14.7.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 225/53


ODLUKA br. 1/2020 ZAJEDNIČKOG ODBORA OSNOVANOG SPORAZUMOM O POVLAČENJU UJEDINJENE KRALJEVINE VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE IZ EUROPSKE UNIJE I EUROPSKE ZAJEDNICE ZA ATOMSKU ENERGIJU

od 12. lipnja 2020.

o izmjeni Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju [2020/1022]

ZAJEDNIČKI ODBOR,

uzimajući u obzir Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (1) („Sporazum o povlačenju”), a osobito njegov članak 164. stavak 5. točku (d),

budući da:

(1)

Člankom 164. stavkom 5. točkom (d) Sporazuma o povlačenju Zajednički odbor osnovan člankom 164. stavkom 1. ovlašten je donositi odluke o izmjeni tog Sporazuma pod uvjetom da su te izmjene potrebne za ispravljanje pogrešaka, uklanjanje propusta ili drugih nedostataka ili rješavanje situacija koje se nisu mogle predvidjeti u trenutku potpisivanja Sporazuma te pod uvjetom da se tim odlukama ne smiju mijenja ključni elementi tog Sporazuma. Na temelju članka 166. stavka 2. Sporazuma o povlačenju, odluke Zajedničkog odbora obvezujuće su za Uniju i Ujedinjenu Kraljevinu. Unija i Ujedinjena Kraljevina dužne su provoditi takve odluke, koje imaju isti pravni učinak kao Sporazum o povlačenju.

(2)

U interesu pravne sigurnosti i radi potrebnih prilagodbi zbog činjenice da je Sporazum o povlačenju stupio na snagu kasnije nego li je to bilo prvotno predviđeno, trebalo bi izmijeniti članke 135., 137., 143., 144. i 150. Sporazuma.

(3)

U članku 145. Sporazuma o povlačenju nedostaju odredbe kojima se uređuju bespovratna sredstva koja su iz Istraživačkog fonda za ugljen i čelik prije isteka prijelaznog razdoblja dodijeljena korisnicima s poslovnim nastanom u Ujedinjenoj Kraljevini. Stoga bi članak 145. Sporazuma o povlačenju trebalo izmijeniti da se taj nedostatak otkloni i radi pravne sigurnosti tekuće dodjele bespovratnih sredstava.

(4)

Dio I. Priloga I. Sporazumu o povlačenju trebalo bi izmijeniti dodavanjem dviju odluka Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti koje nisu navedene u dijelu I. Priloga I. Sporazumu o povlačenju,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum o povlačenju mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 135. u naslovu se riječi „proračunima Unije za 2019. i 2020.” zamjenjuju riječima „proračunu Unije za 2020.”, a u stavku 1. riječi „za 2019. i” zamjenjuju se riječju „za”, a riječi „tih proračuna” zamjenjuje se riječima „tog proračuna”;

2.

u članku 137. u naslovu i prvom podstavku stavka 1. riječi „u 2019. i” brišu se;

3.

članak 143. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u drugom podstavku, datum „31. srpnja 2019.” zamjenjuju se datumom „31. srpnja 2020.”;

(b)

treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„U konsolidiranim financijskim izvještajima Unije za 2020., plaćanja izvršena iz rezervacija navedenih u drugom podstavku točki (b) od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma do 31. prosinca 2020. navode se za iste financijske operacije navedene u ovom stavku, ali odobrene na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma ili nakon tog datuma.”;

4.

u članku 144. stavku 1. drugom podstavku, datum „31. srpnja 2019.” zamjenjuju se datumom „31. srpnja 2020.”;

5.

u članku 145. dodaje se sljedeći stavak:

„U pogledu projekata Istraživačkog fonda za ugljen i čelik osnovanog Protokolom br. 37 uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije koji se provode na temelju sporazuma o bespovratnim sredstvima sklopljenih prije isteka prijelaznog razdoblja, pravo Unije nastavlja se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini nakon isteka prijelaznog razdoblja, do zaključenja tih projekata. Primjenjivo pravo Unije posebice obuhvaća sljedeće odredbe i sve izmjene tih odredaba, neovisno o datumu donošenja, stupanja na snagu ili primjene izmjene:

(a)

odluke Vijeća 2003/76/EZ, 2003/77/EZ i 2008/376/EZ;

(b)

akte iz članka 138. stavka 2. točaka (a), (c), (d) i (e).”;

6.

članak 150. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 4. mijenja se kako slijedi:

(i)

u četvrtoj rečenici, datum „15. prosinca” zamjenjuju se datumom „15. listopada” i „2019.” zamjenjuje se s „2020.”;

(ii)

u petoj rečenici, datum „15. prosinca 2030.” zamjenjuju se datumom „15. listopada 2031.”;

(b)

stavak 8. mijenja se kako slijedi:

(i)

u prvom podstavku „2019.” zamjenjuje se s „2020.”;

(ii)

u prvoj rečenici drugog podstavka „2020.” zamjenjuje se s „2021.”;

7.

u dijelu I. Priloga I. Sporazumu o povlačenju dodaju se sljedeći akti:

u odjeljku „Elektronička razmjena podataka (serija E)”: Odluka br. E7 Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti o praktičnim mjerama za suradnju i razmjenu podataka do potpune provedbe Sustava elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti (EESSI) u državama članicama;

u odjeljku „Obiteljska davanja (serija F)”: Odluka br. F3 Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti o tumačenju članka 68. Uredbe (EZ) br. 883/2004 u pogledu metode izračuna dodatka u visini razlike.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. lipnja 2020.

Za Zajednički odbor

Supredsjednici

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  SL L 29, 31.1.2020., str. 7.