03/Sv. 022

HR

Službeni list Europske unije

21


31978L0055


L 016/23

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.12.1977.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 19. prosinca 1977.

o izmjeni direktiva 66/400/EEZ, 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 69/208/EEZ, 70/458/EEZ i 70/457/EEZ o stavljanju na tržište sjemena repe, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, reprodukcijskog materijala biljaka vinove loze, sjemena uljarica i predivog bilja, sjemena povrća te o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta

(78/55/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegove članke 43. i 100.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Skupštine (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

budući da je potrebno, zbog dolje navedenih razloga, izmijeniti neke Direktive o stavljanju na tržište sjemena i reprodukcijskog materijala;

budući da se u sadašnjim odredbama tih direktiva u pogledu označivanja sjemena i reprodukcijskog materijala ne vodi računa o tehničkom napretku u odnosu na načine označivanja; budući da ih je stoga potrebno izmijeniti;

budući da je u slučaju nekih direktiva potrebno omogućiti ubrzani postupak za izmjenu popisa vrsta s obzirom na opise i hibride koji nastaju križanjem vrsta;

budući da se, u načelu, sjeme predviđeno za certificiranje kao „certificirano sjeme” mora proizvesti od osnovnog sjemena; budući da se, ipak, odstupajući od odredbi, u navedenim direktivama za sjeme određenih vrsta dopušta certificiranje kao „certificirano sjeme” i kad je sjeme proizvedeno od predosnovnog sjemena koje je bilo podvrgnuto službenom ispitivanju; budući da ta mogućnost nije dovoljna za neke vrste, posebno u vezi s vrstama kod kojih je dozvoljeno certificiranje kao „certificirano sjeme druge generacije”; budući da je stoga potrebno tu mogućnost proširiti pod uvjetom da se utvrde dovoljna jamstva;

budući da iskustvo vezano uz opskrbu sjemenom lanenog vlakna pokazuje da je potrebno zadržati kategoriju „certificirano sjeme treće generacije” za daljnje četiri godine; budući da bi to produženje državama članicama trebalo omogućiti poduzimanje svih potrebnih koraka kako bi u skoroj budućnosti osigurale odgovarajuću opskrbu sjemenom lanenoga vlakna kategorija „certificirano sjeme prve generacije” i „certificirano sjeme druge generacije”;

budući da se Direktivom Vijeća 70/457/EEZ od 29. rujna 1970. o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (3), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 73/438/EEZ (4), te Direktivom Vijeća 70/458/EEZ od 29. rujna 1970. o stavljanju na tržište sjemena povrća (5), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 76/307/EEZ (6), predviđa da se od 1. srpnja 1977. jednakovrijednost službenih provjera sorata i provjera metoda za održanje sorata koje se provode u trećim zemljama više neće utvrđivati na razini pojedinih država članica; budući da Direktiva 70/458/EEZ predviđa da se od 1. srpnja 1977. jednakovrijednost sjemena pobranog u trećim zemljama više ne može utvrđivati na razini pojedinih država članica;

budući da je, međutim, vjerojatno da ispitivanja u vezi s priznavanjem tih jednakovrijednosti na razini Zajednice neće biti dovršena u gore navedenim razdobljima u svim slučajevima u kojima su odobrene nacionalne jednakovrijednosti; budući da je stoga potrebno omogućiti da se ubrzanim postupkom donose odluke o mogućem produženju tih rokova u pojedinim slučajevima kako bi se izbjeglo ometanje uobičajenih trgovinskih tokova,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva Vijeća 66/400/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena repe (7), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 76/331/EEZ (8), mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 11.

1.   Države članice zahtijevaju da se pakiranja osnovnog sjemena i certificiranog sjemena, osim ako sjeme ove posljednje kategorije ne dolazi u obliku malih pakiranja EEZ-a:

(a)

označe s vanjske strane službenom oznakom koja nije prethodno korištena, koja ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu III. dijelu A i na kojoj su podaci navedeni na jednom od službenih jezika Zajednice. Boja oznake je bijela za osnovno sjeme i plava za certificirano sjeme. Kad se koristi oznaka s rupicom za uzicu, njezino se pričvršćivanje u svim slučajevima mora osigurati službenim pečatom. Ako u slučajevima na temelju članka 4. točke (a) osnovno sjeme ne ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu I. u pogledu klijavosti, ta se činjenica mora naznačiti na oznaci. Odobrava se uporaba službenih samoljepivih oznaka. U skladu s postupkom utvrđenim u članku 21., može se pod službenim nadzorom odobriti neizbrisivo tiskanje propisanih podataka na pakiranje u skladu s obrascem oznake;

