26.2.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 55/3


SPORAZUM

između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o određenim aspektima usluga u zračnom prijevozu

EUROPSKA UNIJA

i

VLADA NARODNE REPUBLIKE KINE

dalje u tekstu „stranke”,

PRIMJEĆUJUĆI da je Sud Europske unije utvrdio da određene odredbe bilateralnih sporazuma koje je nekoliko država članica sklopilo s trećim zemljama nisu u skladu s pravom Europske unije,

PRIMJEĆUJUĆI da je između nekoliko država članica Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine sklopljen određen broj bilateralnih sporazuma o uslugama u zračnom prijevozu koji sadržavaju slične odredbe te da su države članice obvezne poduzeti sve odgovarajuće mjere radi uklanjanja neusklađenosti između tih sporazuma i Ugovorâ o EU-u,

PRIMJEĆUJUĆI da Europska unija ima isključivu nadležnost u pogledu nekoliko aspekata koji mogu biti uključeni u bilateralne sporazume o uslugama u zračnom prijevozu između država članica Europske unije i trećih zemalja,

PRIMJEĆUJUĆI da u skladu s pravom Europske unije zračni prijevoznici iz država članica Europske unije s poslovnim nastanom u jednoj od država članica Europske unije imaju pravo na pružanje usluga zračnog prijevoza između država članica Europske unije i trećih zemalja,

UZIMAJUĆI U OBZIR sporazume između Europske unije i određenih trećih zemalja kojima se predviđa mogućnost da državljani tih trećih zemalja steknu vlasništvo nad zračnim prijevoznicima licenciranima u skladu s pravom Europske unije,

PREPOZNAJUĆI da će se dosljednošću između prava Europske unije i odredbi bilateralnih sporazuma o uslugama u zračnom prijevozu između država članica Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine dati čvrsta pravna osnova za usluge u zračnom prijevozu između Europske unije i Narodne Republike Kine te održati kontinuitet takvih usluga u zračnom prijevozu,

PREPOZNAJUĆI da ako je država članica Europske unije imenovala zračnog prijevoznika čiji regulatorni nadzor provodi i održava druga država članica Europske unije, prava Narodne Republike Kine na temelju sigurnosnih odredaba sporazuma između države članice koja je imenovala zračnog prijevoznika i Narodne Republike Kine primjenjuju se jednako na tu drugu državu članicu,

PRIMJEĆUJUĆI da cilj Europske unije nije, u okviru ovog Sporazuma, povećati ukupan opseg zračnog prijevoza između Europske unije i Narodne Republike Kine, utjecati na ravnotežu među zračnim prijevoznicima Europske unije i zračnim prijevoznicima Narodne Republike Kine ili nadjačati tumačenje odredbi postojećih bilateralnih sporazuma o uslugama u zračnom prijevozu u pogledu prava prometovanja.

POTVRĐUJUĆI svoje namjere da priznavanje prava poslovnog nastana i prihvaćanje načela imenovanja EU-a nisu namijenjeni niti se tumače na način da omogućuju izbjegavanje te da se, u slučaju takvog izbjegavanja, njima ne bi moglo spriječiti odbijanje prava prometovanja,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Opće odredbe

1.   Za potrebe ovog Sporazuma „države članice” znači države članice Europske unije, a „Ugovori o EU” znači Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije.

2.   Upućivanja u svakom od sporazuma navedenih u Prilogu I. na državljane države članice koja je stranka u tom sporazumu smatraju se upućivanjima na državljane bilo koje države članice.

3.   Upućivanja u svakom od sporazuma navedenih u Prilogu I. na zračne prijevoznike ili zračne kompanije države članice koja je stranka u tom sporazumu smatraju se upućivanjima na zračne prijevoznike ili zračne kompanije koje je imenovala ta država članica.

4.   Prava prometovanja i dalje se dodjeljuju bilateralnim aranžmanima Narodne Republike Kine i svake pojedine države članice.

