01/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

8


31989L0130


L 049/26

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

13.02.1989.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 13. veljače 1989.

o usklađivanju obračunavanja bruto nacionalnog proizvoda po tržišnim cijenama

(89/130/EEZ, Euratom)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća br. 88/376/EEZ/Euratom od 24. lipnja 1988. o sustavu vlastitih sredstava Zajednica (1), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da stvaranje dodatnih vlastitih sredstava Zajednica temeljenih na bruto nacionalnom proizvodu po tržišnim cijenama (dalje u tekstu: BNPtc) država članica iziskuje jačanje usporedivosti i pouzdanosti tog agregata;

budući da će dovršenje unutarnjeg tržišta povećati potrebu za međunarodno usporedivim podacima o agregiranom BNPtc-u i njegovim sastavnicama; budući da su ti podaci također važno analitičko sredstvo koordinacije gospodarskih politika;

budući da podaci o BNPtc-u moraju biti usporedivi konceptualno i u praksi te predstavljati ekonomije država članica;

budući da BNPtc može biti konceptualno usporediv samo ako se poštuju relevantne definicije i računovodstvena pravila Europskog sustava integriranih ekonomskih računa (ESA);

budući da u praksi usporedivost BNPtc-a po tržišnim cijenama ovisi o korištenim postupcima procjene i osnovnim podacima na raspolaganju; budući da napredno pokrivanje BNPtc-a pretpostavlja razvoj statističkih osnova i postupaka procjene;

budući da bi trebalo uspostaviti postupak provjere i procjene usporedivosti i reprezentativnosti BNPtc-a; budući da u tu svrhu treba osnovati Odbor unutar kojeg će države članice i Komisija usko surađivati,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

GLAVA I.

Definicija bruto nacionalnog proizvoda po tržišnim cijenama

Članak 1.

BNPtc se određuje u skladu s Europskim sustavom integriranih ekonomskih računa (ESA) koji je na snazi.

BNPtc se izračunava dodavanjem bruto domaćem proizvodu po tržišnim cijenama (BDPtc, ESA oznaka: N 1) naknada zaposlenima (R 10) i imovinskog i poduzetničkog prihoda (R 40) primljenog od ostatka svijeta, umanjenog za odgovarajuće iznose plaćene ostatku svijeta.

Članak 2.

BNPtc predstavlja konačan rezultat proizvodne aktivnosti rezidentnih proizvodnih jedinica. BNPtc se može predstaviti s obzirom na ESA-u s tri stajališta.

1.

Output

BNPpc (N1) je razlika između outputa robe i usluga (P 10) i intermedijarne potrošnje (P 20) uvećan za PDV na proizvode (R 21) i neto poreze vezane uz uvoz (isključujući porez na dodanu vrijednost (PDV)) (R 29).

2.

Izdaci

BNPtc (N1) predstavlja zbroj finalne potrošnje (P30) na gospodarskom području od strane kućanstava i privatnih neprofitnih ustanova te opće države, bruto ulaganja u dugotrajnu imovinu (P41), promjena u zalihama (P 42) te razlika između izvoza (P 50) i uvoza (P 60).

3.

Prihodi

BNPtc (N1) predstavlja zbroj naknada zaposlenima (R 10), bruto operativnog viška gospodarstva (N2) i poreza vezanih uz proizvodnju i uvoz (R 20) umanjenog za subvencije (R 30).

GLAVA II.

Odredbe o metodi izračuna BNPtc-a i prosljeđivanju podataka o istom

Članak 3.

1.   Države članice utvrđuju BNPtc u skladu s člankom 1. u okviru nacionalnih računovodstvenih postupaka.

2.   Svake godine prije 1. listopada države članice u kontekstu nacionalnih računovodstvenih postupaka dostavljaju Komisiji (Statističkom uredu Europskih zajednica, SOEC) brojčane podatke o agregiranom BNPtc-u i njegovim sastavnicama prema definicijama ESA-e iz članaka 1. i 2. Države članice također dostavljaju informacije potrebne za pokazivanje kako su došle do tog agregata. Dostavljeni brojčani podaci pokrivaju prethodnu godinu te bilo koje promjene u tim brojčanim podacima u proteklim financijskim godinama.

