24.6.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 167/81


ODLUKA br. 1/2019

od 10. travnja 2019.

ZAJEDNIČKOG ODBORA U OKVIRU SGP-A EU–JAPAN [2019/1035]

ZAJEDNIČKI ODBOR ZA SGP EU–JAPAN,

uzimajući u obzir Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana (SGP EU–Japan), a posebno njegov članak 22.1. stavak 4. točku (e), članak 21.6. stavak 2. i članak 21.30.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 22.1. stavkom 4. točkom (e) SGP-a EU–Japan, Zajednički odbor treba donijeti svoj poslovnik;

(2)

U skladu s člankom 21.6. stavkom 2., Zajednički odbor treba donijeti postupak medijacije; i

(3)

U skladu s člankom 21.30., Zajednički odbor treba donijeti poslovnik panela i kodeks ponašanja za arbitre,

ODLUČIO JE:

poslovnik Zajedničkog odbora kako je navedeno u Prilogu I.,

postupak medijacije kako je navedeno u Prilogu II.,

poslovnik panela iz Priloga III., i

kodeks ponašanja za arbitre kako je navedeno u Prilogu IV.

doneseni su.

Potpisano u Tokiju 10. travnja 2019.

Za Zajednički odbor SGP-a EU-Japan

U ime Japana

Taro KONO

U ime EU-a

Cecilia MALMSTRÖM


PRILOG 1.

POSLOVNIK ZAJEDNIČKOG ODBORA U OKVIRU SPORAZUMA O GOSPODARSKOM PARTNERSTVU IZMEĐU EUROPSKE UNIJE I JAPANA

Članak 1.

Sastav i predsjednik

1.   Zajednički odbor koji je osnovan u skladu s člankom 22.1. stavkom 1. Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana (dalje u tekstu „Sporazum”) obavlja svoje dužnosti kako je predviđeno člankom 22.1. Sporazuma i snosi odgovornost za opću provedbu i primjenu Sporazuma.

2.   Zajednički odbor sastoji se od predstavnika Europske unije i Japana i njime u skladu s člankom 22.1. stavkom 3. Sporazuma supredsjedaju član Europske komisije odgovoran za trgovinu i ministar vanjskih poslova Japana.

3.   Supredsjednike mogu predstavljati njihovi zamjenici kako je predviđeno člankom 22.1. stavkom 3. Sporazuma. Podrazumijeva se da u ovom poslovniku sva daljnja upućivanja na supredsjednike Zajedničkog odbora uključuju i njihove zamjenike.

4.   Predsjednike mogu pratiti dužnosnici. Stranke prije sastanka putem kontaktnih točaka jedna drugoj dostavljaju popise dužnosnika koji će prisustvovati sastanku.

5.   Supredsjednici mogu na temelju uzajamne suglasnosti odlučiti pozvati promatrače ili neovisne stručnjake na ad hoc osnovi.

Članak 2.

Kontaktne točke

1.   Kontaktne točke određene u skladu s člankom 22.6. stavkom 1. Sporazuma (dalje u tekstu „kontaktne točke”) koordiniraju pripremu i organizaciju sastanaka Zajedničkog odbora.

2.   Sva prepiska i komunikacija između stranaka povezana s radom Zajedničkog odbora i njegovim sastancima odvija se putem kontaktnih točaka u skladu s člankom 22.6. podstavkom 2. točkom (c) Sporazuma.

3.   Kontaktne točke zadužene su za koordinaciju priprema privremenog dnevnog reda, nacrta odluka i nacrta preporuka Zajedničkog odbora te za prepisku i komunikaciju između Zajedničkog odbora i specijaliziranih odbora, radnih skupina i drugih tijela osnovanih na temelju Sporazuma.

Članak 3.

Dnevni red

1.   Kontaktne točke zajednički sastavljaju privremeni dnevni red za svaki sastanak te ga zajedno s relevantnim dokumentima prosljeđuju sudionicima Zajedničkog odbora najkasnije 15 kalendarskih dana prije datuma sastanka.

2.   Svaka stranka može predložiti točke dnevnog reda najkasnije 21 kalendarski dan prije datuma sastanka.

3.   Na temelju uzajamne suglasnosti stranke mogu skratiti rokove iz stavaka 1. i 2. kako bi uzele u obzir zahtjeve određenog slučaja.

4.   Zajednički odbor donosi dnevni red na početku sastanka. U dnevni red moguće je uključiti točke koje se ne nalaze na privremenom dnevnom redu ako stranke tako odluče.

Članak 4.

Radni jezik

Osim ako stranke odluče drukčije, sva prepiska i komunikacija između stranaka koja se odnosi na rad Zajedničkog odbora te izrada i donošenje odluka i preporuka provodi se na engleskom jeziku.

Članak 5.

Odluke i preporuke

1.   U skladu s člankom 22.2. Sporazuma odluke i preporuke Zajedničkog odbora donose se konsenzusom. Moguće ih je donositi putem pisanog postupka razmjenom nota između supredsjednikâ Odbora.

2.   Svim odlukama i preporukama Zajedničkog odbora dodjeljuje se serijski broj, datum donošenja i naslov koji upućuje na njihov sadržaj.

Članak 6.

Zajednički zapisnik

1.   Nacrt zajedničkog zapisnika u pravilu uključuje konačni dnevni red i sažetak rasprava pod svakom točkom dnevnog reda.

