03/Sv. 017

HR

Službeni list Europske unije

14


31982L0893


L 378/57

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.12.1982.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 21. prosinca 1982.

o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 72/461/EEZ s obzirom na određene mjere koje se odnose na slinavku i šap i vezikularnu bolest svinja

(82/893/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegove članke 43. i 100.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Skupštine (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

budući da Direktiva 64/432/EEZ (3), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 82/61/EEZ (4) predviđa uvjete kojima trebaju udovoljiti, u pogledu zdravlja, živa goveda i svinje namijenjene za trgovinu unutar Zajednice;

budući da se, u pogledu razvoja slinavke i šapa i vezikularne bolesti svinja u Zajednici, mjere Zajednice predviđene člancima 4.a i 4.b Direktive 64/432/EEZ trebaju zadržati u dopunskom razdoblju; budući da se, nadalje, ako se slinavka i šap slučajno pojave u ograničenom dijelu područja države članice, mora zadržati pravo na primjenu dotičnih odredbi ako se bolest iskorijeni;

budući da Direktiva 72/461/EEZ (5), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 81/476/EEZ (6), predviđa uvjete kojima trebaju udovoljiti, u pogledu zdravlja, životinje čije je meso namijenjeno trgovini unutar Zajednice;

budući da se, u pogledu trenda pojave slinavke i šapa u Zajednici, mjere Zajednice predviđene člankom 13. Direktive 72/461/EEZ trebaju zadržati,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 64/432/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

u prvom podstavku članka 4.a, datum „31. prosinca 1982.” zamjenjuje se sa „31. prosinca 1983.”;

2.

u članku 4.b:

(a)

u prvom i drugom podstavku „31. prosinca 1982.” zamjenjuje se sa „31. prosinca 1983.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„Ovaj se članak nastavlja primjenjivati na:

i.

države članice određene u uvodnom dijelu prvog stavka u kojima se pojavila slinavka i šap u ograničenom dijelu područja i tamo je iskorijenjena;

ii.

države članice određene u točkama A i B prvog stavka u kojima se pojavila slinavka i šap u ograničenom dijelu područja i tamo je iskorijenjena.”

Članak 2.

U članku 13. Direktive 72/461/EEZ datum „31. prosinca 1982.” zamjenjuje se sa „31. prosinca 1983.”.

Članak 3.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 1. siječnja 1983.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. prosinca 1982.

Za Vijeće

Predsjednik

O. MØLLER


(1)  Mišljenje doneseno 17. prosinca 1982. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Mišljenje doneseno 17. prosinca 1982. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL 121, 29.7.1964., str. 1977/64.

(4)  SL L 29, 6.2.1982., str. 13.

(5)  SL L 302, 31.12.1972., str. 24.

(6)  SL L 186, 8.7.1982., str. 20.