Članak 4.

Države članice dostavljaju Komisiji (SOEC-u), u skladu s postupcima koje je ona utvrdila, a nakon savjetovanja s odborom iz članka 6., postupno i najkasnije u roku od 18 mjeseci od priopćenja ove Direktive, popis postupaka i osnovnu statistiku korištene u izračunu BNPtc-a i njegovih sastavnica.

Članak 5.

Kada dostave podatke predviđene u članku 3., države članice obavješćuju Komisiju (SOEC) o svim promjenama u korištenim postupcima i osnovnim statistikama.

GLAVA III.

Odredbe o provjerama izračuna BNPtc-a

Članak 6.

1.   Komisiji pomaže odbor kojeg čine predstavnici država članica, a pod predsjedanjem predstavnika Komisije.

2.   Predstavnik Komisije odboru podnosi nacrt mjera koje treba poduzeti. Odbor dostavlja svoje mišljenje o nacrtu u roku koji predsjednik može utvrditi prema žurnosti predmeta. Mišljenje daje većina iz članka 148. stavka 2. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice u slučaju odluka koje Vijeće treba usvojiti na prijedlog Komisije. Glasovi predstavnika država članica u odboru ponderiraju se na način kako je to utvrđeno u tom članku. Predsjednik ne glasuje.

3.   Komisija usvaja mjere koje se odmah primjenjuju. Međutim, ako te mjere nisu u skladu s mišljenjem odbora, Komisija ih odmah dostavlja Vijeću. U tom slučaju:

Komisija odgađa primjenu mjera o kojima je odlučila na razdoblje koje se utvrđuje svakim pojedinim aktom koje donese Vijeće, ali koje ni u kojem slučaju ne može biti dulje od tri mjeseca od dana dostave,

Vijeće može većinom glasova donijeti drukčiju odluku u roku iz prethodne alineje.

Članak 7.

Odbor iz članka 6. razmatra pitanja koja je istaknuo njegov predsjednik, bilo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev predstavnika države članice, a koja se odnose ne primjenu ove Direktive, posebno s obzirom na:

(a)

godišnje udovoljavanje definicijama iz članaka 1. i 2.;

(b)

godišnju provjeru podataka dostavljenih prema uvjetima iz članka 3. i informacija dostavljenih prema uvjetima iz članaka 4. i 5. o statističkim izvorima i postupcima izračuna BNPtc-a i njegovih sastavnica.

Također se bavi pitanjima koja se odnose na reviziju podataka o BNPtc-u i problem iscrpnosti BNPtc-a.

Prema potrebi predlaže Komisiji poduzimanje mjera kako bi podaci o BNPtc-u bili u većoj mjeri usporedivi i reprezentativni.

GLAVA IV.

Financijske odredbe

Članak 8.

Tijekom prvih nekoliko godina provedbe ove Direktive države članice primaju financijske doprinose od Zajednice za rad na poboljšavanju usporedivosti i reprezentativnosti podataka o BNPtc-u. Iznos koji se smatra potrebnim za takav doprinos iznosi 6 milijuna ECU.

GLAVA V.

Završne odredbe

Članak 9.

Države članice usvajaju mjere potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije u roku od 12 mjeseci od njezina priopćenja (3).

Članak 10.

Prije kraja 1991. Komisija nakon revidiranja Odluke 88/376/EEZ/Euratom dostavlja izvješće o primjeni ove Direktive.

Članak 11.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. veljače 1989.

Za Vijeće

Predsjednik

C. SOLCHAGA CATALAN


(1)  SL L 185, 15.7.1988., str. 24.

(2)  SL C 187, 18.7.1988., str. 142.

(3)  Ova je Direktiva priopćena državama članicama 16. veljače 1989.