Članak 2.

Imenovanje zračnog prijevoznika, odobrenja i dozvole, odbijanje, opoziv, suspenzija ili ograničenje odobrenja ili dozvola

1.   Odredbama stavaka 2. i 3. ovog članka zamjenjuju se odgovarajuće odredbe članaka navedenih u točkama (a) i (b) Priloga II. u pogledu imenovanja zračnog prijevoznika od strane dotične države članice, odobrenja i dozvola koje mu je Narodna Republika Kina dodijelila te odbijanja, opoziva, suspenzije ili ograničenja odobrenja odnosno takvih odobrenja ili dozvola.

2.   Po primitku imenovanja od strane države članice, Narodna Republika Kina dodjeljuje odgovarajuća odobrenja i dozvole po najkraćem postupku, pod uvjetom da:

(a)

zračni prijevoznik ima poslovni nastan na državnom području države članice koja ga imenuje koji je u skladu s Ugovorima o EU i zakonima i propisima o poslovnom nastanu te države članice te posjeduje valjanu operativnu licenciju u skladu s pravom Europske unije; i

(b)

država članica koja je odgovorna za izdavanje svjedodžbe o sposobnosti zračnog prijevoznika provodi i održava učinkovit regulatorni nadzor zračnog prijevoznika te da je odgovarajuće zrakoplovno tijelo jasno naznačeno u imenovanju; i

(c)

zračni prijevoznik ima glavno mjesto poslovanja na području države članice od koje je dobio valjanu operativnu licenciju; i

(d)

zračni prijevoznik je u vlasništvu, izravnom ili većinskom, te pod stvarnom kontrolom država članica i/ili državljana država članica i/ili ostalih država navedenih u Prilogu III. i/ili državljana takvih ostalih država.

3.   Narodna Republika Kina može odbiti, opozvati, suspendirati ili ograničiti odobrenja ili dozvole zračnog prijevoznika kojeg je imenovala država članica ako:

(a)

zračni prijevoznik nema poslovni nastan, u skladu s Ugovorima o EU, na državnom području države članice koja ga imenuje ili ne posjeduje valjanu operativnu licenciju u skladu s pravom Europske unije;

(b)

država članica koja je odgovorna za izdavanje njegove svjedodžbe o sposobnosti zračnog prijevoznika ne provodi i ne održava učinkovit regulatorni nadzor zračnog prijevoznika ili u imenovanju nije jasno naznačeno odgovarajuće zrakoplovno tijelo; ili

(c)

zračni prijevoznik nema glavno mjesto poslovanja na području države članice od koje je dobio operativnu licenciju; ili

(d)

zračni prijevoznik nije u vlasništvu, izravnom ili većinskom, ili nije pod stvarnom kontrolom država članica i/ili državljana država članica i/ili ostalih država navedenih u Prilogu III. i/ili državljana tih ostalih država; ili

(e)

zračni prijevoznik već ima odobrenje za letenje u skladu s bilateralnim sporazumom Narodne Republike Kine i druge države članice te ako bi ostvarivanjem prava prometovanja na temelju ovog Sporazuma na zračnom putu koji obuhvaća točku u toj drugoj državi članici, uključujući obavljanje usluge koja je stavljena na tržište kao izravni zračni prijevoz ili na drugi način čini izravni zračni prijevoz, zaobišao ograničenja u vezi s trećim, četvrtim ili petim pravom prometovanja određenima tim drugim sporazumom; ili

(f)

imenovani zračni prijevoznik ima svjedodžbu o sposobnosti zračnog prijevoznika koju je izdala država članica s kojom Narodna Republika Kina nema sklopljen bilateralni sporazum o uslugama u zračnom prijevozu i ta je država članica uskratila prava prometovanja Narodnoj Republici Kini.

4.   Prava i obveze iz ovog članka ne smiju se provoditi na način kojim se diskriminiraju zračni prijevoznici Europske unije na temelju državljanstva.