(b)

sadrže službeni dokument, iste boje kao i oznaka, u kojem se navode barem podaci potrebni na temelju Priloga III. dijela A I. točkama 3., 4., 5., 10. i 11. Taj se dokument izrađuje tako da se ne može zamijeniti sa službenom oznakom prema točki (a). Taj dokument nije potreban ako su podaci neizbrisivo tiskani na pakiranju ili ako se, u skladu s odredbama iz točke (a), koristi samoljepiva oznaka ili oznaka od nepoderivog materijala.

2.   Države članice mogu predvidjeti izuzeća od stavka 1. u slučaju malih pakiranja osnovnog sjemena kad su ona označena s: ‚odobreno samo za stavljanje na tržište u … (predmetna država članica)’.”

2.

U članku 11.b tekst „službeno plombirano i označeno” zamjenjuje se sa: „zatvoreno i označeno službeno ili pod službenim nadzorom”.

3.

U prvoj alineji članka 14. stavka 1. tekst „službeno označeno i plombirano” zamjenjuje se sa; „zatvoreno i plombirano službeno ili pod službenim nadzorom”.

4.

U Prilogu III. dijelu A I. dodaje se sljedeće:

12.   U slučaju kada je ponovno ispitana barem klijavost, može se navesti ‚ponovno testirano … (mjesec i godina)’ te služba odgovorna za takvo ponovno ispitivanje. Takvi podaci mogu se navesti i na službenoj naljepnici pričvršćenoj za službenu oznaku.”

Članak 2.

Direktiva Vijeća 66/401/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja (9), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 75/444/EEZ (10), mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. dodaju se sljedeći stavci:

„1.a   Izmjene popisa vrsta, navedenog u stavku 1. točki (A), koje je potrebno poduzeti u svjetlu razvoja znanstvenog ili stručnog znanja u vezi s opisima i hibridima dobivenim križanjem vrsta koje su obuhvaćene ovom Direktivom usvajaju se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 21.

1.b   U skladu s postupkom utvrđenim u članku 21., države članice mogu se ovlastiti da, odstupajući od stavka 1. točke (C) podtočke (a), dozvoljavaju da se kao certificirano sjeme certificira sjeme samooplodnih ili apomiktičnih vrsta koje su prijavljene za certificiranje kao osnovno sjeme koje je proizvedeno izravno od generacije koja prethodi osnovnom sjemenu, ali koje nije bilo službeno ispitano. Ova se odredba ne primjenjuje na hibridno sjeme. Do certificiranja kao certificirano sjeme može doći samo ako je to zatražio podnositelj zahtjeva za certificiranje u dogovoru s oplemenjivačem te ako službeni test nakon kontrole na osnovi službeno uzetih uzoraka i proveden najkasnije za vrijeme sezone uzgoja prijavljenog sjemena pokaže da sjeme iz prethodne generacije udovoljava zahtjevima za osnovno sjeme u odnosu na sortni identitet i čistoću. U tom slučaju, oplemenjivač prilikom uzorkovanja navodi ukupnu površinu na kojoj se proizvodi sjeme prethodne generacije. Ti se uvjeti mogu izmijeniti u svjetlu razvoja znanstvenog ili tehničkog znanja u skladu s postupkom utvrđenim u članku 21.

Države članice zahtijevaju da se na službenim oznakama za sjeme koje se stavlja na tržište u skladu s ovlaštenjem iz prvog podstavka naznači: ‚odobreno samo za stavljanje na tržište u … (predmetna država članica)’; nadalje, države članice mogu zahtijevati da se u tom slučaju na službenoj oznaci također naznači: ‚namijenjeno samo daljnjem razmnožavanju’.”

