13/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

213


31988L0233


L 105/11

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

02.03.1988.


DESETA DIREKTIVA KOMISIJE

od 2. ožujka 1988.

o prilagodbi tehničkom napretku priloga II., III., IV. i VI. Direktivi Vijeća 76/768/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode

(88/233/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 76/768/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kozmetičke proizvode (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 87/137/EEZ (2), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da se na temelju sada dostupnih informacija neka privremeno dozvoljena bojila, tvari ili konzervansi mogu konačno dozvoliti, dok se drugi moraju konačno zabraniti ili dozvoliti u daljnjem, određenom vremenskom razdoblju;

budući da je radi zaštite javnog zdravlja potrebno zabraniti uporabu 3,4',5-tribromosalicilanilida, Phytolacca spp. i njihovih pripravaka, retinojeve kiseline i nekih tvari za bojenje kose;

budući da je radi zaštite javnog zdravlja potrebno donijeti odredbe o uputi za korištenje i obavezne oznake upozorenja na kozmetičkim proizvodima koji sadrže tioglikolnu kiselinu te njezine soli i estere;

budući da je na temelju dostupnih informacija potrebno proširiti područje primjene kinolin-8-ol i bis (8-hidroksi-kinolijev) sulfata;

budući da se u svjetlu najnovijih znanstvenih i tehničkih istraživanja uporaba etidronske kiseline i njezinih soli za njegu kose i u određenim sapunima može odobriti uz određene uvjete;

budući da je potrebno zabraniti daljnju uporabu konzervansa klorfenezina;

budući da su mjere predviđene ovom Direktivom u skladu s mišljenjem Odbora za prilagodbu direktiva tehničkom napretku radi uklanjanja tehničkih prepreka u trgovanju kozmetičkim proizvodima,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 76/768/EEZ ovime se mijenja kako slijedi:

1.

U Prilogu II.:

briše se „osim nečistoća tribromosalicilanilida u skladu s kriterijima određenima u Prilogu IV. (dio 1.)” u 350 i 351;

briše se „osim kao nečistoća heksaklorofena pod uvjetima predviđenima u Prilogu VI., dijelu 1., točki 6.” u 367;

dodaju se sljedeći brojevi:

„373.

3,4',5-tribromosalicilanilida (tribromsalan)

374.

Phytolacca spp. i njihovih pripravaka

375.

Tretinoin (retinojeva kiselina i njezine soli)

376.

1-metoksi-2,4-diaminobenzen (2,4,-diaminoanizol – CI 76050)

377.

1-metoksi-2,5,-diaminobenzen (2,5-diaminoanizol)

378.

Bojilo CI 12140

379.

Bojilo CI 26105

380.

Bojilo CI 42555

Bojilo CI 42555-1

Bojilo CI 41555-2”

2.

U Prilogu III., dijelu 1.:

zamjenjuju se brojevi 2 i 51 s:

a

b

c

d

e

f

„2a

Triglikolna kiselina i njezine soli

(a)   Proizvodi za kovrčanje ili učvršćivanje kose:

opća uporaba

profesionalna uporaba

(b)   Depilatori

(c)   Ostali proizvodi za njegu kose koji se uklanjaju nakon primjene

8 % pripremljeno za uporabu

pH 7 do 9,5

11 % pripremljeno za uporabu

pH 7 do 9,5

5 % pripremljeno za uporabu

pH 7 do 12,7

2 % pripremljeno za uporabu

pH 7 do 9,5

Gornji postoci su izračunati kao tioglikolna kiselina

(a) (b) (c):

Upute za uporabu sastavljene na nacionalnom ili službenom jeziku (jezicima) moraju obvezno uključivati sljedeće rečenice:

Izbjegavati doticaj s očima

U slučaju doticaja s očima, odmah isprati s puno vode i potražiti liječnički savjet

Nositi prikladne rukavice (samo (a) i (c))

(a):

Sadrži tioglikolat

Slijediti upute

Držati izvan dosega djece

Samo za profesionalnu uporabu

(b) i (c):

Sadrži tioglikolat

Slijediti upute

Držati izvan dosega djece

2b

Esteri tioglikolne kiseline

Proizvodi za kovrčanje ili učvršćivanje kose:

opća uporaba

profesionalna uporaba

8 % pripremljeno za uporabu

pH 6 do 9,5

11 % pripremljeno za uporabu

pH 6 do 9,5

Gornji postoci su izračunati kao tioglikolna kiselina

Upute za uporabu sastavljene na nacionalnom ili službenom jeziku (jezicima) moraju obvezno uključivati sljedeće rečenice:

U doticaju s kožom može izazvati preosjetljivost

Izbjegavati doticaj s očima

U slučaju doticaja s očima, odmah isprati s puno vode i potražiti liječnički savjet

Nositi prikladne rukavice

Sadrži tioglikolat

Slijediti upute

Držati izvan dosega djece

Samo za profesionalnu uporab”

„51

Kinolin-8-ol i bis (8-hidroksi-kinolijev) sulfat

Stabilizator za vodikov peroksid u pripravcima za njegu kose koji se ispiru

0,3 % računano kao baza

 

 

 

 

Stabilizator za vodikov peroksid u pripravcima za njegu kose koji se ne ispiru

0,03 % računano kao baza”

 

 

dodaju se brojevi 53 i 54:

a

b

c

d

e

f

„53

Etidronska kiselina i njezine soli (1-hidroksietiliden-di-fosfonska kiselina i njezine soli)

(a)   Njega kose

1,5 %

izraženo kao etidronska

kiselina

 

Sadrži etidronsku kiselinu

(b)   Sapun

0,2 %

54

1-fenoksi-propan-2-ol

Samo pripravci koji se ispiru

2 %

 

Kao konzervans, vidjeti Prilog VI., dio 1., br. 43”

 

 

 

Zabranjeno u proizvodima za oralnu higijenu

 

 

 

 

3.