Članak 3.

Sigurnost

1.   Odredbama stavka 2. ovog članka dopunjuju se odgovarajuće odredbe članaka navedenih u točki (c) Priloga II.

2.   Ako je država članica imenovala zračnog prijevoznika čiji regulatorni nadzor provodi i održava druga država članica, prava Narodne Republike Kine na temelju sigurnosnih odredaba sporazuma između države članice koja je imenovala zračnog prijevoznika i Narodne Republike Kine primjenjuju se jednako kad je riječ o donošenju, primjenjivanju ili održavanju sigurnosnih standarda od strane te druge države članice i kad je riječ o odobrenju za letenje tog zračnog prijevoznika.

Članak 4.

Usklađenost s pravilima tržišnog natjecanja

1.   Bilateralnim sporazumima o uslugama u zračnom prijevozu sklopljenima između država članica i Narodne Republike Kine ne dovode se u pitanje pravila tržišnog natjecanja stranaka.

2.   Odredbe navedene u točki (d) Priloga II. brišu se i prestaju imati pravni učinak.

Članak 5.

Prilozi ovom Sporazumu

Prilozi ovom Sporazumu čine njegov sastavni dio.

Članak 6.

Stupanje na snagu

1.   Stranke se u pisanom obliku diplomatskim kanalima međusobno obavješćuju o završetku svojih odgovarajućih unutarnjih postupaka potrebnih za stupanje ovog Sporazuma na snagu. Ovaj Sporazum stupa na snagu na datum naknadne obavijesti.

2.   Ovaj se Sporazum primjenjuje na sporazume i dogovore navedene u Prilogu I. koji su na snazi.

Članak 7.

Preispitivanje, revizija ili izmjena

1.   Stranke prate i redovito preispituju provedbu ovog Sporazuma. Takvim se preispitivanjima posebice procjenjuju svi nepredviđeni negativni učinci ovog Sporazuma u skladu sa stavovima svake od stranaka.

2.   Ako bilo koja stranka to zatraži, stranke održavaju savjetovanje kako bi raspravile primjerene odgovore na nepredviđene učinke navedene u stavku 1.

3.   Stranke mogu u svakom trenutku sporazumno preispitati, revidirati ili izmijeniti ovaj Sporazum.

Članak 8.

Prestanak

1.   U slučaju prestanka nekog od sporazuma navedenih u Prilogu I., istodobno prestaju sve odredbe ovog Sporazuma koje se odnose na dotične sporazume.

2.   U slučaju prestanka svih sporazuma navedenih u Prilogu I. istodobno prestaje ovaj Sporazum.

U POTVRDU TOGA, niže potpisani, koji su za to propisno ovlašteni, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i kineskom jeziku.

Image 1

Image 2


PRILOG I.

Popis sporazuma iz članka 1. ovog Sporazuma

Sporazumi o uslugama u zračnom prijevozu i ostali dogovori između Narodne Republike Kine i država članica Europske unije kako su promijenjeni ili izmijenjeni, a koji su na dan potpisivanja ovog Sporazuma sklopljeni, potpisani ili parafirani:

Sporazum o civilnom zračnom prometu između Savezne Vlade Austrije i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Pekingu 12. rujna 1985., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Austrija” u Prilogu II.,

Sporazum o civilnom zračnom prometu između Vlade Kraljevine Belgije i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Pekingu 20. travnja 1975., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Belgija” u Prilogu II.,

Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Bugarske i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Pekingu 21. lipnja 1993., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Bugarska” u Prilogu II.,

Sporazum o zračnom prijevozu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Zagrebu 20. lipnja 2009., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Hrvatska” u Prilogu II.,

Sporazum o civilnom zračnom prometu između Vlade Republike Cipra i Vlade Narodne Republike Kine, parafiran 5. travnja 2000., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Cipar” u Prilogu II.,

