03/Sv. 56

HR

Službeni list Europske unije

64


31983L0116


L 076/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA KOMISIJE

od 8. ožujka 1983.

o izmjeni Direktive 82/287/EEZ o izmjeni priloga direktivama Vijeća 66/401/EEZ i 69/208/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja i sjemena uljarica i predivog bilja te direktiva 78/386/EEZ i 78/388/EEZ

(83/116/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 66/401/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 82/287/EEZ (2), a posebno njezin članak 21.a,

budući da su, s obzirom na razvoj znanstvenih i tehničkih saznanja, izvršene izmjene priloga I. i II. direktivama 66/401/EEZ i 69/208/EEZ Direktivom 82/287/EEZ, uključujući izmjene koje se odnose na sortnu čistoću sjemena Poa spp;

budući da je 1. siječnja 1983. određen kao datum provedbe odredaba potrebnih za usklađivanje s navedenim izmjenama;

budući da Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) trenutačno temeljito pregledava pravila usvojena u tu svrhu u sustavima certifikacije o sortnosti sjemena namijenjenog međunarodnoj trgovini koja je utvrdila navedena organizacija;

budući da treba iščekivati ishod tog pregleda;

budući da stoga treba utvrditi primjereniji datum za provedbu predmetnih odredaba kako bi se izbjegle nepravodobne mjere;

budući da su mjere predviđene ovom Direktivom u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za sjeme i reprodukcijski materijal u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   U drugoj alineji članka 7. stavka 1. Direktive 82/287/EEZ, riječi „1. siječnja 1983.” zamjenjuju se riječima „najkasnije 1. siječnja 1984.”

2.   U članku 7. stavku 2. Direktive 82/287/EEZ, riječi „treća alineja” zamjenjuju se riječima „druga i treća alineja”.

Članak 2.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. ožujka 1983.

Za Komisiju

Poul DALSAGER

Član Komisije


(1)  SL 125, 11.7.1966., str. 2298/66.

(2)  SL L 131, 13.5.1982., str. 24.