U Prilogu III., dijelu 2.:

(a)

dodaje se bojilo Kiselo crveno 195 zajedno s:

boja: crvena,

područje primjene: 3;

(b)

briše se 13065

4.

Prilog IV., dio 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

zamjenjuje se „31.12.1987..” s „31.12.1989.” u stupcu (g) za sljedeće brojeve:

br. 2, 1,1,1-trikloretan,

br. 4, 2,2'ditiobis (piridin 1-oksid), dodatni proizvod s magnezijevim sulfatom trihidratom;

(b)

brišu se brojevi 3 i 5 – 3,4',5-tribromosalicilanilid i 1-fenoksipropan-2-ol

5.

U Prilogu IV., dijelu 2.:

(a)

brišu se brojevi 12700, 44025, 73312 i kiselo crveno 195;

(b)

zamjenjuje se „31.12.1987.” s „31.12.1988.” u „Dozvola vrijedi do” stupcu za brojeve 13065, 21110, 42535, 44045, 61554 i 73900;

(c)

briše se tekst u stupcu „Ostala ograničenja i uvjeti” za broj 13065;

6.

U Prilogu VI., dijelu 1.:

(a)

dodaju se sljedeći brojevi:

a

b

c

d

e

„41

2-kloroacetamid

0,3 %

 

Sadrži kloroacetamid

42

Klorheksidin (INN) i njegovi diglukonat, diacetat i dihidroklorid (+)

0,3 % izraženo kao klorheksidin

 

 

43

1-fenoksipropan-2-ol

1,0

Samo za proizvode koji se ispiru”

 

(b)

briše se tekst u stupcu (d) za tvar br. 19;

7.

U Prilogu VI., dijelu 2.:

(a)

brišu se sljedeći brojevi:

7.

5-bromo-5-nitro-1,3,-dioksan,

8.

Undec-10-enojska kiselina: esteri, amid, mono- i bis (2-hidroksietil) amidi i njihovi sulfosukcinati (+),

10.

2-kloro-N(hidroksimetil) acetamid,

11.

Pirition aluminijev kamsilat (INNM),

14.

1-fenoksipropan-2-ol,

18.

Heksetidin (INN) (+),

22.

2-kloroacetamid,

23.

1-dodecilgvanidinijev acetat (dodin – ISO) (+),

24.

Klorheksidin (INN) i njegov diglukonat, diacetat i dihidroklorid (+);

(b)

u broju 2, klorfenezin, briše se simbol (+) u stupcu (b), zamjenjuje se 0,5 % s 0,3 % za vrijednosti koncentracija u stupcu (c) i zamjenjuje se „31.12.1987.”. s „31.12.1989.” u stupcu (f);

(c)

zamjenjuje se „31.12.1987.”. s „31.12.1988.” u stupcu (f) za sljedeće brojeve:

16.

Benzalkonijev klorid (INN), bromid i saharinat (+);

(d)

zamjenjuje se „31.12.1987.” s „31.12.1989.” u stupcu (f) za br. 17, 1-[1,3-bis(hidroksimetil) 2,5-dioksoimidazolidin-1-il]-1,3-bis (hidroksimetil) urea;

(e)

za br. 21, benzilformal, zamjenjuje se ime u stupcu (b) s benzilhemiformal i zamjenjuje se „31.12.1987.” s „31.12.1989.” u stupcu (f).

Članak 2.

1.   Ne dovodeći u pitanje dozvoljene datume, navedene u članku 1. stavcima 4., 5. i 7., države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale da od 1. siječnja 1989. u slučaju tvari navedenih u članku 1. stavku 1. i od 1. siječnja 1990. u slučaju tvari navedenih u članku 1. stavcima 2., 3., 6. i 7. ni proizvođači niti uvoznici sa sjedištem u Zajednici ne stave na tržište proizvode koji ne udovoljavaju zahtjevima ove Direktive.

2.   Države članice poduzimaju sve potrebne mjere da se proizvodi navedeni u stavku 1., koji sadrže tvari navedene u članku 1. stavku 1. i tvari navedene u članku 1. stavcima 2., 3., 6. i 7. ne prodaju ili isporučuju krajnjem potrošaču nakon 31. prosinca 1989., odnosno, 31. prosinca 1991.

Članak 3.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 30. rujna 1988. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. ožujka 1988.

Za Komisiju

Grigoris VARFIS

Član Komisije


(1)  SL L 262, 27.9.1976., str. 169.

(2)  SL L 56, 26.2.1987., str. 20.