Sporazum o zračnom prometu između Čehoslovačke Socijalističke Republike i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Pekingu 25. svibnja 1988. i u pogledu kojeg je Republika Češka izjavila kako smatra da je njegove odredbe obvezuju, dalje u tekstu „Sporazum Kina – Češka” u Prilogu II.,

Sporazum o zračnom prijevozu između Vlade Kraljevine Danske i Vlade Narodne Republike Kine, parafiran 12. ožujka 2010., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Danska” u Prilogu II.,

Sporazum o civilnom zračnom prometu između Vlade Republike Estonije i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Tallinnu 1. ožujka 1999., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Estonija” u Prilogu II.,

Sporazum o civilnom zračnom prometu između Vlade Republike Finske i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Pekingu 2. listopada 1975., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Finska” u Prilogu II.,

Sporazum između Vlade Republike Francuske i Vlade Narodne Republike Kine “relatif aux communications aériennes”, potpisan u Parizu 1. lipnja 1966., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Francuska” u Prilogu II.,

Sporazum o civilnom zračnom prometu između Vlade Savezne Republike Njemačke i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Pekingu 31. listopada 1975., kako je izmijenjen Protokolom o izmjeni Sporazuma o civilnom zračnom prometu između Vlade Savezne Republike Njemačke i Vlade Narodne Republike Kine potpisanim u Pekingu 11. prosinca 1995., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Njemačka” u Prilogu II.,

Sporazum o civilnom zračnom prometu između Vlade Kraljevine Grčke i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Pekingu 23. svibnja 1973., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Grčka” u Prilogu II.,

Sporazum o zračnom prometu između Vlade Republike Mađarske i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Budimpešti 15. rujna 1993., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Mađarska” u Prilogu II.,

Sporazum o civilnom zračnom prometu između Vlade Republike Irske i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Pekingu 14. rujna 1998., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Irska” u Prilogu II.,

Sporazum o civilnom zračnom prometu između Vlade Talijanske Republike i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Pekingu 8. siječnja 1973., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Italija” u Prilogu II.,

Sporazum o civilnom zračnom prometu između Vlade Republike Latvije i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Rigi 4. ožujka 1999., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Latvija” u Prilogu II.,

Sporazum o civilnom zračnom prometu između Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Pekingu 18. studenoga 2002., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Luksemburg” u Prilogu II.,

Sporazum o civilnom zračnom prometu između Vlade Republike Malte i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Pekingu 1. rujna 1997., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Malta” u Prilogu II.,

Sporazum o civilnom zračnom prometu između Vlade Kraljevine Nizozemske i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Pekingu 23. svibnja 1996., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Nizozemska” u Prilogu II.,

Sporazum o civilnom zračnom prijevozu između Vlade Narodne Republike Poljske i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Pekingu 20. ožujka 1986., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Poljska” u Prilogu II.,

Sporazum o zračnom prometu između Portugalske Republike i Vlade Narodne Republike Kine, parafiran 26. ožujka 1999., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Portugal” u Prilogu II.,

Sporazum o civilnom zračnom prometu između Socijalističke Republike Rumunjske i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Bukureštu 6. travnja 1972., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Rumunjska” u Prilogu II.,

Sporazum o zračnom prijevozu između Vlade Slovačke Republike i Vlade Narodne Republike Kine, parafiran 12. kolovoza 2010., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Slovačka” u Prilogu II.,

Sporazum o civilnom zračnom prometu između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Beogradu 14. travnja 1972. koji je i dalje na snazi između Kine i Slovenije, dalje u tekstu „Sporazum Kina – Slovenija” u Prilogu II.,

Sporazum između Vlade Kraljevine Španjolske i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Pekingu 19. lipnja 1978., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Španjolska” u Prilogu II.,

Sporazum o zračnom prijevozu između Vlade Kraljevine Švedske i Vlade Narodne Republike Kine, parafiran 12. ožujka 2010., dalje u tekstu „Sporazum Kina – Švedska” u Prilogu II.,

Sporazum o zračnom prijevozu između Vlade Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i Vlade Narodne Republike Kine, parafiran 14. travnja 2011., dalje u tekstu „Sporazum Kina – UK” u Prilogu II.