2.   Kontaktne točke sastavljaju nacrt zajedničkog zapisnika svakog sastanka što je prije moguće, a najkasnije u roku od 60 dana od datuma sastanka.

3.   Stranke pisanim putem odobravaju nacrt zajedničkog zapisnika što je prije moguće, a najkasnije u roku od 70 dana od datuma sastanka. Nakon odobrenja, kontaktne točke potpisuju dva primjerka zapisnika i svaka stranka prima jedan izvorni primjerak tih dokumenata. Stranke mogu odlučiti da se potpisivanjem i razmjenom elektroničkih kopija ispunjava taj zahtjev.

Članak 7.

Javnost i povjerljivost

1.   Osim ako je Sporazumom ili odlukom stranaka drukčije određeno, sastanci Zajedničkog odbora neće biti otvoreni za javnost.

2.   Ako stranka Zajedničkom odboru ili nekom od specijaliziranih odbora, radnih skupina ili drugom tijelu uspostavljenom u skladu sa Sporazumom dostavi informacije koje se smatraju povjerljivima ili zaštićenima od objavljivanja u skladu s njezinim zakonima i propisima, druga stranka s tim informacijama postupa kao s povjerljivim informacijama u skladu s člankom 1.6. Sporazuma.

3.   Svaka stranka može u bilo kojem prikladnom mediju objaviti konačni dnevni red koji su stranke dogovorile prije sastanka Zajedničkog odbora, kao i odobreni zajednički zapisnik sastavljen u skladu s člankom 6., podložno primjeni prethodnog stavka 2. Svaka stranka osigurava objavu odluka, preporuka i tumačenjâ koje donosi Zajednički odbor.

Članak 8.

Troškovi

Svaka stranka podmiruje troškove koji joj nastanu u vezi sa sudjelovanjem na sastancima Zajedničkog odbora. Troškove povezane s organizacijom sastanaka snosi stranka koja je domaćin sastanka. Ako se sastanak održava izvan Europske unije ili Japana, stranke na temelju uzajamne suglasnosti odlučuju o tome tko snosi troškove organizacije sastanka.


PRILOG 2.

POSTUPAK MEDIJACIJE

I.   Cilj

1.

Cilj je postupka medijacije iz članka 21.6. Sporazuma, kako je utvrđeno u ovom dokumentu, olakšati pronalaženje uzajamno dogovorenih rješenja putem sveobuhvatnog i brzog postupka uz pomoć medijatora.

II.   Definicije

2.

Za potrebe ovog dokumenta:

(a)

„Sporazum” znači Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana;

(b)

„kodeks ponašanja” znači kodeks ponašanja za arbitre iz članka 21.30. Sporazuma;

(c)

„dani” znači kalendarski dani;

(d)

„Zajednički odbor” znači Zajednički odbor uspostavljen u skladu s člankom 22.1. Sporazuma;

(e)

„stranka kojoj je upućen zahtjev” znači stranka kojoj je upućen zahtjev za pokretanje postupka medijacije u skladu s člankom 21.6. Sporazuma;

(f)

„stranka koja podnosi zahtjev” znači stranka koja je zatražila pokretanje postupka medijacije u skladu s člankom 21.6. Sporazuma; i

(g)

„poslovnik” znači poslovnik panela iz članka 21.30. Sporazuma.

III.   Početak postupka medijacije

3.

Stranka može u bilo kojem trenutku zatražiti pokretanje postupka medijacije između stranaka. Takav se zahtjev upućuje drugoj stranki u pisanom obliku. Zahtjev mora biti dovoljno detaljan da druga stranka jasno razumije razloge pokretanja postupka medijacije. Stranka koja je podnijela zahtjev u zahtjevu opisuje sporno pitanje na sljedeći način:

(a)

utvrđuje posebnu mjeru;

(b)

navodi štetne učinke koje mjera navodno ima ili će imati na trgovinu ili ulaganja između stranaka; i

(c)

objašnjava uzročno-posljedičnu vezu između mjere i negativnih učinaka na trgovinu i ulaganja između stranaka.

4.

Od stranke se obično očekuje da iskoristi sve relevantne odredbe o suradnji ili savjetovanju iz Sporazuma prije nego što drugoj stranci uputi pisani zahtjev u skladu sa stavkom 3. Podrazumijeva se da savjetovanja iz članka 21.5. Sporazuma nisu potrebna prije pokretanja postupka medijacije.

5.

Postupak medijacije može započeti samo uz obostranu suglasnost stranaka kako bi se proučila uzajamno dogovorena rješenja i razmotrili svi savjeti i predložena rješenja medijatora. Stranka kojoj je upućen zahtjev razmatra ga u dobroj namjeri i daje pisani odgovor kojim ga prihvaća ili odbija u roku od 10 dana od njegova primitka. Ako stranka kojoj je upućen zahtjev ne odgovori u tom roku, zahtjev se smatra odbijenim. Datumom pokretanja postupka medijacije smatra se datum na koji je stranka koja je podnijela zahtjev primila odgovor kojim stranka kojoj je on upućen prihvaća zahtjev.

IV.   Odabir medijatora

6.

Stranke se nastoje dogovoriti o medijatoru u roku od 15 dana nakon datuma pokretanja postupka medijacije.

