13/Sv. 024

HR

Službeni list Europske unije

18


31989L0459


L 226/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.07.1989.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 18. srpnja 1989.

o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dubinu gaznog sloja guma određenih kategorija cestovnih vozila i njihovih prikolica

(89/459/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 75.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3).

budući da su Vijeće i predstavnici vlada država članica, koji su se u okviru Vijeća sastali 19. prosinca 1984., donijeli rezoluciju o sigurnosti cestovnog prometa (4) pozivajući Komisiju da s tim u vezi Vijeću podnese prijedloge u tom kontekstu;

budući da su pravila o najmanjoj dubini gaznog sloja guma, unatoč tome što je riječ o pojedinačnom i specifičnom problemu, među ciljevima i aktivnostima predviđenim za 1986. koja je u Zajednici bila proglašena Godinom sigurnosti cestovnog prometa;

budući da je Europski parlament 18. veljače 1986. donio rezoluciju o programu rada Komisije u Godini sigurnosti cestovnog prometa 1986. (5) koji je kao jednu od odredaba koje Komisija treba donijeti što je prije moguće uključio dubinu gaznog sloja guma;

budući da odredbe ove vrste trebaju osigurati veći stupanj sigurnosti;

budući da se nacionalni zahtjevi kojima se uređuje pitanje dubine gaznog sloja guma razlikuju od jedne države članice do druge, te budući da takve razlike vozačima cestovnih vozila koji svoje automobile koriste na područjima različitih država članica uzrokuju probleme vezane uz pridržavanje cestovnih propisa;

budući da će usklađivanje ovih zahtjeva olakšati slobodno kretanje vozila i pojedinačno prometovanje među državama članicama te pomoći uklanjanju zapreka trgovini i uklanjanju narušavanja tržišnog natjecanja,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da gume vozila kategorija M1, N1, 01 i 02, kako su utvrđene u Prilogu I. Direktivi Vijeća br. 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica (6), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 87/403/EEZ (7), tijekom njihovog vijeka trajnosti u cestovnom prometu u glavnim brazdama gaznog sloja površine imaju dubinu gaznog sloja od najmanje 1,6 mm.

Pojam „glavne brazde” znači široke brazde u središnjem dijelu gaznog sloja površine gume, koje pokrivaju oko tri četvrtine njezine širine.

Članak 2.

Nakon savjetovanja s Komisijom države članice mogu iz područja primjene ove Direktive isključiti vozila označena kao vozila od povijesnog značaja izvorno opremljena bilo pneumatskim, bilo drukčijim gumama, koje su kao nove imale dubinu gaznog sloja manju od 1,6 mm, pod uvjetom da su opremljena takvim gumama i da ih se koristi u posebnim prilikama, a nikada ili gotovo nikada, na javnim cestovnim prometnicama, ili za takva vozila trebaju sastaviti posebne odredbe.

Članak 3.

Nakon savjetovanja s Komisijom države članice donose i objavljuju prije 1. lipnja 1991. zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom prije 1. siječnja 1992. Države članice obavješćuju Komisiju o tekstu odredaba koje donesu radi provođenja ove Direktive.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. srpnja 1989.

Za Vijeće

Predsjednik

R. DUMAS


(1)  SL C 279, 17.10.1987., str. 5.

(2)  SL C 47, 27.2.1989., str. 185.

(3)  SL C 80, 28.3.1988., str. 22.

(4)  SL C 341, 21.12.1984., str. 1.

(5)  SL C 68, 24.3.1986., str. 35.

(6)  SL L 42, 23.2.1970., str. 1.

(7)  SL L 220, 8.8.1987., str. 44.