PRILOG II.

Popis članaka u sporazumima navedenima u Prilogu I. i u člancima od 2. do 4. ovog Sporazuma

(a)

Imenovanje od strane države članice:

članak 3. Sporazuma Kina – Austrija,

članak 3. Sporazuma Kina – Belgija,

članak 3. Sporazuma Kina – Bugarska,

članak 3. Sporazuma Kina – Hrvatska,

članak 3. Sporazuma Kina – Cipar,

članak 3. Sporazuma Kina – Češka,

članak 3. Sporazuma Kina – Danska,

članak 3. Sporazuma Kina – Estonija,

članak 2. Sporazuma Kina – Finska,

članak 2. Sporazuma Kina – Francuska,

članak 2. stavak 2. Sporazuma Kina – Njemačka,

članak 3. Sporazuma Kina – Grčka,

članak 3. Sporazuma Kina – Mađarska,

članak 3. Sporazuma Kina – Irska,

članak III. Sporazuma Kina – Italija,

članak 3. Sporazuma Kina – Latvija,

članak 3. Sporazuma Kina – Luksemburg,

članak 3. Sporazuma Kina – Malta,

članak 3. Sporazuma Kina – Nizozemska,

članak 3. Sporazuma Kina – Poljska,

članak 3. Sporazuma Kina – Portugal,

članak 2. Sporazuma Kina – Rumunjska,

članak 3. Sporazuma Kina – Slovačka,

članak 2. Sporazuma Kina – Slovenija,

članak 2. Sporazuma Kina – Španjolska,

članak 3. Sporazuma Kina – Švedska,

članak 4. Sporazuma Kina – UK.

(b)

Odbijanje, opoziv, suspenzija ili ograničenje odobrenja ili dozvola:

članak 4. Sporazuma Kina – Austrija,

članak 4. Sporazuma Kina – Belgija,

članak 4. Sporazuma Kina – Bugarska,

članak 4. Sporazuma Kina – Hrvatska,

članak 4. Sporazuma Kina – Cipar,

članak 4. Sporazuma Kina – Češka,

članak 4. Sporazuma Kina – Danska,

članak 4. Sporazuma Kina – Estonija,

članak 3. Sporazuma Kina – Finska,

članak 15. Sporazuma Kina – Francuska,

članak 3. stavak 1.a Sporazuma Kina – Njemačka,

članak 4. Sporazuma Kina – Grčka,

članak 4. Sporazuma Kina – Mađarska,

članak 4. Sporazuma Kina – Irska,

članak 3. Sporazuma Kina – Italija,

članak 4. Sporazuma Kina – Latvija,

članak 4. Sporazuma Kina – Luksemburg,

članak 4. Sporazuma Kina – Malta,

članak 4. Sporazuma Kina – Nizozemska,

članak 4. Sporazuma Kina – Poljska,

članak 4. Sporazuma Kina – Portugal,

članak 2. Sporazuma Kina – Rumunjska,

članak 4. Sporazuma Kina – Slovačka,

članak 3. Sporazuma Kina – Slovenija,

članak 3. Sporazuma Kina – Španjolska,

članak 4. Sporazuma Kina – Švedska,

članak 5. Sporazuma Kina – UK.

(c)

Sigurnost:

članak 15. Sporazuma Kina – Hrvatska,

članak 13. Sporazuma Kina – Danska,

članak 17. Sporazuma Kina – Mađarska,

članak 11.a. Sporazuma Kina – Italija,

članak 6. Sporazuma Kina – Luksemburg,

članak 15. Sporazuma Kina – Portugal,

članak 8. Sporazuma Kina – Slovačka,

Prilog 3. Memorandumu o razumijevanju Kina – Španjolska sklopljenom u Pekingu 26. studenoga 2004.

