom jeziku Zajednice te da prijevod tih dokumenata mora biti ovjeren.

Članak 5.

Ako je društvo otvorilo više od jedne podružnice u državi članici, objavljivanje iz članka 2. stavka 2. točke (b) i članka 3. može se izvršiti u registru podružnice koju izabere društvo.

U tom slučaju, obvezno objavljivanje od strane drugih podružnica obuhvaća podatke o registru podružnice koji se objavljuje, zajedno s brojem te podružnice u tom registru.

Članak 6.

Države članice propisuju da se u pismima i obrascima narudžbi koje koristi podružnica navode, osim podataka koje propisuje članak 4. Direktive 68/151/EEZ, registar u kojem se čuva spis o podružnici zajedno s brojem podružnice u tom registru.

ODJELJAK II.

Podružnice trgovačkih društava iz trećih zemalja

Članak 7.

1.   Dokumenti i podaci koji se odnose na podružnicu koju je u državi članici otvorilo trgovačko društvo na koje se primjenjuje pravo države članice, ali ima pravni oblik koji se može usporediti s vrstama trgovačkih društava na koje se primjenjuje Direktiva 68/151/EEZ, objavljuju se u skladu s pravom države podružnice, kao što je navedeno u članku 3. te Direktive.

2.   Primjenjuje se članak 1. stavak 2.

Članak 8.

Obvezno objavljivanje navedeno u članku 7. obuhvaća najmanje sljedeće dokumente i podatke:

(a)

adresu podružnice;

(b)

aktivnosti podružnice;

(c)

država čije se pravo primjenjuje na trgovačko društvo;

(d)

gdje to zakon propisuje, registar u koji je trgovačko društvo upisano i registracijski broj trgovačkog društva u tom registru:

(e)

dokumente o osnivanju i statut ako je sadržan u posebnoj ispravi, sa svim izmjenama tih dokumenata;

(f)

pravni oblik trgovačkog društva, glavno mjesto i predmet poslovanja te najmanje jednom godišnje iznos upisanog kapitala, ako ti podaci nisu navedeni u dokumentima navedenima u podstavku (e);

(g)

naziv trgovačkog društva i naziv podružnice ako se razlikuje od naziva trgovačkog društva;

(h)

imenovanje, razrješenje dužnosti i podatke o osobama koje su ovlaštene zastupati trgovačko društvo u poslovanju s trećim stranama te u pravnim postupcima;;

kao tijelo trgovačkog društva koje je osnovano u skladu sa zakonom ili kao članovi takvog tijela,

kao stalni predstavnici trgovačkog društva za aktivnosti podružnice.

Moraju biti navedene ovlasti osoba koje su ovlaštene zastupati trgovačko društvo te mogu li one to činiti samostalno ili moraju djelovati zajedno s drugim osobama;

(i)

prestanak društva, imenovanje likvidatora, podatke koje se odnose na njih i njihove ovlasti te okončanje likvidacije,

stečajne postupke, aranžmane, nagodbe ili druge analogne postupke kojima društvo podliježe;

(j)

računovodstvene dokumente u skladu s člankom 7.;

(k)

zatvaranje podružnice.

Članak 9.

1.   Obvezno objavljivanje propisano u članku 8. stavku 1. podstavku (j) primjenjuje se na računovodstvene dokumente trgovačkog društva kako su izrađeni, revidirani i objavljeni u skladu s pravom države članice koje se primjenjuje na društvo. Ako nisu izrađeni u skladu s ili na način ekvivalentan direktivama 78/660/EEZ i 83/349/EEZ, države članice mogu zahtijevati da se izrade i objave računovodstveni dokumenti koji se odnose na aktivnosti podružnice.

2.   Primjenjuju se članci 4. i 5.

Članak 10.

Države članice propisuju da se u pismima i obrascima narudžbi koje koristi podružnica navodi registar u kojem se čuva spis o podružnici, zajedno s brojem podružnice u tom registru. Ako pravo države koje se primjenjuje na trgovačko društvo zahtijeva upis u registar, potrebno je navesti i registar u koji je trgovačko društvo upisano, kao i registracijski broj trgovačkog društva u tom registru.

ODJELJAK III.

Navođenje podružnica u godišnjem izvješću trgovačkog društva

Članak 11.

Članku 46. stavku 2. Direktive 78/660/EEZ dodaje se sljedeći podstavak:

„(e)

postojanje podružnice trgovačkog društva”.

ODJELJAK IV.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

Države članice određuju odgovarajuće sankcije u slučaju da se ne ispuni obveza objavljivanja sadržaja navedenih u člancima 1., 2., 3., 7., 8. i 9. te ako se u pismima i obrascima za narudžbu ispuste obvezni podaci navedeni u člancima 6. i 10.

Članak 13.

Svaka od država članica određuje tko provodi postupak objavljivanja kako je propisano u Direktivi.

Članak 14.

1.   Članci 3. i 9. se ne primjenjuju na podružnice koje su otvorile kreditne i financijske institucije koje obuhvaća Direktiva 89/117/EEZ (8).

2.   Do naknadnog usklađivanja, države članice ne moraju primjenjivati članke 3. i 9. na podružnice koje su otvorila osiguravajuća društva.

Članak 15.

Članak 54. Direktive 78/660/EEZ i članak 48. Direktive 83/349/EEZ brišu se.

Članak 16.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. siječnja 1992. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

2.   Države članice određuju da se odredbe koje se navode u stavku 1. primjenjuju od 1. siječnja 1993., a odredbe u vezi s računovodstvenim dokumentima prvi se put primjenjuju na godišnje financijske izvještaje za financijsku godinu koja počinje 1. siječnja 1993. ili tijekom 1993.

3.   Države članice Komisiji šalju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 17.

Odbor za kontakt osnovan na temelju članka 52. Direktive 78/660/EEZ također:

(a)

olakšava, ne dovodeći u pitanje članke 169. i 170. Ugovora, usklađenu primjenu ove Direktive, kroz redovite sastanke na kojima se razmatraju praktični problemi koji nastaju u vezi s primjenom Direktive;

(b)

savjetuje Komisiju, ako je to potrebno, da Direktivi nešto doda ili u njoj nešto izmijeni.

Članak 18.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. prosinca 1989.

Za Vijeće

Predsjednica

E. CRESSON


(1)  SL C 105, 21.4.1988., str. 6.

(2)  SL C 345, 21.12.1987., str. 76. i SL C 256, 9.10.1989., str. 27.

(3)  SL C 319, 30.11.1987., str. 61.

(4)  SL L 65, 14.3.1968., str. 8.

(5)  SL L 222, 14.8.1978., str. 11.

(6)  SL L 193, 18.7.1983., str. 1.

(7)  SL L 126, 12.5.1984., str. 20.

(8)  SL L 44, 16.2.1989., str. 40.