2.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

1.   Države članice zahtijevaju da pakiranja osnovnog sjemena, certificiranog sjemena i komercijalnog sjemena, osim kad je sjeme posljednje dvije kategorije u obliku pakiranja EEZ B:

(a)

se označe s vanjske strane službenom oznakom koja nije prethodno korištena, koja ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu IV. dijelu A i na kojoj su navedeni podaci na jednom od službenih jezika Zajednice. Boja oznake je bijela za osnovno sjeme, plava za certificirano sjeme prve generacije nakon osnovnog sjemena, crvena za certificirano sjeme sljedećih generacija nakon osnovnoga sjemena, a smeđa za komercijalno sjeme. Kad se koristi oznaka s rupicom za uzicu, njezino se pričvršćivanje u svim slučajevima mora osigurati službenim pečatom. Ako u slučajevima na temelju članka 4. točke (a) osnovno sjeme ili certificirano sjeme ne ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu II. u pogledu klijavosti, ta se činjenica mora naznačiti na oznaci. Dozvoljeno je korištenje službenih samoljepivih oznaka. U skladu s postupkom utvrđenim u članku 21. može se pod službenim nadzorom dopustiti neizbrisivo tiskanje propisanih podataka na pakiranje prema obrascu oznake;

(b)

sadrže službeni dokument iste boje kao i oznaka, u kojem se navode barem podaci potrebni na temelju Priloga IV dijela (A) I. pod (a) točkama 3., 4. i 5., a u slučaju komercijalnoga sjemena pod (b) točkama 2., 4. i 5. Taj se dokument izrađuje tako da se ne može zamijeniti sa službenom oznakom iz točke (a). Taj dokument nije potreban ako su podaci neizbrisivo tiskani na pakiranju ili ako se, u skladu s odredbama iz točke (a), koristi samoljepiva oznaka ili oznaka od nepoderivog materijala.

2.   Države članice mogu predvidjeti izuzeća od stavka 1. u slučaju malih pakiranja osnovnog sjemena kad je na njima naznačeno: ‚odobreno samo za stavljanje na tržište u … (predmetna država članica)’.”

3.

U članku 10.b tekst „službeno plombirano i označeno” zamjenjuje se sa:

„zatvoreno i označeno službeno ili pod službenim nadzorom”.

4.

U prvoj i drugoj alineji članka 14. stavka 1. tekst „službeno označeno i plombirano” zamjenjuje se sa: „označeno i zatvoreno službeno ili pod službenim nadzorom”.

5.

U Prilogu IV. dijelu A I. dodaje se sljedeće pod točkom (a):

12.   U slučaju kada je ponovno ispitana barem klijavost, mogu se navesti riječi ‚ponovno ispitano … (mjesec i godina)’ te služba odgovorna za takvo ponovno ispitivanje. Takvi se podaci mogu navesti i na službenoj naljepnici pričvršćenoj za službenu oznaku.”

6.

U Prilogu IV. dijelu A I. dodaje se sljedeće pod točkom (b):

9.   U slučaju kada je ponovno ispitana barem klijavost, mogu se navesti riječi ‚ponovno ispitano … (mjesec i godina)’ te služba odgovorna za takvo ponovno ispitivanje. Takvi podaci mogu se navesti i na službenoj naljepnici pričvršćenoj za službenu oznaku.”

7.

U Prilogu IV. dijelu A I. dodaje se sljedeće pod točkom (c):

7.   U slučaju je ponovno ispitana barem klijavost svih komponenata mješavine, mogu se navesti riječi ‚ponovno ispitano … (mjesec i godina)’ te služba odgovorna za takvo ponovno ispitivanje. Takvi podaci mogu se navesti i na službenoj naljepnici pričvršćenoj za službenu oznaku.”

Članak 3.

Direktiva Vijeća 66/402/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena žitarica (11), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 75/444/EEZ, mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. dodaju se sljedeći stavci:

„1.a   Izmjene popisa vrsta iz stavka 1. točke (A) koje je potrebno poduzeti u svjetlu razvoja znanstvenog ili tehničkog znanja u pogledu opisa i hibrida dobivenih križanjem vrsta koje su obuhvaćene ovom Direktivom usvajaju se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 21.