članak 13. Sporazuma Kina – Švedska,

članak 10. Sporazuma Kina – UK.

(d)

Usklađenost s pravilima tržišnog natjecanja:

članak 12. stavak 2. i članak 14. stavci od 2. do 4. Sporazuma Kina – Bugarska,

članak 9. stavci od 2. do 4. Sporazuma Kina – Cipar,

članak 10. stavak 2. i članak 12. stavci od 2. do 4. Sporazuma Kina – Češka,

članak 8. stavci od 2. do 4. Sporazuma Kina – Estonija,

članak 7. stavak 3. i članak 8. stavci od 2. do 6. Sporazuma Kina – Bugarska,

za Sporazum Kina – Francuska:

članak 5. stavak 1. zadnja rečenica i članak 5. stavci 2. i 3.,

članak 3. stavak 1. prve dvije rečenice, članak 3. stavak 2. prva rečenica te članak 3. stavak 2. podstavak (B),

riječi „dans la monnaie convenue entre les entreprises de transport aérien désignées des deux parties contractantesin”(„u valuti o kojoj su se dogovorili imenovani zračni prijevoznici svake od ugovornih stranaka”) u članku 12, kako je izmijenjen razmjenom diplomatskih nota od 15. i 22. rujna 1966.,

članak 16., kako je izmijenjen razmjenom diplomatskih nota 27. srpnja i 7. rujna 1973.,

drugi stavak. podstavka 2. stavka II. razmjene diplomatskih nota od 19. siječnja i 11. ožujka 1991. (započinje s „Par ailleurs, les modalités d'exploitation de ces services …“) („Nadalje, način pružanja tih usluga...”),

za Sporazum Kina – Njemačka:

članak 7. stavka 3. prva rečenica i riječi „die auf diese Weise vereinbart werden”(„tako dogovoreni”) u drugoj rečenici,

članak 8. stavak 2. prva rečenica i riječ „Diese”(„Te”) u drugoj rečenici,

riječi „so vereinbarten” („tako dogovorene”) u članku 8. stavku 3.,

riječi „Kann ein Tarif nicht nach Absatz 2 dieses Artikels vereinbart werden oder”(„Ako se tarifa ne može dogovoriti u skladu sa stavkom 2. ovog članka ili”) i riječi „nach Absatz 2 dieses Artikels vereinbarten Tarif”(„tarifa dogovorena u skladu s odredbama stavka 2. ovog članka”) u članku 8. stavku 4.,

članak 10. stavak 2. i članak 11. stavci od 2. do 5. Sporazuma Kina – Grčka,

članak 10. stavci od 2. do 4. Sporazuma Kina – Mađarska,

članak 8. stavci od 2. do 4. Sporazuma Kina – Latvija,

članak 11. stavci od 2. do 4. Sporazuma Kina – Luksemburg,

članak 12. stavak 2. točke a. i b. Sporazuma Kina – Malta,

članak 8. stavci od 2. do 4. Sporazuma Kina – Nizozemska,

članak 10. stavak 2. i članak 12. stavci od 2. do 4. Sporazuma Kina – Poljska,

članak 17. stavci od 2. do 5. Sporazuma Kina – Portugal,

članak 4. stavci 2. i 3. Sporazuma Kina – Slovenija,

članak 7. stavak 3. i članak 8. stavci od 2. do 6. Sporazuma Kina – Španjolska.


PRILOG III.

Popis ostalih država navedenih u članku 2. ovog Sporazuma

(a)

Republika Island (u skladu sa Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru);

(b)

Kneževina Lihtenštajn (u skladu sa Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru);

(c)

Kraljevina Norveška (u skladu sa Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru);

(d)

Švicarska Konfederacija (u skladu sa Sporazumom o zračnom prometu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije).