08/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

3


31962R0017


P 013/204

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

06.02.1962.


UREDBA br. 17

Prva uredba o provedbi članaka 85. i 86. Ugovora

VIJEĆE EUROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNICE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 87.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

budući da je potrebno osigurati uravnoteženu i ujednačenu primjenu članaka 85. i 86. u državama članicama kako bi se uspostavio sustav koji će sprečavati narušavanje tržišnog natjecanja na zajedničkom tržištu;

budući da se pri utvrđivanju pravila za primjenu članka 85. stavka 3. mora uzeti u obzir potreba za uspostavljanjem učinkovitog nadzora te za najvećim mogućim pojednostavljenjem upravnih postupaka;

budući da je stoga kao opće načelo potrebno uvesti obvezu prema kojoj poduzetnici koji zahtijevaju primjenu odredbi članka 85. stavka 3. moraju prijaviti Komisiji svoje sporazume, odluke i usklađena djelovanja;

budući da su vjerojatno s jedne strane takvi sporazumi, odluke i usklađena djelovanja vrlo brojni, pa se stoga ne mogu svi istodobno pregledati te da s druge strane neki od njih imaju posebne značajke zahvaljujući kojima manje dovode u pitanje razvoj zajedničkog tržišta;

budući da stoga postoji potreba da se u ovome trenutku sklapaju fleksibilniji sporazumi u vezi s određenim kategorijama sporazuma, odluka i usklađenog djelovanja, ne dovodeći u pitanje njihovu valjanost na temelju odredbi članka 85.;

budući da bi moglo biti u interesu poduzetnika da znaju mogu li bilo koji sporazumi, odluke ili djelovanja u kojima su stranka, ili predlažu da budu stranka, dovesti do toga da Komisija poduzme radnje u skladu s člankom 85. stavkom 1. ili člankom 86.;

budući da je s ciljem osiguranja ujednačene primjene članaka 85. i 86. na zajedničkom tržištu potrebno izraditi pravila prema kojima Komisija, u uskoj i stalnoj suradnji s nadležnim tijelima država članica, može poduzeti potrebne mjere s ciljem primjene tih članaka;

budući da u tu svrhu Komisija mora uživati suradnju nadležnih tijela država članica i mora biti ovlaštena na cijelom području zajedničkog tržišta zahtijevati dostavljanje informacija i pokrenuti istražne radnje, koje su potrebne radi razotkrivanja svakog sporazuma, odluke ili usklađenog djelovanja koji su zabranjeni člankom 85. stavkom 1., odnosno svaka zlouporaba vladajućeg položaja zabranjena člankom 86.;

budući da, s ciljem izvršavanja svoje dužnosti osiguravanja primjene odredbi Ugovora, Komisija mora biti ovlaštena uputiti poduzetnicima ili udruženjima poduzetnika prijedloge i odluke kojima je cilj postići prestanak povreda članaka 85. i 86.;

budući da poštovanje članaka 85. i 86. te ispunjenje obveza nametnutih poduzetnicima i udruženjima poduzetnika na temelju ove Uredbe mora biti predmet provedbe putem novčanih kazni i obročnih plaćanja kazni;

budući da se dotičnim poduzetnicima mora osigurati pravo da ih Komisija sasluša, trećim stranama na čije interese može utjecati donesena odluka mora se pružiti prilika da unaprijed dostave svoje primjedbe te je nužno pobrinuti se da s donesenom odlukom bude upoznata šira javnost;

budući da sve odluke koje Komisija donosi na temelju ove Uredbe podliježu postupku preispitivanja od strane Suda u skladu s uvjetima iz Ugovora; budući da je, štoviše, Sudu, u skladu s člankom 172., poželjno dati neograničenu nadležnost u vezi s odlukama na temelju kojih Komisija nameće novčane kazne ili periodične penale;

budući da ova Uredba može stupiti na snagu ne dovodeći u pitanje bilo koje druge odredbe koje se naknadno mogu donijeti u skladu s člankom 87.,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 8.

Trajanje i opoziv odluka na temelju članka 85. stavka 3.

3.   Komisija može opozvati ili izmijeniti svoju odluku ili zabraniti određene radnje stranaka:

(a)

ako nastupi promjena bilo kojih činjenica koje su bile osnova za donošenje odluke;

(b)

ako stranke povrijede bilo koju obvezu iz odluke;

(c)

ako se odluka temelji na netočnim informacijama ili je posljedica prijevare;

(d)

ako stranke zlouporabe izuzeće od primjene odredbi članka 85. stavka 1. Ugovora koje im je dodijeljeno na temelju odluke.

U slučajevima na koje se primjenjuju točke (b), (c) ili (d), odluka se može opozvati s retroaktivnim učinkom.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama

Sastavljeno u Bruxellesu 6. veljače 1962.

Za Vijeće

Predsjednik

M. COUVE DE MURVILLE