06/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

5


31975D0365


L 167/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.06.1975.


ODLUKA VIJEĆA

od 16. lipnja 1975.

o osnivanju Odbora visokih dužnosnika za javno zdravstvo

(75/365/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da primjena mjera koje je Vijeće donijelo u vezi s učinkovitim ostvarivanjem prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga i usklađivanja odredaba utvrđenih u zakonima, drugim propisima i upravnim postupcima, a koje se odnose na djelatnosti liječnika, može prouzročiti probleme koje je potrebno zajednički razmotriti;

budući da u tu svrhu treba osnovati odbor kojim predsjedava Komisija, a koji se sastoji od predstavnika država članica, odnosno njihovih tijela,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

U okviru Komisije osniva se Odbor visokih dužnosnika za javno zdravstvo, dalje u tekstu „Odbor”.

Članak 2.

Zadaća je Odbora:

otkrivati i analizirati poteškoće koje se mogu pojaviti u provedbi direktiva 75/362/EEZ (1) i 75/363/EEZ (2);

prikupljati sve relevantne podatke o uvjetima pod kojima se u državama članicama pruža opća i specijalistička zdravstvena zaštita;

davati mišljenja koja bi rad Komisije mogla usmjeriti na izmjenu gore spomenutih direktiva.

Članak 3.

1.   Odbor se sastoji od visokih dužnosnika iz država članica, koji su neposredno odgovorni za područje javnog zdravstva.

2.   Članove odbora određuju države članice, svaka od njih određuje jednog člana i jednog njegovog zamjenika.

3.   Odborom predsjeda predstavnik Komisije.

Članak 4.

Odbor donosi svoj poslovnik.

Sastavljeno u Luxembourgu 16. lipnja 1975.

Za Vijeće

Predsjednik

R. RYAN


(1)  SL L 167, 30.6.1975., str. 1.

(2)  SL L 167, 30.6.1975., str. 14.