7.

Ako stranke u roku predviđenom u stavku 6. ne postignu dogovor o medijatoru, supredsjednik Zajedničkog odbora iz stranke koja je podnijela zahtjev ili njegov imenovani predstavnik na zahtjev bilo koje stranke ždrijebom odabire medijatora s potpopisa predsjednika utvrđenog u skladu s člankom 21.9. stavkom 1. u roku od pet dana od datuma dostave zahtjeva. Zahtjev se u preslici dostavlja drugoj stranci.

8.

Ured koji je stranka koja je podnijela zahtjev odredila u skladu s člankom 21.25. stavkom 1. Sporazuma odgovoran je za organizaciju ždrijeba te supredsjednike Zajedničkog odbora dovoljno unaprijed obavješćuje o datumu, vremenu i mjestu provedbe ždrijeba. Supredsjednik iz stranke kojoj je upućen zahtjev ili druga osoba koja ga predstavlja može prisustvovati u odabiru ždrijebom. Prisustvovati mogu i predstavnici obiju stranaka. Odabir ždrijebom u svakom se slučaju provodi sa strankom ili strankama koje su prisutne.

9.

Osim ako se stranke dogovore drukčije, medijator ne smije biti državljanin nijedne od stranaka niti biti zaposlenik bilo koje od njih.

10.

Medijator strankama na nepristran i transparentan način pomaže objasniti sporno pitanje, uključujući moguće učinke posebne mjere na trgovinu ili ulaganja, te postići uzajamno dogovoreno rješenje.

11.

Kodeks ponašanja za arbitre, koji je donio Zajednički odbor u skladu s člankom 21.30. Sporazuma, primjenjuje se mutatis mutandis na medijatore.

V.   Pravila postupka medijacije

12.

U roku od 10 dana od datuma postizanja dogovora o medijatoru u skladu sa stavkom 6. ili datuma njegova odabira u skladu sa stavkom 7., stranka koja je podnijela zahtjev dostavlja medijatoru i stranci kojoj je upućen zahtjev u pisanom obliku detaljan opis spornog pitanja, u kojem se među ostalim navodi način na koji se posebna mjera primjenjuje ili bi se primijenila i kako ona utječe na trgovinu ili ulaganja. U roku od 20 dana od datuma dostave tog podneska, stranka kojoj je upućen zahtjev može u pisanom obliku dati svoje primjedbe na opis. Svaka stranka može u svoj opis ili primjedbe uključiti sve podatke koje smatra važnima.

13.

Medijator može odlučiti o najprikladnijem načinu razjašnjavanja spornog pitanja, uključujući moguće učinke posebne mjere na trgovinu ili ulaganja. Medijator posebno može organizirati sastanke između stranaka, savjetovati se sa strankama zajednički ili pojedinačno i pružati strankama dodatnu potporu koju one zatraže. Medijator isto tako može nakon savjetovanja sa strankama zatražiti pomoć odgovarajućih stručnjaka i dionika ili se s njima savjetovati.

14.

Medijator nastoji ponuditi savjet i predložiti rješenje na razmatranje strankama. Stranke mogu prihvatiti ili odbiti predloženo rješenje ili se mogu dogovoriti o drugom rješenju. Medijator ne daje savjete ni primjedbe o usklađenosti posebne mjere sa Sporazumom.

15.

Postupak se odvija u stranci kojoj je upućen zahtjev, osim ako se stranke dogovore drukčije.

16.

U roku od 60 dana od datuma postizanja dogovora o medijatoru u skladu sa stavkom 6. ili datuma njegova odabira u skladu sa stavkom 7., stranke nastoje postići uzajamno dogovoreno rješenje. Ako stranka to zatraži, uzajamno dogovoreno rješenje donosi se odlukom Zajedničkog odbora. Uzajamno dogovorena rješenja javno se objavljuju, osim ako se stranke dogovore drukčije. Verzija koja je javno objavljena ne smije sadržavati informacije koje je stranka označila kao povjerljive. Do postizanja konačnog uzajamno dogovorenog rješenja stranke mogu razmotriti moguća privremena rješenja.

17.

Na zahtjev bilo koje stranke medijator u pisanom obliku strankama dostavlja nacrt činjeničnog izvješća koji sadržava kratak sažetak:

(a)

spornog pitanja, uključujući moguće učinke posebne mjere na trgovinu ili ulaganja;

(b)

provedenih postupaka;

(c)

prema potrebi, stajališta koja su iznijele stranke, stručnjaci i dionici; i

(d)

ako je primjenjivo, svako uzajamno dogovoreno rješenje i privremena rješenja.

u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva za to izvješće.

Stranke mogu iznijeti primjedbe na nacrt činjeničnog izvješća u roku od 15 dana od njegova izdavanja. Nakon razmatranja primjedbi koje su dostavile stranke, medijator strankama u pisanom obliku podnosi konačno činjenično izvješće u roku od 30 dana od izdavanja nacrta činjeničnog izvješća. Činjenično izvješće ne sadržava medijatorovo tumačenje ovog Sporazuma.

18.