1.b   U skladu s postupkom utvrđenim u članku 21., države članice mogu se ovlastiti da dozvoljavaju, odstupajući od stavka 1. točke (F) podtočke (a) ili točke (G) podtočke (a), da se sjeme samooplodnih vrsta koje su prijavljene za certificiranje kao osnovno sjeme koje je proizvedeno od generacije koja prethodi osnovnom sjemenu, ali koje nije bilo službeno ispitano, certificira kao certificirano sjeme prve generacije ili certificirano sjeme druge generacije. Ova se odredba ne primjenjuje na hibridno sjeme. Do certificiranja kao certificirano sjeme može doći samo ako je to zatražio podnositelj zahtjeva za certificiranje u dogovoru s oplemenjivačem i ako službeni test nakon kontrole na osnovi službeno uzetih uzoraka i proveden najkasnije za vrijeme sezone uzgoja prijavljenoga sjemena pokaže da sjeme od prethodne generacije udovoljava zahtjevima za osnovno sjeme u odnosu na sortni identitet i čistoću. U tom slučaju oplemenjivač prilikom uzorkovanja navodi ukupnu površinu na kojoj se proizvodi sjeme prethodne generacije. Ti se uvjeti mogu izmijeniti u svjetlu razvoja znanstvenog ili tehničkog znanja u skladu s postupkom utvrđenim u članku 21.

Države članice zahtijevaju da se na službenim oznakama za sjeme koje se stavlja na tržište u skladu s ovlaštenjem iz prvog podstavka naznači: ‚odobreno samo za stavljanje na tržište u … (predmetna država članica)”; nadalje, države članice mogu zahtijevati da se u tom slučaju na službenoj oznaci također naznači: „namijenjeno samo daljnjem razmnožavanju’.”

2.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 10.

1.   Države članice mogu zahtijevati da se pakiranja osnovnog sjemena i certificiranog sjemena svih vrsta:

(a)

označe s vanjske strane službenom oznakom koja nije prethodno korištena, koja ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu IV. i na kojoj su navedeni podaci na jednom od službenih jezika Zajednice. Boja oznake je bijela za osnovno sjeme, plava za certificirano sjeme i za certificirano sjeme prve generacije, te crvena za certificirano sjeme druge generacije. Kad se koristi oznaka s rupicom za uzicu, njezino se pričvršćivanje u svim slučajevima mora osigurati službenim pečatom. Ako u slučajevima na temelju članka 4. stavka 1. točke (a) i stavka 2. osnovno sjeme ili sjeme kukuruza ne ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu II. u pogledu klijavosti, ta se činjenica mora naznačiti na oznaci. Dozvoljeno je korištenje službenih samoljepivih oznaka. U skladu s postupkom utvrđenim u članku 21., može se pod službenim nadzorom dopustiti neizbrisivo tiskanje propisanih podataka na pakiranje prema obrascu oznake;

(b)

da sadrže službeni dokument iste boje kao i oznaka, kojim se navode barem podaci potrebni na temelju Priloga IV. dijela A pod (a) točkama 3., 4. i 5. Taj se dokument izrađuje tako da se ne može zamijeniti sa službenom oznakom iz točke (a). Taj dokument nije potreban ako su podaci neizbrisivo tiskani na pakiranju ili ako se u skladu s odredbama iz točke (a) koristi samoljepiva oznaka ili oznaka od nepoderivog materijala.

2.   Države članice mogu predvidjeti izuzeća od stavka 1. u slučaju malih pakiranja kad je na njima naznačeno: ‚odobreno samo za stavljanje na tržište u … (predmetna država članica)’.”

3.   U skladu s postupkom utvrđenim u članku 21., države članice su ovlaštene do 30. lipnja 1980. zadržati odredbe kojima se dozvoljava stavljanje na tržište sjemena žitarica čija pakiranja sadrže propisane podatke, no u različitom rasporedu od onog predviđenog u šestoj rečenici stavka 1. točke (a).”

3.

U članku 14. stavku 1. tekst „službeno plombirano i označeno” zamjenjuje se sa: „zatvoreno i označeno službeno ili pod službenim nadzorom”.

4.

U Prilogu IV. dijelu A dodaje se sljedeće pod točkom (a):

10.   U slučaju kada je ponovno ispitana barem klijavost, mogu se navesti riječi ‚ponovno ispitano … (mjesec i godina)’ te služba odgovorna za takvo ponovno ispitivanje. Takvi podaci mogu se navesti i na službenoj naljepnici pričvršćenoj za službenu oznaku.”

5.

U Prilogu IV. dijelu A dodaje se sljedeće pod točkom (b):

7.   U slučaju kada je ponovno ispitana barem klijavost svih komponenti mješavine, mogu se navesti riječi ‚ponovno ispitano … (mjesec i godina)’ te služba odgovorna za takvo ponovno ispitivanje. Takvi podaci mogu se navesti i na službenoj naljepnici pričvršćenoj za službenu oznaku.”

Članak 4.

Sljedeći stavak I.a dodaje se članku 10. Direktive Vijeća 68/193/EEZ od 9. travnja 1968. o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze (12), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 74/648/EEZ (13):

„1.a   Ipak, države članice mogu odobriti da se 10 pakiranja ili svežnjeva kalema s korijenjem istih svojstava, ili pet pakiranja ili svežnjeva reznica s korijenjem istih svojstava obilježe samo jednom oznakom u skladu sa specifikacijama u Prilogu IV. U tom slučaju, pakiranja ili svežnjevi moraju se zajedno povezati tako da se, kad se razdvoje, vrpca ošteti i da se više ne može upotrijebiti. Oznaka se mora pričvrstiti tom vrpcom. Ponovno povezivanje nije dozvoljeno.”

Članak 5.

Direktiva Vijeća 69/208/EEZ od 30. lipnja 1969. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (14), kako je zadnje izmijenjena Direktivom 75/444/EEZ, mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. dodaju se sljedeći stavci:

„1.a   Izmjene popisa vrsta, navedenog u stavku 1. točki (A), koje je potrebno izvršiti u svjetlu razvoja znanstvenog ili tehničkog znanja u pogledu opisa i hibrida dobivenih križanjem vrsta koje su obuhvaćene ovom Direktivom usvajaju se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 20.

1.b   U skladu s postupkom utvrđenim u članku 20., države članice mogu se ovlastiti da dopuštaju, odstupajući od stavka 1. točke (D) podtočke (a) ili točke (E) podtočke (a), da se sjeme samooplodnih vrsta koje su prijavljene za certificiranje kao osnovno sjeme koje je proizvedeno od generacije koja prethodi osnovnom sjemenu, ali koje nije bilo službeno ispitano, certificira kao certificirano sjeme prve generacije ili certificirano sjeme druge generacije. Ova se odredba ne primjenjuje na hibridno sjeme. Do certificiranja kao certificirano sjeme može doći samo ako je to zatražio podnositelj zahtjeva za certificiranje u dogovoru s oplemenjivačem i ako službeni test nakon kontrole na osnovi službeno uzetih uzoraka i proveden najkasnije za vrijeme sezone uzgoja prijavljenoga sjemena pokaže da sjeme iz prethodne generacije zadovoljava zahtjeve za osnovno sjeme u odnosu na sortni identitet i čistoću. U tom slučaju oplemenjivač prilikom uzimanja uzoraka navodi ukupnu površinu na kojoj se proizvodi sjeme prethodne generacije. Ti se uvjeti mogu izmijeniti u svjetlu razvoja znanstvenog ili tehničkog znanja u skladu s postupkom utvrđenim u članku 20.

Države članice zahtijevaju da se na službenim oznakama za sjeme koje se stavlja na tržište u skladu s ovlaštenjem iz prvog podstavka naznači: ‚odobreno samo za stavljanje na tržište u … (predmetna država članica)’; nadalje, države članice mogu zahtijevati da se u tom slučaju na službenoj oznaci također naznači: ‚namijenjeno samo daljnjem razmnožavanju’,”

2.

U članku 2. stavku 2. točki (c) tekst „30. lipnja 1982.” zamjenjuje se s „30. lipnja 1978.”.

3.

U članku 10. stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Države članice zahtijevaju da pakiranja osnovnog sjemena, certificiranog sjemena svih vrsta i komercijalnog sjemena:

(a)

se označe s vanjske strane službenom oznakom koja nije prethodno korištena, a koja ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu IV. i na kojoj su navedeni podaci na jednom od službenih jezika Zajednice. Boja oznake je bijela za osnovno sjeme, plava za certificirano sjeme prve generacije nakon osnovnog sjemena, crvena za certificirano sjeme sljedećih generacija nakon osnovnog sjemena, te smeđa za komercijalno sjeme. Kad se koristi oznaka s rupicom za uzicu, njezino se pričvršćivanje u svim slučajevima mora osigurati službenim pečatom. Ako u slučajevima prema članku 4. točki (a), osnovno sjeme ne ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu II. u pogledu klijavosti, ta se činjenica mora naznačiti na oznaci. Dozvoljeno je korištenje službenih samoljepivih oznaka. U skladu s postupkom predviđenim u članku 20. može se pod službenim nadzorom dopustiti neizbrisivo tiskanje propisanih podataka na pakiranje, prema obrascu oznake;

(b)

sadrže službeni dokument iste boje kao i oznaka, u kojem se navode barem podaci potrebni na temelju Priloga IV. dijela A pod (a) točaka 4., 5. i 6., a u slučaju komercijalnog sjemena pod (b) točkama 2., 5. i 6. Taj se dokument izrađuje tako da se ne može zamijeniti sa službenom oznakom na temelju točke (a). Taj dokument nije potreban ako su podaci neizbrisivo tiskani na pakiranju ili ako se u skladu s odredbama točke (a) koristi samoljepiva oznaka ili oznaka od nepoderivog materijala.

2.   Države članice mogu predvidjeti izuzeća od stavka 1. u slučaju malih pakiranja kad je na njima naznačeno: ‚odobreno samo za stavljanje na tržište u … (predmetna država članica)’.”

4.

U članku 13. stavku 1., tekst „službeno označeno i plombirano” zamjenjuje se s: „označeno i zatvoreno službeno ili pod službenim nadzorom”.

5.

U Prilogu IV. dijelu A, dodaje se sljedeće pod točkom (a):

11.   U slučaju kada je ponovno ispitana barem klijavost, mogu se navesti riječi ‚ponovno ispitano … (mjesec i godina)’ te služba odgovorna za takvo ponovno ispitivanje. Takve informacije mogu se navesti i na službenoj naljepnici pričvršćenoj za službenu oznaku.”

6.

U Prilogu IV. dijelu A dodaje se sljedeće pod točkom (b):

10.   U slučaju kada je ponovno ispitana barem klijavost, mogu se navesti riječi ‚ponovno ispitano … (mjesec i godina)’ te služba odgovorna za takvo ponovno ispitivanje. Takve informacije mogu se navesti i na službenoj naljepnici pričvršćenoj za službenu oznaku.”

Članak 6.

Sljedeća rečenica dodaje se članku 21. stavku 2. Direktive 70/457/EEZ:

„U skladu s postupkom utvrđenim u članku 23., taj se rok može produljiti za treće zemlje ako raspoloživi podaci ne dozvoljavaju određivanje u skladu sa stavkom 1., i to tako dugo dok oni ne dozvoljavaju određivanje.”

Članak 7.

Direktiva Vijeća 70/458/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2. dodaju se sljedeći stavci:

„1.a   Izmjene popisa vrsta, navedenog u stavku A, koje je potrebno izvršiti u svjetlu razvoja znanstvenog ili tehničkog znanja u pogledu opisa i hibrida dobivenim križanjem vrsta koje su obuhvaćene ovom Direktivom, usvajaju se u skladu s postupkom utvrđenim u članku 40.

1.b   U skladu s postupkom utvrđenim u članku 40., države članice mogu se ovlastiti da dopuštaju, odstupajući od stavka 1. točke (C) podtočke (a), da se kao certificirano sjeme certificira sjeme samooplodnih vrsta koje je prijavljeno za certificiranje kao osnovno sjeme, a koje je proizvedeno od generacije koja prethodi osnovnom sjemenu, ali koje nije bilo službeno ispitano. Ova se odredba ne primjenjuje na hibridno sjeme. Do certificiranja kao certificirano sjeme može doći samo ako je to zatražio podnositelj zahtjeva za certificiranje u dogovoru s oplemenjivačem i ako službeni test nakon kontrole na osnovi službeno uzetih uzoraka i proveden najkasnije za vrijeme sezone uzgoja prijavljenoga sjemena pokaže da sjeme od prethodne generacije udovoljava zahtjevima za osnovno sjeme u odnosu na sortni identitet i čistoću. U tom slučaju oplemenjivač prilikom uzorkovanja navodi ukupnu površinu na kojoj se proizvodi sjeme prethodne generacije. Ti se uvjeti mogu izmijeniti u svjetlu razvoja znanstvenog ili tehničkog znanja u skladu s postupkom utvrđenim u članku 40.

Države članice zahtijevaju da se na službenim oznakama za sjeme koje se stavlja na tržište u skladu s ovlaštenjem iz prvog podstavka naznači: ‚odobreno samo za stavljanje na tržište u … (predmetna država članica)’; nadalje, države članice mogu zahtijevati da se u tom slučaju na službenoj oznaci također naznači: ‚namijenjeno samo daljnjem razmnožavanju’.”

2.

Članak 26. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice mogu zahtijevati da pakiranja osnovnog sjemena i certificiranog sjemena, osim kad je sjeme posljednje dvije kategorije u obliku malih pakiranja:

(a)

se označe s vanjske strane službenom oznakom koja nije prethodno korištena, a koja ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu IV. dijelu A i na kojoj su navedeni podaci na jednom od službenih jezika Zajednice. Oznaka se može staviti unutar prozirnih pakovanja pod uvjetom da se može očitati. Boja oznake je bijela za osnovno sjeme i plava za certificirano sjeme. Kad se koristi oznaka s rupicom za uzicu, njezino se pričvršćivanje u svim slučajevima mora osigurati službenim pečatom. Ako u slučajevima na temelju članka 21. osnovno sjeme ne ispunjava uvjete utvrđene u Prilogu II. u pogledu klijavosti, ta se činjenica mora naznačiti na oznaci. Dozvoljeno je korištenje službenih samoljepivih oznaka. U skladu s postupkom utvrđenim u članku 40. može se pod službenim nadzorom dopustiti neizbrisivo tiskanje propisanih informacija na pakiranje prema obrascu oznake;

(b)

sadrže službeni dokument iste boje kao i oznaka, u kojem su navedeni barem podaci potrebni na temelju Priloga IV. dijela (A) pod (a) točkama 4., 5., 6. i 7. Taj se dokument izrađuje tako da se ne može zamijeniti sa službenom oznakom na temelju točke (a). Taj dokument nije potreban ako su podaci neizbrisivo tiskani na pakiranju ili ako se u skladu s odredbama točke (a) koristi oznaka unutar prozirnog pakiranja ili samoljepiva oznaka ili oznaka od nepoderivog materijala.”

3.

U članku 26. dodaje se sljedeći stavak:

„1.a   Države članice mogu predvidjeti izuzeća od stavka 1. u slučaju malih pakiranja osnovnog sjemena kad je na njima naznačeno: ‚odobreno samo za stavljanje na tržište u … (predmetna država članica)’.”

4.

U članku 30. stavku 1. tekst „službeno označeno i plombirano” zamjenjuje se s: „označeno i zatvoreno službeno ili pod službenim nadzorom”.

5.

Članku 32. stavku 2. dodaje se sljedeća rečenica:

„U skladu s postupkom utvrđenim u članku 40., taj se rok može produljiti za treće zemlje ako raspoloživi podaci ne dozvoljavaju određivanje u skladu sa stavkom 1., i to tako dugo dok oni ne dozvoljavaju određivanje.”

Članak 8.

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje:

s člankom 6. i člankom 7. stavkom 5. do 1. srpnja 1977.

s člankom 5. stavkom 2. do 1. srpnja 1978.

s ostalim odredbama ove Direktive najkasnije do 1. srpnja 1979.

Članak 9.

Ova je Direktiva upućena državama članicama

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 1977.

Za Vijeće

Predsjednik

H. SIMONET


(1)  SL L 183, 1.8.1977., str. 64.

(2)  SL C 180, 28.7.1977., str. 29.

(3)  SL L 225, 12.10.1970., str. 1.

(4)  SL L 356, 27.12.1973., str. 79.

(5)  SL L 225, 12.10.1970., str. 7.

(6)  SL L 72, 18.3.1976., str. 16.

(7)  SL 125, 11.7.1966., str. 2290/66.

(8)  SL L 83, 30.3.1976., str. 34.

(9)  SL 125, 11.7.1966., str. 2298/66.

(10)  SL L 196, 26.7.1975., str. 6.

(11)  SL 125, 11.7.1966., str. 2309/66.

(12)  SL L 93, 17.4.1968., str. 15.

(13)  SL L 352, 28.12.1974., str. 43.

(14)  SL L 169, 10.7.1969., str. 3.