Postupak medijacije završava:

(a)

donošenjem uzajamno dogovorenog rješenja stranaka, na datum donošenja;

(b)

pisanom izjavom medijatora, nakon savjetovanja sa strankama, da neće biti koristi od daljnje medijacije, na datum te izjave;

(c)

na datum sporazumnog dogovora kada stranke u bilo kojoj fazi postupka postignu taj dogovor; ili

(d)

pisanom i potkrijepljenom izjavom stranke nakon proučavanja uzajamno dogovorenih rješenja u okviru postupka medijacije, na datum te izjave.

Prekid postupka medijacije ne dovodi u pitanje stavak 17.

19.

Stavci od 5. do 9., od 15. do 26., 33., 34. i od 42. do 46. poslovnika panela primjenjuju se mutatis mutandis na postupak medijacije.

VI.   Povjerljivost

20.

Osim ako se stranke dogovore drukčije i ne dovodeći u pitanje stavak 16., svi koraci postupka medijacije, uključujući svaki savjet ili predloženo rješenje povjerljivi su. Medijator i stranke smatraju povjerljivima sve informacije koje je medijatoru podnijela stranka ili koje su primljene iz bilo kojeg drugog izvora koji je ocijenjen povjerljivim. Međutim bilo koja od stranaka može učiniti javno dostupnom činjenicu da je medijacija u tijeku.

VII.   Povezanost s drugim postupcima rješavanja sporova

21.

Postupkom medijacije ne dovode se u pitanje prava i obveze stranaka na temelju poglavlja 21. (Rješavanje sporova) Sporazuma ili prava i obveze na temelju postupka rješavanja sporova iz bilo kojeg drugog sporazuma.

22.

Stranka se u drugim postupcima za rješavanje sporova u skladu s ovim Sporazumom ili drugim sporazumima ne oslanja na sljedeće i ne iznosi sljedeće kao dokaz te se ne prihvaća da panel uzima u obzir sljedeće:

(a)

stajališta koja je zauzela druga stranka tijekom postupka medijacije ili informacije prikupljene u skladu sa stavkom 13.;

(b)

činjenicu da je druga stranka izrazila spremnost prihvatiti rješenje za pitanje koje je predmet medijacije; ili

(c)

savjete ili prijedloge medijatora.

23.

Osim ako se stranke dogovore drukčije, medijator ne može biti arbitar ili član vijeća u drugim postupcima rješavanja sporova na temelju Sporazuma ili bilo kojeg drugog sporazuma ako je riječ o istom pitanju za koje je bio medijator.

VIII.   Rok

24.

Stranke mogu uz obostranu suglasnost izmijeniti sve rokove tog postupka medijacije.

IX.   Troškovi

25.

Svaka stranka snosi svoje troškove sudjelovanja u postupku medijacije.

26.

Stranke zajedno i ravnopravno dijele organizacijske troškove, uključujući naknadu i troškove medijatora. Naknada medijatora jednaka je naknadi arbitara utvrđenoj u stavku 4. poslovnika panela.

PRILOG 3.

POSLOVNIK PANELA

U postupcima panela iz odjeljka C poglavlja 21. (Rješavanje sporova) Sporazuma primjenjuju se sljedeća pravila:

I.   Definicije

1.

U ovom poslovniku:

(a)

„administrativno osoblje”, u odnosu na arbitra, znači osobe koje su pod vodstvom i nadzorom tog arbitra, osim pomoćnika;

(b)

„savjetnik” znači osoba koju je stranka ovlastila da je savjetuje ili da joj pomaže za potrebe postupka panela, osim predstavnikâ te stranke;

(c)

„Sporazum” znači Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana;

(d)

„arbitar” znači član panela;

(e)

„pomoćnik” znači osoba koja prema uvjetima imenovanja arbitra obavlja istraživanje ili pomaže tom arbitru;

(f)

„kodeks ponašanja” znači kodeks ponašanja za arbitre iz članka 21.30. Sporazuma;

(g)

„stranka koja je podnijela pritužbu” znači stranka koja zahtijeva uspostavu panela u skladu s člankom 21.7. Sporazuma;

(h)

„dani” znači kalendarski dani;

(i)

„panel” znači panel uspostavljen u skladu s člankom 21.7. Sporazuma;

(j)

„stranka protiv koje je podnesena pritužba” znači stranka protiv koje je pokrenut postupak za rješavanje sporova pred panelom u skladu s člankom 21.7. Sporazuma;

(k)

„postupak” znači postupak panela; i

(l)

„predstavnik” u odnosu na stranku znači dužnosnik ili bilo koja druga osoba iz državnog odjela ili agencije ili bilo kojeg drugog javnog subjekta stranke te drugo osoblje, koje je stranka imenovala svojim predstavnikom za potrebe postupaka panela.

II.   Imenovanje arbitara

2.

Ured koji je stranka koja je podnijela pritužbu odredila u skladu s člankom 21.25. stavkom 1. Sporazuma odgovoran je za organizaciju ždrijeba iz članka 21.8. stavaka 3., 4. i 5. Sporazuma te supredsjednike Zajedničkog odbora dovoljno unaprijed obavješćuje o datumu, vremenu i mjestu provedbe ždrijeba. Supredsjednik iz stranke protiv koje je podnesena pritužba ili druga osoba koja ga predstavlja može prisustvovati u odabiru ždrijebom. Prisustvovati mogu i predstavnici obiju stranaka. Odabir ždrijebom u svakom se slučaju provodi sa strankom ili strankama koje su prisutne.

3.

Stranke svaku osobu koja je imenovana za obnašanje dužnosti arbitra u skladu s člankom 21.8. obavješćuju o njezinu imenovanju u pisanom obliku. Svaka osoba objema strankama potvrđuje svoju raspoloživost u roku od pet dana od datuma primitka obavijesti o svojem imenovanju.

III.   Organizacijski sastanak

4.

Osim ako se dogovore drukčije, stranke se s panelom sastaju u roku od sedam dana od datuma njegova osnivanja u svrhu odlučivanja o pitanjima koja stranke ili panel smatraju prikladnima, uključujući:

(a)

naknade i troškove koji se isplaćuju arbitrima, a u skladu su sa standardima i kriterijima WTO-a;

(b)

naknade za rad koje se isplaćuju pomoćnicima. Osim ako se stranke dogovore drukčije, ukupni iznos naknade za pomoćnika ili pomoćnike svakog arbitra nije veći od 50 % naknade za tog arbitra; i

(c)

raspored postupka koji se utvrđuje na temelju vremenske zone stranke protiv koje je podnesena pritužba.

Na tom sastanku mogu osobno ili putem telefona ili videokonferencije sudjelovati samo predstavnici stranaka koji su dužnosnici ili druge osobe iz državnog odjela ili agencije ili bilo kojeg drugog javnog subjekta.

IV.   Obavijesti

5.

Svi zahtjevi, obavijesti, pisani podnesci i drugi dokumenti koje dostavlja:

(a)

panel istodobno se šalju objema strankama;

(b)

stranka panelu istodobno se u preslici dostavljaju drugoj stranci; i

(c)

stranka drugoj stranci istodobno se prema potrebi u preslici dostavljaju panelu.

Svi dokumenti iz ovog stavka istodobno se prema potrebi u preslici dostavljaju i vanjskom tijelu iz članka 21.25. stavka 2. Sporazuma.

6.

Obavijest stranci o bilo kojem dokumentu iz stavka 5. upućuje se uredu koji je ta stranka odredila u skladu s člankom 21.25. stavkom 1. Sporazuma.

7.

Sve obavijesti iz stavka 5. dostavljaju se e-poštom ili, prema potrebi, bilo kojim drugim telekomunikacijskim sredstvom kojim je moguće dokazati slanje obavijesti. Ako nije drukčije dokazano, smatra se da je obavijest primljena na datum slanja.

8.

Manje administrativne pogreške u zahtjevima, obavijestima, pisanim podnescima i drugim dokumentima povezanima s postupkom panela mogu se ispraviti dostavom novog dokumenta s jasno označenim izmjenama.

9.

Ako zadnji dan za dostavu dokumenta pada na dan koji je državni praznik u Japanu ili Europskoj uniji ili na bilo koji drugi dan kada su državni uredi stranke službeno ili zbog više sile zatvoreni, dokument se smatra primljenim sljedećeg radnog dana. Na organizacijskom sastanku iz stavka 4. svaka stranka podnosi popis svojih državnih praznika i svih drugih dana kada su njezini uredi službeno zatvoreni. Svaka stranka ažurira svoj popis tijekom postupka panela.

V.   Pisani podnesci

10.

Stranka koja je podnijela pritužbu dostavlja svoj pisani podnesak najkasnije 20 dana nakon datuma osnivanja panela. Stranka protiv koje je podnesena pritužba dostavlja svoj pisani odgovor najkasnije 20 dana nakon datuma primitka pisanog podneska stranke koja je podnijela pritužbu.

VI.   Rad panela

11.

Predsjednik panela predsjeda svim njegovim sastancima. Panel može ovlastiti predsjednika za donošenje upravnih i postupovnih odluka.

12.

Osim ako je u poglavlju 21. Sporazuma ili ovom poslovniku predviđeno drukčije, panel svoje aktivnosti može obavljati s pomoću bilo kojeg sredstva, uključujući telefon, telefaks ili računalne veze.

13.

Ako se pojavi postupovno pitanje koje nije obuhvaćeno poglavljem 21. Sporazuma, ovim poslovnikom ili predmetnim kodeksom ponašanja za arbitre iz članka 21.30., panel može, nakon savjetovanja sa strankama, donijeti odgovarajući postupak koji je u skladu s tim odredbama.

14.

Panel može promijeniti svaki rok, osim roka utvrđenog u poglavlju 21. Sporazuma, i nakon savjetovanja sa strankama uvesti u postupak bilo koju drugu postupovnu ili administrativnu prilagodbu. Ako se panel savjetuje sa strankama, u pisanom obliku obavješćuje ih o predloženoj izmjeni ili prilagodbi i razlozima za nju.

VII.   Rasprave

15.

Na temelju rasporeda utvrđenog u skladu sa stavkom 4., predsjednik panela, nakon savjetovanja sa strankama i drugim arbitrima, određuje datum i vrijeme rasprave.

16.

Osim ako se stranke dogovore drukčije, stranka u kojoj se održava rasprava u skladu s člankom 21.15. stavkom 2. Sporazuma zadužena je za sljedeće:

(a)

određivanje mjesta održavanja rasprave i obavješćivanje predsjednika panela o tome; i

(b)

logističku organizaciju rasprave.

17.

Osim ako se stranke dogovore drukčije i ne dovodeći u pitanje stavak 46., one dijele troškove logističke organizacije rasprave.

18.

Predsjednik panela o datumu, vremenu i mjestu održavanja rasprave pravodobno i u pisanom obliku obavješćuje stranke te, prema potrebi, vanjsko tijelo iz članka 21.25. stavka 2. Sporazuma. Stranka u kojoj se održava rasprava ili, prema potrebi, vanjsko tijelo iz članka 21.25. stavka 2. Sporazuma, javno objavljuje te informacije, osim ako je rasprava zatvorena za javnost.

19.

U načelu se održava samo jedna rasprava. Ako spor obuhvaća iznimno složena pitanja, panel može nakon savjetovanja sa strankama sazvati dodatne rasprave na vlastitu inicijativu ili na zahtjev bilo koje stranke. Na svaku od dodatnih rasprava primjenjuju se mutatis mutandis stavci od 15. do 18.

20.

Svi arbitri moraju biti prisutni tijekom cijele rasprave.

21.

Bez obzira na to je li postupak otvoren za javnost ili nije, raspravi mogu prisustvovati sljedeće osobe:

(a)

predstavnici stranaka;

(b)

savjetnici;

(c)

pomoćnici i administrativno osoblje;

(d)

usmeni prevoditelji, pismeni prevoditelji i sudski zapisničari panela; i

(e)

stručnjaci, prema odluci panela u skladu s člankom 21.17. stavkom 2. Sporazuma.

22.

Svaka stranka najkasnije pet dana prije datuma rasprave dostavlja panelu popis imena osoba koje će dati usmene argumente tijekom rasprave u ime te stranke te popis imena drugih predstavnika i savjetnika koji će prisustvovati raspravi.

23.

Panel provodi raspravu na sljedeći način, osiguravajući da stranci koja je podnijela pritužbu i stranci protiv koje je podnesena pritužba bude dodijeljeno jednako vrijeme za iznošenje argumenata i protuargumenata:

Argument

(a)

argument stranke koja je podnijela pritužbu; i

(b)

argument stranke protiv koje je podnesena pritužba.

Protuargument

(a)

protuargument stranke koja je podnijela pritužbu; i

(b)

odgovor stranke protiv koje je podnesena pritužba.

24.

Panel može u bilo kojem trenutku tijekom rasprave uputiti pitanja bilo kojoj stranci.

25.

Panel osigurava da se zapisnik s rasprave sastavi i dostavi strankama što je prije moguće nakon rasprave. Stranke mogu iznijeti primjedbe na zapisnik, a panel ih može razmotriti.

26.

Svaka stranka može u roku od 10 dana od datuma rasprave dostaviti dopunski pisani podnesak o svakom pitanju proizašlom iz rasprave.

VIII.   Vijećanje

27.

Samo članovi panela mogu sudjelovati u vijećanjima panela. Neovisno o prethodnoj rečenici, panel može dopustiti pomoćnicima da budu prisutni tijekom donošenja odluka.

IX.   Pitanja u pisanom obliku

28.

Panel može u bilo kojem trenutku tijekom postupka uputiti pitanja u pisanom obliku jednoj ili objema strankama. Sva pitanja upućena jednoj stranci dostavljaju se u preslici drugoj stranci.

29.

Stranka drugoj stranci dostavlja presliku svojeg odgovora na pitanja panela. Stranci se mora omogućiti dostavljanje pisanih primjedbi na odgovor druge stranke u roku od pet dana od dostave preslike odgovora.

X.   Zamjena arbitara

30.

Na zamjenu arbitra u skladu s člankom 21.11. Sporazuma, primjenjuje se mutatis mutandis članak 21.8.

31.

Ako stranka smatra da arbitar ne postupa u skladu sa zahtjevima kodeksa ponašanja i da ga zato treba zamijeniti, stranka o tome obavješćuje drugu stranku u roku od 15 dana od trenutka kada je prikupila dovoljno dokaza o nepostupanju arbitra u skladu sa zahtjevima kodeksa ponašanja.

32.

Ako stranka smatra da arbitar koji nije predsjednik ne postupa u skladu sa zahtjevima kodeksa ponašanja, stranke se savjetuju i, ako se tako dogovore, odabiru novog arbitra u skladu sa stavkom 30.

Ako stranke ne postignu dogovor o potrebi zamjene arbitra, svaka stranka može zahtijevati da se to pitanje uputi predsjedniku panela, čija je odluka konačna.

Ako na temelju tog zahtjeva predsjednik utvrdi da arbitar ne postupa u skladu sa zahtjevima kodeksa ponašanja, bira se novi arbitar u skladu sa stavkom 30.

33.

Ako stranka smatra da predsjednik panela ne postupa u skladu sa zahtjevima kodeksa ponašanja, stranke se savjetuju i, ako se tako dogovore, odabiru novog predsjednika u skladu sa stavkom 30.

Ako se stranke ne slažu u pogledu potrebe za zamjenom predsjednika, svaka stranka može zatražiti da se to pitanje uputi preostaloj dvojici arbitara. Arbitri najkasnije 10 dana nakon datuma dostave zahtjeva donose odluku o tome je li potrebno zamijeniti predsjednika panela. Odluka arbitara o potrebi za zamjenom predsjednika konačna je.

Ako arbitri odluče da predsjednik ne postupa u skladu sa zahtjevima kodeksa ponašanja, bira se novi predsjednik u skladu sa stavkom 30.

34.

Postupci se suspendiraju na razdoblje potrebno za provedbu postupaka predviđenih stavcima od 30. do 33.

XI.   Povjerljivost

35.

Ako stranka panelu dostavi povjerljivu verziju svojih pisanih podnesaka, na zahtjev druge stranke u roku od 20 dana od datuma tog zahtjeva dostavlja i verziju podnesaka koja nije povjerljiva i može se objaviti. Ovim poslovnikom nijedna se stranka ne sprečava da svoje podneske otkriva javnosti u mjeri u kojoj time ne otkriva informacije koje je druga stranka označila kao povjerljive. Panel održava zatvorenu sjednicu ako podnesci i argumenti stranke sadržavaju povjerljive informacije. Panel i stranke poštuju povjerljivost rasprave panela kada se rasprava održava na zatvorenoj sjednici.

XII.   Kontakti ex parte

36.

Panel se ne sastaje s jednom strankom niti komunicira s njom u odsutnosti druge stranke.

37.

Arbitar ne raspravlja o aspektima predmeta postupka s jednom strankom ili objema strankama u odsutnosti drugih arbitara.

XIII.   Podnesci amicus curiae

38.

Osim ako se stranke unutar tri dana od datuma osnivanja panela dogovore drukčije, panel može primati dobrovoljne pisane podneske od osoba iz članka 21.17. stavka 3. Sporazuma koje su neovisne o vladama stranaka, pod uvjetom da su podnesci primljeni u roku od 10 dana od datuma osnivanja panela.

39.

Podnesci su sažeti i ni u kojem slučaju duži od 15 stranica s dvostrukim razmakom te su izravno bitni za činjenična ili pravna pitanja koja razmatra panel. Podnesci sadržavaju opis osobe koja ih dostavlja, u kojem se navodi sljedeće:

(a)

za fizičku osobu, državljanstvo; i

(b)

za pravnu osobu, mjesto poslovnog nastana, prirodu djelatnosti, pravni status, opće ciljeve i izvor financiranja.

U podnescima osoba navodi svoj interes u postupku. Podnesci moraju biti napisani na jezicima koje odaberu stranke u skladu sa stavcima 42. i 43. ovog poslovnika.

40.

Panel u svojem izvješću navodi sve podneske koje je primio u skladu sa stavcima 38. i 39. Panel nije obvezan u svojem izvješću navoditi argumente iz takvih podnesaka. Ti se podnesci dostavljaju strankama kako bi mogle iznijeti svoje primjedbe. Panel uzima u obzir primjedbe stranaka koje su mu dostavljene u roku od 10 dana.

XIV.   Hitni slučajevi

41.

U hitnim slučajevima iz poglavlja 21. Sporazuma panel nakon savjetovanja sa strankama prema potrebi prilagođava rokove iz ovog poslovnika. Panel o tim prilagodbama obavješćuje stranke.

XV.   Jezik i prijevod

42.

Tijekom savjetovanjâ iz članka 21.5. Sporazuma, a najkasnije na organizacijskom sastanku iz stavka 4., stranke se nastoje dogovoriti o zajedničkom radnom jeziku postupka pred panelom. Svaka stranka drugoj stranci dostavlja popis jezika kojima daje prednost najkasnije 90 dana nakon što Zajednički odbor donese ovaj poslovnik u skladu s člankom 22.1. podstavkom 4. točkom (f) Sporazuma. Popis uključuje najmanje jedan radni jezik WTO-a.

43.

Ako se stranke ne mogu dogovoriti o zajedničkom radnom jeziku, svaka stranka dostavlja pisane podneske na jeziku koji je odabrala, prema potrebi, s odgovarajućim prijevodom na jedan od radnih jezika WTO-a koje je druga stranka navela u skladu sa stavkom 42. Stranka zadužena za usmene rasprave organizira, prema potrebi, usmeno prevođenje usmenih podnesaka na isti radni jezik WTO-a.

44.

Privremeno i završno izvješće panela izdaje se na zajedničkom radnom jeziku. Ako se stranke nisu dogovorile o zajedničkom radnom jeziku, privremeno i završno izvješće panela sastavlja se na radnim jezicima WTO-a iz stavka 43.

45.

Stranka može dostaviti primjedbe o točnosti bilo koje verzije prijevoda dokumenta izrađenog u skladu s ovim poslovnikom.

46.

U slučaju potrebe za pismenim ili usmenim prevođenjem nekog od pisanih i usmenih podnesaka neke stranke na odgovarajući radni jezik WTO-a, ta stranka snosi troškove tog prijevoda.

PRILOG 4.

KODEKS PONAŠANJA ZA ARBITRE

I.   Definicije

1.

U ovom Kodeksu ponašanja:

(a)

„administrativno osoblje”, u odnosu na arbitra, znači osobe koje su pod vodstvom i nadzorom tog arbitra, osim pomoćnika;

(b)

„Sporazum” znači Sporazum o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana;

(c)

„arbitar” znači član panela;

(d)

„pomoćnik” znači osoba koja prema uvjetima imenovanja arbitra obavlja istraživanje ili pomaže arbitru;

(e)

„kandidat” znači osoba čije je ime na popisu arbitara iz članka 21.9. Sporazuma;

(f)

„panel” znači panel uspostavljen u skladu s člankom 21.7. Sporazuma; i

(g)

„postupak” znači postupak panela.

II.   Dostavljanje kodeksa ponašanja

2.

Stranke dostavljaju ovaj kodeks ponašanja svakom kandidatu u trenutku uvrštavanja njegova imena na popis iz članka 21.9. Sporazuma.

III.   Vodeća načela

3.

U skladu s ovim kodeksom ponašanja svaki kandidat i arbitar poštuje visoke standarde ponašanja radi očuvanja integriteta i nepristranosti mehanizma za rješavanje sporova.

IV.   Obveze otkrivanja

4.

Prije prihvaćanja imenovanja za arbitra, kandidat koji je pozvan da obavlja funkciju arbitra dužan je otkriti sve interese, odnose ili pitanja koji bi mogli utjecati na njegovu neovisnost ili nepristranost ili opravdano stvoriti dojam neprimjerenosti ili pristranosti u postupku. On u tu svrhu poduzima sve razumne napore kako bi stekao saznanja o postojanju takvih interesa, odnosa i pitanja, uključujući financijske interese, profesionalne interese, interese zaposlenja ili obiteljske interese.

5.

Obveza otkrivanja informacija iz stavka 4. trajna je obveza, koja se primjenjuje na arbitra i nakon prihvaćanja imenovanja. Tijekom postupka arbitar u pisanom obliku strankama otkriva sve nove informacije povezane s obvezom iz stavka 4. čim o njima stekne saznanje.

6.

U ispunjavanju tih zahtjeva otkrivanja informacija poštuje se osobna privatnost.

V.   Obavljanje dužnosti

7.

Nakon prihvaćanja imenovanja arbitar je na raspolaganju i obavlja svoje dužnosti tijekom cijelog postupka panela temeljito, brzo, pošteno i marljivo.

8.

Arbitar razmatra samo ona pitanja koja su se postavila u pojedinačnom postupku i koja su potrebna za donošenje odluke te dužnost razmatranja tog pitanja ne prenosi na druge osobe.

9.

Arbitar ne uspostavlja kontakte ex parte povezane s pitanjima koja panel razmatra u okviru postupka.

VI.   Neovisnost i nepristranost

10.

Arbitar je neovisan i nepristran, izbjegava izravne i neizravne sukobe interesa, nije pod utjecajem vlastitih interesa, vanjskog pritiska, političkih interesa, zahtjeva javnosti, odanosti jednoj stranci ili straha od kritike te izbjegava stvaranje dojma neprimjerenosti ili pristranosti.

11.

Arbitar ne preuzima, izravno ili neizravno, nikakve obveze niti prihvaća povlastice koje bi na bilo koji način utjecale ili stvarale dojam da utječu na ispravno obavljanje njegovih dužnosti.

12.

Arbitar se ne koristi svojim položajem u panelu za ostvarivanje bilo kakvih osobnih ili privatnih interesa te izbjegava radnje koje bi mogle stvoriti dojam da su drugi u posebnom položaju da na njega utječu.

13.

Arbitar ne dopušta da prijašnji ili sadašnji financijski, poslovni, profesionalni, osobni, obiteljski ili društveni odnosi ili odgovornosti utječu na njegovo ponašanje ili prosudbu.

14.

Arbitar izbjegava uspostavljanje bilo kakvih odnosa ili stjecanje bilo kakvih financijskih interesa koji bi mogli utjecati na njegovu nepristranost ili opravdano stvoriti dojam neprimjerenosti ili pristranosti.

15.

Bivši arbitar izbjegava radnje koje mogu stvoriti dojam da je bio pristran pri obavljanju svojih dužnosti ili da je imao koristi od odluke panela u kojem je obavljao svoju funkciju.

VII.   Povjerljivost

16.

Arbitar nikada ne otkriva informacije koje se odnose na postupak panela ili su pribavljene tijekom postupka panela za koji je imenovan, a koje nisu namijenjene javnosti. Arbitar ni u kojem slučaju takve informacije ne koristi kako bi ostvario osobnu korist ili korist za druge ili naštetio tuđim interesima.

17.

Arbitar ne otkriva odluku panela ili njezine dijelove, osim ako je odluka javno objavljena.

18.

Arbitar nikada ne otkriva vijećanja panela ili stajališta arbitara, niti daje izjave o postupku panela za koji je imenovan ili o pitanjima koja su predmet spora u takvom postupku.

19.

Obveze iz stavaka od 16. do 18. nastavljaju se primjenjivati na bivšeg arbitra.

VIII.   Ostale obveze

20.

Kandidat ili arbitar objema strankama na povjerljivoj osnovi priopćuje što je prije moguće sva pitanja povezana sa stvarnim ili mogućim povredama kodeksa kako bi ih stranke mogle razmotriti.

21.

Arbitar poduzima sve razumne i primjerene mjere kako bi osigurao da su njegovi pomoćnik i administrativno osoblje upoznati s obvezama arbitara iz dijelova III., IV, VI. i VII. ovog kodeksa ponašanja i da ih se pridržavaju.

22.

Svaki arbitar vodi evidenciju i podnosi konačni obračun svojih troškova i vremena provedenog na postupku panela te vodi evidenciju i podnosi konačni obračun vremena i troškova svojeg pomoćnika.